SFS 2008:909 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

080909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting;

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2005:807) om er-

sättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

dels

att 1, 2, 5, 7–9, 11, 13, 14 och 17–19 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 1 a, 2 a, 6 a–6 c, 7 a,

12 a och 17 a–17 c §§, samt närmast före 1 a, 6 a, 7 a, 9, 12 a och 17 a §§
nya rubriker av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners och landstings rätt

till ersättning för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och
skyldighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.

Lag (2008:909).

Definitioner

1 a §

I denna lag förstås med

investeringsvara:

det som enligt 8

a

kap. 2

§ mervärdesskattelagen

(1994:200) avses med investeringsvara, och

korrigeringstid:

det som enligt 8 a kap. 6 § mervärdesskattelagen avses

med korrigeringstid.

Lag (2008:909).

Rätt till ersättning

2 §

Kommuner, landsting och kommunalförbund har rätt till ersättning för

ingående skatt

1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), eller
2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.

Lag (2008:909).

2 a §

I denna paragraf finns bestämmelser om vad som utgör ersättnings-

belopp och när rätten till ersättning inträder när användningen av en investe-
ringsvara ändras samt när en investeringsvara förvärvas.

1

Prop. 2008/09:30, bet. 2008/09:FiU7, rskr. 2008/09:29.

SFS 2008:909

Utkom från trycket
den 25 november 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:909

Om jämkning enligt 8 a kap. 4 § första stycket 1 mervärdesskattelagen

(1994:200) ska göras eller rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingå-
ende skatt övertas enligt 8 a kap. 11 eller 12 § samma lag, utgör ersättnings-
beloppet ett belopp som beräknas på samma sätt som jämkningsbeloppet en-
ligt 8 a kap. 7, 8 och 10 §§ samma lag.

Rätten till ersättning inträder årligen under återstoden av korrigeringsti-

den. I korrigeringstiden ska även det kalenderår då användningen ändras el-
ler förvärvet sker räknas in.

Lag (2008:909).

3 §

Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördel-

ningen mellan ingående skatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen
(1994:200) och ingående skatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna
lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.

4 §

Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i

8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen
i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i
fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och
5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

5 §

Kommuner och landsting har rätt till ersättning för de ökade kostnader

som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upp-
handling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbild-
ning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 §. Rätt
till ersättning har kommunen och landstinget också när de lämnar bidrag till
näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

Rätt till ersättning enligt första stycket har även
1. kommunalförbund,
2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet som avses i

lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt

3. sådant samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt scha-

blon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter om schablonberäkningen.

Lag (2008:909).

6 §

Med kommun avses i 8 och 12–18 §§ även landsting, kommunalför-

bund, sådant beställarförbund som avses i 5 § andra stycket 2 samt sådant
samordningsförbund som avses i 5 § andra stycket 3.

Skyldighet att justera ersättning

6 a §

I 6 b § finns bestämmelser om justering i vissa fall av ersättning en-

ligt denna lag när en kommun överlåter en investeringsvara. I 6 c § finns be-
stämmelser om justering i vissa fall när användningen av en investeringsvara
ändras.

Bestämmelserna i 6 b och 6 c §§ om justering gäller endast om kommu-

nen har haft rätt till ersättning för ingående skatt hänförlig till anskaffningen

background image

3

SFS 2008:909

av investeringsvaran. Med anskaffning av en investeringsvara avses även
förvärv för ny-, till- eller ombyggnad av fastighet.

Det som i 6 a–6 c §§ sägs om kommun gäller också landsting och kom-

munalförbund.

Lag (2008:909).

6 b §

En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna lag om en

investeringsvara överlåtits inom korrigeringstiden.

Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som motsvarar

den ingående skatt som avser återstoden av korrigeringstiden. I korrigerings-
tiden ska även det kalenderår då överlåtelsen sker räknas in.
Justeringen ska göras vid ett enda tillfälle.

Lag (2008:909).

6 c §

En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna lag om

jämkning ska göras enligt 8 a kap. 4 § första stycket 2 mervärdesskattelagen
(1994:200).

Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som motsvarar

den jämkning som ska göras. Om kommunen i stället gjort avdrag enligt
9 kap. 8 § mervärdesskattelagen, ska justeringsbeloppet motsvara avdraget.

Justering ska göras med ett årligt belopp under återstoden av korrigerings-

tiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår då användningen ändras
räknas in. Om kommunen i stället gjort avdrag enligt 9 kap. 8 § mervärdes-
skattelagen, ska justering göras vid ett enda tillfälle.

Lag (2008:909).

Ansökan

7 §

Den som har rätt till ersättning enligt 2 och 5 §§ får ansöka om sådan

ersättning hos Skatteverket. Ansökan ska vara undertecknad och ha kommit
in senast andra året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Ansökan ska avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på

varandra följande kalendermånader under samma kalenderår. Uppgift om er-
sättningsbelopp enligt 2 a § ska lämnas i den ansökan som omfattar den för-
sta ersättningsperioden varje kalenderår efter det kalenderår då använd-
ningen ändrats eller förvärvet skett.

Ansökan ska lämnas enligt ett fastställt formulär.

Lag (2008:909).

Anmälan av överlåtelse eller ändrad användning av investe-
ringsvara

7 a §

Den som är skyldig att justera ersättning enligt 6 a–6 c §§ ska anmäla

överlåtelsen eller den ändrade användningen och justeringsbelopp till Skat-
teverket. Anmälan ska göras i samband med ansökan om ersättning för den
ersättningsperiod då överlåtelsen skett eller för den första ersättningsperio-
den varje kalenderår efter det kalenderår då användningen ändrats. Anmälan
ska dock ha kommit in till Skatteverket före utgången av juni året efter det
kalenderår som överlåtelsen skett eller användningen ändrats.

Anmälan ska vara undertecknad och lämnas enligt ett fastställt formulär.

Lag (2008:909)

.

background image

4

SFS 2008:909

Årsuppgift

8 §

För varje kalenderår ska kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om

1. det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berät-

tigar till ersättning enligt 2 §,

2. sådana schablonbelopp som beräknats enligt 5 §, samt
3. belopp enligt 2 a, 6 b och 6 c §§.
Årsuppgiften ska vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket

före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften avser.

Årsuppgiften ska lämnas enligt ett fastställt formulär.

Lag (2008:909)

.

Elektroniska dokument

9 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela fö-

reskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en ansökan om ersättning enligt
7 §, en anmälan av överlåtelse eller ändrad användning enligt 7 a § samt års-
uppgift enligt 8 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet på under-
skrift enligt 7, 7 a och 8 §§ uppfyllas med elektroniska medel.

Lag

(2008:909)

.

Beslutande myndighet

10 §

Skatteverket fattar beslut enligt denna lag.

Ersättningsbeslut

11 §

Ett beslut om ersättning enligt 2 eller 5 § (ersättningsbeslut) fattas för

varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och
andra tillgängliga uppgifter. Ett beslut om justering av ersättning enligt 6 a–
6 c §§ fattas med ledning av anmälan och andra tillgängliga uppgifter.

Om en ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller ändrad

användning har lämnats in på rätt sätt inom föreskriven tid, anses ett beslut
om ersättning eller justering av ersättning ha fattats i enlighet med ansökan
eller anmälan.

Om ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller ändrad an-

vändning inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen eller
justeringen av ersättning ha bestämts till noll kronor.

Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 18 eller 19 §, får

en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under ett
kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den
sista ersättningsperioden under kalenderåret.

Lag (2008:909)

.

12 §

Innan ett ersättningsärende avgörs, skall kommunen ges tillfälle att

yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har under-

rättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels

background image

5

SFS 2008:909

fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är up-
penbart obehövligt.

Skyldighet att bevara underlag

12 a §

Underlaget för rätt till ersättning ska bevaras under fyra år efter ut-

gången av det kalenderår som underlaget avser. Underlag som avser rätt till
ersättning vid anskaffning av investeringsvara ska dock bevaras under fyra
år efter utgången av det kalenderår som korrigeringstiden löpte ut.

Lag

(2008:909).

Utredning

13 §

Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp

handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av
rätt till ersättning eller skyldighet att justera ersättning.

Lag (2008:909)

.

14 §

Om uppgifter i en ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse

eller ändrad användning behöver kontrolleras genom avstämning mot räken-
skaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma över-
ens med kommunen om att en sådan avstämning ska göras vid besök hos
kommunen.

Lag (2008:909)

.

15 §

Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrol-

lera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är
riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verk-

samheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.

16 §

Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna

de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna
den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i
3 kap. 12 § andra och tredje styckena taxeringslagen (1990:324).

Ränta

17 §

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska betala tillbaka

efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betala-
des ut till och med den dag beloppet senast ska betalas enligt 17 b § andra
stycket.

Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska betala enligt

beslut om justering av ersättning. Räntan beräknas från och med dagen efter
den då beloppet senast skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b § an-
dra stycket och till och med den dag beloppet betalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till kommunen. Räntan

beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om
ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas
ut.

background image

6

SFS 2008:909

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan enligt 19

kap. 3

§ skattebetalningslagen (1997:483).

Lag

(2008:909)

.

Utbetalning och betalning

17 a §

Ersättning som ska utbetalas av Skatteverket enligt denna lag ska

tillgodoföras mottagaren genom kreditering på sådant skattekonto som upp-
rättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Lag

(2008:909)

.

17 b §

Ersättning eller justeringsbelopp som ska betalas till Skatteverket

enligt denna lag ska tas ut genom debitering på sådant skattekonto som upp-
rättats för den betalningsskyldige enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen
(1997:483).

Betalning ska ha gjorts senast den förfallodag enligt 16 kap. 6 § tredje

stycket skattebetalningslagen som infaller närmast efter det att 30 dagar har
gått från beslutsdagen.

Om en anmälan enligt 7 a § har lämnats i samband med en ansökan om er-

sättning, ska Skatteverket besluta att helt eller delvis räkna av ersättningen
mot det justeringsbelopp som anmälan avser. På den del avräkning genom-
förs som betalning av justeringsbeloppet ska kostnadsränta inte tas ut.

Lag

(2008:909)

.

17 c §

Beslut enligt 17 a eller 17 b § anses vara ett sådant beskattningsbe-

slut som avses i 11

kap. 1

§ skattebetalningslagen (1997:483).

Lag

(2008:909)

.

Omprövning

18 §

Skatteverket får ompröva ett ersättningsbeslut, beslut om justering av

ersättning och beslut om avräkning eller ränta enligt denna lag, om detta be-
gärs av kommunen eller om det finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltnings-

domstol.

Lag (2008:909)

.

19 §

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast

tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller juste-
ringen av ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut

meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersätt-
ningen eller justeringen av ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra

styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

Lag (2008:909)

.

Överklagande

20 §

Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 13 § eller revision enligt

15 § får inte överklagas.

background image

7

SFS 2008:909

Övriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 §

Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket motpart.

Verkställighet

22 §

Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte annat

föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva beslutet.

1. Denna lag

2

träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton

för kommuner och landsting.

3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden

som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006, dock skall all ersättning av-
räknas direkt mot en inkomsttitel på statsbudgeten.

1. Denna lag

3

träder i kraft den 1 januari 2009.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på överlåtelse av investeringsvara

som sker från och med den 1 maj 2008. Anmälan om överlåtelser som sker
från och med den 1 maj 2008 till och med den 31 december 2008 ska göras i
samband med ansökan om ersättning för den första ersättningsperioden
2009. Anmälan ska dock ha kommit in till Skatteverket före utgången av
juni 2009.

3. Bestämmelserna i 2 a § tillämpas på förvärv av investeringsvara som

sker från och med den 1 maj 2008.

4. Ersättning för ingående skatt som omfattas av den upphävda lagen

(1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting ska ef-
ter denna lags ikraftträdande anses som ersättning för ingående skatt. I fråga
om överlåtelser av investeringsvara ska detta gälla från och med den
1 maj 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

2

2005:807.

3

2008:909.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.