SFS 2011:1411 Lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

111411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan
Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige
beträffande skatter på inkomst;

utfärdad den 1 december.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:982) om avtal

mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skat-
ter på inkomst

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §

Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring ska vidtas i fråga om

beskattning som rör statlig eller kommunal skatt, får Skatteverket vidta
sådan ändring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1411

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.