SFS 2006:472 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

060472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 och 7 §§ lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt skall ha följande lydelse.

3 § Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är
eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller en-
dast tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som
a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare,

och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1

till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

7 § För en personbil, buss eller lastbil som blivit skattepliktig för första
gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass
2005 PM enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasre-
ning och motorbränslen, skall fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

Skatteminskningen avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock

längst till och med den 31 december 2012.

I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i övrigt gäller

bestämmelserna i 2 kap. 20 och 22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.
18, Celex 31998L0048).

SFS 2006:472

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.