SFS 2023:207 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS2023-207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss

mervärdesskatt för kommuner, regioner,

kommunalförbund och samordningsförbund

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1–4, 6 b, 6 c och 12 a §§ lagen
(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner,
kommunalförbund och samordningsförbund2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för kom-
muner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200) och skyl-
dighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.

Det som sägs om kommun i denna lag gäller även region och kommunal-

förbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1 a § I denna lag förstås med

investeringsvara: det som enligt 15 kap. 4–6 §§ mervärdesskattelagen

(2023:200) avses med investeringsvara, och

justeringsperiod: det som enligt 15 kap. 10 och 11 §§ mervärdesskatte-

lagen avses med justeringsperiod.

2 §4 Kommuner har rätt till ersättning för ingående skatt som inte får dras
av enligt mervärdesskattelagen (2023:200).

2 a § I denna paragraf finns bestämmelser om vad som utgör ersättnings-
belopp och när rätten till ersättning inträder när användningen av en investe-
ringsvara ändras samt när en investeringsvara förvärvas.

Om justering av avdrag för ingående skatt ska göras enligt 15 kap. 7 § 1

mervärdesskattelagen (2023:200) eller rättighet och skyldighet att justera
avdrag för ingående skatt övertas enligt 15 kap. 20 eller 21 § samma lag,
utgör ersättningsbeloppet ett belopp som beräknas på samma sätt som juste-
ringsbeloppet enligt 15 kap. 12–17 och 19 §§ samma lag.

Rätten till ersättning inträder årligen under återstoden av justeringsperio-

den. I justeringsperioden ska även det kalenderår då användningen ändras
eller förvärvet sker räknas in.

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.
2 Lagen omtryckt 2008:909. Senaste lydelse av lagens rubrik 2019:922.
3 Senaste lydelse 2019:922.
4 Senaste lydelse 2012:385.

SFS

2023:207

Publicerad
den

3 maj 2023

background image

SFS

2023:207

2

3 § Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördel-
ningen mellan ingående skatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen
(2023:200) och ingående skatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna
lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.

4 §5 Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i
13 kap. 16 och 18–27 §§ mervärdesskattelagen (2023:200). Bestämmelsen i
13 kap. 26 § mervärdesskattelagen ska dock inte tillämpas i fråga om

1. boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 §

tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453),

2. hem för vård eller boende och stödboenden som anges i 6 kap. 2 §

socialtjänstlagen, och

3. boendeformer som anges i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade.

6 b § En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna lag om en
investeringsvara överlåtits inom justeringsperioden.

Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som motsvarar

den ingående skatt som avser återstoden av justeringsperioden. I justerings-
perioden ska även det kalenderår då överlåtelsen sker räknas in.

Justeringen ska göras vid ett enda tillfälle.

6 c § En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna lag om jus-
tering av avdrag för ingående skatt ska göras enligt 15 kap. 7 § 2 mervärdes-
skattelagen (2023:200).

Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som motsvarar

den justering som ska göras enligt mervärdesskattelagen. Om kommunen i
stället gjort avdrag enligt 12 kap. 22–25 §§ i den lagen, ska justerings-
beloppet motsvara avdraget.

Justering ska göras med ett årligt belopp under återstoden av justerings-

perioden. I justeringsperioden ska även det kalenderår då användningen änd-
ras räknas in. Om kommunen i stället gjort avdrag enligt 12 kap. 22–25 §§
mervärdesskattelagen, ska justering göras vid ett enda tillfälle.

12 a § Underlaget för rätt till ersättning ska bevaras under fyra år efter
utgången av det kalenderår som underlaget avser. Underlag som avser rätt
till ersättning vid anskaffning av investeringsvara ska dock bevaras under
fyra år efter utgången av det kalenderår som justeringsperioden löpte ut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

3. Om avdrag för eller jämkning av ingående skatt görs i enlighet med

bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) gäller bestämmelserna i
1 a, 2 a, 6 b och 6 c §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ERIK SLOTTNER

Christina Fredin
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1725.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.