SFS 1986:1331

861331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1331 Lag

Utkom från trycket

oiii ändring i bötcsverkstälUghetsIagen (1979:189);

den 29 december 1986

I:

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs att i 10 och 11 §§ bötesverkställig-

hetslagen (1979:189) ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer skall
bytas ut mot "länsskattemyndighet" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

2316

' Prop. 1986/87:47, SkU 11, rskr. 95.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.