SFS 2018:1725 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS2018-1725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss

mervärdesskatt för kommuner, landsting,

kommunalförbund och samordningsförbund

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2005:807) om ersättning
för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund ska ha följande lydelse.

4 §2 Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i
8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen
i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen ska dock inte tillämpas i
fråga om

1. boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 §

tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453),

2. hem för vård eller boende och stödboenden som anges i 6 kap. 2 §

socialtjänstlagen, och

3. boendeformer som anges i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

2 Senaste lydelse 2016:1093.

SFS

2018:1725

Publicerad
den

23 november 2018

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.