SFS 2009:1472 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

091472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2006:228) med särskilda

bestämmelser om fordonsskatt och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

7 §

I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller be-

stämmelserna i 2 kap. 20–22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

SFS 2009:1472

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1472

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor

grund-
belopp

tilläggsbe-
lopp för
varje helt
hundratal
kilogram
över den
lägsta vik-
ten i klassen

A Personbilar klass I
1. Personbilar klass I som inte

kan drivas med dieselolja

0– 900

741

0

901–

930

188

2. Personbilar klass I som kan

drivas med dieselolja

0– 900

2 008

0

901–

2 517

508

B Lätta bussar
1. Lätta bussar som inte kan dri-

vas med dieselolja

0–1 300

720

0

1 301–1 600

903

164

1 601–3 000

1 396

129

3 001–3 500

3 197

0

2. Lätta bussar som kan drivas

med dieselolja

0–1 300

2 187

0

1 301–1 600

2 339

59

1 601–3 000

2 517

178

3 001–3 500

5 018

0

C Lätta lastbilar och person-

bilar klass II

1. Lätta lastbilar och personbi-

lar klass II som inte kan dri-
vas med dieselolja

0–1 300

720

0

1 301–1 600

903

164

1 601–3 000

1 396

129

3 001–

3 197

0

2. Lätta lastbilar och personbilar

klass II som kan drivas med
dieselolja

0–1 300

2 187

0

1 301–1 600

2 339

59

1 601–3 000

2 517

178

3 001–

5 018

0

background image

3

SFS 2009:1472

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för

förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.