SFS 1998:588 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

980588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (1995:1518) om

mervärdesskattekonton för kommuner och landsting skall ha följande ly-
delse.

6 §

Vid utbetalning av ersättning enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i

8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen
i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i
fråga om sådana boendeformer som anges i 20 § andra stycket och 21 §
tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620) samt 9

§ 8 och 9 lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

7 §

2

Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från

kontona för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervär-
desskatt uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tand-
vård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boende-
former som avses i 6 §. Rätt till ersättning föreligger också när kommunen
och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom
nämnda områden.

Ersättning enligt första stycket utgår även till
1. kommunalförbund,
2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen

(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, och

3. sådant regionförbund som avses i lagen (1996:1415) om försöksverk-

samhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt scha-

blon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter om schablonberäkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

1

Prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311.

2

Senaste lydelse 1997:1256.

SFS 1998:588

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:588

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Martin Holmgren
(Inrikesdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.