SFS 2005:194 Lag om undantag från arvsskatt och gåvoskatt

050194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om undantag från arvsskatt och gåvoskatt;

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Har skattskyldighet inträtt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo-

skatt eller enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av
fideikommiss under perioden från och med den 17 december 2004 till och
med den 31 december 2004, skall arvsskatt eller gåvoskatt inte tas ut.

Om skatten har fastställts, skall fastställelsebeslutet upphävas och betald

skatt återbetalas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:97, bet. 2004/05:FiU29, rskr. 2004/05:202.

SFS 2005:194

Utkom från trycket
den 26 april 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.