SFS 2003:715 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund / SFS 2003:715 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
030715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1518) om mer-

värdesskattekonton för kommuner och landsting

2

dels att i 9�12, 14, 18, 19 och 21�23 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ i olika

böjningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Skatteverket⬝ i motsvarande form,

dels att 15, 16 och 20 §§ skall ha följande lydelse.

15 §

3 Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras ge-

nom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får
Skatteverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning
skall göras vid besök hos kommunen.

16 §

4 Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrol-

lera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är
riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verk-

samheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.

20 §

5 En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket se-

nast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
9 § 2002:671
10 § 2002:671
11 § 2002:671
12 § 2002:671
14 § 2002:671
18 § 2002:671
19 § 2002:671
21 § 2002:671
22 § 2002:671
23 § 2002:671.

3 Senaste lydelse 2002:671. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2002:671. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2002:671.

SFS 2003:715

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:715

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut

meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersätt-
ningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra

styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.