SFS 2010:1023 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2010:1023 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
101023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om träng-

selskatt

dels att 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1,
dels att det i lagen ska införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

9 §

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av

en sådan betalstation i Stockholms kommun som anges i bilaga 1 till denna
lag.

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en

sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges i bilaga 2 till denna lag.

10 §

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens stor-

lek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till denna lag.

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek

anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket tillämpas

från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294.

SFS 2010:1023

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1023

bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska

placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande

tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är
markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen
skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den på-
började minuten.

Tider
klockan

Skattebelopp
kronor

6.00�6.29

8

6.30�6.59

13

7.00�7.59

18

8.00�8.29

13

8.30�14.59

8

15.00�15.29

13

15.30�16.59

18

17.00�17.59

13

18.00�18.29

8

background image

3

SFS 2010:1023

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till

60 kronor.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.