SFS 2005:248 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Polen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen / SFS 2005:248 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Polen
050248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Polen;

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Polen underteck-
nade den 19 november 2004 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfat-
tat på svenska, polska och engelska. Den svenska och den engelska texten
framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle fö-
religga.

3 § Om en obegränsat eller begränsat skattskyldig förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Polen, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas

beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari det
år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

2. Genom lagen upphävs
� förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige

och Polen, och

� förordningen (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist i Po-

len m.m.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas beträffande

skatt på inkomst som förvärvas, respektive beträffande skatt på förmögenhet
som innehas, före utgången av det år då lagen träder i kraft.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

SVEN-ERIK �STERBERG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:121, bet. 2004/05:SkU29, rskr. 2004/05:224.

SFS 2005:248

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

2

SFS 2005:248

Avtal mellan Konungariket Sveriges
regering och Republiken Polens rege-
ring för undvikande av dubbelbeskatt-
ning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst

Konungariket Sveriges regering och Repu-

bliken Polens regering, som önskar ingå ett
avtal för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnda ⬝svensk skatt⬝),
b) i Polen:
1) inkomstskatten för fysiska personer, och
2) bolagsskatten,
(i det följande benämnda ⬝polsk skatt⬝).

Convention between the Government
of the Kingdom of Sweden and the
Government of the Republic of Poland
for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income

The Government of the Kingdom of Swe-

den and the Government of the Republic of
Poland, desiring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes
on income, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention

shall apply are:

(a) in Sweden:
(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten),

(ii)

the withholding tax on dividends

(kupongskatten),

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta),

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.), and

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten),

(hereinafter referred to as �SSwedish tax⬝);
(b) in Poland:
(i) the personal income tax, and
(ii) the corporate income tax,
(hereinafter referred to as �SPolish tax⬝).

Bilaga

background image

3

SFS 2005:248

2.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för, de skatter som anges i punkt
1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som gjorts i respektive skat-
telagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

b) ⬝Polen⬝ avser, när uttrycket används i

geografisk betydelse, Republiken Polens terri-
torium och innefattar områden utanför dess
territorialvatten över vilka Polen, enligt polsk
lag och i överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter över havs-
bottnen, dess underlag och naturtillgångar,

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝ avser Sverige eller Po-
len, beroende på sammanhanget,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och ⬝fö-

retag i den andra avtalsslutande staten⬝ avser
företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

(2) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph (1). The compe-
tent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial changes
which have been made in their respective tax-
ation laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(b) the term �SPoland⬝ when used in a geo-

graphical sense means the territory of the Re-
public of Poland, including any area beyond
its territorial waters, within which under the
laws of Poland and in accordance with inter-
national law, Poland may exercise its sover-
eign rights over the sea-bed, its subsoil and
their natural resources;

(c) the terms �Sa Contracting State⬝ and �Sthe

other Contracting State⬝ mean Sweden or Po-
land, as the context requires;

(d) the term �Sperson⬝ includes an individ-

ual, a company and any other body of persons;

(e) the term �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

(f) the terms �Senterprise of a Contracting

State⬝ and �Senterprise of the other Contracting
State⬝ mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

background image

4

SFS 2005:248

g)

⬝internationell trafik⬝ avser transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i en avtalsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

h) ⬝medborgare⬝ avser:
1) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag eller an-

nan sammanslutning som bildats enligt den
lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

2) i Polen: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstift-
ning i denna stat äger företräde framför den
betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning el-
ler annan liknande omständighet och innefat-
tar också denna stat, dess politiska underav-
delningar, lokala myndigheter och offentlig-
rättsliga institutioner eller organ. I fråga om
ett handelsbolag eller dödsbo tillämpas emel-

(g) the term �Sinternational traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely be-
tween places in the other Contracting State;

(h) the term �Snational⬝ means:
(i) any individual possessing the nationality

of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or associa-

tion deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State;

(i) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorized representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention;

(ii) in Poland, the Minister of Finance, his

authorized representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention.

(2) As regards the application of the Con-

vention at any time by a Contracting State,
any term not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the law of that
State for the purposes of the taxes to which the
Convention applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State prevailing
over a meaning given to the term under other
laws of that State.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of management or any
other criterion of a similar nature, and also in-
cludes that State, a political subdivision, a lo-
cal authority and any governmental body or
agency thereof. However, in the case of a part-
nership or estate the term applies only to the

background image

5

SFS 2005:248

lertid uttrycket endast i den utsträckning han-
delsbolagets eller dödsboets inkomst beskattas
i denna stat på samma sätt som inkomst som
förvärvas av person med hemvist där, an-
tingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller
hos dess delägare eller förmånstagare.

Uttrycket ⬝person med hemvist i en avtals-

slutande stat⬝ inbegriper emellertid inte per-
son som är skattskyldig i denna stat endast för
inkomst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-
tande staterna, bestäms hans hemvist på föl-
jande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande; om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och eko-
nomiska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han sta-
digvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
avgör de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse. Vid sådan överens-
kommelse skall de behöriga myndigheterna
särskilt beakta var personen i fråga har sin
verkliga ledning.

extent that the income derived by such part-
nership or estate is subject to tax in that State
as the income of a resident, either in its hands
or in the hands of its partners or beneficiaries.

The term �Sresident of a Contracting State⬝

does not include any person who is liable to
tax in that State in respect only of income
from sources in that State.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the State in which he has an habit-
ual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a na-
tional;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question
by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individ-
ual is a resident of both Contracting States, the
competent authorities of the Contracting
States shall endeavour to settle the question by
mutual agreement. In such an agreement the
competent authorities shall pay particular re-
gard to where the place of effective manage-
ment of the person is situated.

background image

6

SFS 2005:248

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, mon-

terings- eller installationsverksamhet eller
verksamhet som består av övervakning i an-
slutning därtill utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår under en tidsperiod som
överstiger tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a)

användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the

term �Spermanent establishment⬝ means a
fixed place of business through which the bu-
siness of an enterprise is wholly or partly car-
ried on.

(2) The term �Spermanent establishment⬝ in-

cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re-
sources.

(3) A building site or a construction, assem-

bly or installation project or supervisory activ-
ities in connection therewith constitutes a per-
manent establishment only if such site, project
or activities continue for a period of more than
twelve months.

(4) Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term �Spermanent es-
tablishment⬝ shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

background image

7

SFS 2005:248

f) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att kombinera
verksamheter som anges i a�e ovan, under för-
utsättning att hela den verksamhet som be-
drivs från den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kombination är
av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person � som inte är en sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 tilläm-
pas � är verksam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande staten och i
den förstnämnda staten har och där regelmäs-
sigt använder fullmakt att sluta avtal i företa-
gets namn, anses detta företag � utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 � ha fast
driftställe i denna stat beträffande varje verk-
samhet som denna person bedriver för företa-
get. Detta gäller dock inte om den verksamhet
denna person bedriver är begränsad till sådan
som anges i punkt 4 och som, om den bedrevs
från en stadigvarande plats för affärsverksam-
het, inte skulle göra denna stadigvarande plats
för affärsverksamhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna andra stat genom
förmedling av mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver sin sed-
vanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para-

graphs (1) and (2), where a person � other than
an agent of an independent status to whom
paragraph (6) applies � is acting in a Contract-
ing State on behalf of an enterprise of the
other Contracting State, that enterprise shall
be deemed to have a permanent establishment
in the first-mentioned Contracting State in re-
spect of any activities which that person un-
dertakes for the enterprise, if such a person
has and habitually exercises in that State an
authority to conclude contracts in the name of
the enterprise, unless the activities of such
person are limited to those mentioned in para-
graph (4) which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

(6) An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent es-
tablishment in the other Contracting State
merely because it carries on business in that
other State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an indepen-
dent status, provided that such persons are act-
ing in the ordinary course of their business.

(7) The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

background image

8

SFS 2005:248

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventa-
rier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del av den som är hänförlig till det fasta
driftstället.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

(2) The term �Simmovable property⬝ shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property
in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in ag-
riculture and forestry, rights to which the pro-
visions of general law respecting landed prop-
erty apply, buildings, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed pay-
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable
property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)

shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to income
from immovable property used for the per-
formance of independent personal services.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a per-
manent establishment situated therein. If the
enterprise carries on business as aforesaid, the
profits of the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of them as is at-
tributable to that permanent establishment.

background image

9

SFS 2005:248

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder an-
nat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat af-
färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en

avtalsslutande stat genom användning av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik, be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be-

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts-
konsortiet Scandinavian Airlines System

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situ-
ated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establish-
ment the profits which it might be expected to
make if it were a distinct and separate enter-
prise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and deal-
ing wholly independently with the enterprise
of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a perma-

nent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for
the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administra-
tive expenses so incurred, whether in the State
in which the permanent establishment is situ-
ated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

(2) With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph (1)

background image

10

SFS 2005:248

(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital, el-
ler

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkom-

sten för ett företag i denna stat inräknar � och i
överensstämmelse därmed beskattar � in-
komst, för vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende fö-
retag, skall denna andra stat genomföra veder-
börlig justering av det skattebelopp som på-

shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State � and
taxes accordingly � profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the prof-
its so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-men-
tioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which
would have been made between independent
enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the

background image

11

SFS 2005:248

förts för inkomsten där, om den anser att juste-
ringen är berättigad. Vid sådan justering iakt-
tas övriga bestämmelser i detta avtal och de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där det bolag som be-
talar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i den andra avtals-
slutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett bo-
lag (med undantag för handelsbolag) som di-
rekt innehar minst 25 procent av det utbeta-
lande bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där det bolag som betalar utdelningen har

tax charged therein on those profits, if it con-
siders this adjustment to be justified. In deter-
mining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Convention
and the competent authorities of the Contract-
ing States shall if necessary consult each
other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident
and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a resi-
dent of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership), which holds di-
rectly at least 25 per cent of the capital of the
company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

(3) The term �Sdividends⬝ as used in this Ar-

ticle means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate
rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws
of the State of which the company making the
distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State of which the company paying

background image

12

SFS 2005:248

hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke ut-
delade vinsten helt eller delvis utgörs av in-
komst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat om personen i fråga har
rätt till räntan.

2. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som ut-
färdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straff-
avgift på grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

the dividends is a resident, through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein,
and the holding in respect of which the divi-
dends are paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor
subject the company�"s undistributed profits to
a tax on the company�"s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and beneficially owned by a resident of the
other Contracting State shall be taxable only
in that other State.

(2) The term �Sinterest⬝ as used in this Arti-

cle means income from debt-claims of every
kind, whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor�"s profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-
pose of this Article.

background image

13

SFS 2005:248

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna an-
dra stat från där belägen stadigvarande anord-
ning, samt den fordran för vilken räntan beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid även beskattas i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör
och i enlighet med lagstiftningen i denna av-
talsslutande stat men om den som har rätt till
royaltyn har hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten får skatten inte överstiga
5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the inter-
est, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7
or Article 14, as the case may be, shall apply.

(4) Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest, hav-
ing regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise and in accordance with the law of that
Contracting State, but if the beneficial owner
of the royalties is a resident of the other Con-
tracting State, the tax so charged shall not ex-
ceed 5 per cent of the gross amount of the roy-
alties.

(3) The term �Sroyalties⬝ as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a

background image

14

SFS 2005:248

som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod samt för nytt-
jandet av eller för rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller
för upplysning om erfarenhetsrön av industri-
ell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-

consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films, or films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for the use of, or
the right to use, industrial, commercial, or sci-
entific equipment, or for information concern-
ing industrial, commercial or scientific experi-
ence.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the royalties are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the obligation to pay
the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in which the per-
manent establishment or fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties, hav-
ing regard to the use, right or information for
which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence

background image

15

SFS 2005:248

bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i arti-
kel 6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, eller på grund av avyttring av an-
delar i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen
består av sådan egendom, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket ett företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom hänförlig till sta-
digvarande anordning för att utöva självstän-
dig yrkesverksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i

fråga om vinst som förvärvas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
men endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel i konsortiet vilken inne-
has av SAS Sverige AB, den svenske deläga-
ren i SAS.

of such relationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and situ-
ated in the other Contracting State, or from the
alienation of shares in a company the assets of
which consist principally of such property,
may be taxed in that other State.

(2) Gains from alienation of movable prop-

erty forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other Con-
tracting State or of movable property pertain-
ing to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing indepen-
dent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

(3) Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be taxable only
in that State.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this para-
graph shall apply only to such portion of the
gains as corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige AB, the
Swedish partner of SAS.

background image

16

SFS 2005:248

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2
och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat
där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst, på grund av avyttring av tillgång,

som förvärvas av en fysisk person som har
haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått
hemvist i den andra avtalsslutande staten får �
utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 � be-
skattas i den förstnämnda avtalsslutande staten
om överlåtelsen av tillgången inträffar vid nå-
got tillfälle under de tio år som följer närmast
efter den tidpunkt då personen upphört att ha
hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat om
han inte i den andra avtalsslutande staten har
stadigvarande anordning, som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten. Om han har sådan stadigvarande anord-
ning, får inkomsten beskattas i denna andra
stat men endast så stor del av den som är hän-
förlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på

(4) Gains from the alienation of any prop-

erty other than that referred to in paragraphs
(1), (2) and (3), shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a
resident.

(5) Notwithstanding the provisions of para-

graph (4), gains from the alienation of any
property derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who
has become a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-mentioned
State if the alienation of the property occurs at
any time during the ten years next following
the date on which the individual has ceased to
be a resident of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities. If
he has such a fixed base, the income may be
taxed in the other State but only so much of it
as is attributable to that fixed base.

(2) The term �Sprofessional services⬝ in-

cludes especially independent scientific, liter-
ary, artistic, educational or teaching activities
as well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an employment

background image

17

SFS 2005:248

grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der tidsperiod eller tidsperioder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av ett företag i
en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.
Om person med hemvist i Sverige uppbär in-
komst av arbete, vilket utförs ombord på ett
luftfartyg som används i internationell trafik
av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines
System (SAS), beskattas inkomsten endast i
Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Con-
tracting State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is derived there-
from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-

graph (1), remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State. Where a resident of Swe-
den derives remuneration in respect of an em-
ployment exercised aboard an aircraft oper-
ated in international traffic by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be taxable
only in Sweden.

Article 16

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

background image

18

SFS 2005:248

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av artist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller i egenskap av
idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller idrottsman bedriver i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmel-
serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrotts-
mannen bedriver verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 1 och 2 skall inkomst som en artist eller
idrottsman förvärvar, vid besök i en avtalsslu-
tande stat, genom personlig verksamhet un-
dantas från beskattning i denna avtalsslutande
stat om verksamheten utövas inom ramen för
ett besök som till avsevärd del finansieras av
den andra avtalsslutande staten, en politisk un-
deravdelning, lokal myndighet eller allmän in-
stitution i denna andra stat.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, vilka härrör från en av-
talsslutande stat och betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-

Article 17

Artistes and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Artic-

les 14 and 15, income derived by a resident of
a Contracting State as an artiste, such as a the-
atre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsman, from his per-
sonal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other
State.

(2) Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an artiste or a sportsman
in his capacity as such accrues not to the ar-
tiste or sportsman himself but to another per-
son, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in
the Contracting State in which the activities of
the artiste or sportsman are exercised.

(3) Notwithstanding the provisions of para-

graphs (1) and (2) income derived by an artiste
or sportsman visiting a Contracting State from
his personal activities as such shall be exempt
from tax in that Contracting State where the
activities are being exercised, if the activities
are exercised within the framework of a visit
which is substantially supported by the other
Contracting State, a political subdivision, a lo-
cal authority or a public institution thereof.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Pensions and other similar remunera-

tion, disbursements under the Social Security
legislation and annuities arising in a Contract-
ing State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-
mentioned Contracting State.

(2) The term �Sannuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the pay-

background image

19

SFS 2005:248

ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av ar-
bete som utförs i denna stats, underavdelnings
eller myndighets tjänst, beskattas endast i
denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en-

dast i den andra avtalsslutande staten om arbe-
tet utförs i denna stat och personen i fråga har
hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund
av arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför denna stat.

ments in return for adequate and full consider-
ation in money or money�"s worth.

Article 19

Government service

(1)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political sub-
division or a local authority thereof to an indi-
vidual in respect of services rendered to that
State or subdivision or authority shall be tax-
able only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that State and the
individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the ser-
vices.

(2) The provisions of Articles 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of ser-
vices rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before vi-
siting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the pur-
pose of his education or training receives for
the purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources
outside that State.

background image

20

SFS 2005:248

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den an-
dra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I fråga om en person med hemvist i

Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt polsk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Polen, skall Sverige � med beak-
tande av bestämmelserna i svensk lagstiftning
beträffande avräkning av utländsk skatt (även
i den lydelse de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna princip som
anges här ändras) � från den svenska skatten
på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande
den polska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst, som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Polen, får
Sverige � vid bestämmandet av svensk pro-

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph
(2) of Article 6, if the recipient of such in-
come, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situ-
ated therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the income is paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of a resident of Sweden, dou-

ble taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Poland and in
accordance with the provisions of this Con-
vention may be taxed in Poland, Sweden shall
allow � subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) � as a
deduction from the tax on such income, an
amount equal to the Polish tax paid in respect
of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Convention, shall be taxable only
in Poland, Sweden may, when determining the

background image

21

SFS 2005:248

gressiv skatt � beakta sådan inkomst som be-
skattas endast i Polen.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Polen till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestäm-
melserna i svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som erhålls av svenska bolag från
bolag utomlands.

2. I fråga om en person med hemvist i Polen

skall dubbelbeskattning undvikas på följande
sätt:

a) Om person med hemvist i Polen förvär-

var inkomst, som i enlighet med bestämmel-
serna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall
Polen, om inte bestämmelserna i b) i denna
punkt föranleder annat, undanta sådan inkomst
från beskattning. När skatten på övrig inkomst
för sådan person beräknas får Polen tillämpa
den skattesats som skulle ha varit tillämplig
om den undantagna inkomsten inte undanta-
gits.

b) Om person med hemvist i Polen förvär-

var inkomst som i enlighet med bestämmel-
serna i artiklarna 10 och 12 får beskattas i
Sverige, skall Polen från den polska skatten på
sådan persons inkomst avräkna ett belopp
motsvarande den svenska skatten. Avräk-
ningen skall emellertid inte överstiga den del
av skatten, beräknad före avräkning, som är
hänförlig till sådan inkomst som härrör från
Sverige.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller

graduated rate of Swedish tax, take into ac-
count the income which shall be taxable only
in Poland.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Poland to
a company which is a resident of Sweden shall
be exempt from Swedish tax according to the
provisions of Swedish law governing the ex-
emption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

(2) In the case of a resident of Poland, dou-

ble taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Poland derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Convention, may be taxed in
Sweden, Poland shall, subject to the provi-
sions of subparagraph (b), exempt such in-
come from tax. Poland may in calculating the
amount of tax on the remaining income of
such resident apply the rate of tax which
would have been applicable if the exempted
income had not been so exempted.

(b) Where a resident of Poland derives

items of income which in accordance with the
provisions of Articles 10 and 12, may be taxed
in Sweden, Poland shall allow as a deduction
from the tax on the income of that resident an
amount equal to the income tax paid in Swe-
den. Such deduction shall not, however, ex-
ceed that part of the tax, as computed before
the deduction is given, which is attributable to
such items of income derived from Sweden.

Article 23

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting State
to any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.

background image

22

SFS 2005:248

kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu-
tande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj som medges person med hemvist i den
egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti-

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel
12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och an-
nan betalning från företag i en avtalsslutande
stat till person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgilla vid bestämmandet
av den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars ka-

pital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i

This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Con-
tracting States.

(2) The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises of
that other State carrying on the same activi-
ties. This provision shall not be construed as
obliging a Contracting State to grant to resi-
dents of the other Contracting State any per-
sonal allowances, reliefs or reductions for tax-
ation purposes on account of civil status or
family responsibilities which it grants to its
own residents.

(3) Except where the provisions of para-

graph (1) of Article 9, paragraph (4) of Article
11, or paragraph (6) of Article 12, apply, inter-
est, royalties and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State. Simi-
larly, any debts of an enterprise of a Contract-
ing State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the
taxable capital of such enterprise, be deducti-
ble under the same conditions as if they had
been contracted to a resident of the first-men-
tioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subject in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises

background image

23

SFS 2005:248

den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen
i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. �verenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig över-
enskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse

of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

(5) The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac-

tions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Con-
vention, he may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those States,
present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resident
or, if his case comes under paragraph (1) of
Article 23, to that of the Contracting State of
which he is a national. The case must be pre-
sented within three years from the first notifi-
cation of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of the Conven-
tion.

(2) The competent authority shall endeav-

our, if the objection appears to it to be justified
and if it is not itself able to arrive at a satisfac-
tory solution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accord-
ance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic law of the
Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each

background image

24

SFS 2005:248

med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i den mening som avses i föregående
punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som kan antas vara relevanta vid till-
lämpningen av bestämmelserna i detta avtal
eller för administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter av varje
slag och beskaffenhet som tas ut för de avtals-
slutande staterna eller för deras politiska un-
deravdelningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstiftning inte
strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar
begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 skall behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1
eller handlägger åtal eller överklagande i fråga
om dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningarna bara
för sådana ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentlig rättegång eller i domstolsav-
göranden.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

medför inte skyldighet för en avtalsslutande
stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is foreseeably relevant for carrying out
the provisions of this Convention or of the ad-
ministration or enforcement of the domestic
laws concerning taxes of every kind and de-
scription imposed on behalf of the Contracting
States, or of their political subdivisions or lo-
cal authorities, insofar as the taxation thereun-
der is not contrary to the Convention. The ex-
change of information is not restricted by Arti-
cles 1 and 2.

(2) Any information received under para-

graph (1) by a Contracting State shall be
treated as secret in the same manner as infor-
mation obtained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only to per-
sons or authorities (including courts and ad-
ministrative bodies) concerned with the as-
sessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the determination of
appeals in relation to the taxes referred to in
paragraph (1), or the oversight of the above.
Such persons or authorities shall use the infor-
mation only for such purposes. They may dis-
close the information in public court proceed-
ings or in judicial decisions.

(3) In no case shall the provisions of para-

graphs (1) and (2) be construed so as to im-
pose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

background image

25

SFS 2005:248

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel skall den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmel-
serna i punkt 3, men detta medför inte en rätt
för en avtalsslutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att denna stat
inte har något eget intresse av sådana upplys-
ningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en

rätt för en avtalsslutande stat att vägra att
lämna upplysningar uteslutande därför att
upplysningarna innehas av en bank, annan fi-
nansiell institution, ombud, representant eller
förvaltare eller därför att upplysningarna gäl-
ler äganderätt i en person.

Artikel 26

Handräckning vid indrivning av skatter

1. De avtalsslutande staterna skall bistå var-

andra vid indrivning av skattefordringar. Så-
dant bistånd begränsas inte av artiklarna 1 och
2. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träffa överenskommelse om
tillämpningen av denna artikel.

2. Med uttrycket ⬝skattefordran⬝ förstås i

denna artikel en fordran på ett belopp avse-
ende skatt av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna, deras po-
litiska underavdelningar eller lokala myndig-
heter, om denna beskattning inte strider mot
avtalet eller mot något annat instrument till

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

(4) If information is requested by a Con-

tracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall use its infor-
mation gathering measures to obtain the re-
quested information, even though that other
State may not need such information for its
own tax purposes. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to the limita-
tions of paragraph (3) but in no case shall such
limitations be construed to permit a Contract-
ing State to decline to supply information
solely because it has no domestic interest in
such information.

(5) In no case shall the provisions of para-

graph (3) be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

Article 26

Assistance in the collection of taxes

(1) The Contracting States shall lend assist-

ance to each other in the collection of revenue
claims. This assistance is not restricted by Ar-
ticles 1 and 2. The competent authorities of
the Contracting States may by mutual agree-
ment settle the mode of application of this Ar-
ticle.

(2) The term �Srevenue claim⬝ as used in this

Article means an amount owed in respect of
taxes of every kind and description imposed
on behalf of the Contracting States, or of their
political subdivisions or local authorities, in-
sofar as the taxation thereunder is not contrary
to this Convention or any other instrument to

background image

26

SFS 2005:248

vilket de avtalsslutande staterna är parter, samt
ränta, särskilda avgifter och kostnader för in-
drivning eller säkringsåtgärd som hänför sig
till sådant belopp.

3. När en skattefordran i en avtalsslutande

stat är verkställbar enligt denna stats lagstift-
ning och då gäldenären enligt lagstiftningen i
denna stat saknar rätt att vid denna tidpunkt
förhindra dess indrivning, skall denna skatte-
fordran, på begäran av den behöriga myndig-
heten i denna stat, erkännas för indrivning av
den behöriga myndigheten i den andra avtals-
slutande staten. Denna skattefordran skall dri-
vas in av den andra staten enligt bestämmel-
serna i denna stats lagstiftning om verkställig-
het och indrivning som om denna vore en av
dess egna skattefordringar.

4. När en skattefordran i en avtalsslutande

stat enligt dess lagstiftning kan bli föremål för
säkringsåtgärder i syfte att säkerställa indriv-
ningen skall denna skattefordran, på begäran
av den behöriga myndigheten i denna stat, er-
kännas för vidtagande av säkringsåtgärder av
den behöriga myndigheten i den andra avtals-
slutande staten. Den andra staten skall vidta
åtgärder för säkerställande av denna skatte-
fordran enligt bestämmelserna i dess lagstift-
ning som om denna vore en av dess egna skat-
tefordringar. Detta gäller även om skatteford-
ringen vid tidpunkten då sådana åtgärder vid-
tas inte är verkställbar i den förstnämnda
staten eller gäldenären har rätt att förhindra
dess indrivning.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 3 och 4 skall en skattefordran som er-
känns av en avtalsslutande stat enligt punkt 3
eller 4 inte i denna stat beröras av tidsfrister
eller åtnjuta någon förmånsrätt som gäller för
en skattefordran enligt lagstiftningen i denna
stat på grund av fordringens art. En skatteford-
ran som erkänts av en avtalsslutande stat en-
ligt punkt 3 eller 4 skall inte heller åtnjuta för-
månsrätt som gäller för denna skattefordran

which the Contracting States are parties, as
well as interest, administrative penalties and
costs of collection or conservancy related to
such amount.

(3) When a revenue claim of a Contracting

State is enforceable under the laws of that
State and is owed by a person who, at that
time, cannot, under the laws of that State, pre-
vent its collection, that revenue claim shall, at
the request of the competent authority of that
State, be accepted for purposes of collection
by the competent authority of the other Con-
tracting State. That revenue claim shall be col-
lected by that other State in accordance with
the provisions of its laws applicable to the en-
forcement and collection of its own taxes as if
the revenue claim were a revenue claim of that
other State.

(4) When a revenue claim of a Contracting

State is a claim in respect of which that State
may, under its law, take measures of conserv-
ancy with a view to ensure its collection, that
revenue claim shall, at the request of the com-
petent authority of that State, be accepted for
purposes of taking measures of conservancy
by the competent authority of the other Con-
tracting State. That other State shall take
measures of conservancy in respect of that
revenue claim in accordance with the provi-
sions of its laws as if the revenue claim were a
revenue claim of that other State even if, at the
time when such measures are applied, the rev-
enue claim is not enforceable in the first-men-
tioned State or is owed by a person who has a
right to prevent its collection.

(5) Notwithstanding the provisions of para-

graphs (3) and (4) a revenue claim accepted by
a Contracting State for purposes of paragraph
(3) or (4) shall not, in that State, be subject to
the time limits or accorded any priority appli-
cable to a revenue claim under the laws of that
State by reason of its nature as such. In addi-
tion, a revenue claim accepted by a Contract-
ing State for the purposes of paragraph (3) or
(4) shall not, in that State, have any priority

background image

27

SFS 2005:248

enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande
staten.

6. Mål eller ärende som rör förekomsten,

giltigheten eller beloppet av en skattefordran i
en avtalsslutande stat skall inte anhängiggöras
vid domstolar eller administrativa myndighe-
ter i den andra avtalsslutande staten.

7. Om, efter det att en begäran gjorts av en

avtalsslutande stat enligt punkt 3 eller 4 men
innan den andra avtalsslutande staten drivit in
och överfört skattebeloppet till den först-
nämnda staten, skattefordringen upphör att
vara

a) i fall som avses i punkt 3, en skatteford-

ran i den förstnämnda staten som är verkställ-
bar enligt denna stats lagstiftning och som gäl-
denären enligt lagstiftningen i denna stat sak-
nar rätt att vid denna tidpunkt förhindra in-
drivningen av, eller

b) i fall som avses i punkt 4, en skatteford-

ran i den förstnämnda staten som enligt dess
lagstiftning kan bli föremål för säkringsåtgär-
der i syfte att säkerställa indrivningen,

skall den behöriga myndigheten i den först-

nämnda staten snarast underrätta den behöriga
myndigheten i den andra staten om detta och i
enlighet med vad den andra staten bestämmer
skall den förstnämnda staten antingen vilande-
förklara eller återkalla sin begäran.

8. Bestämmelserna i denna artikel medför

inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna eller den andra avtalsslutande staten,

b) vidta åtgärder som står i strid mot all-

männa hänsyn (ordre public),

c) lämna bistånd om den andra avtalsslu-

tande staten inte uttömt alla rimliga möjlighe-
ter till indrivning eller säkringsåtgärder som
finns tillgängliga enligt dess lagstiftning eller
administrativa praxis,

applicable to that revenue claim under the
laws of the other Contracting State.

(6) Proceedings with respect to the exist-

ence, validity or the amount of a revenue
claim of a Contracting State shall not be
brought before the courts or administrative
bodies of the other Contracting State.

(7) Where, at any time after a request has

been made by a Contracting State under para-
graph (3) or (4) and before the other Contract-
ing State has collected and remitted the rele-
vant revenue claim to the first-mentioned
State, the relevant revenue claim ceases to be

(a) in the case of a request under paragraph

(3), a revenue claim of the first-mentioned
State that is enforceable under the laws of that
State and is owed by a person who, at that
time, cannot, under the laws of that State, pre-
vent its collection, or

(b) in the case of a request under paragraph

(4), a revenue claim of the first-mentioned
State in respect of which that State may, under
its laws, take measures of conservancy with a
view to ensure its collection

the competent authority of the first-men-

tioned State shall promptly notify the compe-
tent authority of the other State of that fact
and, at the option of the other State, the first-
mentioned State shall either suspend or with-
draw its request.

(8) In no case shall the provisions of this

Article be construed so as to impose on a Con-
tracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to carry out measures which would be

contrary to public policy (ordre public);

(c) to provide assistance if the other Con-

tracting State has not pursued all reasonable
measures of collection or conservancy, as the
case may be, available under its laws or ad-
ministrative practice;

background image

28

SFS 2005:248

d) lämna bistånd i fall där den administra-

tiva bördan för denna stat uppenbart inte står i
proportion till den nytta som står att vinna för
den andra avtalsslutande staten.

Artikel 27

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster
från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksamhet, el-
ler

2) genom att vara huvudkontor, coordina-

tion centre eller liknande enhet som tillhanda-
håller administrativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse huvud-
sakligen i andra stater, och

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämp-

ning sker av den metod för undvikande av
dubbelbeskattning som normalt tillämpas av
denna stat, beskattas väsentligt lägre enligt
den statens lagstiftning än inkomst av lik-
nande verksamhet som bedrivs inom denna
stat eller inkomst från verksamhet som huvud-
kontor, coordination centre eller liknande en-
het som tillhandahåller administrativa eller an-
dra tjänster till en grupp av bolag som bedriver
rörelse i denna stat,

skall de bestämmelser i detta avtal som

medger undantag från beskattning eller reduk-
tion av skatt inte tillämpas på inkomst som så-
dant bolag förvärvar och inte heller på utdel-
ning som betalas av sådant bolag.

Artikel 28

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-

(d) to provide assistance in those cases

where the administrative burden for that State
is clearly disproportionate to the benefit to be
derived by the other Contracting State.

Article 27

Limitation on benefits

Notwithstanding any other provisions of

this Convention, where

(a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income primarily
from other States

(i) from activities such as banking, ship-

ping, financing or insurance, or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing admin-
istrative services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States; and

(b) except for the application of the method

of elimination of double taxation normally ap-
plied by that State, such income would bear a
significantly lower tax under the laws of that
State than income from similar activities car-
ried out within that State or from being the
headquarters, co-ordination centre or similar
entity providing administrative services or
other support to a group of companies which
carry on business in that State, as the case may
be,

any provisions of this Convention confer-

ring an exemption or a reduction of tax shall
not apply to the income of such company and
to the dividends paid by such company.

Article 28

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic

background image

29

SFS 2005:248

rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning och kon-
sulat.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall under-

rätta varandra när de konstitutionella åtgärder
vidtagits som enligt respektive stats lagstift-
ning krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter den dag då den sista av dessa underrättel-
ser tas emot och dess bestämmelser tillämpas
på inkomst som förvärvas den 1 januari det år
som följer närmast efter det år då avtalet träder
i kraft eller senare.

3. Den dag då detta avtal börjar tillämpas

skall ⬝Avtalet mellan Konungariket Sveriges
regering och Folkrepubliken Polens regering
för undvikande av dubbelbeskattning beträf-
fande skatter på inkomst och förmögenhet⬝,
undertecknat i Stockholm den 5 juni 1975,
upphöra att gälla. Såvitt avser skatt på förmö-
genhet skall 1975 års avtal inte längre tilläm-
pas på förmögenhet som innehas den 1 januari
det år som följer närmast efter det år då det
nya avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera av-
talsslutande staten kan på diplomatisk väg
skriftligen säga upp avtalet genom underrät-
telse härom minst sex månader före utgången
av något kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla i fråga om in-
komst som förvärvas den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

missions and consular posts under the general
rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

Article 29

Entry into force

(1) Each of the Contracting States shall no-

tify the other of the completion of the proce-
dures required by its law for the entry into
force of this Convention.

(2) The Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect on income derived on or after the first
day of January of the year next following that
of the entry into force of the Convention.

(3) On the day when this Convention shall

have effect �Sthe Convention between the Gov-
ernment of the Kingdom of Sweden and the
Government of the Polish People�"s Republic
for the avoidance of double taxation with re-
spect to taxes on income and capital⬝, signed
in Stockholm, on June 5, 1975, shall cease to
have effect. In relation to taxes on capital the
Convention of 1975 shall cease to have effect
on capital held on or after the first day of Janu-
ary of the year next following that of the entry
into force of the new Convention.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year. In
such case, the Convention shall cease to have
effect in respect of income derived on or after
the first day of January of the calendar year

background image

30

SFS 2005:248

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 19 november

2004, i två exemplar på svenska, polska och
engelska. För den händelse att tvist uppkom-
mer vid tolkningen skall den engelska texten
ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Göran Persson

För Republiken Polens regering

Marek Belka

next following the end of the six months pe-
riod.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed this Con-
vention.

Done at Stockholm, this 19th day of No-

vember, 2004, in duplicate in the Swedish, Po-
lish and English languages. In the case of any
divergency of interpretation, the English text
shall prevail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Göran Persson

For the Government of
the Republic of Poland

Marek Belka

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.