SFS 2002:38 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

020038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting;

utfärdad den 7 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1995:1518) om mervär-

desskattekonton för kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

5 §

2

Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från

kontona för ingående mervärdesskatt som inte dragits av enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200). Kommunalförbund har efter ansökan rätt till ersätt-
ning från kommunkontot och landstingskontot för ingående mervärdesskatt
som inte dragits av enligt mervärdesskattelagen. Fördelningen mellan kon-
tona görs i förhållande till kommunernas och landstingens deltagande i kost-
naderna för förbundets verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138.

2

Senaste lydelse 1997:1256. Ändringen innebär att tidigare tredje stycket upphävs.

SFS 2002:38

Utkom från trycket
den 19 februari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.