SFS 2011:1418 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund / SFS 2011:1418 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
111418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16�17 c och 19 §§ lagen

(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och lands-
ting

2 ska ha följande lydelse.

16 §

Vid revision ska kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna

de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen ska i övrigt lämna
den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i
41 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

17 §

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska betala tillbaka

efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betala-
des ut till och med den dag beloppet senast ska betalas enligt 17 b § andra
stycket.

Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska betala enligt

beslut om justering av ersättning. Räntan beräknas från och med dagen efter
den då beloppet senast skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b §
andra stycket och till och med den dag beloppet betalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till kommunen. Räntan

beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om
ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas
ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

17 a §

Ersättning som ska utbetalas av Skatteverket enligt denna lag ska

tillgodoföras mottagaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses
i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

17 b §

Ersättning eller justeringsbelopp som ska betalas till Skatteverket

enligt denna lag ska tas ut genom debitering på sådant skattekonto som avses
i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Lagen omtryckt 2008:909.

SFS 2011:1418

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1418

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Betalning ska ha gjorts senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § skatteför-

farandelagen som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från besluts-
dagen.

Om en anmälan enligt 7 a § har lämnats i samband med en ansökan om

ersättning, ska Skatteverket besluta att helt eller delvis räkna av ersättningen
mot det justeringsbelopp som anmälan avser. På den del avräkning genom-
förs som betalning av justeringsbeloppet ska kostnadsränta inte tas ut.

17 c § Beslut enligt 17 a eller 17 b § anses vara ett beslut om skatt enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244).

19 §

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast

tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller juste-
ringen av ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut

meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättning-
en eller justeringen av ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra

styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beslut om skatt enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas på ränta som hänför sig till

tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessför-
innan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalnings-
lagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.