SFS 2005:897 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2005:897 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
050897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängsel-

skatt skall ha följande lydelse.

5 §

2 Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yr-

kestrafiklagen (1998:490),

5. bil som är utrustad med teknik för drift
a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller
b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol,

eller

6. bil som enligt 6 eller 7 § undantagits från skatteplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:21, bet. 2005/06:SkU8, rskr. 2005/06:77.

2 Senaste lydelse 2004:1037.

SFS 2005:897

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.