SFS 2005:456 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria

050456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som Konunga-
riket Sverige och Federala Republiken Nigeria undertecknade den 18 no-
vember 2004 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
språket. Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår
av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle fö-
religga.

3 § Om en obegränsat eller begränsat skattskyldig förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Nigeria, skall sådan in-
komst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Oberoende av bestämmelserna i artikel 8 i avtalet skall inkomst som
förvärvas av en person med hemvist i Nigeria genom användning av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik inte beskattas i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag skall tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller tillgodoförs den

1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari

året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

PÄR NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:141, bet. 2004/05:SkU33, rskr. 2004/05:286.

SFS 2005:456

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

3 SFS 2005:429–474

background image

2

SFS 2005:456

Bilaga

(Översättning)

Agreement between the Kingdom of
Sweden and the Federal Republic of
Nigeria for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income
and on capital gains

The Government of the Kingdom of Swe-

den and the Government of the Federal Repu-
blic of Nigeria, desiring to conclude an Agree-
ment for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital gains,

have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

This Agreement shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to taxes on

income and on capital gains imposed on be-
half of a Contracting State or of its political
subdivisions or local authorities, irrespective
of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital gains all taxes imposed
on total income, or on elements of income, in-
cluding taxes on gains from the alienation of
movable or immovable property, as well as
taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

(a) in Nigeria:
(i) the Personal Income Tax;
(ii) the Companies Income Tax;
(iii) the Petroleum Profits Tax;
(iv) the Capital Gains Tax; and
(v) the Education Tax;
(hereinafter referred to as “Nigerian tax”);

(b) in Sweden:

Avtal mellan Konungariket Sverige
och Federala Republiken Nigeria för
undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst och på kapi-
talvinst

Konungariket Sveriges regering och Fede-

rala Republiken Nigerias regering, som önskar
ingå ett avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst och på kapital-
vinst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på kapitalvinst som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning,
oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på kapital-

vinst förstås alla skatter som tas ut på inkomst
i dess helhet, eller på delar av inkomst, däri in-
begripet skatter på vinst på grund av överlå-
telse av lös eller fast egendom samt skatter på
värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Nigeria:
1) den personliga inkomstskatten,
2) bolagsskatten,
3) skatten på petroleumvinster,
4) skatten på kapitalvinster, och
5) utbildningsskatten,
(i det följande benämnda ”nigeriansk

skatt”),

b) i Sverige:

background image

3

SFS 2005:456

(i) the national income tax (den statliga in-

komstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends (ku-

pongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands bo-
satta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.); and

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).
4. The Agreement shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 3 of this Article.
The competent authorities of the Contracting
States shall notify each other of any signifi-
cant changes which have been made in their
respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term “Nigeria” means the Federal

Republic of Nigeria including any area outside
the territorial waters of the Federal Republic
of Nigeria which in accordance with interna-
tional law has been or may hereafter be desig-
nated, under the laws of the Federal Republic
of Nigeria concerning the continental shelf, as
an area within which the rights of the Federal
Republic of Nigeria with respect to the sea-
bed and subsoil and their natural resources
may be exercised;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).
4.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de i punkt 3 i denna artikel
nämnda skatterna. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela var-
andra de väsentliga ändringar som gjorts i res-
pektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Nigeria” avser Federala Republiken Ni-

geria, innefattande varje område utanför Fede-
rala Republiken Nigerias territorialvatten som
i överensstämmelse med folkrättens regler ut-
gör eller i framtiden kommer att utgöra, i en-
lighet med Federala Republiken Nigerias lag-
stiftning beträffande kontinentalsockeln, ett
område inom vilket Federala Republiken Ni-
gerias rättigheter avseende havsbottnen, dess
underlag och dess naturtillgångar kan utövas,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige

och innefattar när det används i geografisk be-
tydelse Sveriges territorium, Sveriges territori-
alvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter eller juris-
diktion,

background image

4

SFS 2005:456

(c) the terms “a Contracting State” and “the

other Contracting State” mean Nigeria or
Sweden, as the context requires;

(d) the term “person” includes an indivi-

dual, a company and any other body of per-
sons;

(e) the term “company” means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

(f) the term “enterprise” applies to the car-

rying on of any business;

(g) the terms “enterprise of a Contracting

State” and “enterprise of the other Contracting
State” mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(h) the term “competent authority” means:
(i) in Nigeria, the Minister of Finance or his

authorised representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

(i) the term “international traffic” means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;

(j) the term “national” means:
(i) any individual possessing the citizenship

or nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership, associ-

ation or other entity deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State;

(k) the term “business” includes the perfor-

mance of professional services and of other
activities of an independent character.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which the
Agreement applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State prevailing
over a meaning given to the term under other
laws of that State.

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” avser Nigeria eller
Sverige, beroende på sammanhanget,

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas som en juri-
disk person,

f) ”företag” avser bedrivandet av varje form

av rörelse,

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”fö-

retag i den andra avtalsslutande staten” avser
företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

h) ”behörig myndighet” avser:
1) i Nigeria, finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

i) ”internationell trafik” avser transport med

skepp eller luftfartyg som används av ett före-
tag i en avtalsslutande stat utom då skeppet el-
ler luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

j) ”medborgare” avser:
1) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag, associa-

tion eller annan sammanslutning som bildats
enligt den lagstiftning som gäller i en avtals-
slutande stat,

k) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt

yrke och annan självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sam-
manhanget föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse
uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning
i nämnda stat äga företräde framför den bety-
delse uttrycket har enligt någon annan lagstift-
ning i denna stat.

background image

5

SFS 2005:456

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the

term “resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a si-
milar nature, and also includes that State, any
governmental body or agency, political subdi-
vision or local authority thereof. This term,
however, does not include any person who is
liable to tax in that State in respect only of in-
come from sources in that State or capital situ-
ated therein.

2. Where by reason of the provisions of pa-

ragraph 1 of this Article an individual is a resi-
dent of both Contracting States, then his status
shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be de-
emed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the State in which he has an habi-
tual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a na-
tional;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall endeavour to
settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of pa-

ragraph 1 of this Article a person other than an
individual is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Con-
tracting States shall endeavour to settle the
question by mutual agreement.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning,
bolagsbildning eller annan liknande omstän-
dighet och innefattar också denna stat, dess of-
fentligrättsliga organ eller institutioner, poli-
tiska underavdelningar eller lokala myndighe-
ter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte
person som är skattskyldig i denna stat endast
för inkomst från källa i denna stat eller för för-
mögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

i denna artikel fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, bestäms hans
hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad
i båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och eko-
nomiska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han sta-
digvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller inte vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han ha hemvist endast i den stat
där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler inte är medborgare i någon av dem, skall
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

i denna artikel annan person än fysisk person
har hemvist i båda avtalsslutande staterna,
skall de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna söka avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

background image

6

SFS 2005:456

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the

term “permanent establishment” means a
fixed place of business through which the bu-
siness of an enterprise is wholly or partly car-
ried on.

2. The term “permanent establishment” in-

cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural resour-
ces;

(g) a building site, a construction, assembly

or installation project or supervisory activities
in connection therewith, but only if such site,
project or activities last more than six months;
and

(h) the furnishing of services, including

consultancy services, by an enterprise through
employees or other personnel engaged by the
enterprise for such purpose, but only if activi-
ties of that nature continue (for the same or a
connected project) within a Contracting State
for a period or periods aggregating more than
six months within any twelve-month period.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage or display of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar,

g) plats för byggnads-, anläggnings-, mon-

terings- eller installationsverksamhet och
verksamhet som består av övervakning i an-
slutning därtill, men endast om verksamheten
pågår längre tid än sex månader, och

h) tillhandahållandet av tjänster, inklusive

konsulttjänster, av ett företag genom anställda
eller annan personal som anlitas av företaget
för sådant ändamål, men endast om sådan
verksamhet pågår (avseende samma eller en
därtill hörande verksamhet) inom en avtalsslu-
tande stat under en tidsperiod eller tidsperio-
der som sammanlagt överstiger sex månader
inom en tolvmånadersperiod.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a)

användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring eller utställning av företaget
tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

background image

7

SFS 2005:456

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this
paragraph, provided that the overall activity of
the fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary
character.

4.

The term “permanent establishment”

shall include a fixed place of business used as
a sales outlet notwithstanding the fact that
such fixed place of business is otherwise
maintained for any of the activities mentioned
in paragraph 3 of this Article.

5. An enterprise of a Contracting State shall

not be deemed to have a permanent establish-
ment in the other Contracting State merely be-
cause it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, pro-
vided that such persons are acting in the ordi-
nary course of their business.

6. A person, other than an agent of an inde-

pendent status to whom paragraph 5 of this
Article applies, who acts in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the other
Contracting State shall, unless the activities of
such person are limited to those mentioned in
paragraph 3 of this Article which, if exercised
through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent
establishment under the provisions of that pa-
ragraph, be deemed to be a permanent estab-
lishment of that enterprise in the first-mentio-
ned State if:

(a) he has, and habitually exercises in that

State, an authority to conclude contracts or
carries on any business activities on behalf of
the enterprise, or

(b) he habitually secures orders for the sales

of goods or merchandise in that State exclusi-
vely or almost exclusively on behalf of the en-
terprise or other enterprises controlled by it or
which have a controlling interest in it.

e) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för någon kom-
bination av verksamheter som anges i a) till e)
ovan, under förutsättning att hela den verk-
samhet som bedrivs vid den stadigvarande
platsen för affärsverksamhet på grund av
denna kombination är av förberedande eller
biträdande art.

4. Uttrycket ”fast driftställe” skall anses

innefatta en stadigvarande plats för affärsverk-
samhet som används som försäljningsställe
oavsett om denna stadigvarande plats för af-
färsverksamhet i övrigt används för verksam-
heter som anges i punkt 3 i denna artikel.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna stat genom för-
medling av mäklare, kommissionär eller an-
nan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådana personer därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

6. En person, som inte är en sådan obero-

ende representant på vilken punkt 5 i denna ar-
tikel tillämpas, och som är verksam i en av-
talsslutande stat för ett företag i den andra av-
talsslutande staten skall, om inte den verksam-
het som personen bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 3 i denna artikel och
som, om den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fast driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt, anses utgöra ett fast driftställe
för detta företag i den förstnämnda staten om:

a) personen har och i denna stat regelmäs-

sigt använder fullmakt att sluta avtal eller där
bedriver affärsverksamhet i företagets namn,
eller

b) personen regelmässigt säkrar order för

försäljning av varor i denna stat uteslutande
eller nästan uteslutande för detta företags räk-
ning eller andra företag som kontrolleras av
det eller innehar en kontrollerande andel av
det.

background image

8

SFS 2005:456

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise) shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Cont-

racting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property
in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of immov-
able property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Ar-

ticle shall apply to income derived from the
direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of

this Article shall also apply to the income
from immovable property of an enterprise.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventa-
rier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas på inkomst som förvärvas genom
omedelbart brukande, genom uthyrning eller
annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i

denna artikel tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver

background image

9

SFS 2005:456

carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to:

(a) that permanent establishment;
(b) sales in that other State of goods or mer-

chandise of the same or similar kind as those
sold through that permanent establishment; or

(c) other business activities carried on in

that other State of the same or similar kind as
those effected through that permanent estab-
lishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3

of this Article, where an enterprise of a Con-
tracting State carries on business in the other
Contracting State through a permanent estab-
lishment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that perma-
nent establishment the profits which it might
be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as de-
ductions expenses which are shown to have
been incurred for the purposes of the business
of the permanent establishment, including ex-
ecutive and general administrative expenses
so incurred, whether in the State in which the
permanent establishment is situated or el-
sewhere. However, no such deduction shall be
allowed in respect of amounts, if any, paid
(otherwise than towards reimbursement of ac-
tual expenses) by the permanent establishment
to the head office of the enterprise or any of its
other offices, by way of royalties, fees or other
similar payments in return for the use of pa-
tents or other rights, or by way of commission,
for specific services performed or for manage-
ment, or, except in the case of a banking enter-
prise, by way of interest on moneys lent to the
permanent establishment. Likewise, no ac-
count shall be taken, in the determination of
the profits of a permanent establishment, for
amounts charged (otherwise than towards
reimbursement of actual expenses) by the per-
manent establishment to the head office of the
enterprise or any of its other offices, by way of

rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del därav som är hänförlig till:

a) det fasta driftstället,
b) försäljning i denna andra stat av varor av

samma eller liknande slag som de som säljs
genom det fasta driftstället, eller

c) annan affärsverksamhet som bedrivs i

denna andra stat vilken är av samma eller lik-
nande slag som den som bedrivs genom det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel
föranleder annat, i vardera avtalsslutande sta-
ten till det fasta driftstället den inkomst som
det kan antas att driftstället skulle ha förvär-
vat, om det varit ett fristående företag, som be-
drivit verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med det företag
till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som kan vi-
sas ha uppkommit för det fasta driftstället,
härunder inbegripna utgifter för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oavsett om ut-
gifterna uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes. Av-
drag medges emellertid inte för belopp, om
något, som det fasta driftstället betalat till fö-
retagets huvudkontor eller något av dess andra
kontor (om inte beloppen utgör ersättning för
faktiska utgifter) i form av royalty, avgifter el-
ler andra liknande betalningar för nyttjandet
av patent eller andra rättigheter, eller i form av
ersättning för särskilda tjänster eller för före-
tagsledning, eller, utom i fråga om bankföre-
tag, i form av ränta på kapital utlånat till det
fasta driftstället. På samma sätt skall, vid be-
stämmandet av det fasta driftställets inkomst,
inte beaktas belopp som det fasta driftstället
debiterat företagets huvudkontor eller något
av dess andra kontor (om inte beloppen utgör
ersättning för faktiska utgifter) i form av roy-
alty, avgifter eller andra liknande betalningar
för nyttjandet av patent eller andra rättigheter,
eller i form av ersättning för särskilda tjänster

background image

10

SFS 2005:456

royalties, fees or other similar payments in re-
turn for the use of patents or other rights, or by
way of commission for specific services per-
formed or for management, or, except in the
case of a banking enterprise, by way of inte-
rest on moneys lent to the head office of the
enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise. Pro-
vided that where that permanent establishment
is also used as a sales outlet for the goods or
merchandise so purchased the profits on such
sales may be attributed to that permanent
establishment. For the purpose of this para-
graph sales outlet shall be deemed to have the
same meaning as in paragraph 4 of Article 5.

5. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Artic-
les of this Agreement, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. A resident of a Contracting State shall on

reciprocal basis be exempt from tax in the
other Contracting State in respect of profits or
gains derived from the operations of ships or
aircraft in international traffic.

2. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of paragraph 1
of this Article shall apply only to such part of
the profits as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS Sverige AB,
the Swedish partner of SAS.

3. The provisions of paragraph 1 of this Ar-

ticle shall also apply to profits from the parti-
cipation in a pool, a joint business or an inter-
national operating agency.

eller företagsledning, eller, utom i fråga om
bankföretag, i form av ränta på kapital utlånat
till företagets huvudkontor eller något annat
av dess kontor.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.
Detta gäller under förutsättning att, i fall då
det fasta driftstället även används som försälj-
ningsställe för de varor som köps in, inkom-
ster som uppkommer vid sådan försäljning
hänförs till det fasta driftstället. Vid tillämp-
ningen av denna punkt skall uttrycket försälj-
ningsställe anses ha samma innebörd som i ar-
tikel 5 punkt 4.

5. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av bestämmelserna i denna artikel

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat skall, under förutsättning av ömsesi-
dighet, undantas från beskattning i den andra
avtalsslutande staten på inkomst eller vinst
som förvärvas genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas på inkomst som förvärvas av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av in-
komsten som motsvarar den andel av konsor-
tiet som innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas även på inkomster som förvärvas ge-
nom deltagande i en pool, ett gemensamt före-
tag eller en internationell driftsorganisation.

background image

11

SFS 2005:456

Article 9

Associated enterprises

1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State – and
taxes accordingly – profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the pro-
fits so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentio-
ned State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would
have been made between independent enter-
prises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those profits. In deter-
mining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Agreement
and the competent authorities of the Contract-
ing States shall if necessary consult each
other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital, el-
ler

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkom-

sten för ett företag i denna stat inräknar – och i
överensstämmelse därmed beskattar – in-
komst, för vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende fö-
retag, skall denna andra stat genomföra veder-
börlig justering av det skattebelopp som på-
förts för inkomsten där. Vid sådan justering
iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

background image

12

SFS 2005:456

the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident
and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a resi-
dent of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

(a) 7.5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership) which holds directly
at least 10 per cent of the capital of the com-
pany paying the dividends;

(b) 10 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contract-

ing States may by mutual agreement settle the
mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Ar-

ticle means income from shares or other
rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate
rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws
of the State of which the company making the
distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident, through a
permanent establishment situated therein and
the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with such
permanent establishment. In such case the pro-
visions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment si-

den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat. Om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten får skatten inte överstiga:

a) 7,5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett bo-
lag (med undantag för handelsbolag) som di-
rekt innehar minst 10 procent av det utbeta-
lande bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träffa överenskommelse om
sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bo-
lag som enligt lagstiftningen i den stat där det
utdelande bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten, där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, från där beläget fast
driftställe, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant fall tilläm-
pas bestämmelserna i artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe i
denna andra stat, och ej heller på bolagets icke

background image

13

SFS 2005:456

tuated in that other State, nor subject the com-
pany's undistributed profits to a tax on the
company's undistributed profits, even if the di-
vidends paid or the undistributed profits con-
sist wholly or partly of profits or income aris-
ing in such other State.

6. The provisions of this Article shall not

apply if the right giving rise to the dividend
was created or assigned mainly for the pur-
pose of taking advantage of this Article and
not for bona-fide commercial reasons.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed

in the Contracting State in which it arises, and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a resident of
the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 7.5 per cent of the gross
amount of the interest. The competent authori-
ties of the Contracting States may by mutual
agreement settle the mode of application of
this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 of this Article, interest mentioned in
paragraph 1 of this Article shall be taxable
only in the Contracting State where the benefi-
cial owner of the interest is a resident if one of
the following requirements is fulfilled:

(a) the recipient of the interest is the Con-

tracting State itself, a statutory body, a politi-
cal subdivision, a local authority thereof or
any other agency or instrumentality thereof; or

(b) the interest is paid in respect of a loan

which has been guaranteed by the Govern-
ment of the Contracting State where the payer
of the interest is a resident; or

(c) in the case of Sweden, the interest is

paid in respect of a loan granted or guaranteed
by the Swedish International Development
Cooperation Agency (SIDA), the Swedish Ex-
port Credit Corporation (SEK), Swedfund In-

utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bola-
gets icke utdelade vinst, även om utdelningen
eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i denna
andra stat.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om den rättighet som givit upphov
till utdelningen bildats eller placerats huvud-
sakligen i syfte att uppnå fördelar i denna arti-
kel och inte av verkliga affärsmässiga skäl.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga
7,5 procent av räntans bruttobelopp. De behö-
riga myndigheterna i de avtalsslutande sta-
terna kan träffa överenskommelse om sättet att
genomföra denna begränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

i denna artikel skall ränta som anges i punkt 1
i denna artikel beskattas endast i den avtalsslu-
tande stat i vilken den som har rätt till räntan
har hemvist om någon av följande förutsätt-
ningar är uppfyllda:

a) mottagaren av räntan är en avtalsslutande

stat, ett av dess offentligrättsliga organ eller en
av dess politiska underavdelningar, lokala
myndigheter eller någon annan av dess institu-
tioner eller organ, eller

b) räntan betalas på grund av ett lån som har

garanterats av regeringen i den avtalsslutande
stat där den som betalar räntan har hemvist, el-
ler

c) beträffande Sverige, räntan betalas på

grund av ett lån som beviljats eller garanterats
av Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit
(SEK), Swedfund International AB, Export-

background image

14

SFS 2005:456

ternational AB, the Swedish Export Credits
Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or
any other institution of a public character with
the objective to promote exports or develop-
ment.

4. The term “interest” as used in this Article

means income from debt claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-
pose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

of this Article shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the interest
arises, through a permanent establishment si-
tuated therein and the debt-claim in respect of
which the interest is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment. In
such case the provisions of Article 7 shall
apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment in connection
with which the indebtedness on which the in-
terest is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment, then
such interest shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment is
situated.

7. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial ow-
ner or between both of them and some other
person, the amount of the interest, having re-
gard to the debt-claim for which it is paid, ex-
ceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to
the last-mentioned amount. In such case, the

kreditnämnden (EKN) eller annan institution
av offentligrättslig natur med syfte att främja
export eller utveckling.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straff-
avgift på grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har
rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, från vilken räntan härrör, från där
beläget fast driftställe, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant fall tilläm-
pas bestämmelserna i artikel 7.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar räntan, antingen han har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller inte, i en av-
talsslutande stat har fast driftställe i samband
med vilket den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar det fasta
driftstället, anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-

background image

15

SFS 2005:456

excess part of the payments shall remain tax-
able according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Agreement.

8. The provisions of this Article shall not

apply if the right or property giving rise to the
interest was created or assigned mainly for the
purpose of taking advantage of this Article
and not for bona-fide commercial reasons.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed 7.5 per cent of the
gross amount of the royalties. The competent
authorities of the Contracting States may by
mutual agreement settle the mode of applica-
tion of this limitation.

3. The term “royalties” as used in this Ar-

ticle means payments of any kind received as
a consideration for the use of, or the right to
use, any copyright of literary, artistic or scien-
tific work including cinematograph films and
films or tapes for radio or television broad-
casting, any patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process, or for
the use of, or the right to use industrial, com-
mercial or scientific equipment, or for infor-
mation concerning industrial, commercial or
scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the royalties
arise, through a permanent establishment situ-
ated therein, and the right or property in re-
spect of which the royalties are paid is effecti-

lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

8. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om den rättighet eller den egendom
som givit upphov till räntan tillskapats eller
placerats huvudsakligen i syfte att uppnå för-
delar i denna artikel och inte på grund av verk-
liga affärsmässiga skäl.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten får skatten inte över-
stiga 7,5 procent av royaltyns bruttobelopp.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träffa överenskommelse om
sättet att genomföra denna begränsning.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm eller film eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod eller för nytt-
jandet av eller för rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller
för upplysning om erfarenhetsrön av industri-
ell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har
rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe, samt den rät-
tighet eller egendom i fråga om vilken royal-
tyn betalas äger verkligt samband med det

background image

16

SFS 2005:456

vely connected with such permanent establish-
ment. In such case the provisions of Article 7
shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment in connection
with which the liability to pay the royalties
was incurred, and such royalties are borne by
such permanent establishment, then such roy-
alties shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial ow-
ner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties, having re-
gard to the use, right or information for which
they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of this Ar-
ticle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this
Agreement.

7. The provisions of this Article shall not

apply if the right or property giving rise to the
royalties was created or assigned mainly for
the purpose of taking advantage of this Article
and not for bona-fide commercial reasons.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State, or from the aliena-
tion of shares in a company the assets of
which consist principally of such property,
may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property

fasta driftstället. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe i sam-
band varmed skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar det fasta
driftstället, anses royaltyn härröra från den stat
där det fasta driftstället finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om den rättighet eller egendom som
givit upphov till royaltyn tillskapats eller pla-
cerats huvudsakligen i syfte att uppnå fördelar
i denna artikel och inte av verkliga affärsmäs-
siga skäl.

Artikel 13

Kapitalvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i arti-
kel 6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, eller på grund av överlåtelse av
andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakli-
gen består av sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna

background image

17

SFS 2005:456

of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State, including such gains from
the alienation of such a permanent establish-
ment (alone or with the whole enterprise),
may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or air-
craft operated in international traffic or mov-
able property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in
that State.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this para-
graph shall apply only to such part of the gains
as corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

4. Subject to the provisions of paragraph 1

of this Article, gains derived by a resident of a
Contracting State from the alienation of shares
in a company shall be taxable only in that
State except if the alienator is an individual
who has been a resident of the other Contract-
ing State and who has become a resident of the
first-mentioned Contracting State. In such
case the gains may be taxed in the other Con-
tracting State but only if the company, which
shares are being alienated, is a resident of that
other State and if the alienation of the shares
occurs at any time during the ten years next
following the date on which the individual has
ceased to be a resident of that other State.

Article 14

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 15,

17 and 18, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Con-
tracting State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is derived there-
from may be taxed in that other State.

i fast driftställe, vilket ett företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, häri inbegripet vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget), får beskattas
i denna andra stat.

3. Vinst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Såvitt avser vinst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) skall bestämmelserna i denna punkt till-
lämpas endast i fråga om den del av vinsten
som motsvarar den andel av konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

4. Om inte bestämmelserna i punkt 1 i

denna artikel föranleder annat skall vinst som
förvärvas av en person med hemvist i en av-
talsslutande stat på grund av överlåtelse av an-
delar i ett bolag beskattas endast i denna stat
utom i fall då överlåtaren är en fysisk person
som har haft hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och fått hemvist i den först-
nämnda avtalsslutande staten. I sådant fall får
vinsten beskattas i den andra avtalsslutande
staten men endast om bolaget, vars andelar
överlåts, har hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och överlåtelsen sker vid något
tillfälle under de tio år som följer närmast efter
det att den fysiska personen upphört att ha
hemvist i denna andra stat.

Artikel 14

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15,

17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

background image

18

SFS 2005:456

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 of this Article, remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect
of an employment exercised in the other Con-
tracting State shall be taxable only in the first-
mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve-month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment which the employer has
in the other State.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that State. Where a resident of Swe-
den derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an aircraft ope-
rated in international traffic by the air trans-
port consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be taxable
only in Sweden.

Article 15

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 16

Artistes and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Article

14, income derived by a resident of a Con-
tracting State as an artiste, such as a theatre,
motion picture, radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsperson, from his perso-

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

i denna artikel beskattas ersättning, som per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat upp-
bär för arbete som utförs i den andra avtalsslu-
tande staten, endast i den förstnämnda staten,
om

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der tidsperiod eller tidsperioder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av ett företag i
en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.
Om en person med hemvist i Sverige uppbär
ersättning för arbete utfört ombord på luftfar-
tyg som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), skall sådan ersättning beskattas endast
i Sverige.

Artikel 15

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller i annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 16

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

14 får inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom sin per-
sonliga verksamhet i den andra avtalsslutande
staten i egenskap av artist, såsom teater- eller

background image

19

SFS 2005:456

nal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other
State.

2. Where income in respect of personal acti-

vities exercised by an artiste or a sportsperson
in his capacity as such accrues not to the ar-
tiste or sportsperson himself but to another
person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the
Contracting State in which the activities of the
artiste or sportsperson are exercised.

Article 17

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in the first-mentio-
ned Contracting State.

2. The term “annuity” means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the pay-
ments in return for adequate and full conside-
ration in money or money’s worth.

Article 18

Government service

1. (a) Salaries, wages and other remunera-

tion, other than a pension, paid by a Contract-
ing State or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision
or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other

remuneration shall be taxable only in the other
Contracting State if the services are rendered
in that other State and the individual is a resi-
dent of that State who:

(i) is a national of that State; or

filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av sportutövare,
beskattas i denna andra stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 7 och 14 får, i fall då inkomst genom
personlig verksamhet som artist eller sport-
utövare bedriver i denna egenskap inte till-
faller artisten eller sportutövaren personligen
utan annan person, denna inkomst beskattas i
den avtalsslutande stat där artisten eller sport-
utövaren bedriver verksamheten.

Artikel 17

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta som härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning, med undan-

tag för pension, som betalas av en avtalsslu-
tande stat, en av dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till fysisk per-
son på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan ersättning beskattas

emellertid endast i den andra avtalsslutande
staten om arbetet utförs i denna andra stat och
personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

background image

20

SFS 2005:456

(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the servi-
ces.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of servi-
ces rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.

Article 19

Students and trainees

Payments which a student or business trai-

nee or apprentice who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident
of the other Contracting State and who is pre-
sent in the first-mentioned State solely for the
purpose of his education or training receives
for the purpose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources
outside that State.

Article 20

Teachers and researchers

1. Notwithstanding the provisions of Article

14, a professor or teacher who visits a Con-
tracting State for the purpose of teaching or re-
search at a university or any other similarly re-
cognized educational institution in that State
and who, immediately before that visit, was a
resident of the other Contracting State shall be
exempt from tax in the first-mentioned State
in respect of any remuneration for such teach-
ing and research for a period not exceeding
one year from the date of his first arrival in the
first-mentioned State for such purposes, provi-
ded that such remuneration is derived by him
from sources in the other Contracting State.

2. The provisions of this Article shall not

apply to income from research if such research
is undertaken not in the public interest but
wholly or mainly for the benefit of a specific
person or persons.

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och

16 tillämpas på ersättning som betalas på
grund av arbete som utförts i samband med rö-
relse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 19

Studerande och praktikanter

Studerande, lärling eller praktikant som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, om beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

Artikel 20

Lärare och forskare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

14 skall en professor eller lärare som vistas i
en avtalsslutande stat i syfte att bedriva under-
visning eller forskning vid ett universitet eller
annan liknande erkänd undervisningsanstalt i
denna stat och som omedelbart före denna vis-
telse hade hemvist i den andra avtalsslutande
staten, undantas från beskattning i den först-
nämnda staten för ersättning för sådan under-
visning och forskning under en tidsperiod som
inte överstiger ett år från dagen för den första
ankomsten i sådant syfte till den förstnämnda
staten, under förutsättning att sådan ersättning
uppbärs av honom från källor i den andra av-
talsslutande staten.

2. Bestämmelserna i denna artikel tilläm-

pas inte på inkomster från forskning om denna
forskning inte bedrivs i allmänt intresse utan
helt eller huvudsakligen till förmån för en eller
flera specifika personer.

background image

21

SFS 2005:456

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Agreement
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Ar-

ticle shall not apply to income, other than in-
come from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of
such income, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State through a permanent establish-
ment situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment. In such case the provisions of Ar-
ticle 7 shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2 of this Article, items of income
of a resident of a Contracting State not dealt
with in the foregoing Articles of this Agree-
ment and arising in the other Contracting State
may also be taxed in that other State.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Nigeria:
Subject to the provisions of the laws of Ni-

geria regarding the allowance as a credit
against Nigerian tax of tax payable in a terri-
tory outside Nigeria (which shall not affect the
general principle thereof) Swedish tax payable
under the laws of Sweden and in accordance
with this Agreement, whether directly or by
deduction, on profits, income or chargeable
gains from sources within Sweden (excluding
in the case of a dividend, tax payable in re-
spect of the profits out of which dividend is
paid) shall be allowed as a credit against any
Nigerian tax computed by reference to the
same profits, income or chargeable gains by
reference to which Swedish tax is computed.

2. In the case of Sweden:
(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Nigeria and in

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas inte på inkomst, med undantag för
inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken inkomsten be-
talas äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 1 och 2 i denna artikel får inkomst som
person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående
artiklar av detta avtal och som härrör från den
andra avtalsslutande staten, även beskattas i
denna andra stat.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Nigeria:
I enlighet med nigeriansk lagstiftning angå-

ende avräkning från nigeriansk skatt av skatt
som tas ut inom ett territorium utanför Nigeria
(vilket inte skall påverka den allmänna princip
som anges här) avräknas svensk skatt som en-
ligt svensk lag och i överensstämmelse med
detta avtal tas ut antingen direkt eller genom
skatteavdrag, på inkomst eller vinst från källa
i Sverige (dock inte såvitt avser utdelning, för
skatt som tas ut på den vinst av vilken utdel-
ningen betalas), från nigeriansk skatt som tas
ut på samma inkomst eller vinst.

2. Beträffande Sverige:
a) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt nigeriansk lagstift-

background image

22

SFS 2005:456

accordance with the provisions of this Agree-
ment may be taxed in Nigeria, Sweden shall
allow – subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) – as a
deduction from the tax on such income, an
amount equal to the Nigerian tax paid in re-
spect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Agreement, shall be taxable only
in Nigeria, Sweden may, when determining
the graduated rate of Swedish tax, take into
account the income which shall be taxable
only in Nigeria.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Nigeria to
a company which is a resident of Sweden shall
be exempt from Swedish tax according to the
provisions of Swedish laws governing the ex-
emption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of

this paragraph, when a Swedish company has
a permanent establishment in Nigeria, the
term “Nigerian tax paid” shall be deemed to
include the Nigerian tax which would have
been paid but for any reduction or time-limi-
ted exemption of tax granted under incentive
provisions contained in Nigerian laws desig-
ned to promote economic development to the
extent that such exemption or reduction is
granted for profits from the export of Nigerian
products, the mining industry, the installation,
operation or maintenance of fixed or mobile
telecommunication systems and related equip-
ment, industrial and manufacturing activities,
oil and gas industry as well as agriculture and
tourism (including restaurants and hotels),
provided that the activities have been carried
out in Nigeria. For the purpose of sub-para-
graph (c) of this paragraph, a tax of 15 per
cent shall be considered to have been paid for
such activities under those conditions mentio-
ned in the previous sentence.

(e) For the purposes of sub-paragraph (a) of

this paragraph the Nigerian tax paid in respect

ning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Nigeria, skall
Sverige – med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) – från den
svenska skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den nigerianska skatt som
erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Nigeria, får
Sverige vid fastställandet av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som skall beskattas endast i Nigeria.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Nigeria till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestäm-
melserna i svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som betalas till svenska bolag från
bolag i utlandet.

d) Vid tillämpningen av a) i denna punkt

skall, i fall då ett svenskt bolag har ett fast
driftställe i Nigeria, uttrycket ”den nigerianska
skatt som erlagts” innefatta den nigerianska
skatt som skulle ha erlagts om inte sådan tids-
begränsad befrielse från eller nedsättning av
skatt medgivits enligt bestämmelser om skat-
telättnader i nigeriansk lag som syftar till att
främja ekonomisk utveckling till den del så-
dan befrielse eller nedsättning medgivits för
inkomster från export av nigerianska produk-
ter, gruvindustrin eller för installation, drift el-
ler underhåll av stationära eller mobila tele-
kommunikationssystem och därtill hörande ut-
rustning, industri- och tillverkningsverksam-
het, olje- och gasindustrin samt jordbruk och
turism (inklusive restauranger och hotell), un-
der förutsättning att verksamheterna utövats i
Nigeria. Vid tillämpningen av c) i denna punkt
skall en skatt om 15 procent anses ha erlagts
för sådana verksamheter och under sådana för-
utsättningar som anges i föregående mening.

e) Vid tillämpningen av a) i denna punkt

skall nigeriansk skatt som erlagts med anled-

background image

23

SFS 2005:456

of royalties received as a consideration for the
use of any patent, design or model, plan, sec-
ret formula or process, or for information con-
cerning industrial, commercial or scientific
experience, shall, where it has been used in the
export of Nigerian products, the mining indu-
stry, the installation, operation or maintenance
of fixed or mobile telecommunication systems
and related equipment, industrial and manu-
facturing activities, oil and gas industry as
well as agriculture and tourism (including res-
taurants and hotels), provided that the activi-
ties have been carried out in Nigeria, in addi-
tion to the Nigerian tax actually paid be con-
sidered to have been paid with an additional
amount of 5 per cent, or if no such tax has
been charged be considered to have been paid
with 5 per cent, of the gross amount of such
royalties.

(f) The provisions of sub-paragraphs (d)

and (e) shall apply only for the first ten years
during which this Agreement is effective. This
period may be extended by a mutual agree-
ment between the competent authorities.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Con-
tracting States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other
State than the taxation levied on enterprises of
that other State carrying on the same activi-
ties. This provision shall not be construed as
obliging a Contracting State to grant to resi-
dents of the other Contracting State any perso-

ning av royalty som tagits emot för nyttjandet
av patent, mönster eller modell, ritning, hem-
ligt recept eller hemlig tillverkningsmetod el-
ler för upplysning om erfarenhetsrön av indu-
striell, kommersiell eller vetenskaplig natur,
där rättigheten använts för export av nigerian-
ska produkter, gruvindustrin eller för installa-
tion, drift eller underhåll av stationära eller
mobila telekommunikationssystem och därtill
hörande utrustning, industri- och tillverk-
ningsverksamhet, olje- och gasindustrin samt
jordbruk och turism (inklusive restauranger
och hotell), under förutsättning att verksamhe-
terna utövats i Nigeria, anses utgöra 5 procent
utöver den skatt som faktiskt erlagts, eller om
ingen skatt erlagts 5 procent, av royaltyns
bruttobelopp.

f) Bestämmelserna i d) och e) i denna punkt

tillämpas endast under de första tio åren under
vilka detta avtal tillämpas. Denna tidsperiod
kan utsträckas genom en ömsesidig överens-
kommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu-
tande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge personer med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådant

background image

24

SFS 2005:456

nal allowances, reliefs or reductions for tax-
ation purposes on account of civil status or fa-
mily responsibilities which it grants to its own
residents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or pa-
ragraph 6 of Article 12, apply, interest, royal-
ties and other disbursements paid by an enter-
prise of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose
of determining the taxable profits of such en-
terprise, be deductible under the same condi-
tions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subject in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

5. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if
his case comes under paragraph 1 of Article
23, to that of the Contracting State of which he
is a national. The case must be presented
within six years from the first notification of
the action resulting in taxation not in accord-
ance with the provisions of the Agreement.

personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt som
medges personer med hemvist i den egna sta-
ten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti-

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel
12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och an-
nan betalning från företag i en avtalsslutande
stat till person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, avdragsgilla vid bestämman-
det av den beskattningsbara inkomsten för så-
dant företag på samma villkor som betalning
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars ka-

pital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
det påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordningar, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom sex år från den tidpunkt då perso-
nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi-
vit upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

background image

25

SFS 2005:456

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoid-
ance of taxation which is not in accordance
with the Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the Con-
tracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Agreement. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provi-
sions of this Agreement or of the domestic
laws concerning taxes of every kind and de-
scription imposed on behalf of the Contracting
States, or of their political subdivisions or lo-
cal authorities, insofar as the taxation there-
under is not contrary to the Agreement. The
exchange of information is not restricted by
Articles 1 and 2. Any information received by
a Contracting State shall be treated as secret in
the same manner as information obtained un-
der the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or collection
of, the enforcement or prosecution in respect
of, or the determination of appeals in relation
to the taxes referred to in the first sentence.
Such persons or authorities shall use the infor-

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Överenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig över-
enskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av detta av-
tal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning i fråga om
skatter av varje slag och beskaffenhet som tas
ut för de avtalsslutande staterna eller för deras
politiska underavdelningar eller lokala myn-
digheter, i den mån beskattningen enligt denna
lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artiklarna 1
och 2. Upplysningar som en avtalsslutande
stat mottagit skall behandlas såsom hemliga
på samma sätt som upplysningar, som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat
och får yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar och för-
valtningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som anges i första me-
ningen eller handlägger åtal eller besvär i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller

background image

26

SFS 2005:456

mation only for such purposes. They may dis-
close the information in public court proceed-
ings or in judicial decisions. The competent
authorities may through consultation, develop
appropriate conditions, methods and tech-
niques concerning the matters in respect of
which such exchanges of information shall be
made including, where appropriate, exchanges
of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 of this Article be construed so as to
impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Limitations on benefits

Notwithstanding any other provisions of

this Agreement, where:

(a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income primarily
from other States

(i) from activities such as banking, shipp-

ing, financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing admi-
nistrative services or other support to a group
of companies which carry on business prima-
rily in other States; and

(b) such income would bear a significantly

lower tax under the laws of that State than in-
come from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-
ordination centre or similar entity providing

myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentliga rättegångar eller i
domstolsavgöranden. De behöriga myndighe-
terna kan träda i förbindelse med varandra för
att bestämma lämpliga villkor, metoder och
förfaringssätt för hur sådant utbyte av infor-
mation skall genomföras inklusive, där så an-
ses lämpligt, utbyte av information gällande
skatteflykt.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

anses inte medföra skyldighet för en avtalsslu-
tande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini-
strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 26

Begränsningar av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om:

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen
från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksamhet, el-
ler

2) genom att vara huvudkontor, coordina-

tion centre eller liknande enhet som tillhanda-
håller administrativa eller andra tjänster till en
grupp av företag som bedriver rörelse huvud-
sakligen i andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre

enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster
från liknande verksamheter som bedrivs inom
denna stat eller genom att vara huvudkontor,
coordination centre eller liknande enhet som

background image

27

SFS 2005:456

administrative services or other support to a
group of companies which carry on business
in that State, as the case may be,

any provisions of this Agreement conferr-

ing an exemption or a reduction of tax shall
not apply to the income of such company or to
the dividends paid by such company.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Agreement shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic
missions and consular posts under the general
rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

Article 28

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall no-

tify the other of the completion of the proce-
dures required by its laws for the entry into
force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect:

(a) in Nigeria:
(i) in respect of withholding tax on income

and taxes on capital gains derived by a non-re-
sident, in relation to income and capital gains
derived on or after the first day of January in
the calendar year immediately following that
in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes, in relation to

income of any basis period beginning on or af-
ter the first day of January in the calendar year
immediately following that in which the
Agreement enters into force;

tillhandahåller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av företag som bedriver
sin verksamhet i denna stat,

skall de bestämmelser i detta avtal som

medger undantag från beskattning eller reduk-
tion av skatt inte tillämpas på inkomst som så-
dant bolag förvärvar och inte heller på utdel-
ning som betalas av sådant bolag.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning eller kon-
sulat.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall på diplo-

matisk väg underrätta varandra om när de åt-
gärder vidtagits enligt respektive stats lagstift-
ning som krävs för att detta avtal skall träda i
kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser
tagits emot och skall därefter tillämpas:

a) i Nigeria:
1) i fråga om källskatter på inkomst och

skatter på kapitalvinst som förvärvas av en
person som inte har hemvist i Nigeria, såvitt
avser inkomst och kapitalvinst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer när-
mast efter det år då avtalet träder i kraft eller
senare,

2) i fråga om andra skatter, såvitt avser in-

komster hänförliga till beskattningsperiod som
börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det år då avtalet träder i kraft el-
ler senare,

background image

28

SFS 2005:456

(b) in Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
date on which the Agreement enters into
force;

(ii) in respect of other taxes on income and

on capital gains, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the date on
which the Agreement enters into force.

Article 29

Termination

This Agreement shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agree-
ment, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year. In
such case, the Agreement shall cease to have
effect:

(a) in Nigeria:
(i) in respect of withholding tax on income

and taxes on capital gains derived by a non-re-
sident, in relation to income and capital gains
derived on or after the first day of January in
the calendar year immediately following the
end of the six-month period;

(ii) in respect of other taxes, in relation to

income of any basis period beginning on or af-
ter the first day of January in the calendar year
immediately following the end of the six-
month period;

(b) in Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
end of the six-month period;

(ii) in respect of other taxes on income and

on capital gains, on income chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following the end of
the six-month period.

b) i Sverige:
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst och

kapitalvinst, på skatt som påförs för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal skall förbli i kraft intill dess det

sägs upp av en avtalsslutande stat. En avtals-
slutande stat kan på diplomatisk väg säga upp
avtalet genom att minst sex månader före ut-
gången av något kalenderår härom skriftligen
underrätta den andra staten. I sådant fall skall
avtalet upphöra att gälla:

a) i Nigeria:
1) i fråga om källskatter på inkomst och

skatter på kapitalvinst som förvärvas av per-
son som inte har hemvist i Nigeria, såvitt av-
ser inkomst och kapitalvinst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer när-
mast efter utgången av sexmånadersperioden
eller senare,

2) i fråga om andra skatter, såvitt avser in-

komster hänförliga till beskattningsperiod som
börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter utgången av sexmånadersperio-
den eller senare,

b) i Sverige:
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst och

kapitalvinst, på skatt som påförs för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare.

background image

29

SFS 2005:456

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Agreement.

Done at Stockholm, this 18th day of No-

vember, 2004, in duplicate in the English
language.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Thomas Östros

For the Government of the Federal Republic
of Nigeria

Alhaji Abubakar A. Tanko

Protocol to the Agreement between the
Kingdom of Sweden and the Federal
Republic of Nigeria for the avoidance
of double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to taxes
on income and on capital gains

At the moment of signing the Agreement

for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital gains between
the Kingdom of Sweden and the Federal Re-
public of Nigeria, the Contracting States have
agreed that the following provisions shall
form an integral part of the Agreement:

Article 5

1. It is agreed that if any agreement or con-

vention between Nigeria and a member state
of the Organisation for Economic Cooperation
and Development (OECD) provides for a lon-
ger time period than any of those provided for
in sub-paragraph (g) or (h) of paragraph 2 of
Article 5 (either generally or in respect of spe-
cific activities), such longer time period or pe-
riods shall automatically apply (either gen-
erally or in respect of specific activities) if a
resident of Nigeria carries on any such activi-
ties in Sweden or if a resident of Sweden car-
ries on any such activities in Nigeria, under
the same conditions as if such longer time pe-
riod or periods had been specified in those
sub-paragraphs.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 18 november

2004 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Thomas Östros

För Federala Republiken Nigerias regering

Alhaji Abubakar A. Tanko

Protokoll till avtalet mellan Konunga-
riket Sverige och Federala Republiken
Nigeria för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst
och på kapitalvinst

Vid undertecknandet av avtalet för undvi-

kande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande skatter på inkomst
och på kapitalvinst mellan Konungariket
Sverige och Federala Republiken Nigeria, har
de avtalsslutande staterna kommit överens om
att följande bestämmelser skall utgöra en inte-
grerande del av avtalet:

Artikel 5

1. Om en överenskommelse eller ett avtal

mellan Nigeria och en medlemsstat i Organi-
sationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD) föreskriver en längre tidspe-
riod än någon av dem som föreskrivs i artikel
5 punkt 2 g) eller h) (antingen generellt eller i
förhållande till särskilda aktiviteter), skall så-
dan längre tidsperiod eller sådana längre tids-
perioder automatiskt tillämpas (antingen gene-
rellt eller i förhållande till särskilda aktivite-
ter) om en person med hemvist i Nigeria be-
driver sådan verksamhet i Sverige eller om en
person med hemvist i Sverige bedriver sådan
verksamhet i Nigeria, på samma sätt som om
sådan längre tidsperiod eller sådana längre
tidsperioder hade föreskrivits i dessa punkter.

background image

30

SFS 2005:456

2. It is agreed that if in any agreement or

convention between Nigeria and a member
state of the Organisation for Economic Coope-
ration and Development (OECD) signed after
the signing of this Agreement the word “deliv-
ery” is included in a provision or provisions
corresponding to sub-paragraph (a) or sub-
paragraph (b) of paragraph 3 of Article 5, or
both sub-paragraphs, sub-paragraphs (a) and
(b) of paragraph 3 of Article 5 of this Agree-
ment shall automatically be applied as if the
word “delivery” had been so included from
the same time when the agreement or conven-
tion between Nigeria and the third state be-
comes effective.

Article 7

It is agreed that the provisions of sub-para-

graphs (b) and (c) of paragraph 1 of Article 7
shall apply only where sales and business acti-
vities are effected directly by the enterprise in
the other Contracting State through other out-
lets than the permanent establishment for the
purpose of depleting the profits that would
otherwise have been attributable to the perma-
nent establishment and

(i) the profits of the permanent establish-

ment are not determined on the basis of the to-
tal amount received by the enterprise, but are
determined on the basis of the remuneration
which it is expected to make if it were a dis-
tinct and independent enterprise engaged in
the same or similar activities under the same
or similar conditions;

(ii) the profits of such permanent establish-

ment are not determined on the basis of the to-
tal amount of the contract, but are determined
on the basis of that part of the contract which
is effectively carried out by the permanent es-
tablishment.

Article 8

1. If the competent authorities of the Con-

tracting States by mutual agreement conclude
that profits are derived by a resident or resi-
dents of a Contracting State from the opera-
tion of ships or aircraft in international traffic

2. Om en överenskommelse eller ett avtal

mellan Nigeria och en medlemsstat i Organi-
sationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD), som undertecknas efter un-
dertecknandet av detta avtal, ordet ”utläm-
nande” inkluderas i en bestämmelse eller i be-
stämmelser som motsvarar artikel 5 punkt 3 a)
eller b), eller i båda dessa punkter, skall artikel
5 punkt 3 a) och b) automatiskt tillämpas som
om ordet ”utlämnande” hade inkluderats på
detta sätt från och med den tidpunkt då avtalet
mellan Nigeria och denna tredje stat börjar att
tillämpas.

Artikel 7

Bestämmelserna i artikel 7 punkt 1 b) och c)

tillämpas endast i fall då företagets försäljning
och affärsverksamhet i den andra avtalsslu-
tande staten påverkas negativt på grund av att
andra försäljningsställen än det fasta driftstäl-
let gynnas genom att tillföras inkomster som
annars skulle ha varit hänförliga till det fasta
driftstället, och

1) inkomsterna i det fasta driftstället inte

bestäms på grundval av det totala beloppet
som företaget erhåller utan på grundval av den
ersättning som driftstället kan antas ha erhållit
om det varit ett fristående företag, som bedri-
vit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor,

2) inkomsterna i ett sådant fast driftställe

inte bestäms på grundval av den totala kon-
traktssumman utan på grundval av den del av
kontraktet som fullgörs vid det fasta driftstäl-
let.

Artikel 8

1. Om de behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna genom ömsesidig över-
enskommelse enas om att inkomst som förvär-
vas av en eller flera personer med hemvist i en
avtalsslutande stat från användningen av

background image

31

SFS 2005:456

to or from places in the other Contracting
State and that such profits are not derived by a
resident or residents of the other Contracting
State from the operation of ships or aircraft in
international traffic to or from places in the
first-mentioned State, and that such situation
has a permanent nature, then the condition of
reciprocity envisaged in paragraph 1 of Article
8 for tax exemption is not met. In such case
the tax charged shall not exceed 1 per cent of
the earnings of the enterprise derived from the
other Contracting State. For the purpose of the
foregoing sentence, the term “earnings” means
income derived by a resident of a Contracting
State from the carriage of passengers, mail,
livestock or goods boarded or loaded in the
other Contracting State, less refunds and pay-
ments of wages and salaries of ground staff
and excluding income derived from the carri-
age of passengers, mail, livestock or goods
which are brought to that other State solely for
transhipments or transfers.

2. If any agreement or convention for the

avoidance of double taxation, or protocol
thereto, or any other international arrangement
concluded after the date of the signing of this
Agreement between Nigeria and a third State
provides for rates of taxation (including nil ra-
tes) on the profits derived from the operation
of ships or aircraft in international traffic
which are lower than the rate provided for un-
der this Protocol, then the same lower rate
shall apply under this Agreement and shall
have effect from the latter of the dates of
which this Agreement or the relevant conven-
tion, agreement, protocol or other internatio-
nal arrangement between Nigeria and a third
state becomes effective.

Articles 10, 11 and 12

In respect of paragraph 6 of Article 10, pa-

ragraph 8 of Article 11 and paragraph 7 of Ar-
ticle 12, it is agreed that when a Contracting

skepp eller luftfartyg i internationell trafik till
eller från platser i den andra avtalsslutande
staten och att motsvarande inkomster inte för-
värvas av en eller flera personer med hemvist i
den andra avtalsslutande staten från använd-
ningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik till eller från platser i den förstnämnda
staten, samt att detta förhållande är av perma-
nent natur, anses kravet på ömsesidighet som
föreskrivs i artikel 8 punkt 1 för skattebe-
frielse inte uppfyllt. Vid sådant förhållande
skall den skatt som tas ut inte överstiga en pro-
cent av de inkomster som företaget förvärvar
från den andra avtalsslutande staten. Vid till-
lämpningen av föregående mening skall med
uttrycket ”inkomst”, förstås inkomst som för-
värvas av en person med hemvist i en avtals-
slutande stat från transport av passagerare,
post, boskap eller gods som stiger ombord el-
ler lastas i den andra avtalsslutande staten med
avdrag för återbetalningar, löner avseende
markpersonal och med bortseende från inkom-
ster som förvärvats för transport av passage-
rare, post, boskap eller gods som ankommit
till denna andra stat uteslutande för omlast-
ning eller transfer.

2. Om en överenskommelse eller ett avtal

för undvikande av dubbelbeskattning, eller
därtill hörande protokoll, eller någon annan
internationell överenskommelse som under-
tecknas efter dagen för undertecknandet av
detta avtal, mellan Nigeria och en tredje stat,
föreskriver skattesatser (inklusive nollskatte-
sats) på inkomster från användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik
som är lägre än den som anges i detta proto-
koll, skall denna lägre skattesats tillämpas
även med avseende på detta avtal från den se-
nare tidpunkt då antingen detta avtal eller ifrå-
gavarande överenskommelse, avtal, protokoll
eller annan internationell överenskommelse
mellan Nigeria och denna tredje stat börjar att
tillämpas.

Artiklarna 10, 11 och 12

I fråga om artikel 10 punkt 6, artikel 11

punkt 8 och artikel 12 punkt 7 gäller att när en
avtalsslutande stat överväger att neka en per-

background image

32

SFS 2005:456

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

State contemplates to deny benefits to a resi-
dent of the other Contracting State, the com-
petent authorities should consult with each
other.

It is agreed that if any agreement or conven-

tion between Nigeria and a member state of
the Organisation for Economic Cooperation
and Development (OECD) provides that Nige-
ria shall exempt from tax dividends, interest or
royalties (either generally or in respect of spe-
cific categories of dividends, interest or royal-
ties) arising in Nigeria, or limit the tax char-
ged in Nigeria on such dividends, interest or
royalties (either generally or in respect of spe-
cific categories of dividends, interest or royal-
ties) to a rate lower than that provided for in
sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 10,
paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of
Article 12 of the Agreement, such exemption
or lower rate shall automatically apply to divi-
dends, interest or royalties (either generally or
in respect of those specific categories of divi-
dends, interest or royalties) arising in Nigeria
and beneficially owned by a resident of Swe-
den and dividends, interest or royalties (either
generally or in respect of those specific cate-
gories of dividends, interest or royalties) aris-
ing in Sweden and beneficially owned by a re-
sident of Nigeria, under the same conditions
as if such exemption or lower rate had been
specified in those sub-paragraph or para-
graphs.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this Proto-
col.

Done at Stockholm, this 18th day of No-

vember, 2004, in duplicate in the English
language.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Thomas Östros

For the Government of the Federal Republic
of Nigeria

Alhaji Abubakar A. Tanko

son med hemvist i den andra avtalsslutande
staten förmåner skall de behöriga myndighe-
terna överlägga med varandra.

Om en överenskommelse eller ett avtal mel-

lan Nigeria och en medlemsstat i Organisatio-
nen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD) föreskriver att Nigeria skall skattebe-
fria utdelning, ränta eller royalty (antingen ge-
nerellt eller i förhållande till särskilda katego-
rier av utdelning, ränta eller royalty) härrö-
rande från Nigeria, eller begränsa den skatt
som tas ut i Nigeria avseende sådan utdelning,
ränta eller royalty (antingen generellt eller i
förhållande till särskilda kategorier av utdel-
ning, ränta eller royalty) till en skattesats som
understiger den som föreskrivs i artikel 10
punkt 2 a), artikel 11 punkt 2 eller artikel 12
punkt 2 i detta avtal, skall sådan skattebe-
frielse eller lägre skattesats automatiskt tilläm-
pas avseende utdelning, ränta eller royalty (an-
tingen generellt eller i förhållande till dessa
särskilda kategorier av utdelning, ränta eller
royalty) härrörande från Nigeria och som beta-
las till en person med hemvist i Sverige som
har rätt till denna och utdelningar, ränta och
royalty (antingen generellt eller i förhållande
till dessa särskilda kategorier av utdelningar,
ränta eller royalty) härrörande från Sverige
och som betalas till en person med hemvist i
Nigeria som har rätt till denna, på samma vill-
kor som om sådan skattebefrielse eller sådan
lägre skattesats hade föreskrivits i nämnda
punkter.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 18 november

2004 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Thomas Östros

För Federala Republiken Nigerias regering

Alhaji Abubakar A. Tanko

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.