SFS 2009:1470 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

091470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2006:228) med särskilda

bestämmelser om fordonsskatt ska ha följande lydelse.

7 §

2

För en personbil, buss eller lastbil som blivit skattepliktig för första

gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass
2005 PM enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasre-
ning och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.

Skatteminskningen avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock

längst till och med den 31 december 2012.

I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i övrigt gäller

bestämmelserna i 2 kap. 20–22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2 Senaste lydelse 2006:472.

SFS 2009:1470

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.