SFS 2004:982 Lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

040982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis
delegation i Sverige beträffande skatter på
inkomst;

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sveriges Exportråd och Tai-
peis delegation i Sverige undertecknade den 8 juni 2001 skall, tillsammans
med den bilaga som är fogad till avtalet och som utgör en del av detta, gälla
som lag här i landet i de delar som framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del de med-
för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-
stämmelserna i avtalet inte skall beskattas i Sverige, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring skall vidtas i fråga
om taxering som rör statlig eller kommunal skatt eller i fråga om någon an-
nan åtgärd varigenom sådan skatt har påförts, får Skatteverket vidta sådan
ändring.

5 § Det som i avtalet sägs om Riksskatteverket (National Tax Board) skall
i stället avse Skatteverket (Swedish Tax Agency).

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Lagen skall tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari det ka-

lenderår som närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare,
och

b) beträffande andra skatter, på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då lagen träder i
kraft eller senare.

1 Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36.

SFS 2004:982

Utkom från trycket
den 23 november 2004

background image

2

SFS 2004:982

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

PÄR NUDER
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2004:982

Agreement between the Swedish Trade
Council and the Taipei Mission in
Sweden for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income

Article 1

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who

are residents of one or both of the territories.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

(a) in the territory in which the taxation

laws administered by the National Tax Board
(Riksskatteverket) are applied:

(i)

the national income tax (den statliga
inkomstskatten);

(ii)

the withholding tax on dividends
(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta);

(iv) the income tax on non-resident ar-

tistes and athletes (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl.); and

(v)

the municipal income tax (den kom-
munala inkomstskatten);

(b) in the territory in which the taxation

laws administered by the taxation authorities
in Taipei are applied:

the profit seeking enterprise income tax and

the individual consolidated income tax.

2. The Agreement shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of

Avtal mellan Sveriges Exportråd och
Taipeis delegation i Sverige för undvi-
kande av dubbelbeskattning och för-
hindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i ett av territorierna eller i båda terri-
torierna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är:

a) i det territorium där den skattelagstiftning

som administreras av Riksskatteverket tilläm-
pas:

1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

b) i det territorium där den skattelagstift-

ning som administreras av skattemyndigheten
i Taipei tillämpas:

inkomstskatten för kommersiella företag

och inkomstskatten för fysiska personer.

2.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av detta avtal påförs vid si-
dan av eller i stället för de för närvarande ut-
gående skatterna. De behöriga myndigheterna

Bilaga

background image

4

SFS 2004:982

the territories shall notify each other of any
significant changes which have been made in
their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term “territory” means the territory

referred to in sub-paragraph l (a) or l (b) of Ar-
ticle 2, as the context requires;

(b) the term “person” includes an individ-

ual, a company and any other body of persons;

(c) the term “company” means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

(d) the terms “enterprise of a territory” and

“enterprise of the other territory” mean re-
spectively an enterprise carried on by a resi-
dent of a territory and an enterprise carried on
by a resident of the other territory;

(e) the term “international traffic” means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a territory, except when the
ship or aircraft is operated solely between
places in the other territory;

(f) the term “competent authority” means:
(i) in the territory in which the taxation

laws administered by the taxation au-
thorities in Taipei are applied, the Di-
rector-General of the Department of
Taxation or an authorized representa-
tive of the Director-General;

(ii) in the territory in which the taxation

laws administered by the National Tax
Board (Riksskatteverket) are applied,
the National Tax Board (Riksskattever-
ket) or the authority which is desig-
nated as a competent authority for the
purposes of this Agreement.

2. As regards the application of the Agree-

ment at any time by a territory, any term not
defined therein shall, unless the context other-

i territorierna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som gjorts i respektive skat-
telagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”territorium” avser det territorium som

anges i artikel 2 punkterna 1 a) eller 1 b), be-
roende på sammanhanget,

b) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning,

c) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas som juridisk
person,

d) ”företag i ett territorium” och ”företag i

det andra territoriet” avser företag som bedrivs
av person med hemvist i ett territorium re-
spektive företag som bedrivs av person med
hemvist i det andra territoriet,

e)

”internationell trafik” avser transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i ett territorium utom då skeppet eller
luftfartyget används uteslutande mellan plat-
ser i det andra territoriet,

f) ”behörig myndighet” avser:
1) i det territorium där skattelagstiftningen

som administreras av skattemyndighe-
ten i Taipei tillämpas, generaldirektören
för skatteavdelningen eller dennes be-
fullmäktigade ombud,

2) i det territorium där skattelagstiftningen

som administreras av Riksskatteverket
tillämpas, Riksskatteverket eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tilllämpningen
av detta avtal.

2. Då avtalet tillämpas i ett territorium vid

någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte

background image

5

SFS 2004:982

wise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that territory for the
purposes of the taxes to which the Agreement
applies, any meaning under the applicable tax
laws of that territory prevailing over a mean-
ing given to the term under other laws of that
territory.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the

term “resident of a territory” means any per-
son who, under the laws of that territory, is lia-
ble to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or any other
criterion of a similar nature. However, in the
case of a partnership or estate the term applies
only to the extent that the income derived by
such partnership or estate is subject to tax in
that territory as the income of a resident, either
in its hands or in the hands of its partners or
beneficiaries.

2. A person is not a resident of a territory

for the purposes of this Agreement if the per-
son is liable to tax in that territory in respect
only of income from sources in that territory,
provided that this paragraph shall not apply to
individuals who are residents of the territory
referred to in sub-paragraph 1(b) of Article 2,
as long as resident individuals are taxed only
in respect of income from sources in that terri-
tory.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both
territories, then his status shall be determined
as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the territory in which he has a permanent
home available to him; if he has a permanent
home available to him in both territories, he
shall be deemed to be a resident only of the

definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid den tidpunkten enligt territori-
ets lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstift-
ning i detta territorium äger företräde framför
den betydelse uttrycket ges i annan lagstift-
ning i detta territorium.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”person med hemvist i ett territorium”
person som enligt lagstiftningen i detta territo-
rium är skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, plats för företagsledning eller an-
nan liknande omständighet. Beträffande in-
komst som förvärvas av handelsbolag eller
dödsbo, inbegriper uttrycket emellertid sådan
person endast till den del dess inkomst beskat-
tas i detta territorium på samma sätt som in-
komst som förvärvas av person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget eller döds-
boet eller hos dess delägare eller förmånsta-
gare.

2. Vid tillämpningen av detta avtal anses en

person inte ha hemvist i ett territorium om per-
sonen är skattskyldig i territoriet endast för in-
komst från källa i detta territorium. Denna
punkt tillämpas inte på fysiska personer som
har hemvist i det territorium som avses i arti-
kel 2 punkt 1 b), så länge som fysiska personer
med hemvist i detta territorium är skattskyl-
diga endast för inkomst från källa i detta terri-
torium.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda territorierna,
bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i det territo-

rium där han har en bostad som stadigvarande
står till hans förfogande. Om han har en sådan
bostad i båda territorierna, anses han ha hem-
vist endast i det territorium med vilket hans

background image

6

SFS 2004:982

territory with which his personal and eco-
nomic relations are closer (centre of vital in-
terests);

(b) if the territory in which he has his centre

of vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either territory, he shall be deemed to be a
resident only of the territory in which he has
an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both terri-

tories or in neither of them, the competent au-
thorities of the territories shall endeavour to
settle the question by mutual agreement.

4. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both territories, then it shall be
deemed to be a resident only of the territory in
which its place of incorporation is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the

term “permanent establishment” means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. The term “permanent establishment” in-

cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re-
sources; and

(g) the furnishing of services, including

consultancy services, in a territory by an en-
terprise of the other territory through employ-
ees or other personnel engaged by the enter-
prise for such purpose, but only where those
activities (for the same or a connected project)
within the first-mentioned territory continue

personliga och ekonomiska förbindelser är
starkast (centrum för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilket territo-

rium han har centrum för sina levnadsintres-
sen eller om han inte i någotdera territoriet har
en bostad som stadigvarande står till hans för-
fogande, anses han ha hemvist endast i det ter-
ritorium där han stadigvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda terri-

torierna eller om han inte vistas stadigvarande
i något av dem, skall de behöriga myndighe-
terna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda territorierna, skall denna person anses ha
hemvist endast i det territorium enligt vars
lagstiftning personen bildats.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar,
och

g) tillhandahållandet av tjänster, inklusive

konsulttjänster, i ett territorium av ett företag i
det andra territoriet genom anställda eller an-
nan personal som engagerats av företaget för
sådant ändamål, men endast om denna verk-
samhet pågår (såvitt avser samma eller sam-
manhängande projekt) i det förstnämnda terri-

background image

7

SFS 2004:982

for a period or periods aggregating more than
120 days within any twelve-month period.

3. A building site or a construction, assem-

bly or installation project or supervisory activ-
ities in connection therewith constitutes a per-
manent establishment only if such site, project
or activities continue for a period of more than
nine months.

4.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term “permanent es-
tablishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character, such as advertising
or scientific research;

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person – other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies – is acting on behalf of an en-
terprise and has, and habitually exercises, in a
territory an authority to conclude contracts in
the name of the enterprise, that enterprise shall

toriet under en tidsperiod eller tidsperioder
som sammanlagt överstiger 120 dagar under
en tolvmånadersperiod.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, mon-

terings- eller installationsverksamhet eller
verksamhet som består av övervakning i an-
slutning därtill utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår under en tidsperiod som
överstiger nio månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a)

användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

e) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art, såsom annonsering eller
vetenskaplig forskning,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombi-
nera verksamheter som anges i punkterna a–e,
under förutsättning att hela verksamheten som
bedrivs från den stadigvarande platsen för af-
färsverksamhet på grund av denna kombina-
tion är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person – vilken inte är sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 tilläm-
pas – som är verksam för ett företag har, och
regelmässigt använder, i ett territorium full-
makt att sluta avtal i företagets namn anses
detta företag – utan hinder av bestämmelserna
i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i detta

background image

8

SFS 2004:982

be deemed to have a permanent establishment
in that territory in respect of any activities
which that person undertakes for the enter-
prise, unless the activities of such person are
limited to those mentioned in paragraph 4
which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

6. An enterprise of a territory shall not be

deemed to have a permanent establishment in
the other territory merely because it carries on
business in that other territory through a bro-
ker, general commission agent or any other
agent of an independent status, provided that
such persons are acting in the ordinary course
of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a territory controls or is controlled by a
company which is a resident of the other terri-
tory, or which carries on business in that other
territory (whether through a permanent estab-
lishment or otherwise) shall not of itself con-
stitute either company a permanent establish-
ment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a terri-

tory from immovable property (including in-
come from agriculture or forestry) situated in
the other territory may be taxed in that other
territory.

2. The term “immovable property” shall

have the meaning which it has under the law
of the territory in which the property in ques-
tion is situated. The term shall in any case in-
clude property accessory to immovable prop-
erty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provi-
sions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of immov-
able property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of,

territorium beträffande varje verksamhet som
denna person bedriver för företaget. Detta gäl-
ler dock inte om den verksamhet som denna
person bedriver är begränsad till sådan som
anges i punkt 4 och som – om den bedrevs
från en stadigvarande plats för affärsverksam-
het – inte skulle göra denna stadigvarande
plats för affärsverksamhet till fast driftställe
enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i ett territorium anses inte ha fast

driftställe i det andra territoriet endast på den
grund att företaget bedriver affärsverksamhet i
detta territorium genom förmedling av mäk-
lare, kommissionär eller annan oberoende re-
presentant, under förutsättning att sådan per-
son därvid bedriver sin sedvanliga affärsverk-
samhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i ett territorium kontrollerar eller kon-
trolleras av ett bolag med hemvist i det andra
territoriet eller ett bolag som bedriver affärs-
verksamhet i detta andra territorium (antingen
från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör
fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i ett

territorium förvärvar av fast egendom (däri in-
begripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk)
belägen i det andra territoriet, får beskattas i
detta andra territorium.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
det territorium där egendomen är belägen. Ut-
trycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast
egendom, levande och döda inventarier i lant-
bruk och skogsbruk, rättigheter på vilka be-
stämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan na-

background image

9

SFS 2004:982

or the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to the in-
come from immovable property used for the
performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a territory

shall be taxable only in that territory unless the
enterprise carries on business in the other ter-
ritory through a permanent establishment situ-
ated therein. If the enterprise carries on busi-
ness as aforesaid, the profits of the enterprise
may be taxed in the other territory but only so
much of them as is attributable to that perma-
nent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a territory carries on
business in the other territory through a per-
manent establishment situated therein, there
shall in each territory be attributed to that per-
manent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct
and separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be al-
lowed as deductions expenses which are in-
curred for the purposes of the business of the
permanent establishment, including executive
and general administrative expenses so in-
curred, whether in the territory in which the

turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i ett terri-

torium förvärvar, beskattas endast i detta terri-
torium, såvida inte företaget bedriver rörelse i
det andra territoriet från där beläget fast drift-
ställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i
det andra territoriet, men endast så stor del av
den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i ett territorium bedriver rö-

relse i det andra territoriet från där beläget fast
driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i
punkt 3 föranleder annat, i vartdera territoriet
till det fasta driftstället den inkomst som det
kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag, som bedri-
vit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor och själv-
ständigt avslutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i det territorium där det fasta drift-
stället är beläget eller annorstädes.

background image

10

SFS 2004:982

permanent establishment is situated or else-
where.

4. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a territory from

the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic shall be taxable only in that terri-
tory.

2. For the purpose of this Article, profits

from the operation of ships or aircraft in inter-
national traffic shall include:

(a) profits from the use, maintenance or

rental of containers and related equipment;

(b) profits from the rental of ships or air-

craft on a full time, voyage or bare boat basis;

if such use, maintenance or rental is incidental
to the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

4.

Whenever companies have agreed to

carry on an air transportation business to-
gether in the form of a consortium, the provi-
sions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply only

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i

ett territorium genom användning av skepp el-
ler luftfartyg i internationell trafik, beskattas
endast i detta territorium.

2. Vid tillämpningen av denna artikel inklu-

derar inkomst från användning av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik:

a) inkomst från användning, underhåll eller

uthyrning av containrar och därmed samman-
hängande utrustning,

b) inkomst från tidsbefraktning (full time),

resebefraktning (voyage) eller uthyrning av
obemannade (bare boat) skepp eller luftfartyg,
om sådan användning, underhåll eller uthyr-
ning är av underordnad betydelse i förhållande
till användningen av skepp eller luftfartyg i in-
ternationell trafik.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

4. När två eller flera bolag har kommit

överens om att driva en lufttransportverksam-
het gemensamt i form av ett konsortium, till-
lämpas bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

background image

11

SFS 2004:982

to such part of the profits of the consortium as
relates to the participation held in that consor-
tium by a company that is a resident of a terri-
tory.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:
(a) an enterprise of a territory participates

directly or indirectly in the management, con-
trol or capital of an enterprise of the other ter-
ritory, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a territory and an enter-
prise of the other territory,

and in either case conditions are made or im-
posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a territory includes in the profits

of an enterprise of that territory – and taxes ac-
cordingly – profits on which an enterprise of
the other territory has been charged to tax in
that other territory and the profits so included
are profits which would have accrued to the
enterprise of the first-mentioned territory if
the conditions made between the two enter-
prises had been those which would have been
made between independent enterprises, then
that other territory shall make an appropriate
adjustment to the amount of the tax charged
therein on those profits. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the
other provisions of this Agreement and the
competent authorities of the territories shall if
necessary consult each other.

endast i fråga om den del av konsortiets in-
komst som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av ett bolag som har hemvist i ett
territorium.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i ett territorium direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller kontrollen av ett
företag i det andra territoriet eller äger del i
detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i ett territorium som ett företag i det
andra territoriet eller äger del i båda dessa fö-
retags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då ett territorium i inkomsten för ett

företag i detta territorium inräknar – och i
överensstämmelse därmed beskattar – in-
komst, för vilken ett företag i det andra territo-
riet beskattas i detta andra territorium samt
den sålunda inräknade inkomsten är sådan
som skulle ha tillkommit företaget i det först-
nämnda territoriet om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende
företag, skall detta andra territorium genom-
föra vederbörlig justering av det skattebelopp
som påförts för inkomsten i detta territorium.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i territorierna överlägger vid behov med
varandra.

background image

12

SFS 2004:982

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a territory to a resident of the other
territory may be taxed in that other territory.

2. However, such dividends may also be

taxed in the territory of which the company
paying the dividends is a resident and accord-
ing to the laws of that territory, but if the bene-
ficial owner of the dividends is a resident of
the other territory, the tax so charged shall not
exceed 10 per cent of the gross amount of the
dividends. The competent authorities of the
territories may by mutual agreement settle the
mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the
territory of which the company making the
distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a territory, car-
ries on business in the other territory of which
the company paying the dividends is a resi-
dent, through a permanent establishment situ-
ated therein, or performs in that other territory
independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in re-
spect of which the dividends are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

territory derives profits or income from the
other territory, that other territory may not im-

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i ett

territorium till person med hemvist i det andra
territoriet får beskattas i detta andra territo-
rium.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i det territorium där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstiftningen i
detta territorium, men om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i det andra territoriet
får skatten inte överstiga 10 procent av utdel-
ningens bruttobelopp. De behöriga myndighe-
terna i territorierna kan träffa överenskom-
melse om sättet att genomföra denna begräns-
ning.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i det territorium där
det utdelande bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i ett territorium och bedri-
ver rörelse i det andra territoriet, där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i detta andra territorium från
där belägen stadigvarande anordning, samt
den andel på grund av vilken utdelningen be-
talas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i ett territorium

förvärvar inkomst från det andra territoriet, får
detta andra territorium inte beskatta utdelning

background image

13

SFS 2004:982

pose any tax on the dividends paid by the
company, except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other territory or in-
sofar as the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected
with a permanent establishment or a fixed
base situated in that other territory, nor subject
the company’s undistributed profits to a tax on
the company’s undistributed profits, even if
the dividends paid or the undistributed profits
consist wholly or partly of profits or income
arising in such other territory.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a territory and paid to a

resident of the other territory may be taxed in
that other territory.

2. However, such interest may also be taxed

in the territory in which it arises and according
to the laws of that territory, but if the benefi-
cial owner of the interest is a resident of the
other territory, the tax so charged shall not ex-
ceed 10 per cent of the gross amount of the in-
terest. The competent authorities of the territo-
ries may by mutual agreement settle the mode
of application of this limitation.

3. The term “interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-
pose of this Article.

4. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2, any such interest as is mentioned in
paragraph 1 shall be taxable only in the terri-

som bolaget betalar, utom i den mån utdel-
ningen betalas till person med hemvist i detta
andra territorium eller i den mån den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger verk-
ligt samband med fast driftställe eller stadig-
varande anordning i detta andra territorium,
och inte heller beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke ut-
delade vinsten helt eller delvis utgörs av in-
komst som uppkommit i detta andra territo-
rium.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från ett territorium och

som betalas till person med hemvist i det
andra territoriet, får beskattas i detta andra
territorium.

2. Räntan får emellertid beskattas även i det

territorium från vilket den härrör, enligt lag-
stiftningen i detta territorium, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i det andra
territoriet, får skatten inte överstiga 10 procent
av räntans bruttobelopp. De behöriga myndig-
heterna i territorierna kan träffa överenskom-
melse om sättet att genomföra denna begräns-
ning.

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper utgivna
av offentligrättsliga organ och inkomst av
obligationer eller debentures, däri inbegripna
agiobelopp och vinster som hänför sig till så-
dana värdepapper, obligationer eller debentu-
res. Straffavgift på grund av sen betalning an-
ses inte som ränta vid tillämpningen av denna
artikel.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall ränta, som avses i punkt 1, beskattas en-
dast i det territorium där mottagaren har hem-

background image

14

SFS 2004:982

tory of which the recipient is a resident if such
recipient is the beneficial owner of the interest
and if one of the following requirements is ful-
filled:

(a) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by:

(i) in the case of the territory referred to in

sub-paragraph 1 (a) of Article 2, Swed-
fund International AB or the Swedish
Export Credit Corporation (SEK) or an
organization which has replaced any of
these organizations,

(ii) in the case of the territory referred to in

sub-paragraph 1 (b) of Article 2, such
agencies and instrumentalities of that
territory as may be agreed from time to
time between the competent authorities,

(b) the interest is paid in respect of a bond,

debenture or other similar obligation of a pub-
lic entity of a territory, or of a subdivision or a
local authority thereof,

(c) the interest is paid to a public entity of

the other territory or a subdivision or a local
authority thereof, a central bank of that other
territory or to any instrumentality (including a
financial institution) controlled by that entity
or subdivision or local authority thereof, or

(d) the interest is paid between banks.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a territory, carries
on business in the other territory in which the
interest arises, through a permanent establish-
ment situated therein, or performs in that other
territory independent personal services from a
fixed base situated therein, and the debt-claim
in respect of which the interest is paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

vist om mottagaren har rätt till räntan och om
någon av följande förutsättningar är uppfylld:

a) räntan betalas på grund av lån som har

beviljats eller garanterats av:

1) i fråga om det territorium som avses i

artikel 2 punkt 1 a), Swedfund Interna-
tional AB eller Svensk Exportkredit AB
(SEK) eller en organisation som ersatt
någon av dessa organisationer,

2) i fråga om det territorium som avses i

artikel 2 punkt 1 b), sådana organ i det
territoriet som de behöriga myndighe-
terna kommer överens om,

b) räntan betalas på grund av en obligation,

debenture eller annan liknande förbindelse
från ett offentligrättsligt organ i territoriet, el-
ler från en av dess underavdelningar eller lo-
kala myndigheter,

c) räntan betalas till ett offentligrättsligt or-

gan i det andra territoriet, eller till en av dess
underavdelningar eller lokala myndigheter, el-
ler till centralbanken i det andra territoriet el-
ler till någon institution (däri inbegripet finan-
siella institutioner) som kontrolleras av orga-
net eller någon av dess underavdelningar eller
lokala myndigheter, eller

d) räntan betalas mellan banker.
5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i
det andra territoriet, från vilket räntan härrör,
från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i detta andra ter-
ritorium från där belägen stadigvarande anord-
ning, samt den fordran för vilken räntan beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

background image

15

SFS 2004:982

6. Interest shall be deemed to arise in a ter-

ritory when the payer is a resident of that terri-
tory. Where, however, the person paying the
interest, whether he is a resident of a territory
or not, has in a territory a permanent establish-
ment or a fixed base in connection with which
the indebtedness on which the interest is paid
was incurred, and such interest is borne by
such permanent establishment or fixed base,
then such interest shall be deemed to arise in
the territory in which the permanent establish-
ment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest, hav-
ing regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each territory,
due regard being had to the other provisions of
this Agreement.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a territory and paid to

a resident of the other territory may be taxed
in that other territory.

2. However, such royalties may also be

taxed in the territory in which they arise and
according to the laws of that territory, but if
the beneficial owner of the royalties is a resi-
dent of the other territory, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross
amount of the royalties. The competent au-
thorities of the territories may by mutual
agreement settle the mode of application of
this limitation.

6. Ränta anses härröra från ett territorium

om utbetalaren är person med hemvist i detta
territorium. Om emellertid den person som be-
talar räntan, antingen han har hemvist i ett ter-
ritorium eller inte, i ett territorium har fast
driftställe eller stadigvarande anordning i sam-
band varmed den skuld uppkommit på vilken
räntan betalas, och räntan belastar det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen, anses räntan härröra från det territo-
rium där det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vartdera territoriet
med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från ett territorium

och som betalas till person med hemvist i det
andra territoriet, får beskattas i detta andra ter-
ritorium.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

det territorium från vilket den härrör, enligt
lagstiftningen i detta territorium, men om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i det
andra territoriet, får skatten inte överstiga 10
procent av royaltyns bruttobelopp. De behö-
riga myndigheterna i territorierna kan träffa
överenskommelse om sättet att genomföra
denna begränsning.

background image

16

SFS 2004:982

3. The term “royalties” as used in this Ar-

ticle means payments of any kind received as
a consideration for the use of, or the right to
use, any copyright of literary, artistic or scien-
tific work including cinematograph films and
films or tapes for radio or television broadcas-
ting, any patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, or for infor-
mation concerning industrial, commercial or
scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a territory, carries
on business in the other territory in which the
royalties arise, through a permanent establish-
ment situated therein, or performs in that other
territory independent personal services from a
fixed base situated therein, and the right or
property in respect of which the royalties are
paid is effectively connected with such perma-
nent establishment or fixed base. In such case
the provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

territory when the payer is a resident of that
territory. Where, however, the person paying
the royalties, whether he is a resident of a ter-
ritory or not, has in a territory a permanent es-
tablishment or a fixed base in connection with
which the obligation to pay the royalties was
incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment or fixed base, then
such royalties shall be deemed to arise in the
territory in which the permanent establishment
or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relations-

hip between the payer and the beneficial ow-
ner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties, having re-
gard to the use, right or information for which
they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last-mentioned

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av, eller för
rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri in-
begripet biograffilm och film eller band för ra-
dio- eller televisionsutsändning, patent, varu-
märke, mönster eller modell, ritning, hemligt
recept eller hemlig tillverkningsmetod eller
för upplysning om erfarenhetsrön av industri-
ell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i ett territorium och bedriver rö-
relse i det andra territoriet, från vilket royaltyn
härrör, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i detta
andra territorium från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den rättighet eller egen-
dom i fråga om vilken royaltyn betalas äger
verkligt samband med det fasta driftstället el-
ler den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re-
spektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från ett territorium

om utbetalaren är person med hemvist i detta
territorium. Om emellertid den person som be-
talar royaltyn, antingen han har hemvist i ett
territorium eller inte, i ett territorium har fast
driftställe eller stadigvarande anordning i sam-
band varmed skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen, anses royaltyn härröra från det territo-
rium där det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-

background image

17

SFS 2004:982

amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each territory, due regard being
had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a territory

from the alienation of immovable property re-
ferred to in Article 6 and situated in the other
territory, or from the alienation of shares in a
company the assets of which consist princi-
pally of such property, may be taxed in that
other territory.

2. Gains from alienation of movable prop-

erty forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise
of a territory has in the other territory or of
movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a territory in the
other territory for the purpose of performing
independent personal services, including such
gains from the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the whole enter-
prise) or of such fixed base, may be taxed in
that other territory.

3. Gains derived by a resident of a territory

from the alienation of ships or aircraft oper-
ated in international traffic or movable prop-
erty pertaining to the operation of such ships
or aircraft, shall be taxable only in that terri-
tory. Whenever companies have agreed to
carry on an air transportation business to-
gether in the form of a consortium, the provi-
sions of this paragraph shall apply only to
such part of the gains of the consortium as re-
lates to the participation held in that consor-
tium by a company that is a resident of a terri-
tory.

4. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1, 2
and 3 shall be taxable only in the territory of
which the alienator is a resident.

lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vartdera territoriet
med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst som person med hemvist i ett terri-

torium förvärvar på grund av överlåtelse av
sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i det andra territoriet, eller på
grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars
huvudsakliga tillgångar består av sådan egen-
dom, får beskattas i detta andra territorium.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket ett företag i ett territo-
rium har i det andra territoriet, eller av lös
egendom, hänförlig till stadigvarande anord-
ning för att utöva självständig yrkesverksam-
het, som person med hemvist i ett territorium
har i det andra territoriet, får beskattas i detta
andra territorium. Detsamma gäller vinst på
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som företag med hemvist i ett terri-

torium förvärvar på grund av överlåtelse av
skepp eller luftfartyg som används i interna-
tionell trafik eller av lös egendom som är hän-
förlig till användningen av sådana skepp eller
luftfartyg, beskattas endast i detta territorium.
När två eller flera bolag har kommit överens
om att driva en lufttransportverksamhet ge-
mensamt i form av ett konsortium, tillämpas
bestämmelserna i denna punkt endast i fråga
om den del av konsortiets vinst som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas av ett bolag
som har hemvist i ett territorium.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2
och 3 beskattas endast i det territorium där
överlåtaren har hemvist.

background image

18

SFS 2004:982

5. Notwithstanding the provisions of para-

graph 4, gains from the alienation of shares or
other corporate rights in a company resident in
a territory, and gains from the alienation of
any other securities which are subjected in that
territory to the same taxation treatment as
gains from the alienation of such shares or
other corporate rights, derived by an individ-
ual who has been a resident of that territory
and who has become a resident of the other
territory, may be taxed in the first-mentioned
territory if the alienation of the shares, other
corporate rights or securities occurs at any
time during the ten years next following the
date on which the individual has ceased to be a
resident of the first-mentioned territory.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a territory in respect of profes-
sional services or other activities of an inde-
pendent character shall be taxable only in that
territory unless he has a fixed base regularly
available to him in the other territory for the
purpose of performing his activities. If he has
such a fixed base, the income may be taxed in
the other territory but only so much thereof as
is attributable to that fixed base.

2.

The term “professional services” in-

cludes especially independent scientific, liter-
ary, artistic, educational or teaching activities
as well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a terri-

5. Vinst på grund av avyttring av andelar el-

ler andra rättigheter i bolag som har hemvist i
ett territorium, och vinst på grund av avyttring
av varje annat värdepapper som vid beskatt-
ningen i detta territorium behandlas på samma
sätt som vinst vid avyttring av sådana andelar
eller andra rättigheter i bolag, som förvärvas
av en fysisk person som har haft hemvist i
detta territorium och som har fått hemvist i det
andra territoriet, får – utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 4 – beskattas i det först-
nämnda territoriet om överlåtelsen av ande-
larna, rättigheterna eller värdepapperen inträf-
far vid något tillfälle under de tio år som följer
närmast efter det att personen upphört att ha
hemvist i det förstnämnda territoriet.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i ett territorium förvärvar genom att utöva
fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i detta territorium om han inte
i det andra territoriet har en stadigvarande an-
ordning som regelmässigt står till hans förfo-
gande för att utöva verksamheten. Om han har
en sådan stadigvarande anordning, får inkom-
sten beskattas i detta andra territorium men
endast så stor del av den som är hänförlig till
denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning som person med

background image

19

SFS 2004:982

tory in respect of an employment shall be tax-
able only in that territory unless the employ-
ment is exercised in the other territory. If the
employment is so exercised, such remunera-
tion as is derived therefrom may be taxed in
that other territory.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a territory in respect of an employment exer-
cised in the other territory shall be taxable
only in the first-mentioned territory if:

(a) the recipient is present in the other terri-

tory for a period or periods not exceeding in
the aggregate 183 days in any twelve-month
period commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other territory; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other territory.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a territory may be taxed in
that territory. Where a resident of a territory
derives remuneration in respect of an employ-
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by an air transport consor-
tium of which a company which is a resident
of that territory is a partner, such remuneration
shall be taxable only in that territory.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments

derived by a resident of a territory in his ca-
pacity as a member of the board of directors of
a company which is a resident of the other ter-
ritory may be taxed in that other territory.

hemvist i ett territorium uppbär på grund av
anställning endast i detta territorium, såvida
inte arbetet utförs i det andra territoriet. Om
arbetet utförs i detta andra territorium, får er-
sättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist
i ett territorium uppbär för arbete som utförs i
det andra territoriet, endast i det förstnämnda
territoriet om:

a) mottagaren vistas i det andra territoriet

under tidsperiod eller tidsperioder som sam-
manlagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar un-
der beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i det andra territoriet eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i det andra territoriet.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg, som an-
vänds i internationell trafik av ett företag i ett
territorium, beskattas i detta territorium. Om
person med hemvist i ett territorium uppbär
inkomst av arbete, vilket utförs ombord på
luftfartyg som används i internationell trafik
av ett luftfartskonsortium, i vilket ett bolag
som har hemvist i detta territorium är delä-
gare, beskattas inkomsten endast i detta terri-
torium.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i ett territorium
uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller
annat liknande organ i bolag med hemvist i det
andra territoriet, får beskattas i detta andra ter-
ritorium.

background image

20

SFS 2004:982

Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 14 and 15, income derived by a resident
of a territory as an artiste, such as a theatre,
motion picture, radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsman, from his personal
activities as such exercised in the other terri-
tory, may be taxed in that other territory.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an artiste or a sportsman
in his capacity as such accrues not to the ar-
tiste or sportsman himself but to another per-
son, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in
the territory in which the activities of the ar-
tiste or sportsman are exercised.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the social security legis-
lation and annuities arising in a territory and
paid to a resident of the other territory may be
taxed in the first-mentioned territory.

2. The term “annuity” means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the pay-
ments in return for adequate and full consider-
ation in money or money’s worth.

Article 19

Public service

1. Salaries, wages and other similar remu-

neration, other than a pension, paid by an au-
thority administering a territory or a subdivi-

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i ett territorium förvärvar genom sin
personliga verksamhet i det andra territoriet i
egenskap av artist, såsom teater- eller filmskå-
despelare, radio- eller televisionsartist eller
musiker, eller i egenskap av sportutövare, be-
skattas i detta andra territorium.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmel-
serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i det
territorium där artisten eller sportutövaren be-
driver verksamheten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, vilka härrör från ett terri-
torium och betalas till person med hemvist i
det andra territoriet, får beskattas i det först-
nämnda territoriet.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Lön och annan liknande ersättning, med

undantag för pension, som betalas av en myn-
dighet som administrerar ett territorium eller

background image

21

SFS 2004:982

sion of that territory or a local authority of that
territory, to an individual in respect of services
rendered to that authority, subdivision or local
authority shall be taxable only in that territory.
However, such salaries, wages, and other sim-
ilar remuneration shall be taxable only in the
other territory if the services are rendered in
that other territory and the recipient is a resi-
dent of that other territory who:

(i) is a national of that territory; or
(ii) did not become a resident of that terri-

tory solely for the purpose of rendering
the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17

shall apply to salaries, wages and other similar
remuneration in respect of services rendered
in connection with any trade or business car-
ried on by an authority administering a terri-
tory or a subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before
visiting a territory a resident of the other terri-
tory and who is present in the first-mentioned
territory solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the purpose of his
maintenance, education or training shall not
be taxed in that territory, provided that such
payments arise from sources outside that terri-
tory.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a terri-

tory, wherever arising, not dealt with in the
foregoing Articles of this Agreement shall be
taxable only in that territory.

underavdelning i detta territorium eller lokal
myndighet där, till fysisk person på grund av
arbete som utförs i denna myndighets, under-
avdelnings eller lokala myndighets tjänst, be-
skattas endast i detta territorium. Sådan lön
och annan liknande ersättning beskattas emel-
lertid endast i det andra territoriet om arbetet
utförs i detta territorium och mottagaren har
hemvist i detta territorium och:

1) är medborgare i detta territorium, eller
2) inte fick hemvist i detta territorium ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och

17 tillämpas på lön och annan liknande ersätt-
ning som betalas på grund av arbete som ut-
förts i samband med rörelse som bedrivs av en
myndighet som administrerar ett territorium
eller en av dess underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Belopp som studerande eller affärsprakti-

kant, som har eller omedelbart före vistelsen i
ett territorium hade hemvist i det andra territo-
riet och som vistas i det förstnämnda territoriet
uteslutande för sin undervisning eller praktik,
erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning el-
ler praktik, beskattas inte i detta territorium,
under förutsättning att beloppen härrör från
källa utanför detta territorium.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i ett

territorium förvärvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal, beskattas
endast i detta territorium oavsett varifrån in-
komsten härrör.

background image

22

SFS 2004:982

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, be-
ing a resident of a territory, carries on business
in the other territory through a permanent es-
tablishment situated therein, or performs in
that other territory independent personal ser-
vices from a fixed base situated therein, and
the right or property in respect of which the in-
come is paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7 or Ar-
ticle 14, as the case may be, shall apply.

Article 22

Methods of elimination of double
taxation

Subject to the provisions of the law of a ter-

ritory from time to time in force relating to the
allowance of a credit against tax payable in
that territory of tax paid outside that territory
(which shall not affect the general principle of
this Article), tax paid under the law of the
other territory and in accordance with this
Agreement, whether directly or by deduction,
in respect of income derived by a person who
is a resident of the first-mentioned territory
from sources in the other territory shall be al-
lowed as a credit against tax payable in the
first-mentioned territory in respect of that in-
come. The amount of the credit, however,
shall not exceed the amount of the tax in the
first-mentioned territory on that income com-
puted in accordance with its taxation laws and
regulations.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a territory shall not be sub-

jected in the other territory to any taxation or

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i ett ter-
ritorium och bedriver rörelse i det andra terri-
toriet från där beläget fast driftställe eller utö-
var självständig yrkesverksamhet i detta andra
territorium från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

Artikel 22

Metoder för undanröjande av
dubbelbeskattning

Med beaktande av bestämmelserna i lag-

stiftningen i ett territorium, även i den lydelse
de i framtiden kan få, beträffande avräkning
från skatt som påförs i detta territorium, av
skatt som erlagts utanför territoriet (vilket inte
påverkar den allmänna principen i denna arti-
kel), skall skatt som erlagts enligt lagstift-
ningen i det andra territoriet och i överens-
stämmelse med detta avtal, antingen direkt el-
ler genom skatteavdrag, i fråga om inkomst
som förvärvats av en person med hemvist i det
förstnämnda territoriet, från källor i det andra
territoriet, avräknas från skatt som påförs i det
förstnämnda territoriet i fråga om den inkom-
sten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte
överstiga den skatt i det förstnämnda territo-
riet som belöper på inkomsten i fråga, beräk-
nad i enlighet med dess skattelagstiftning och
föreskrifter.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i ett territorium skall inte i

det andra territoriet bli föremål för beskattning

background image

23

SFS 2004:982

any requirement connected therewith, which is
other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which nation-
als of that other territory in the same circum-
stances, in particular with respect to residence,
are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a territory has in
the other territory shall not be less favorably
levied in that other territory than the taxation
levied on enterprises of that other territory car-
rying on the same activities. This provision
shall not be construed as obliging a territory to
grant to residents of the other territory any
personal allowances, reliefs or reductions for
taxation purposes on account of civil status or
family responsibilities which it grants to its
own residents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, roy-
alties and other disbursements paid by an en-
terprise of a territory to a resident of the other
territory shall, for the purpose of determining
the taxable profits of such enterprise, be de-
ductible under the same conditions as if they
had been paid to a resident of the first-men-
tioned territory.

4. Enterprises of a territory, the capital of

which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents
of the other territory, shall not be subject in
the first-mentioned territory to any taxation or
any requirement connected therewith which is
other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which other
similar enterprises of the first-mentioned terri-
tory are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

eller därmed sammanhängande krav som är av
annat slag eller mer tyngande än den beskatt-
ning och därmed sammanhängande krav som
medborgare i detta andra territorium under
samma förhållanden, särskilt såvitt avser hem-
vist, är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i ett territorium har i det andra territoriet,
skall i detta andra territorium inte vara mindre
fördelaktig än beskattningen av företag i detta
andra territorium, som bedriver verksamhet av
samma slag. Denna bestämmelse anses inte
medföra skyldighet för ett territorium att
medge person med hemvist i det andra territo-
riet sådant personligt avdrag vid beskatt-
ningen, sådan skattebefrielse eller skattened-
sättning på grund av civilstånd eller försörj-
ningsplikt mot familj som medges person med
hemvist i det egna territoriet.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti-

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel
12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och an-
nan betalning från företag i ett territorium till
person med hemvist i det andra territoriet av-
dragsgilla vid bestämmandet av den beskatt-
ningsbara inkomsten för sådant företag på
samma villkor som betalning till person med
hemvist i det förstnämnda territoriet.

4. Företag i ett territorium, vars kapital helt

eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer med hem-
vist i det andra territoriet, skall inte i det först-
nämnda territoriet bli föremål för beskattning
eller därmed sammanhängande krav som är av
annat slag eller mer tyngande än den beskatt-
ning och därmed sammanhängande krav som
annat liknande företag i det förstnämnda terri-
toriet är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

background image

24

SFS 2004:982

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the territories result or will
result for him in taxation not in accordance
with the provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those territories, present
his case to the competent authority of the terri-
tory of which he is a resident. The case must
be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation
not in accordance with the provisions of the
Agreement.

2. The competent authority shall endeavor,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
territory, with a view to the avoidance of taxa-
tion which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the territories.

3. The competent authorities of the territo-

ries shall endeavor to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to
the interpretation or application of the Agree-
ment. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not
provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the territo-

ries may communicate with each other di-
rectly for the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the territo-

ries shall exchange such information as is nec-
essary for carrying out the provisions of this
Agreement or of the domestic laws of the ter-

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att ett territorium el-

ler båda territorierna vidtagit åtgärder som för
honom medför eller kommer att medföra be-
skattning som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som
finns i dessa territoriers interna rättsordningar,
lägga fram saken för den behöriga myndighe-
ten i det territorium där han har hemvist. Sa-
ken skall läggas fram inom tre år från den tid-
punkt då personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskattning som
strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i det andra territoriet i syfte att undvika
beskattning som strider mot avtalet. Överens-
kommelse som träffats skall genomföras utan
hinder av tidsgränser i territoriernas interna
lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i territori-

erna skall genom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen eller till-
lämpningen av avtalet. De kan även överlägga
i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall
som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i territori-

erna kan träda i direkt förbindelse med var-
andra i syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i territori-

erna skall utbyta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i
detta avtal eller i territoriernas interna lagstift-

background image

25

SFS 2004:982

ritories concerning taxes covered by the
Agreement, insofar as the taxation thereunder
is not contrary to the Agreement. The ex-
change of information is not restricted by Arti-
cle 1. Any information received by the compe-
tent authority of a territory shall be treated as
secret in the same manner as information ob-
tained under the domestic laws of that territory
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, or the determination of appeals in
relation to, the taxes covered by the Agree-
ment. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a ter-
ritory the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other territory;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other ter-
ritory;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy.

Article 26

Limitation on benefits

Notwithstanding any other provisions of

this Agreement, where

(a) a company that is a resident of a terri-

tory derives its income primarily from outside
that territory

(i)

from activities such as banking, ship-
ping, financing or insurance or

ning beträffande skatter som omfattas av avta-
let, om beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys-
ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys-
ningar som behörig myndighet i ett territorium
tagit emot skall behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som inhämtats
enligt den interna lagstiftningen i detta territo-
rium och får yppas endast för personer eller
myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär el-
ler driver in de skatter som omfattas av avtalet
eller handlägger åtal eller överklagande i fråga
om dessa skatter. Dessa personer eller myn-
digheter får använda upplysningarna endast
för sådana ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentliga rättegångar eller i dom-
stolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för ett territorium att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
detta territorium eller i det andra territoriet,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini-
strativ praxis i detta territorium eller i det
andra territoriet,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 26

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om

a) bolag med hemvist i ett territorium för-

värvar sina inkomster huvudsakligen utanför
detta territorium

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksam-
het, eller

background image

26

SFS 2004:982

(ii)

from being the headquarters, co-ordi-
nation centre or similar entity provid-
ing administrative services or other
support to a group of companies
which carry on business primarily
outside the first-mentioned territory;
and

(b) except for the application of the method

of elimination of double taxation normally ap-
plied by that territory, such income would
bear a significantly lower tax under the laws
of that territory than income from similar ac-
tivities carried out within that territory or from
being the headquarters, co-ordination centre or
similar entity providing administrative ser-
vices or other support to a group of companies
which carry on business in that territory, as the
case may be,
any provisions of this Agreement conferring
an exemption or a reduction of tax shall not
apply to the income of such company and to
the dividends paid by such company.

Annex

Visa fees, passport fees, legalization fees

(of documents) and interests received by the
Taipei Mission in Sweden and the Swedish
Trade Council in Taipei or their successors
carrying on activities promoting trade, invest-
ment and cultural exchange between the terri-
tories, shall be taxable only in the territory on
whose behalf the activities are carried on.

In respect of Article 10

If in the relation between the territory re-

ferred to in sub-paragraph 1 (b) of Article 2
and a third territory, being a member of the
European Union, the first-mentioned territory
would exempt dividends from tax or reduce
the rate of tax on dividends below 10 per cent,

2) genom att vara huvudkontor, co-ordina-

tion centre eller liknande enhet som till-
handahåller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som be-
driver rörelse huvudsakligen utanför
det förstnämnda territoriet, och

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämp-

ning sker av den metod för att undvika dubbel-
beskattning som normalt tillämpas av detta
territorium, beskattas väsentligt lägre enligt
det territoriets lagstiftning än inkomst av lik-
nande verksamhet som bedrivs inom detta ter-
ritorium eller inkomst från verksamhet som
huvudkontor, co-ordination centre eller lik-
nande enhet som tillhandahåller administra-
tiva eller andra tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse inom detta territorium,
skall de bestämmelser i detta avtal som med-
ger undantag från beskattning eller reduktion
av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant
bolag förvärvar och inte heller på utdelning
som betalas av sådant bolag.

Bilaga

Avgifter för visum, pass och legalisering

(av dokument) samt ränta som tas emot av
Taipeis delegation i Sverige och Sveriges Ex-
portråd i Taipei eller deras efterträdare som
bedriver verksamhet som främjar handels-, in-
vesterings- och kulturutbyte mellan territori-
erna, skall beskattas endast i det territorium
för vilkets räkning verksamheten bedrivs.

I fråga om artikel 10

Om det territorium som avses i artikel 2

punkt 1 b) i förhållande till ett tredje territo-
rium, som är medlem av Europeiska unionen,
undantar utdelning från beskattning eller redu-
cerar skattesatsen på utdelning till lägre än 10
procent, skall sådant undantag eller sådan re-

background image

27

SFS 2004:982

such exemption or reduced rate shall automat-
ically apply as if it had been specified in the
Agreement. This provision shall, however,
only apply to dividends where the beneficial
owner is a company (other than a partnership)
which holds at least 10 per cent of the voting
power of the company paying the dividends.

In respect of Article 11

It is understood that an instrumentality (in-

cluding a financial institution) is controlled by
an entity or subdivision or local authority
thereof if that entity or subdivision or local au-
thority thereof holds at least 50 per cent of the
capital of that instrumentality.

In respect of Article 12

If in the relation between the territory re-

ferred to in sub-paragraph 1 (b) of Article 2
and a third territory, being a member of the
European Union, the first-mentioned territory
would exempt royalties from tax or reduce the
rate of tax on royalties below 10 per cent, such
exemption or reduced rate shall automatically
apply as if it had been specified in the Agree-
ment.

In respect of Article 19

Salaries, wages and other similar remunera-

tion, other than a pension, paid by the Taipei
Mission in Sweden and the Swedish Trade
Council in Taipei for services rendered to that
Mission or Council shall be deemed to be paid
by and rendered to an authority administering
a territory.

This Annex shall form an integral part of

the Agreement.

duktion automatiskt tillämpas som om det
hade föreskrivits i detta avtal. Denna bestäm-
melse skall dock endast tillämpas på utdelning
där den som har rätt till utdelningen är ett bo-
lag (annat än handelsbolag) som innehar minst
10 procent av det utbetalande bolagets sam-
manlagda röstvärde.

I fråga om artikel 11

Det är överenskommet att en institution

(däri inbegripet en finansiell institution) anses
kontrollerad av ett organ eller underavdelning
eller lokal myndighet om organet, underavdel-
ningen eller lokala myndigheten innehar minst
50 procent av institutionens kapital.

I fråga om artikel 12

Om det territorium som avses i artikel 2

punkt 1 b) i förhållande till ett tredje territo-
rium, som är medlem av Europeiska unionen,
undantar royalty från beskattning eller reduce-
rar skattesatsen på royalty till lägre än 10 pro-
cent, skall sådant undantag eller sådan reduk-
tion automatiskt tillämpas som om det hade
föreskrivits i detta avtal.

I fråga om artikel 19

Lön eller annan liknande ersättning, med

undantag för pension, som betalas av Taipeis
delegation i Sverige och Sveriges Exportråd i
Taipei på grund av arbete som utförs för dele-
gationens eller rådets räkning, skall anses be-
tald av och för arbete utfört åt en myndighet
som administrerar ett territorium.

Denna bilaga utgör en integrerande del av

avtalet.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.