SFS 2009:1471 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

091471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt samt bilagan till lagen ska ha följan-
de lydelse.

1 §

Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar

som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskat-

telagen (2006:227).

3 §

2

Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är

eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller en-
dast tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som
a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare,

och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga

1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen,
samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skatteplik-

tiga för första gången före utgången av år 2010.

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2 Senaste lydelse 2006:472.

SFS 2009:1471

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1471

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor

grund-
belopp

tilläggsbe-
lopp för
varje helt
hundratal ki-
logram över
den lägsta
vikten i
klassen

A Personbilar klass I
1. Personbilar klass I som inte

kan drivas med dieselolja

0– 900

741

0

901–

930

188

2. Personbilar klass I som kan

drivas med dieselolja

0– 900

2 098

0

901–

2 629

531

B Lätta bussar
1. Lätta bussar som inte kan dri-

vas med dieselolja

0–1 300

720

0

1 301–1 600

903

164

1 601–3 000

1 396

129

3 001–3 500

3 197

0

2. Lätta bussar som kan drivas

med dieselolja

0–1 300

2 187

0

1 301–1 600

2 339

59

1 601–3 000

2 517

178

3 001–3 500

5 018

0

C Lätta lastbilar och person-

bilar klass II

1. Lätta lastbilar och personbi-

lar klass II som inte kan dri-
vas med dieselolja

0–1 300

720

0

1 301–1 600

903

164

1 601–3 000

1 396

129

3 001–

3 197

0

2. Lätta lastbilar och personbi-

lar klass II som kan drivas
med dieselolja

0–1 300

2 187

0

1 301–1 600

2 339

59

1 601–3 000

2 517

178

3 001–

5 018

0

background image

3

SFS 2009:1471

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.