SFS 2007:324 Lag om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

SFS 2007:324

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas på skatter, avgifter, böter eller andra statens ford-

ringar som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt
mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordringar som grundas på studie-
stödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen skall tillämpas även på

andra liknande fordringar som inte är statens men som vid verkställighet en-
ligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål.

Utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden

2 §

Skatteverket skall göra den utredning om gäldenärens ekonomiska för-

hållanden som behövs för att en lämplig åtgärd enligt denna lag skall kunna
bestämmas.

Kronofogdemyndighetens beslut om uppskov

3 §

Om Kronofogdemyndigheten överväger att meddela uppskov enligt

7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., skall Skatte-
verket utreda om det finns skäl att i stället vidta någon åtgärd enligt denna
lag. Vidtar Skatteverket ingen sådan åtgärd, anses verket inte ha någon in-
vändning mot uppskov.

Ackord

4 §

Skatteverket får anta förslag om ackord, om det kan anses ekonomiskt

fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens per-
sonliga förhållanden eller av någon annan anledning framstår som olämpligt
från allmän synpunkt.

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

SFS 2007:324

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:324

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga berörda
borgenärer godkänner det.

Nedsättning av fordran och skuldsanering

5 §

Skatteverket får fatta beslut om nedsättning av fordran, om förutsätt-

ningarna för skuldsanering är uppfyllda och övriga berörda borgenärer gör
motsvarande eftergift.

Skatteverket är borgenärsföreträdare vid skuldsanering.

Konkurs m.m.

6 §

Skatteverket får ansöka om att en gäldenär skall försättas i konkurs.

Skatteverket får också ansöka om likvidation och företagsrekonstruktion.

7 §

Skatteverket skall göra gällande fordringar i konkurs och även i övrigt

bevaka fordringarnas rätt i konkursen. Skatteverket är också borgenärsföre-
trädare vid företagsrekonstruktion.

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det
allmänna

8 §

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna

enligt skattebetalningslagen (1997:483) eller någon annan författning förs av
Skatteverket.

Begäran om boutredningsman

9 §

Skatteverket får begära att en boutredningsman förordnas enligt

19 kap. 1 § ärvdabalken.

Preskriptionsförlängning m.m.

10 §

Bestämmelser om preskriptionsförlängning finns i lagen (1982:188)

om preskription av skattefordringar m.m.

Av 2 kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken framgår att Skatteverket

för talan i tvister som avses i 4 kap. 20–23 och 26 §§, 9 kap. 11 § tredje
stycket och 13 kap. 7 § andra stycket samma balk samt i överklagade utsök-
ningsmål.

Överklagande

11 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen (1993:892) om

ackord rörande statliga fordringar m.m. skall upphöra att gälla.

background image

3

SFS 2007:324

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.