SFS 2002:671 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

020671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting;

utfärdad den 19 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1518) om mer-

värdesskattekonton för kommuner och landsting

dels

att 2–4 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 2 § skall utgå,

dels

att nuvarande 8 och 9 §§ skall betecknas 11 och 21 §§,

dels

att de nya 11 och 21 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 9 § skall sättas närmast före den nya

21 §,

dels

att det i lagen skall införas femton nya paragrafer, 5 a, 8–10, 12–20,

22 och 23 §§, samt närmast före 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21 och 23 §§ nya
rubriker av följande lydelse.

5 a §

Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördel-

ningen mellan ingående mervärdesskatt som får dras av enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200) och ingående mervärdesskatt för vilken ersättning
kan erhållas enligt denna lag, får fördelningen i stället göras efter skälig
grund.

8 §

Med kommun avses i 10 och 13–19 §§ även landsting, kommunalför-

bund samt sådant beställarförbund som avses i 7 § andra stycket 2.

Ansökan

9 §

Ansökan om ersättning enligt 5 och 7 §§ skall vara undertecknad och

ha kommit in till Riksskatteverket senast andra året efter utgången av det ka-
lenderår som ersättningen avser.

Ansökan skall avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på

varandra följande kalendermånader under samma kalenderår.

Ansökan skall lämnas enligt fastställt formulär.

1

Prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296.

SFS 2002:671

Utkom från trycket
den 9 juli 2002

2*

SFS 2002:671–682

background image

2

SFS 2002:671

Årsuppgift

10 §

För varje kalenderår skall kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om

dels det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berät-
tigar till ersättning enligt 5 §, dels sådana schablonbelopp som beräknats en-
ligt 7 §.

Årsuppgiften skall vara undertecknad och ha kommit in till Riksskattever-

ket senast före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften av-
ser.

Årsuppgift skall lämnas enligt fastställt formulär.

Beslutande myndighet

11 §

2

Riksskatteverket fattar beslut enligt denna lag.

Ersättningsbeslut

12 §

Ett beslut om ersättning enligt 5 eller 7 § (ersättningsbeslut) fattas för

varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och
andra tillgängliga uppgifter.

Om ansökan inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen

ha bestämts till noll kronor.

Om Riksskatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 19 eller 20 §,

får en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under
ett kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den
sista ersättningsperioden under kalenderåret.

13 §

Innan ett ersättningsärende avgörs skall kommunen ges tillfälle att

yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har under-

rättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels
fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är up-
penbart obehövligt.

Utredning

14 §

Riksskatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp

handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av
rätten till ersättning.

15 §

Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras genom

avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Riks-
skatteverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning
skall göras vid besök hos kommunen.

Riksskatteverket får uppdra åt en skattemyndighet att genomföra sådana

besök.

2

Senaste lydelse av tidigare 8 § 2000:485.

background image

3

SFS 2002:671

16 §

Riksskatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kon-

trollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut
är riktig.

Riksskatteverket får uppdra åt en skattemyndighet att genomföra en sådan

revision.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verk-

samheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.

17 §

Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna

de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna
den hjälp som behövs vid revisionen.

Ränta

18 §

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall betala till-

baka efter beslut av Riksskatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet
betalades ut till och med den dag beloppet återbetalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som skall betalas till kommunen. Räntan

beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om
ersättning kom in till Riksskatteverket och till och med den dag beloppet be-
talas ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Omprövning

19 §

Riksskatteverket får ompröva ett beslut om ersättning eller ränta en-

ligt denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltnings-

domstol.

20 §

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Riksskatteverket

senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Om Riksskatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbe-

slut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersätt-
ningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra

styckena när en ändring föranleds av skattemyndighets beskattningsbeslut
enligt skattebetalningslagen (1997:483).

21 §

3

Riksskatteverkets beslut om föreläggande enligt 14 § eller revision

enligt 16 § får inte överklagas.

Övriga beslut av Riksskatteverket enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3

Senaste lydelse av tidigare 9 § 2000:485.

background image

4

SFS 2002:671

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

22 §

Om ett beslut överklagas av en kommun är Riksskatteverket motpart.

Verkställighet

23 §

Riksskatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte

annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva be-
slutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången på

ersättning avseende januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÈN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.