SFS 2005:807 Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund / SFS 2005:807 Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
050807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner och landsting;

utfärdad den 17 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners och landstings rätt
till ersättning för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Rätt till ersättning

2 § Kommuner, landsting och kommunalförbund har efter ansökan rätt till
ersättning för ingående skatt

1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), eller
2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.

3 § Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördel-
ningen mellan ingående skatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen
(1994:200) och ingående skatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna
lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.

4 § Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i
8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen
i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i
fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och
5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

5 § Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning för de
ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt upp-
kommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social
omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som
avses i 4 §. Rätt till ersättning har kommunen och landstinget också när de
lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områ-
den.

Ersättning enligt första stycket lämnas även till

1 Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19.

SFS 2005:807

Utkom från trycket
den 29 november 2005

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner och landsting;

utfärdad den 17 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners och landstings rätt
till ersättning för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Rätt till ersättning

2 § Kommuner, landsting och kommunalförbund har efter ansökan rätt till
ersättning för ingående skatt

1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), eller
2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.

3 § Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördel-
ningen mellan ingående skatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen
(1994:200) och ingående skatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna
lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.

4 § Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i
8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen
i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i
fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och
5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

5 § Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning för de
ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt upp-
kommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social
omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som
avses i 4 §. Rätt till ersättning har kommunen och landstinget också när de
lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områ-
den.

Ersättning enligt första stycket lämnas även till

1 Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19.

SFS 2005:807

Utkom från trycket
den 29 november 2005

background image

2

SFS 2005:807

1. kommunalförbund,
2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet som avses i

lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt

3. sådant samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt scha-

blon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter om schablonberäkningen.

6 § Med kommun avses i 8 och 12�18 §§ även landsting, kommunalför-
bund, sådant beställarförbund som avses i 5 § andra stycket 2 samt sådant
samordningsförbund som avses i 5 § andra stycket 3.

Ansökan

7 § Ansökan om ersättning enligt 2 och 5 §§ skall vara undertecknad och
ha kommit in till Skatteverket senast andra året efter utgången av det kalen-
derår som ersättningen avser.

Ansökan skall avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på

varandra följande kalendermånader under samma kalenderår.

Ansökan skall lämnas enligt fastställt formulär.

�&rsuppgift

8 § För varje kalenderår skall kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om
dels det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berät-
tigar till ersättning enligt 2 §, dels sådana schablonbelopp som beräknats en-
ligt 5 §.

�&rsuppgiften skall vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket

senast före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften avser.

�&rsuppgiften skall lämnas enligt fastställt formulär.

9 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva
eller i enskilda fall medge att ansökan om ersättning enligt 2 och 5 §§ samt
årsuppgift enligt 8 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet på under-
skrift enligt 7 och 8 §§ uppfyllas med elektroniska medel.

Beslutande myndighet

10 § Skatteverket fattar beslut enligt denna lag.

Ersättningsbeslut

11 § Ett beslut om ersättning enligt 2 eller 5 § (ersättningsbeslut) fattas för
varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och
andra tillgängliga uppgifter.

background image

2

SFS 2005:807

1. kommunalförbund,
2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet som avses i

lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt

3. sådant samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt scha-

blon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter om schablonberäkningen.

6 § Med kommun avses i 8 och 12�18 §§ även landsting, kommunalför-
bund, sådant beställarförbund som avses i 5 § andra stycket 2 samt sådant
samordningsförbund som avses i 5 § andra stycket 3.

Ansökan

7 § Ansökan om ersättning enligt 2 och 5 §§ skall vara undertecknad och
ha kommit in till Skatteverket senast andra året efter utgången av det kalen-
derår som ersättningen avser.

Ansökan skall avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på

varandra följande kalendermånader under samma kalenderår.

Ansökan skall lämnas enligt fastställt formulär.

�&rsuppgift

8 § För varje kalenderår skall kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om
dels det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berät-
tigar till ersättning enligt 2 §, dels sådana schablonbelopp som beräknats en-
ligt 5 §.

�&rsuppgiften skall vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket

senast före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften avser.

�&rsuppgiften skall lämnas enligt fastställt formulär.

9 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva
eller i enskilda fall medge att ansökan om ersättning enligt 2 och 5 §§ samt
årsuppgift enligt 8 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet på under-
skrift enligt 7 och 8 §§ uppfyllas med elektroniska medel.

Beslutande myndighet

10 § Skatteverket fattar beslut enligt denna lag.

Ersättningsbeslut

11 § Ett beslut om ersättning enligt 2 eller 5 § (ersättningsbeslut) fattas för
varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och
andra tillgängliga uppgifter.

background image

3

SFS 2005:807

Om ansökan inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen

ha bestämts till noll kronor.

Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 18 eller 19 §, får

en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under ett
kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den
sista ersättningsperioden under kalenderåret.

12 § Innan ett ersättningsärende avgörs, skall kommunen ges tillfälle att
yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har under-

rättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels
fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är up-
penbart obehövligt.

Utredning

13 § Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp
handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av
rätten till ersättning.

14 § Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras genom
avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skat-
teverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning skall
göras vid besök hos kommunen.

15 § Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrol-
lera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är
riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verk-

samheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.

16 § Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna
de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna
den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i
3 kap. 12 § andra och tredje styckena taxeringslagen (1990:324).

Ränta

17 § Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall betala till-
baka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet be-
talades ut till och med den dag beloppet betalas tillbaka.

Intäktsränta betalas på ersättning som skall betalas till kommunen. Räntan

beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om
ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas
ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

background image

3

SFS 2005:807

Om ansökan inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen

ha bestämts till noll kronor.

Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 18 eller 19 §, får

en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under ett
kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den
sista ersättningsperioden under kalenderåret.

12 § Innan ett ersättningsärende avgörs, skall kommunen ges tillfälle att
yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har under-

rättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels
fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är up-
penbart obehövligt.

Utredning

13 § Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp
handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av
rätten till ersättning.

14 § Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras genom
avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skat-
teverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning skall
göras vid besök hos kommunen.

15 § Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrol-
lera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är
riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verk-

samheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.

16 § Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna
de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna
den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i
3 kap. 12 § andra och tredje styckena taxeringslagen (1990:324).

Ränta

17 § Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall betala till-
baka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet be-
talades ut till och med den dag beloppet betalas tillbaka.

Intäktsränta betalas på ersättning som skall betalas till kommunen. Räntan

beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om
ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas
ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

background image

4

SFS 2005:807

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Omprövning

18 § Skatteverket får ompröva ett beslut om ersättning eller ränta enligt
denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltnings-

domstol.

19 § En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket se-
nast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut

meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersätt-
ningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra

styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

�verklagande

20 § Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 13 § eller revision enligt
15 § får inte överklagas.

�vriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 § Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket motpart.

Verkställighet

22 § Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte annat
föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton

för kommuner och landsting.

3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden

som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006, dock skall all ersättning av-
räknas direkt mot en inkomsttitel på statsbudgeten.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

SVEN-ERIK �STERBERG
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2005:807

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Omprövning

18 § Skatteverket får ompröva ett beslut om ersättning eller ränta enligt
denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltnings-

domstol.

19 § En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket se-
nast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut

meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersätt-
ningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra

styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

�verklagande

20 § Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 13 § eller revision enligt
15 § får inte överklagas.

�vriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 § Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket motpart.

Verkställighet

22 § Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte annat
föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton

för kommuner och landsting.

3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden

som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006, dock skall all ersättning av-
räknas direkt mot en inkomsttitel på statsbudgeten.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

SVEN-ERIK �STERBERG
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.