SFS 1995:1518 Lag om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

SFS 1995_1518 Lag om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1518
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För reglering av kommuners och landstings kostnader för viss mer-
värdesskatt skall det hos Riksgäldskontoret finnas två räntebärande konton,

ett för kommunernas räkning (kommunkontot) och ett för landstingens
räkning (landstingskontot).

Inbetalningar till kontona

2 § Varje kommun och landsting skall göra inbetalningar till kommun-
kontot respektive landstingskontot. Inbetalning görs efter avräkning i sam-
band med och på motsvarande sätt som gäller vid utbetalning av kom-
munalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

3 § Riksskatteverket skall senast den 10 september varje år fastställa ett
enhetligt belopp per invånare för kommunerna och ett enhetligt belopp per
invånare för landstingen (tillskott), som skall ligga till grund för kom-

munernas och landstingens inbetalningar till kontona för det närmast föl-

jande året. Inbetalningarna skall för varje år motsvara det fastställda till-

skottet multiplicerat med antalet invånare i kommunen eller landstinget den

1 november året före inbetalningsåret.

För kommuner som inte ingår i ett landsting utgörs tillskottet av summan

av de båda fastställda tillskotten.

4 § Riksskatteverket skall beräkna tillskotten så att inbetalningarna till
ett konto inklusive räntan på kontot så nära som möjligt motsvarar ut-
betalningarna från kontot.

Ersättning från kontona

5 § Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från
kontona för ingående mervärdesskatt som inte dragits av enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200).

Kommunalförbund har efter ansökan rätt till ersättning från kommun-

kontot och landstingskontot för ingående mervärdesskatt som inte dragits
av enligt mervärdesskattelagen. Fördelningen mellan kontona görs i förhål-
lande till kommunernas och landstingens deltagande i kostnaderna för
förbundets verksamhet.

6 § Vid utbetalning av ersättning enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i 8
kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).

1

Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96: FiU5, rskr. 1995/96:116.

2880

background image

SFS 1995:1518

7 § Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från
kontona för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mer-
värdesskatt uppkommer vid upphandling avseende verksamhet inom sjuk-
vård, tandvård, social omsorg och utbildning. Rätt till ersättning föreligger
också när kommunen och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för
dennes verksamhet inom nämnda områden.

Ersättning enligt första stycket utgår även till kommunalförbund och så-

dant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen
(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt

schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om schablonberäkningen.

8 § Skattemyndigheten i Kopparbergs län beslutar om utbetalning från
kontona.

Överklagande

9 § Skattemyndighetens eller Riksskatteverkets beslut enligt denna lag
får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1994:1799) om

kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall
upphöra att gälla. Den äldre lagen tillämpas dock fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.

2. För år 1996 uppgår tillskotten enligt 3 § för kommuner till 1 614 kro-

nor per invånare och för landsting till 538 kronor per invånare den 1 no-
vember 1995.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN

(Finansdepartementet)

2881

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.