SFS 2004:874 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia

040874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia;

utfärdad den 21 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Malaysia under-
tecknade den 12 mars 2002 skall, tillsammans med det protokoll och den
skriftväxling som är fogade till avtalet och som utgör en del av detta, gälla
som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, malay-
siska och engelska. Skriftväxlingen är avfattad på engelska. Den svenska
och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-
stämmelserna i avtalet beskattas endast i Malaysia, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas
a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller se-
nare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen
träder i kraft eller senare.

2. Genom lagen upphävs lagen (1995:542) om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Malaysia.

Den upphävda författningen skall dock fortfarande tillämpas
a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft,
och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då la-
gen träder i kraft.

1 Prop. 2003/04:173, bet. 2004/05:SkU5, rskr. 2004/05:3.

SFS 2004:874

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:874

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2004:874

Avtal mellan Konungariket Sveriges rege-
ring och Malaysias regering för undvi-
kande av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst

Konungariket Sveriges regering och Malay-

sias regering, som önskar ingå ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande skatter på in-
komst, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är:

a) i Malaysia:
1) inkomstskatten, och
2) inkomstskatten på petroleum,
(i det följande benämnd ”malaysisk skatt”),
b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

Agreement between the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of
Malaysia for the avoidance of double taxa-
tion and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income

The Government of the Kingdom of Swe-

den and the Government of Malaysia, desiring
to conclude an Agreement for the avoidance
of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income, have
agreed as follows:

Article 1

Persons covered

This Agreement shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes which are the subject

of this Agreement are:

(a) in Malaysia:
(i) the income tax; and
(ii) the petroleum income tax;
(hereinafter referred to as “Malaysian tax”);
(b) in Sweden:
(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii)

the withholding tax on dividends

(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands bo-
satta);

(iv) the income tax on non-residents artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.); and

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

Bilaga

background image

4

SFS 2004:874

2. Detta avtal tillämpas även på skatter på

inkomst av samma eller i huvudsak likartat
slag, som efter undertecknandet av avtalet på-
förs vid sidan av eller i stället för de för närva-
rande utgående skatterna. De behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande staterna skall
meddela varandra de väsentliga ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Malaysia” åsyftar Federationen Malay-

sias territorium, dess territorialvatten och terri-
torialvattnets havsbotten och underlag, och
innefattar områden utanför Malaysias territori-
alvatten, samt sådant områdes havsbotten och
underlag, som är eller kommer enligt malay-
sisk lag och i enlighet med folkrättens regler
att bli ett område över vilket Malaysia utövar
suveräna rättigheter att utforska och exploa-
tera naturtillgångar, levande eller icke le-
vande,

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” åsyftar Malaysia eller
Sverige, beroende på sammanhanget,

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller an-

nan som vid beskattningen behandlas såsom
juridisk person,

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”fö-

retag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar

2. This Agreement shall apply also to any

identical or substantially similar taxes on in-
come which are imposed after the date of sig-
nature of this Agreement in addition to, or in
place of, the existing taxes. The competent au-
thorities of the Contracting States shall notify
each other of important changes which have
been made in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term “Malaysia” means the territo-

ries of the Federation of Malaysia, the territo-
rial waters of Malaysia and the sea-bed and
subsoil of the territorial waters, and includes
any area extending beyond the limits of the
territorial waters of Malaysia, and the sea-bed
and subsoil of any such area, which has been
or may hereafter be designated under the laws
of Malaysia and in accordance with interna-
tional law as an area over which Malaysia has
sovereign rights for the purposes of exploring
and exploiting the natural resources, whether
living or non-living;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(c) the terms “a Contracting State” and “the

other Contracting State” mean Malaysia or
Sweden as the context requires;

(d) the term “person” includes an individ-

ual, a company and any other body of persons;

(e) the term “company” means any body

corporate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(f) the terms “enterprise of a Contracting

State” and “enterprise of the other Contracting

background image

5

SFS 2004:874

företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

g) ”medborgare” åsyftar:
1) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person eller annan sammanslut-

ning som bildats enligt den lagstiftning som
gäller i en avtalsslutande stat,

h) ”internationell trafik” åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i en avtalsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

i) ”behörig myndighet” åsyftar:
1) i Malaysia: finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud, och

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet, ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstift-
ning i denna stat äger företräde framför den
betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt skattelagstift-
ningen i denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats för före-
tagsledning eller annan liknande omständighet
och innefattar också denna stat, dess politiska
underavdelningar, lokala myndigheter, offent-

State” mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(g) the term “national” means:
(i) any individual possessing the citizenship

of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or associa-

tion deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State;

(h) the term “international traffic” means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely be-
tween places in the other Contracting State;

(i) the term “competent authority” means:
(i) in the case of Malaysia, the Minister of

Finance or his authorised representative; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purpose of this Agreement.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which this
Agreement applies, any meaning under the ap-
plicable tax laws of that State prevailing over
a meaning given to the term under other laws
of that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the

term “resident of a Contracting State” means
any person who, under the tax laws of that
State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management or
any other criterion of a similar nature, and also
includes that State and a political subdivision,
a local authority and any statutory body or

background image

6

SFS 2004:874

ligrättsliga och statliga organ. Uttrycket inbe-
griper handelsbolag och dödsbon endast till
den del dess inkomst är skattepliktig i denna
stat på samma sätt som inkomst som förvärvas
av person med hemvist där, antingen hos han-
delsbolaget eller dödsboet eller hos dess del-
ägare eller förmånstagare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-
tande staterna, bestäms hans hemvist på föl-
jande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande; om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och eko-
nomiska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han sta-
digvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
avgör de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande

governmental agency thereof. However, in the
case of a partnership or estate the term applies
only to the extent that the income derived by
such partnership or estate is subject to tax in
that State as the income of a resident, either in
its hands or in the hands of its partners or be-
neficiaries.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the State in which he has an habit-
ual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a na-
tional;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question
by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, the
competent authorities of the Contracting
States shall endeavour to settle the question by
mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the

term “permanent establishment” means a

background image

7

SFS 2004:874

plats för affärsverksamhet, från vilken ett före-
tags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, instal-

lations- eller monteringsverksamhet utgör fast
driftställe endast om verksamheten pågår mer
än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a)

användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att kombinera
verksamheter som anges i punkterna a)

e),

under förutsättning att hela den verksamhet
som bedrivs från den stadigvarande platsen för
affärsverksamhet på grund av denna kombina-
tion är av förberedande eller biträdande art.

fixed place of business through which the bu-
siness of an enterprise is wholly or partly car-
ried on.

2. The term “permanent establishment” in-

cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re-
sources.

3. A building site or construction, installa-

tion or assembly project constitutes a perma-
nent establishment only if it lasts more than 12
months.

4.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term “permanent es-
tablishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise, or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary character.

background image

8

SFS 2004:874

5. Ett företag i en avtalsslutande stat anses

ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten om företaget bedriver verksamhet som
består av övervakning i den andra staten under
en tidsperiod som överstiger sex månader i an-
slutning till plats för byggnads-, anläggnings-,
installations- eller monteringsverksamhet i
den andra staten.

6. Om en person, som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 7 tillämpas,
är verksam i en avtalsslutande stat för ett före-
tag i den andra avtalsslutande staten, anses
detta företag – utan hinder av bestämmelserna
i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i den
förstnämnda staten i fråga om varje verksam-
het som denna person bedriver för företaget,
om personen:

a) har och där regelmässigt använder full-

makt att sluta avtal i företagets namn, om inte
den verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 4 och
som, om den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fast driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt, eller

b) innehar ett företaget tillhörigt varulager i

den förstnämnda staten från vilket han regel-
mässigt tar emot och expedierar beställningar
för företaget.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna andra stat genom
förmedling av mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver sin sed-
vanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat

5. An enterprise of a Contracting State shall

be deemed to have a permanent establishment
in the other Contracting State if it carries on
supervisory activities in that other State for
more than six months in connection with a
building site or a construction, installation or
assembly project which is being undertaken in
that other State.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person – other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 7 applies – is acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the other
Contracting State, that enterprise shall be
deemed to have a permanent establishment in
the first-mentioned Contracting State in re-
spect of any activities which that person un-
dertakes for the enterprise, if such a person:

(a) has and habitually exercises in that State

an authority to conclude contracts in the name
of the enterprise, unless the activities of such a
person are limited to those mentioned in para-
graph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph; or

(b) maintains in the first-mentioned State a

stock of goods or merchandise belonging to
the enterprise from which he regularly re-
ceives and fills orders on behalf of the enter-
prise.

7. An enterprise of a Contracting State shall

not be deemed to have a permanent establish-
ment in the other Contracting State merely be-
cause it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, pro-
vided that such persons are acting in the ordi-
nary course of their business.

8. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a

background image

9

SFS 2004:874

(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. a) Uttrycket ”fast egendom” har den be-

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen, om inte bestämmelserna i b) och c)
nedan föranleder annat.

b)

Uttrycket ”fast egendom” inbegriper

dock alltid byggnader, tillbehör till fast egen-
dom, levande och döda inventarier i lantbruk
och skogsbruk, rättigheter på vilka bestäm-
melserna i privaträtten om fast egendom till-
lämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt
rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för
nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfö-
rekomst, källa eller annan naturtillgång.

c) Skepp, båtar och luftfartyg anses inte

vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i

permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (inclu-
ding income from agriculture or forestry) situ-
ated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. (a) The term “immovable property” shall,

subject to the provisions of subparagraphs (b)
and (c), have the meaning which it has under
the law of the Contracting State in which the
property in question is situated.

(b) The term “immovable property” shall in

any case include buildings, property accessory
to immovable property, livestock and equip-
ment used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respecting
landed property apply, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed pay-
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources.

(c) Ships, boats and aircraft shall not be re-

garded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to income
from immovable property used for the perfor-
mance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State

background image

10

SFS 2004:874

denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del av den som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe, hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder an-
nat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat af-
färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, vilka skulle ha varit av-
dragsgilla om det fasta driftstället varit ett
oberoende företag, i den mån utgifterna rätteli-
gen har hänförts till det fasta driftstället, oav-
sett om utgifterna uppkommit i den stat där det
fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Om den information som finns tillgänglig

inte är tillräcklig för att bestämma vilka in-
komster som är hänförliga till ett företags fasta
driftställe, skall bestämmelserna i denna arti-
kel inte hindra en stat att, med tillämpning av
intern lagstiftning, skönsmässigt bestämma en
persons skattskyldighet med användning av
information som finns tillgänglig och i enlig-
het med bestämmelserna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

unless the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as de-
ductions expenses including executive and
general administrative expenses, which would
be deductible if the permanent establishment
were an independent enterprise, insofar as
they are reasonably allocable to the permanent
establishment, whether incurred in the State in
which the permanent establishment is situated
or elsewhere.

4. If the information available is inadequate

to determine the profits to be attributed to a
permanent establishment of an enterprise,
nothing in this Article shall affect the applica-
tion of any law of that State relating to the de-
termination of the tax liability of a person by
the exercise of a discretion or the making of an
estimate, provided that the law shall be ap-
plied, so far as the information available per-
mits, in accordance with the principles of this
Article.

5. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

background image

11

SFS 2004:874

6. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i den staten.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga

6. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to the profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where –
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of

background image

12

SFS 2004:874

inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkom-

sten för ett företag i denna stat inräknar – och i
överensstämmelse därmed beskattar – in-
komst, för vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende fö-
retag, skall denna andra stat genomföra veder-
börlig justering av det skattebelopp som på-
förts för inkomsten där om denna andra stat
finner justeringen motiverad. Vid sådan juste-
ring iakttas övriga bestämmelser i detta avtal
och de behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna överlägger vid behov med var-
andra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelning som betalas av ett bolag med

hemvist i Sverige till en person med hemvist i
Malaysia får även beskattas i Sverige i enlig-
het med svensk lagstiftning, men om mottaga-
ren har rätt till utdelningen får skatten inte
överstiga 15 procent av utdelningens bruttobe-
lopp. Om den som har rätt till utdelningen är
ett bolag (med undantag för handelsbolag)
som direkt innehar minst 10 procent av det ut-
betalande bolagets sammanlagda röstvärde är
utdelningen undantagen från beskattning i
Sverige.

3. Utdelning som betalas av ett bolag med

hemvist i Malaysia till en person med hemvist

those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State – and
taxes accordingly – profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the prof-
its so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-men-
tioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which
would have been made between independent
enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those profits where that
other State considers the adjustment justified.
In determining such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions of this
Agreement and the competent authorities of
the Contracting States shall if necessary con-
sult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Dividends paid by a company which is a

resident of Sweden to a resident of Malaysia
may also be taxed in Sweden according to
Swedish laws, but if the recipient is the bene-
ficial owner of the dividends the tax so
charged shall not exceed 15 per cent of the
gross amount of the dividends. Where, how-
ever, the beneficial owner of the dividends is a
company (other than a partnership) which
holds directly at least 10 per cent of the voting
power of the company paying the dividends,
the dividends shall be exempt from tax in
Sweden.

3. Dividends paid by a company which is a

resident of Malaysia to a resident of Sweden

background image

13

SFS 2004:874

i Sverige, som har rätt till utdelningen, är un-
dantagen från varje skatt som skulle kunna tas
ut på utdelning i Malaysia utöver den skatt
som tas ut på bolagets inkomst eller vinst.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 be-

rör inte bolagets beskattning för den vinst av
vilken utdelningen betalas.

5. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där det bolag som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 15.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke ut-
delade vinsten helt eller delvis utgörs av in-
komst som uppkommit i denna andra stat.

who is the beneficial owner thereof shall be
exempt from any tax in Malaysia which is
chargeable on dividends in addition to the tax
chargeable in respect of income or profits of
the company.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3

shall not affect the taxation of the company in
respect of the profits out of which the divi-
dends are paid.

5. The term “dividends” as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the
State of which the company making the distri-
bution is a resident.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State, of which the company paying
the dividends is a resident, through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein,
and the holding in respect of which the divi-
dends are paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7 or Ar-
ticle 15, as the case may be, shall apply.

7. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives income or profits
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor
subject the company’s undistributed profits to
a tax on the company’s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of income or
profits arising in such other State.

background image

14

SFS 2004:874

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga
10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall en avtalsslutande stats regering vara be-
friad från skatt i den andra avtalsslutande sta-
ten i fråga om ränta som regeringen erhåller
och som härrör från denna andra stat.

4. Vid tillämpning av punkt 3, avses med

uttrycket ”regering”:

a) i Malaysia, regeringen i Malaysia och

innefattar:

1) delstaternas regeringar,
2) Bank Negara Malaysia,
3) lokala myndigheter,
4) offentligrättsliga organ, och
5) Export-Import Bank of Malaysia Berhad

(EXIM Bank),

b) i Sverige, regeringen i Sverige och inne-

fattar:

1) Riksbanken,
2) politiska underavdelningar,
3) lokala myndigheter,
4) offentligrättsliga organ,
5) AB Svensk Exportkredit (SEK), i den ut-

sträckning lånet har garanterats av svenska
staten, och

6) Styrelsen för Internationellt Utvecklings-

samarbete (SIDA).

5. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed

in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a resident of
the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross
amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2, the Government of a Contracting
State shall be exempt from tax in the other
Contracting State in respect of interest derived
by the Government from that other State.

4. For the purposes of paragraph 3, the term

“Government”:

(a) in the case of Malaysia means the Gov-

ernment of Malaysia and shall include:

(i) the governments of the states;
(ii) the Bank Negara Malaysia;
(iii) the local authorities;
(iv) the statutory bodies; and
(v) the Export-Import Bank of Malaysia

Berhad (EXIM Bank);

(b) in the case of Sweden means the Gov-

ernment of Sweden and shall include:

(i) the Central Bank of Sweden;
(ii) the political subdivisions;
(iii) the local authorities;
(iv) the statutory bodies;
(v) the Swedish Export Credit Corporation

(SEK), to the extent that the loan is guaranteed
by the Government of Sweden; and

(vi) the Swedish International Development

Authority (SIDA).

5. The term “interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income

background image

15

SFS 2004:874

åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straff-
avgift på grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar räntan, antingen han har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller inte, i en av-
talsslutande stat har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband varmed den
skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och
räntan belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses räntan här-
röra från den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-

from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-
pose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect
of which the interest is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Arti-
cle 7 or Article 15, as the case may be, shall
apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the indebted-
ness on which the interest is paid was in-
curred, and such interest is borne by such per-
manent establishment or fixed base, then such
interest shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment or fixed
base is situated.

8. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest, hav-
ing regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain

background image

16

SFS 2004:874

tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten får skatten inte över-
stiga 8 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för radio- eller te-
levisionsutsändning, patent, varumärke, möns-
ter eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod eller för nyttjandet
av, eller för rätten att nyttja, industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig utrustning eller för
upplysning (know-how) om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig na-
tur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 15.

taxable according to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had to the
other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise, and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed 8 per cent of the
gross amount of the royalties.

3. The term “royalties” as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work (including cinematograph films, and
films or tapes for radio or television broad-
casting), any patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process, or for
the use of, or the right to use, industrial, com-
mercial or scientific equipment, or for infor-
mation (know-how) concerning industrial,
commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the royalties are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such a case the pro-
visions of Article 7 or Article 15, as the case
may be, shall apply.

background image

17

SFS 2004:874

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Ersättning för tekniska tjänster

1. Ersättning för tekniska tjänster, som här-

rör från en avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.

Ersättningen för tekniska tjänster får

emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som har rätt
till ersättningen för tekniska tjänster har hem-
vist i den andra avtalsslutande staten får skat-
ten inte överstiga 8 procent av ersättningens
bruttobelopp.

3. Med uttrycket ”ersättning för tekniska

tjänster” förstås i denna artikel varje slags be-

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing such royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the liability to
pay the royalties was incurred, and such royal-
ties are borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in which the per-
manent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties, hav-
ing regard to the use, right or information for
which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence
of such relationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this
Agreement.

Article 13

Fees for technical services

1. Fees for technical services arising in a

Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such fees for technical services

may also be taxed in the Contracting State in
which they arise and according to the laws of
that State, but where the beneficial owner of
the fees for technical services is a resident of
the other Contracting State the tax so charged
shall not exceed 8 per cent of the gross amount
of the fees for technical services.

3. The term “fees for technical services” as

used in this Article means payments of any

background image

18

SFS 2004:874

talning till en person, om den inte sker till en
anställd hos personen som gör utbetalningen,
för tjänster av teknisk eller företagsledande art
eller för konsulttjänster.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till ersätt-
ningen för tekniska tjänster har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken ersätt-
ningen för tekniska tjänster härrör, från där be-
läget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt ersätt-
ningen för tekniska tjänster äger verkligt sam-
band med det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel
15.

5. Ersättning för tekniska tjänster anses här-

röra från en avtalsslutande stat om utbetalaren
är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar ersättningen
för tekniska tjänster, antingen han har hemvist
i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtals-
slutande stat har fast driftställe eller stadigva-
rande anordning i samband varmed skyldighe-
ten att betala ersättningen för tekniska tjänster
uppkommit, och ersättningen för tekniska
tjänster belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses ersättningen
för tekniska tjänster härröra från den stat där
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till er-
sättningen för tekniska tjänster eller mellan
dem båda och annan person ersättningsbelop-
pet, med hänsyn till de tjänster för vilken er-
sättningen för tekniska tjänster betalas, över-
stiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till ersätt-
ningen om sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna artikel en-
dast på sistnämnda belopp. I sådant fall be-
skattas överskjutande belopp enligt lagstift-

kind to any person, other than to an employee
of the person making the payments, in consid-
eration for any services of a technical, mana-
gerial or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
fees for technical services, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the fees for
technical services arise through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the fees
for technical services are effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such a case the provisions of Ar-
ticle 7 or Article 15, as the case may be, shall
apply.

5.

Fees for technical services shall be

deemed to arise in a Contracting State when
the payer is a resident of that State. Where,
however, the person paying the fees for tech-
nical services, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the liability to
pay the fees for technical services was in-
curred, and such fees for technical services are
borne by such permanent establishment or
fixed base, then such fees for technical ser-
vices shall be deemed to arise in the Contract-
ing State in which the permanent establish-
ment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the fees for tech-
nical services having regard to the services for
which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence
of such relationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to

background image

19

SFS 2004:874

ningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta av-
tal.

Artikel 14

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i arti-
kel 6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, eller på grund av överlåtelse av
aktier i ett bolag vars huvudsakliga tillgångar
består av sådan egendom, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket ett företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hänförlig till sta-
digvarande anordning för att utöva självstän-
dig yrkesverksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik, eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i den staten.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2
och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat
där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av överlåtelse av egen-

dom, som förvärvas av en fysisk person som
har haft hemvist i en avtalsslutande stat och
fått hemvist i den andra avtalsslutande staten
får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4
– beskattas i den förstnämnda avtalsslutande
staten om överlåtelsen av egendomen inträffar

the law of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this
Agreement.

Article 14

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State, or from the aliena-
tion of shares in a company the assets of
which consist principally of such property,
may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property per-
taining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing indepen-
dent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or air-
craft operated in international traffic or mov-
able property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in
that State.

4. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1, 2
and 3, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graph 4, gains from the alienation of any prop-
erty derived by an individual who has been a
resident of a Contracting State and who has
become a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-mentioned
State if the alienation of the property occurs at

background image

20

SFS 2004:874

vid något tillfälle som infaller under de tio år
som följer närmast efter det att personen upp-
hört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 15

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva
fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Inkomsten får
dock beskattas i den andra avtalsslutande sta-
ten om:

a) han i den andra avtalsslutande staten har

en stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten, men endast så stor del av inkomsten
som är hänförlig till den stadigvarande anord-
ningen får beskattas i denna andra avtalsslu-
tande stat, eller

b) han vistas i den andra avtalsslutande sta-

ten under tidsperiod eller tidsperioder som
sammanlagt uppgår till eller överstiger 183
dagar under en tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under kalenderåret i fråga, men en-
dast så stor del av inkomsten som är hänförlig
till den verksamhet som bedrivs i denna andra
stat får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 16

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17,

19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön
och annan liknande ersättning, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-

any time during the ten years next following
the date on which the individual has ceased to
be a resident of the first-mentioned State.

Article 15

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State in respect of professional servi-
ces or other activities of an independent cha-
racter shall be taxable only in that State except
in the following circumstances, when such in-
come may also be taxed in the other Contract-
ing State:

(a) if he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the
purpose of performing his activities; in that
case, only so much of the income as is attrib-
utable to that fixed base may be taxed in that
other Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting State

is for a period or periods amounting to or ex-
ceeding in the aggregate 183 days in any
twelve month period commencing or ending
in the calendar year concerned; in that case,
only so much of the income as is derived from
his activities performed in that other State may
be taxed in that other State.

2.

The term “professional services” in-

cludes especially independent scientific, liter-
ary, artistic, educational or teaching activities
as well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 16

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 17,

19, 20 and 21, salaries, wages and other simi-
lar remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the

background image

21

SFS 2004:874

vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslu-

tande staten under tidsperiod eller tidsperioder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar un-
der en tolvmånadersperiod som börjar eller
slutar under kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg i inter-
nationell trafik av ett företag i en avtalsslu-
tande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 17

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 18

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 15 och 16 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-

employment is exercised in the other Contract-
ing State. If the employment is so exercised,
such remuneration as is derived therefrom
may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other Con-

tracting State for a period or periods not ex-
ceeding in the aggregate 183 days in any
twelve month period commencing or ending
in the calendar year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State.

Article 17

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

Article 18

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Artic-

les 15 and 16, income derived by a resident of
a Contracting State as an artiste, such as a thea-

background image

22

SFS 2004:874

nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av artist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller i egenskap av
sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmel-
serna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller sportut-
övaren bedriver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte på ersättning eller inkomst som
förvärvas på grund av verksamhet utövad i en
avtalsslutande stat om besöket i den staten, di-
rekt eller indirekt, finansierats, helt eller näs-
tan helt, av offentliga medel från den andra
avtalsslutande staten, en av dess politiska un-
deravdelningar, lokala myndigheter eller of-
fentligrättsliga organ.

Artikel 19

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, som härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

tre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsman, from his per-
sonal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other
State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an artiste or a sportsman
in his capacity as such accrues not to the ar-
tiste or sportsman himself but to another per-
son, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in
the Contracting State in which the activities of
the artiste or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply to remuneration or profits de-
rived from activities exercised in a Contract-
ing State if the visit to that State is directly or
indirectly supported wholly or almost wholly
from the public funds of the other Contracting
State, a political subdivision, a local authority
or a statutory body thereof.

Article 19

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursement under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in the first-mentio-
ned Contracting State.

2. The term “annuity” means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money’s worth.

background image

23

SFS 2004:874

6 SFS 2004:820–874

Artikel 20

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning

(med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar, lokala myndigheter eller offent-
ligrättsliga organ till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stats, dess politiska
underavdelningars, lokala myndigheters eller
offentligrättsliga organs tjänst, beskattas en-
dast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i denna
andra stat och

1) är medborgare i denna andra stat, eller
2) inte fick hemvist i denna andra stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 16 och 17

tillämpas på lön och annan liknande ersättning
som betalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivs av en av-
talsslutande stat, en av dess politiska underav-
delningar, lokala myndigheter eller offentlig-
rättsliga organ.

Artikel 21

Studerande och affärspraktikanter

En fysisk person som har hemvist i en av-

talsslutande stat omedelbart före en vistelse i
den andra avtalsslutande staten och som vistas
tillfälligt i den andra staten uteslutande i egen-
skap av

a)

studerande vid ett erkänt universitet,

skola eller annan liknande erkänd utbildnings-
institution i den andra staten,

b) affärs- eller yrkespraktikant, eller
c) mottagare av stipendium, underhåll av-

sett att täcka specifika utgifter eller premie för
det huvudsakliga syftet att studera, forska eller
praktisera och som erhållits från regeringen i

Article 20

Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar re-

muneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or a political subdivision or
a local authority or a statutory body thereof to
an individual in respect of services rendered to
that State or political subdivision or local
authority or statutory body thereof shall be
taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration, shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that other State and the individual
is a resident of that other State who:

(i) is a national of that other State, or
(ii) did not become a resident of that other

State solely for the purpose of rendering the
services.

2. The provisions of Articles 16 and 17

shall apply to salaries, wages and other similar
remuneration in respect of services rendered
in connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or
a local authority or a statutory body thereof.

Article 21

Students and trainees

An individual who is a resident of a Con-

tracting State immediately before making a
visit to the other Contracting State and is tem-
porarily present in the other State solely:

(a) as a student at a recognised university,

college, school or other similar recognised
educational institution in that other State;

(b) as a business or technical apprentice; or
(c) as a recipient of a grant, allowances to

compensate for specific expenses or award for
the primary purpose of study, research or
training from the Government of either State

background image

24

SFS 2004:874

någon av staterna eller från en vetenskaplig el-
ler religiös organisation eller en utbildnings-
eller välgörenhetsorganisation eller enligt ett
tekniskt biståndsprogram som ingåtts av re-
geringen i en av staterna, skall vara undanta-
gen från beskattning i den andra staten såvitt
avser

1) ersättning från utlandet som avser att

täcka kostnader för hans uppehälle, utbild-
ning, studier, forskning eller praktik,

2) tidigare angivet stipendium, underhåll

avsett att täcka specifika utgifter eller premie,
och

3) ersättning för utfört arbete i den andra

staten som inte överstiger 2 500 US dollar per
kalenderår om arbetet utförts i samband med
studier, forskning eller praktik eller är nödvän-
digt för hans försörjning. Det nämnda belop-
pet skall innefatta grundavdrag för kalender-
året i fråga.

Artikel 22

Annan inkomst

Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte ut-
tryckligen behandlas i föregående artiklar av
detta avtal beskattas endast i denna avtalsslu-
tande stat. Om sådan inkomst härrör från den
andra avtalsslutande staten får den emellertid
även beskattas i denna andra stat.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I fråga om Malaysia skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

Med beaktande av den malaysiska lagstift-

ning som tillåter att skatt som betalats i ett an-
nat land än Malaysia avräknas mot malaysisk
skatt, skall person med hemvist i Malaysia
som erhållit inkomst som härrör från Sverige
medges avräkning för den svenska skatt som

or from a scientific, educational, religious or
charitable organisation or under a technical as-
sistance programme entered into by the Gov-
ernment of either State, shall be exempt from
tax in that other State on:

(i) all remittances from abroad for the pur-

poses of his maintenance, education, study, re-
search or training;

(ii) the amount of such grant, allowances to

compensate for specific expenses or award;
and

(iii) any remuneration not exceeding 2,500

US dollars per annum in respect of services in
that other State provided the services are per-
formed in connection with his study, research
or training or are necessary for the purposes of
his maintenance. The amount stated above
shall include the personal allowance for the
calendar year in question.

Article 22

Other income

Items of income of a resident of a Contract-

ing State which are not expressly mentioned in
the foregoing Articles of this Agreement shall
be taxable only in that Contracting State
except that if such income is derived from
sources in the other Contracting State, it may
also be taxed in that other State.

Article 23

Elimination of double taxation

1. In the case of Malaysia, double taxation

shall be avoided as follows:

Subject to the laws of Malaysia regarding

the allowance as a credit against Malaysian
tax of tax payable in any country other than
Malaysia, the Swedish tax payable under the
laws of Sweden and in accordance with this
Agreement by a resident of Malaysia in re-

background image

25

SFS 2004:874

erlagts enligt svensk lagstiftning och i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal från den ma-
laysiska skatt som betalats på inkomsten. När
sådan inkomst utgör utdelning som utbetalats
av ett bolag med hemvist i Sverige till ett bo-
lag med hemvist i Malaysia som äger minst 10
procent av röstetalet för aktierna i det utde-
lande bolaget, skall vid avräkning hänsyn tas
till den svenska skatt som det utdelande bola-
get erlagt för inkomst av vilken utdelningen
betalats. Avräkningen skall emellertid inte
överstiga den del av den malaysiska skatten,
beräknad före avräkning, som är hänförlig till
sådan inkomst.

2. I fråga om Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt malaysisk lagstiftning
och i enlighet med bestämmelserna i detta av-
tal får beskattas i Malaysia skall Sverige –
med beaktande av bestämmelserna i svensk
lagstiftning beträffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de framdeles kan få
genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) – från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den malaysiska skatt som erlagts på
inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst, som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Malaysia, får
Sverige – vid bestämmandet av svensk pro-
gressiv skatt – beakta sådan inkomst som be-
skattas endast i Malaysia.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Malaysia till bolag med hemvist i
Sverige undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebe-
frielse för utdelning som erhålls av svenska
bolag från bolag utomlands.

d) Om ett svenskt bolag har ett fast drift-

ställe i Malaysia skall vid tillämpningen av a) i

spect of income derived from Sweden shall be
allowed as a credit against Malaysian tax pay-
able in respect of that income. Where such in-
come is a dividend paid by a company which
is a resident of Sweden to a company which is
a resident of Malaysia and which owns not
less than 10 per cent of the voting shares of the
company paying the dividend, the credit shall
take into account Swedish tax payable by that
company in respect of its income out of which
the dividend is paid. The credit shall not, how-
ever, exceed that part of the Malaysian tax, as
computed before the credit is given, which is
appropriate to such item of income.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Malaysia and in
accordance with the provisions of this Agree-
ment may be taxed in Malaysia, Sweden shall
allow – subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) – as a
deduction from the tax on such income, an
amount equal to the Malaysian tax paid in re-
spect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Agreement, shall be taxable only
in Malaysia, Sweden may, when determining
the graduated rate of Swedish tax, take into
account the income which shall be taxable
only in Malaysia.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Malaysia
to a company which is a resident of Sweden
shall be exempt from Swedish tax according
to the provisions of Swedish law governing
the exemption of tax on dividends paid to
Swedish companies by companies abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of

this paragraph, when a Swedish company has

background image

26

SFS 2004:874

denna punkt uttrycket ”den malaysiska skatt
som erlagts” anses innefatta den malaysiska
skatt på sådant fast driftställes inkomst som
skulle ha erlagts men som inte erlagts eller er-
lagts med lägre belopp på grund av tidsbe-
gränsade bestämmelser om stimulansåtgärder
i den lagstiftning i Malaysia som är avsedd att
främja ekonomisk utveckling i den mån sådan
skattebefrielse eller skattereduktion beviljas
för vinst från industriell verksamhet eller till-
verkningsverksamhet eller från jordbruk,
skogsbruk, fiske eller turistnäring (däri inbe-
gripna restauranger och hotell), under förut-
sättning att verksamheterna utövats i Malay-
sia. Vid tillämpningen av c) i denna punkt
skall en skatt på 15 procent på ett svenskt be-
skattningsunderlag ansetts ha erlagts för så-
dana verksamheter och under de förutsätt-
ningar som anges i föregående mening även
om den skatt som faktiskt erlagts i Malaysia är
lägre än 15 procent.

e) Bestämmelserna i d) skall tillämpas en-

dast under de första tio åren som detta avtal
tillämpas. Denna tidsperiod kan utsträckas ge-
nom ömsesidig överenskommelse mellan de
behöriga myndigheterna.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu-
tande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

a permanent establishment in Malaysia, the
term “Malaysian tax paid” shall be deemed to
include the Malaysian tax on profits attribut-
able to such permanent establishment which
would have been paid but for any time-limited
exemption or reduction of tax granted under
incentive provisions contained in the laws of
Malaysia designed to promote economic de-
velopment to the extent that such exemption
or reduction is granted for profits from indus-
trial or manufacturing activities or from the
agriculture, forestry, fishing or tourism sectors
(including restaurants and hotels) provided
that the activities have been carried out in Ma-
laysia. For the purposes of sub-paragraph (c)
of this paragraph a tax of 15 per cent calcu-
lated on a Swedish tax base shall be consid-
ered to have been paid for such activities and
under those conditions mentioned in the previ-
ous sentence even if the tax actually paid in
Malaysia is less than 15 per cent.

(e) The provisions of sub-paragraph (d)

shall apply only for the first ten years during
which this Agreement is effective. This period
may be extended by a mutual agreement be-
tween the competent authorities.

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Con-
tracting States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall

background image

27

SFS 2004:874

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti-

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8, artikel 12
punkt 6 eller artikel 13 punkt 6 tillämpas, är
ränta, royalty, ersättning för tekniska tjänster
och annan betalning från företag i en avtals-
slutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattningsbara in-
komsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten. Detta gäller emellertid
inte om en avtalsslutande stats interna lagstift-
ning föreskriver att skatt skall innehållas vid
källan och denna skyldighet inte fullgjorts.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars ka-

pital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Denna artikel medför inte skyldighet för

a) en avtalsslutande stat att medge fysisk

person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten sådant personligt avdrag vid beskatt-
ningen, sådan skattebefrielse eller skattened-
sättning på grund av civilstånd eller försörj-
ningsplikt mot familj som medges person med
hemvist i den egna staten,

b) Malaysia att medge svenska medborgare

som inte har hemvist i Malaysia, de personliga
avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller
skattenedsättning som vid tidpunkten för un-
dertecknandet av detta avtal enligt lag är till-

not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises of
that other State carrying on the same activi-
ties.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, para-
graph 6 of Article 12 and paragraph 6 of Arti-
cle 13 apply, interest, royalties, fees for tech-
nical services and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State. When,
however, the domestic laws of a Contracting
State provide that a tax shall be withheld at
source and this obligation has not been ful-
filled the aforesaid requirements may be set
aside.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of that first-mentioned State are or may be
subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed

as obliging:

(a) a Contracting State to grant to individ-

uals who are resident of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs and re-
ductions for tax purposes on account of civil
status or family responsibilities which it grants
to its own residents;

(b) Malaysia to grant to nationals of Swe-

den not resident in Malaysia those personal al-
lowances, reliefs and reductions for tax pur-
poses which are by law available on the date
of signature of this Agreement only to nation-

background image

28

SFS 2004:874

gängliga endast för malaysiska medborgare
som inte har hemvist i Malaysia.

6.

Med uttrycket ”beskattning” avses i

denna artikel de skatter på vilka avtalet är till-
lämpligt.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist, eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen
i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Överenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig över-
enskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse

als of Malaysia who are not resident in Malay-
sia.

6. In this Article, the term “taxation” means

taxes to which this Agreement applies.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if
his case comes under paragraph 1 of Article
24, to that of the Contracting State of which he
is a national. The case must be presented
within three years from the first notification of
the action resulting in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Agreement.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoid-
ance of taxation which is not in accordance
with this Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the Con-
tracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of this Agreement. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each

background image

29

SFS 2004:874

med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i den mening som avses i föregående
punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning i fråga om
skatter som omfattas av avtalet, i den mån be-
skattningen enligt denna lagstiftning inte stri-
der mot avtalet. Utbytet av upplysningar be-
gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall behandlas så-
som hemliga på samma sätt som upplysningar,
som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av avta-
let eller handlägger åtal eller överklaganden i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning eller administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini-
strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

other directly for the purposes of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is necessary for carrying out the provisions
of this Agreement or of the domestic laws of
the Contracting States concerning taxes cov-
ered by the Agreement insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Agreement.
The exchange of information is not restricted
by Article 1. Any information received by a
Contracting State shall be treated as secret in
the same manner as information obtained un-
der the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (in-
cluding courts and administrative bodies) con-
cerned with the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the
taxes covered by the Agreement. Such persons
or authorities shall use the information only for
such purposes. They may disclose the informa-
tion in public court proceedings or in judicial
decisions.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws or the administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which are not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or

background image

30

SFS 2004:874

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 27

Begränsning av förmåner

1. Om inkomst på grund av bestämmelse i

detta avtal inte fullt ut kan beskattas i en av-
talsslutande stat och, enligt gällande lagstift-
ning i den andra avtalsslutande staten, en per-
son, vad gäller denna inkomst, beskattas för
den del av inkomsten som överförs eller tas
emot i denna andra stat och inte för inkoms-
tens hela belopp, skall sådan begränsning av
beskattningsrätten i den förstnämnda avtals-
slutande staten endast gälla för den del av in-
komsten som överförs till eller tas emot i
denna andra avtalsslutande stat.

2. Bestämmelser i detta avtal som medger

befrielse från eller nedsättning av skatt skall
inte tillämpas på personer som är berättigade
till någon skatteförmån enligt:

a)

lagstiftning i någon av staterna som

anges i noter som utväxlas mellan staterna, el-
ler

b) någon i huvudsak likartad skattelagstift-

ning.

Artikel 28

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning eller kon-
sulat.

information, the disclosure of which would be
contrary to public policy.

Article 27

Limitation of relief

1. Where under any provision of this Agree-

ment any income is relieved from tax in a
Contracting State and, under the law in force
in the other Contracting State a person, in re-
spect of that income, is subject to tax by refer-
ence to the amount thereof which is remitted
to or received in that other Contracting State
and not by reference to the full amount there-
of, then the relief to be allowed under this
Agreement in the first-mentioned Contracting
State shall apply only to so much of the in-
come as is remitted to or received in that other
Contracting State.

2. Any provision of this Agreement confer-

ring an exemption or a reduction of tax shall
not apply to persons entitled to any tax bene-
fits under:

(a) a law of either one of the States which

has been identified in an Exchange of Notes
between the States; or

(b) any other substantially similar tax law.

Article 28

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Agreement shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general
rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

background image

31

SFS 2004:874

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela

varandra när de åtgärder vidtagits som krävs
enligt lagstiftningen i staten i fråga för att
detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter den dag då den sista av dessa underrättel-
ser tas emot och tillämpas:

a) i Malaysia:
1) beträffande annan malaysisk skatt än in-

komstskatten på petroleum, på skatt som på-
förs för taxeringsår som börjar den 1 januari
kalenderåret närmast efter det år då avtalet trä-
der i kraft eller senare,

2)

beträffande inkomstskatten på petro-

leum, på skatt som påförs för taxeringsår som
börjar den 1 januari det andra kalenderåret
som följer efter det år då avtalet träder i kraft
eller senare,

b) i Sverige:
1) beträffande skatt som innehålls vid käl-

lan, på inkomst som förvärvas den 1 januari
kalenderåret närmast efter det år då avtalet trä-
der i kraft eller senare,

2) beträffande andra skatter på inkomst, på

skatter som påförs för beskattningsår som bör-
jar den 1 januari kalenderåret närmast efter det
år då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Malaysias regering och

Konungariket Sveriges regering för undvi-
kande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande inkomstskatter, un-
dertecknat i Kuala Lumpur den 21 november
1970, skall upphöra att gälla och dess bestäm-
melser skall inte längre tillämpas från de da-
tum som detta avtal skall tillämpas enligt be-
stämmelserna i punkt 2 av denna artikel.

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall no-

tify the other of the completion of the proce-
dures required by its law for the entry into
force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect

(a) in Malaysia:
(i) in respect of Malaysian tax, other than

petroleum income tax, to tax chargeable for
any year of assessment beginning on or after
the first day of January in the calendar year
following the year in which this Agreement
enters into force;

(ii) in respect of petroleum income tax, to

tax chargeable for any year of assessment be-
ginning on or after the first day of January of
the second calendar year following the year in
which this Agreement enters into force;

(b) in Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, to

income derived on or after the first day of
January in the calendar year following the year
in which this Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, to

taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January in the calendar
year following the year in which this Agree-
ment enters into force.

3. The Agreement between the Government

of Malaysia and the Government of the King-
dom of Sweden for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income signed at
Kuala Lumpur on November 21, 1970, shall
terminate and cease to have effect from the
dates upon which this Agreement has effect in
accordance with the provisions of paragraph 2
of this Article.

background image

32

SFS 2004:874

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills vidare. Var-

dera avtalsslutande staten kan på diplomatisk
väg skriftligen säga upp avtalet genom under-
rättelse till den andra avtalsslutande staten
härom senast den 30 juni under något kalen-
derår som följer efter en tidsperiod av fem år
från den dag då avtalet träder i kraft. I hän-
delse av sådan uppsägning upphör avtalet att
tillämpas

a) i Malaysia:
1) beträffande annan malaysisk skatt än in-

komstskatten på petroleum, på skatt som på-
förs för taxeringsår som börjar den 1 januari
kalenderåret närmast efter det år då uppsäg-
ningen sker eller senare,

2)

beträffande inkomstskatten på petro-

leum, på skatt som påförs för taxeringsår som
börjar den 1 januari det andra kalenderåret
som följer efter det år då uppsägningen sker
eller senare,

b) i Sverige:
1) beträffande skatt som innehålls vid käl-

lan, på inkomst som förvärvas den 1 januari
kalenderåret närmast efter det år då uppsäg-
ningen sker eller senare,

2) beträffande andra skatter på inkomst, på

skatter som påförs för beskattningsår som bör-
jar den 1 januari kalenderåret närmast efter det
år då uppsägningen sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 12 mars

2002 i två exemplar på malaysiska, svenska
och engelska språken vilka äger lika vitsord.
För den händelse att tvist uppstår om tolk-

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in effect inde-

finitely, but either Contracting State may
terminate the Agreement, through diplomatic
channels, by giving to the other Contracting
State written notice of termination on or be-
fore June 30th in any calendar year after the
period of five years from the date on which
this Agreement enters into force. In such an
event this Agreement shall cease to have ef-
fect:

(a) in Malaysia:
(i) in respect of Malaysian tax, other than

petroleum income tax, to tax chargeable for
any year of assessment beginning on or after
the first day of January in the calendar year
following the year in which the notice is
given;

(ii) in respect of petroleum income tax, to

tax chargeable for any year of assessment be-
ginning on or after the first day of January of
the second calendar year following the year in
which the notice is given;

(b) in Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, to

income derived on or after the first day of
January in the calendar year following the
year in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income, to

taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January in the calendar
year following the year in which the notice is
given.

IN WITNESS whereof the undersigned,

duly authorised thereto, by their respective
Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Stockholm this

twelfth day of March 2002, each in the Malay,
the Swedish and the English language, the
three texts being equally authentic. In the

background image

33

SFS 2004:874

ningen eller tillämpningen av avtalet skall
den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Leif Pagrotsky

För Malaysias regering

Seri Rafidah Aziz

PROTOKOLL

1. Vid undertecknandet av avtalet mellan

Konungariket Sveriges regering och Malay-
sias regering för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst har de två rege-
ringarna kommit överens om att följande be-
stämmelser skall utgöra en integrerande del av
avtalet.

2. Det är överenskommet att:
a) bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 tilläm-

pas på inkomst som förvärvas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
men endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS,

b) bestämmelserna i artikel 14 punkt 3 till-

lämpas i fråga om vinst som förvärvas av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av vins-
ten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS, och

c) vid tillämpning av bestämmelserna i arti-

kel 16 punkt 3, skall inkomst som person med
hemvist i Sverige uppbär för arbete, vilket ut-
förs ombord på ett luftfartyg som används i in-
ternationell trafik av luftfartskonsortiet Scan-
dinavian Airlines System (SAS), beskattas en-
dast i Sverige.

event of there being a dispute in the interpreta-
tion and the application of this Agreement, the
English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Leif Pagrotsky

For the Government of Malaysia

Seri Rafidah Aziz

PROTOCOL

1. At the time of signing the Agreement be-

tween the Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of Malaysia for
the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes
on income, both Governments have agreed
that the following provisions shall form an in-
tegral part of the Agreement.

2. It is understood that:
(a) with reference to Article 8, profits de-

rived by the air transport consortium Scandi-
navian Airlines System (SAS) the provisions
of paragraph 1 shall apply only to such part of
the profits as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS Sverige AB,
the Swedish partner of SAS;

(b) with reference to paragraph 3 of Article

14, gains derived by the air transport consor-
tium Scandinavian Airlines System (SAS) the
provisions of this paragraph shall apply only
to such part of the profits as corresponds to the
participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS; and

(c) with reference to paragraph 3 of Article

16, where a resident of Sweden derives remu-
neration in respect of an employment exer-
cised aboard an aircraft operated in interna-
tional traffic by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), such re-
muneration shall be taxable only in Sweden.

background image

34

SFS 2004:874

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 12 mars 2002

i två exemplar på malaysiska, svenska och
engelska språken vilka äger lika vitsord. För
den händelse att tvist uppstår om tolkningen
eller tillämpningen av protokollet skall den
engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Leif Pagrotsky

För Malaysias regering

Seri Rafidah Aziz

SKRIFTVÄXLING

Sveriges note angående artikel 27 punkt 2

I have the honour to refer to the Agreement
between the Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of Malaysia for
the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes
on income which has been signed today and to
propose on behalf of the Government of the
Kingdom of Sweden that with reference to pa-
ragraph 2 of Article 27:

The provisions of this Agreement shall not

apply to persons carrying on offshore business
activity under the Labuan Offshore Business
Activity Tax Act 1990 (as amended).

“Offshore business activity” means an off-

shore business activity as defined under Sec-
tion 2(1) of the Labuan Offshore Business Ac-
tivity Tax Act 1990 (as amended).

IN WITNESS whereof the undersigned,

duly authorised thereto, by their respective
Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm this

twelfth day of March 2002, each in the Malay,
the Swedish and the English language, the
three texts being equally authentic. In the
event of there being a dispute in the interpreta-
tion and the application of this Protocol, the
English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Leif Pagrotsky

For the Government of Malaysia

Seri Rafidah Aziz

(Översättning)

Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan
Konungariket Sveriges regering och Malay-
sias regering för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst som har under-
tecknats i dag och att föreslå för Konungariket
Sveriges räkning att med hänvisning till arti-
kel 27 punkt 2:

Bestämmelserna i detta avtal skall inte

tillämpas på personer som bedriver offshore-
verksamhet enligt Labuan Offshore Activity
Business Tax Act 1990 (med ändringar).

”Offshoreverksamhet” innebär offshore-

verksamhet som definieras enligt Section 2(1)
i Labuan Offshore Business Activity Tax Act
1990 (med ändringar).

background image

35

SFS 2004:874

If the foregoing proposal is acceptable to

the Government of Malaysia, I have the hon-
our to suggest that the present Note and Your
Excellency’s reply to that effect should be re-
garded as constituting an agreement that shall
form an integral part of the Agreement for the
avoidance of double taxation in this matter,
which shall enter into force at the same time as
the entry into force of this Agreement.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Leif Pagrotsky

Malaysias note angående artikel 27 punkt 2

I have the honour to acknowledge receipt of
Your Excellency’s Note of today which reads
as follows:

“I have the honour to refer to the Agree-

ment between the Government of the King-
dom of Sweden and the Government of Ma-
laysia for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income which has been signed today
and to propose on behalf of the Government of
the Kingdom of Sweden that with reference to
paragraph 2 of Article 27:

The provisions of this Agreement shall not

apply to persons carrying on offshore business
activity under the Labuan Offshore Business
Activity Tax Act 1990 (as amended).

“Offshore business activity” means an off-

shore business activity as defined under Sec-
tion 2(1) of the Labuan Offshore Business Ac-
tivity Tax Act 1990 (as amended).

If the foregoing proposal is acceptable to

the Government of Malaysia, I have the hon-
our to suggest that the present Note and Your
Excellency’s reply to that effect should be re-
garded as constituting an agreement that shall

Om detta förslag är godtagbart för Malay-

sias regering, har jag äran att föreslå att denna
note och Ers Excellens svar på denna skall
anses som en överenskommelse vilken utgör
en integrerande del av avtalet för undvikande
av dubbelbeskattning i denna del, som skall
träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraft-
trädandet av detta avtal.

För Konungariket Sveriges regering

Leif Pagrotsky

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ers
Excellens note av i dag som lyder som följer.

”Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan

Konungariket Sveriges regering och Malay-
sias regering för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst som har un-
dertecknats i dag och att föreslå för Konunga-
riket Sveriges räkning att med hänvisning till
artikel 27 punkt 2:

Bestämmelserna i detta avtal skall inte

tillämpas på personer som bedriver offshore-
verksamhet enligt Labuan Offshore Activity
Business Tax Act 1990 (med ändringar).

”Offshoreverksamhet” innebär offshore-

verksamhet som definieras enligt Section 2(1)
i Labuan Offshore Business Activity Tax Act
1990 (med ändringar).

Om detta förslag är godtagbart för Malay-

sias regering, har jag äran att föreslå att denna
note och Ers Excellens svar på denna skall
anses som en överenskommelse vilken utgör
en integrerande del av avtalet för undvikande

background image

36

SFS 2004:874

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

form an integral part of the Agreement for the
avoidance of double taxation in this matter,
which shall enter into force at the same time as
the entry into force of this Agreement.”

The above proposal being acceptable to the

Government of Malaysia, l have the honour to
confirm that Your Excellency’s Note and this
reply shall be regarded as constituting an
agreement that shall form an integral part of
the Agreement for the avoidance of double
taxation in this matter, which shall enter into
force at the same time as the entry into force
of this Agreement.

For the Government of Malaysia

Seri Rafidah Aziz

av dubbelbeskattning i denna del, som skall
träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraft-
trädandet av detta avtal.”

Förslaget ovan är godtagbart för Malaysias

regering, varför jag har äran att bekräfta att
Ers Excellens note och detta svar skall anses
som en överenskommelse vilken utgör en inte-
grerande del av avtalet för undvikande av dub-
belbeskattning i denna del, som skall träda i
kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet
av detta avtal.

För Malaysias regering

Seri Rafidah Aziz

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.