SFS 1974:771

740771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:771

om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272);

utkom fr ån tr ycket

utfärdad den 6 december 1974.

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen' i fråga om uppbördsförord­

ningen (1953:272F

dels att ordet "Kungl. Majrt" i olika böjningsformer skall bytas ut

mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att ordet "uppbördsförordningens" i punkt 1 av anvisningarna

till 39 § skall bytas ut mot "uppbördslagens",

dels att ordet "förordning" i olika böjningsformer skall, om det avser

denna förordning, bytas ut mot "lag" i motsvarande form,

dels att rubriken till föro rdningen samt 2 § 2 och 4 mom., 4 § 1 och 3

mom., 25 §, 27 § 1 mom. och 70 § 2 mom. skall ha nedan angivna ly­

delse,

dels att i förordningen skall införas ett nytt moment, 2 § 5 mom., av

nedan angivna lydelse.

I Uppbördslag

2 § 2 mom. I denna lag förstås med

I

slutlig skatt: skatt som påförts vid den årliga debiteringen på grund av

1 Prop. 1974: 132, SkU 54, rskr 32 9.

. ., .

2 För ordningen omtryckt 1972:75.

¬

background image

SFS 1974:771

1616

taxeringsnämnds beslut eller på grund av annat beslut, som enligt gäl­
lande föreskrifter skall beaktas vid sådan debitering, och återstår efter
iakttagande av bestämmelserna om nedsättning av skatt enligt 4 och 5

mom.;

preliminär skatt: i 3 § omförmäld skatt, som erlägges i avräkning å

slutlig skatt;

kvarstående skatt: skatt, som återstår att erlägga, sedan preliminär

skatt avräknats från slutlig skatt;

tillkommande skatt: skatt som skall erläggas på grund av eftertaxering

eller enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt avslu­
tats;

skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 4 mom.;

särskild skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 5 mom.;

inkomstår: det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret;

uppbördsår: tiden från och med mars månad ett år till och med feb­

ruari månad nästföljande år;

gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 § 1

mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 11 § 1 mom. lagen

(1947; 576) om statlig inkomstskatt;

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss sagts.

4 mom.^ Skattereduktion åtnjutes

av ogift skattskyldig, som har hemmavarande barn under 18 år. och

av gift skattskyldig, vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen
(1947: 576) om statlig inkomstskatt, med 1 800 kronor,

av gift skattskyldig, vars make har taxerad inkomst enligt nämnda lag

som understiger 4 500 kronor, med 40 procent av det belopp som mot­
svarar skillnaden mellan 4 500 kronor och den taxerade inkomsten.

Ha gifta skattskyldiga var för sig till statlig inkomstskatt taxerad in­

komst, som understiger 4 500 kronor, åtnjutes skattereduktion endast av

den som har den högsta taxerade inkomsten. Äro de taxerade inkoms­
terna lika stora, tillkommer skattereduktion den äldre av de skattskyl­

diga.

Skattereduktion enligt första stycket åtnjutes endast av skattskyldig,

som varit bosatt här i riket under någon del av beskattningsåret. För gift

skattskyldig gäller dessutom följande. För att skattereduktion skall få

åtnjutas, skall maken ha varit bosatt här i riket under någon del av be­

skattningsåret. Avser makens bosättning här i riket större delen av be­
skattningsåret, sker skattereduktionen enligt första stycket. Avser ma­

kens bosättning här i riket endast en mindre del av beskattningsåret,

åtnjuter den skattskyldige skattereduktion, om maken saknar taxerad in­
komst enligt lagen om statlig inkomstskatt, med 900 kronor, och om ma­
ken har taxerad inkomst enligt nämnda lag som understiger 2 250 kro­
nor, med 40 procent av det belopp som motsvarar skillnaden mell,an
2 250 kronor och den taxerade inkomsten.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första, andra och tredje styc­

kena skall som taxerad inkomst anses även under beskattningsåret upp­
buren beskattningsbar inkomst enligt förordningen (1958: 295) om sjö­

mansskatt samt enligt 1 g 2 mom. nämnda förordning skattepliktig dag­

penning. Skattereduktion som tillkommer skattskyldig enligt nämnda be-
^ Senaste lydel se 1973: 1119.

¬

background image

stämmelser skall minskas med en tolftedel för varje period om trettio da-

SFS 1974: 771

gar, för vilken den skattskyldige uppburit inkomst som förut nämnts.

Skattereduktion sker icke i fråga om statlig förmögenhetsskatt, social­

försäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 t? lagen

(1962; 381) om allmän försäkring, tilläggspensionsavgift, sjukförsäk­
ringsavgift, arbetsgivaravgift, allmän arbetsgivaravgift, redareavgift
och förseningsavgift enligt 116 c § taxeringslagen samt anniiitet å avdik-

ningslån.

Bestämmelserna om skattereduktion iakttagas vid debitering av slutlig

skatt, tillkommande skatt och preliminär B-skatt samt vid fastställande
av preliminär A-skatt. Öretal som uppkommer vid beräkning av skatte­

reduktion bortfaller.

5 mom. Skattskyldig fysisk person över 16 år, som varit bosatt eller

stadigvarande vistats här i riket under någon del av beskattningsåret och
som under beskattningsåret haft A-inkomst enligt 9 § 3 mom. andra

stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt med minst 4 500 kro­

nor, åtnjuter särskild skattereduktion med 250 kronor, om hans taxerade
inkomst enligt nämnda lag icke överstiger 36 000 kronor. Överstiger den

skattskyldiges statligt taxerade inkomst 36 000 kronor men icke 38 500

kronor åtnjutes särskild skattereduktion med belopp som motsvarar 10
procent av skillnaden mellan 38 500 kronor och den taxerade inkoms­
ten. Särskild skattereduktion åtnjutes dock icke av skattskyldig, som har

rätt till avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt 50 § 2 mom. fjärde styc­

ket kommunalskattelagen (1928: 370).

I fråga om särskild skattereduktion äga bestämmelserna i 4 mom.

femte och sjätte styckena motsvarande tillämpning.

4 § 7 mom."' Har lokal skattemyndighet ej annorledes förordnat, skall,
då inkomst av tjänst hänför sig till arbetsanställning som är avsedd att

vara kortare tid än en vecka eller då inkomsten eljest avser bestämd
tidsperiod och uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, preli­
minär A-skatt utgå med belopp, som angivas i s kattetabeller. Regeringen

eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer för varje inkomst­
år sådana tabeller.

Skattetabellerna skola för olika inkomstbelopp, beräknade för vecka

eller den längre tid som bestäms av regeringen eller den myndighet rege­

ringen utser, angiva därå belöpande preliminär skatt. Tabellerna skola

grundas på följande förutsättningar, nämligen

att inkomsten samt grundavdraget äro oförändrade under inkomst­

året,

att den skattskyldige icke kommer att taxeras för annan inkomst än

som i tabellen angives, ej heller fÖr garantibelopp för fastighet eller för

förmögenhet,

att den skattskyldige icke har att erlägga socialförsäkringsavgift till

folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen (1962: 381) om allmän för­

säkring, tilläggspensionsavgift eller sjukförsäkringsavgift,

att skattskyldig, som avses i 2 mom. första stycket 2) och 4) erhåller

skattereduktion,

att den skattskyldige erhåller särskild skattereduktion, om inkomsten

Senaste Iydelscl973: 1111.

1617

102—SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:771

för år räknat icke överstiger 38 500 kronor eller, såvitt gäller i 2 mom.
första stycket 3) och 4) avsedd skattskyldig, 40 500 kronor, samt

ott vid taxering för inkomsten icke andra avdrag medgivas den skatt­

skyldige än dels grundavdrag, och såvitt gäller i 2 mom. första stycket
3) och 4) avsedd skattskyldig, avdrag enligt 46 § 3 mom. kommunalskat­

telagen.

3 mom. Skattetabellerna skola angiva den preliminära skatten under

förutsättning att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av det

procenttal av grundbeloppet, som bestämts för inkomståret samt att det

sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt och landstingsmedel

beräknas för skattekrona och skatteöre till vissa i hela krontal bestämda

belopp, vilka regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fast­

ställer för varje inkomstår.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer må dock be­

träffande Stockholm, Göteborg eller Malmö, efter framställning av ve­

derbörande kommun, upprätta särskild tabell för inom kommunen skatt­

skyldiga, avseende en utdebitering för kommunalt ändamål i femtiotal

ören, samt meddela de närmare föreskrifter, som må erfordras för till-
lämpning av tabellen. Den merkostnad, som kan uppkomma för upprät­

tandet av sådan tabell, skall gäldas av vederbörande kommun.

1618

25 §••' Vid debitering av preliminär B-skatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttagas:

att socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen uträknas med till-

lämpning av 19 kap. 3 och 4 a §§ lagen (1962: 381) om allmän försäk­
ring;

att tilläggspensionsavgift uträknas med tillämpning av den procentsats

för avgiftsuttaget, som fastställts för inkomståret;

att sjukförsäkringavgift uträknas med tillämpning av 19 kap. 2 och 4

§§ lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. lagen om statlig in­

komstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som bestämts för inkomståret; samt

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel uträknas med led­

ning av de belopp för skattekrona och skatteöre, som för inkomståret

bestämts för utdebitering i beskattningsorten; dock må regeringen eller

den myndighet regeringen bestämmer, om särskilda omständigheter
föreligga, förordna att utdebitering i hemortskommunen får läggas till

grund vid debitering av preliminär B-skatt för fysisk person eller dödsbo
även om beskattningsorten är en annan.

27 § / mom.^'> U träkning av de särskilda skatteposter som ingå i slutlig

skatt samt debitering av sådan skatt sker med ledning av uppgifter i t axe­

ringslängd eller annat beslut om taxeringen. I ö vrigt iakttages:

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. lagen om statlig in­

komstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som fastställts att gälla för den preliminära skatt, vilken
skall avräknas mot den ifrågavarande slutliga skatten;

'• Senaste lydel.se 1973: 1 111.

« Senaste lydelse 1973 : 1119.

¬

background image

att kommunal inkomstskatt och iandstingsmedel uträknas med led-

SFS 1974: 771

ning av den utdebitering för skattekrona och skatteöre som för inkomst­

året gäller i beskattningsorten;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel uträknas i e n gemen­

sam post, därvid skattebeloppet vid öretal över femtio avrundas uppåt

och vid annat öretal avrundas nedåt till helt krontal;

att skogsvårdsavgift uträknas med tillämpning av det promilletal, som

enligt vad därom särskilt är stadgat bestämts för det år då den slutliga

skatten debiteras;

att tilläggspensionsavgift uträknas med tillämpning av den för in­

komståret fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget, därvid öretal bort­

faller;

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel debiteras med belopp

som uträknats av lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattningsor­

ten är belägen;

att i 1 § omförmäld sjukförsäkringsavgift debiteras enligt 19 kap. la­

gen om allmän försäkring och med beaktande av avgiftsbelopp som ut­

räknats av allmän försäkringskassa;

att socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen såvitt gäller person

med inkomst av annat förvärvsarbete än anställning debiteras med till-
lämpning av bestämmelserna i 1 1 kap. 4 § samt 19 kap. 3 och 4 a §§ la­

gen om allmän försäkring;

att i 1 § omförmäld arbetsgivaravgift och redareavgift debiteras i en

gemensam post; samt

att i 1 § omförmäld annuitet eller, därest skattskyldig har att erlägga

flera annuiteter, summan av dessa påföres i helt antal kronor, därvid
öretal bortfaller.

70 § 2 mom. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd de­

bitering befunnits, att skatt eller ränta blivit obehörigen utesluten från

debitering eller påförd till för ringa belopp eller att skattereduktion, sär­

skild skattereduktion, preliminär skatt eller ränta blivit gottskriven med

för högt belopp, skall vederbörande länsstyrelse underrättas härom.

Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ärendet, som må finnas

erforderlig. Föreligger förhållande, som nyss sagts, skall länsstyrelsen,
efter hörande av den skattskyldige när så finnes påkallat, fastställa det

belopp denne har att erlägga.

Finner lokal skattemyndighet efter anmälan eller eljest sådan felaktig­

het som avses i föregående stycke vara för handen eller att motsvarande
felaktighet föreligger i beslut om arbetsgivares ansvarighet för arbetsta­

gares skatt, skall myndigheten, efter hörande av den skattskyldige eller

arbetsgivaren när så finnes påkallat, fastställa det belopp denne har att

erlägga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Därvid skall följande

iakttas.

1. Den nya lydelsen av 27 § 1 mom. åttonde att-satsen tillämpas förs­

ta gången vid debitering av slutlig eller tillkommande skatt på grund av

1975 års taxering.

2. De nya bestämmelserna i 2 § 2, 4 och 5 mom., 4 § 1 mom. andra

1619

¬

background image

SFS 1974: 771

stycket tredje och femte att-satserna, 4 § 3 mom. första stycket, 25 §
tredje att-satsen, 27 § sjunde att-satsen och 70 § tillämpas första gången
i fråga om preliminär skatt för år 1975 samt slutlig och tillkommande

skatt på grund av 1976 års taxering.

3. Förekommer i lag eller annan författning ordet "uppbördsförord­

ning" i olika böjningsformer skall detta vid ikraftträdandet av denna lag

bytas ut mot "uppbördslag" i motsvarande form. Vidare skall vid

samma tidpunkt ordet "förordning" i olika böjningsformer, som före­
kommer i lag eller annan författning och avser uppbördsförordningen,
bytas ut mot "lag" i motsvarande form.

CARL GUSTAF

G. E. ST RÄNG

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.