SFS 1986:1288

861288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels2iX\.\22 §,27 §4 mom., 39 §4mom., 40 §3 mom., 45 § 1 mom., 49 §

2 mom., 52 §, 53 § 1 och 2 mom., 54 § 1-3 mom., 55 § 1 och 2 mom., 57 §,
58 § 2 mom., 61 § 1 mom., 62 och 67 §§, 68 § 1-4 mom., 69 a §, 70 § 2

mom., 74, 75 a och 75 b §§, 78 § 1 och 2 mom., 83 §, 85 § 2 mom., 86 § 1

SFS 1986:1288

Utkom från trycket

den 29 december 1986

' Prop. 1986/87; 16 och 47, SkU 11 , rskr. 95.

^ Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:771

22 § 1984:1084

27 §4 mom. 1985:404

39 §4 mom., 1978:204

40 §3 mom. 1979:489

45 § 1 mom. 1979:489

49 §2 mom. 1980:868

52 § 1985:404

53 § 1 mom. 1984:669

53 §2 mom. 1979:489

54 § 1 m om. 1986:474

55 § 1 m om. 1984:669

55 §2 mom. 1979:489

57 § 1984: 669

61 § 1 mom. 1981:839

62 § 1981:839

67 § 1974:853

68 § 1 m om. 1974: 853

68 § 2 mom. 1974:853

68 § 4 mom. 1979:489

69 a § 1983:977

70 §2 mom. 1974:853

74 § 1984:669

75 a § 1985: 149

75 b § 198 5:404

78 § 1 mom. 1979:489

78 §2 mom. 1979:489

83 § 1979:489

85 §2 mom. 1981:254

86 § 1 m om. 1979:489

88 § 1974:771

punkt 1 av anvisninga rna

till 49 § 1979:999.

2277

¬

background image

SFS 1986:1288

mom. och 88 § samt punkt 1 av anvisningarna till 45 § ordet "länsstyrelse"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsskattemyndighet" i motsva­

rande form,

dels att i punkt 1 av anvisningarna till 49 § ordet " taxeringsintendent"

skall bytas ut mot "länsskattemyndighet",

dels att 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 18 och 25 §§ , 40 § 1 mom., 44 §, 49 §

1 mom., 72 §, 75 §, 85 § I m om. och 87 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 86 a §, och anvisningar

till 75 § av följande lydelse.

2 § 7 mom? Beteckningar som används i kommunalskattelagen
(1928:370), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt eller taxeringslagen (1956:623) har samma bety­
delse i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

2278

3 § 2 mom? Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preli­

minär B-skatt.

1. Preliminär A-skatt skall med de undantag, som framgår av vad nedan i

detta moment och i 10 § sägs, utgöras för sådan inkomst av t jänst, vilken

helt eller delvis utgår i penningar och vilken hänför sig til l den skattskyldi­

ges huvudsakliga arbetsanställning eller eljest utgör hans huvudsakliga

inkomst av tjänst. För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos

fysisk person eller dödsbo, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka,

skall dock preliminär A-skatt erläggas endast om vad som utbetalats utgör

utgift i en av arbetsgivaren bedriven rörelse.

Med tjänst likställes i den na lag rätt till pension, l ivränta, som utgår på

grund av sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäkring eller annorledes än på
grund av försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom,
ersättning, som i annan form än livränta utgår på grund av sjuk- eller
olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst, samt undantagsför­

måner ävensom sådant periodiskt understöd eller sådan därmed jämförlig

periodisk intäkt, varför givaren enligt 22, 25 eller 29 § kommunalskattela­

gen är berättigad till avdrag.

Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell, som a vses i 4 §, eller

enligt de grunder som angivas i 7 , 12 eller 40 §. Beträffande preliminär

A-skatt för inkomst som avses under 1 andra stycket eller punkt 12 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen må regeringen föreskriva sär­
skild beräkningsgrund. För enskilda fall må lokal skattemyndighet före­
skriva särskild beräkningsgrund, exempelvis att skatten skall beräknas å

viss del av inkomsten eller å inkomsten minskad med visst belopp eller att

skatten skall utgå med särskilt angiven procent av inkomsten.

Är den, som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst, skattskyldig jämväl

för annan inkomst eller för förmögenhet må lokal skattemyndighet, då
särskilda skäl därtill föranleda, föreskriva att preliminär A-skatt skall
erläggas jämväl för sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Därvid

skall den skattskyldiges,preliminära skatt beräknas antingen till viss pro­
cent av den huvudsakliga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabell å

nämnda inkomst ökad med visst belopp eller ock utgå med visst belopp

' Senaste lydelse 1979:1159. Ändring innebär att andra styck et upphävs.

Senaste lydelse 1985:407.

¬

background image

utöver vad i skattetabellen angives för den huvudsakliga inkomsten av

SFS 1986:1288

tjänst.

Är i fall varom i föreg ående stycke sägs inkomsten vid sidan av den

huvudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhållande till denna eller

föreligga eljest särskilda omständigheter, må lokal sk attemyndighet före­
skriva, att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag skall jämnas till

närmast högre hela krontal.

2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig, som

inte skall betala preliminär A-skatt enligt 1. Preliminär B-skatt skall betalas

för inkomster från den skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för för­

mögenhet. Preliminär B-skatt skall betalas enligt särskild debitering.

Den lokala skattemyndigheten får besluta att fysisk person, som har

inkomst av sådan uppdragsverksamhet som avses i 4 § lagen (1982; 1006)
om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättning­
ar, skall betala preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett
sådant beslut får meddelas om den för inkomståret beräknade slutliga

skatten kan antas till huvudsaklig del bli betald genom avdrag för ska tt.

18 § Preliminär självdeklaration skall avfattas å blankett enligt formulär

som riksskatteverket fastställer.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 1 mom. skall avlämnas senast den

1 december under året näst före inkomståret eller, om den skattskyldige då

icke ägde kännedom om att han kommer att för inkomståret taxeras för

inkomst, senast öorton dagar efter det han vunnit sådan kännedom.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 2 mom. skall avlämnas senast den

1 december året näst före inkomståret.

Preliminär självdeklaration skall avlämnas till den lokala skattemyn­

dighet, som har att debitera skatt enligt vad i 22 § sägs.

25

Vid debitering av preliminär B-skatt med ledning av preliminär

taxering skall iakttas:

att egenavgifter uträknas med ledning av bestämmelserna i lagen

(1981; 691) om socialavgifter samt

att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats, som

för inkomståret gäller i besk attningsorten.

40 § / mom} Arbetstagare, som skall vidkännas avdrag för preliminär
A-skatt, skall överlämna skattsedel å sådan skatt till arbetsgivaren omedel­
bart efter det han mottagit den. Annan arbetstagare skall snarast för

arbetsgivaren uppvisa skattsedel å preliminär B-skatt eller skattekorl å
sådan skatt eller intyg av lokal skattemyndighet, att han icke har att
erlägga preliminär A-s katt.

Fullgör icke arbetstagare sin skyldighet enligt första stycket, skall av­

drag för preliminär skatt göras enligt skattetabellen för den ort, där arbets­
givaren har sitt kontor eller lönen eljest utbetalas, efter följande grunder,

nämligen

' Senaste lydelse 1984:1083.

Senaste lydelse 1979: 489.

2279

¬

background image

SFS 1986:1288

1) i fråga om inkomst som avses i 4 § 4 mom.: ett belopp, motsvarande

avdrag enligt skattetabellen för sådan inkomst jämte tio procent av nämnda
avdrag;

2) i fråga om inkomst som avses i 7 § första stycket: ett belopp, motsva­

rande avdrag för månadslön enligt den i 4 § 2 mom. första stycket vid 1)

avsedda kolumnen i skattetabelle n jämte tio procent av nämnda avdrag;

3) i fråga om inkomst som avses i 7 § andra stycket: ett belopp, motsva­

rande avdrag för sådan inkomst beträffande skattskyldig, som avses i 4 §

2 mom. första stycket vid 1), jämte tio procent av nämnda avdrag;

4) i övriga fall: ett belopp, motsvarande avdrag enligt den i 4 § 2 mom.

första stycket vid I) avsedda kolumnen i skattetabellen jämte tio procent
av nämnda avdrag.

Åtnjuter arbetstagaren, förutom kontant inkomst, naturaförmån som

avses i 8 § första stycket, skall skatteavdraget enligt andra stycket beräk­

nas även på naturafö rmånens värde för den tid lönen a vser.

Förhöjningen av avdrag som avses i andra stycket vid I )-4) skall utgöra

minst en krona för daglön, fem kronor för veckolön, tio kronor för halv­
månadslön och tvåveckorslön samt tjugu kronor för månadslön.

44 § Länsskattemyndigheten skall övervaka, att arbetsgivare behörigen

fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i 3 9-43 §§.

Det åligger lokal skattemyndighet att biträda länsskattemyndigheten vid

fullgörande av ovannämnda övervakning.

På begäran av arbetsgivare eller arbetstagare skall den lokala skattemyn­

digheten lämna besked i frågor, som angår skyldigheten att verkställa
skatteavdrag, beräknandet av sådant avdrag eller tillämpningen i övrigt av
bestämmelserna i 39 -43 §§. Sådana besked skall meddelas av den lokala
skattemyndighet hos vilken arbetsgivaren är registrerad för inbetalning
och redovisning av arbetstagares skatt. Är arbetsgivaren inte registrerad,
meddelas besked av den lokala skattemyndigheten i det fögderi där arbets­

givaren är bosatt. Saknar en arbetsgivare, som är bosatt utomlands eller är

utländsk juridisk person, fast driftställe här i ri ket, meddelas beskedet av

den lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi.

Länsskattemyndigheten och den lokala skattemyndigheten äger på begä­

ran av arbetsgivare lämna besked beträffande arbetstagares skatteavdrag.

49 § / mom? Skattskyldig får av den lokala skattemyndigheten beviljas

anstånd med inbetalning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta,

1) om länsskattemyndigheten har anfört besvär över taxeringen med

yrkande om ändring till den skattskyldiges förmån: till det belopp som
betingas härav,

2) om den skattskyldige har anfört besvär över taxeringsnämndens be­

slut om taxering och länsskattemyndigheten helt eller delvis h ar tillstyrkt

besvären eller ansökan om anstånd eller det - utan att yttrande har

inhämtats från länsskattemyndigheten - kan med skäl a ntas att besvären

kommer att bifallas helt eller delvis: till det belopp som betingas härav,

3) om den skattskyldige har anfört besvär över länsrätts eller kammar­

rätts beslut om taxering och länsskattemyndigheten helt eller delvis har

2280

^ Senaste lydelse 1981: 1156.

¬

background image

tillstyrkt besvären eller ansökan om anstånd: till det belopp som betingas

SFS 1986:1288

härav,

4) om taxeringen har blivit oriktig på grund av felräkning, felskrivning

eller annat uppenbart förbiseende: till det belopp som betingas av förbi­
seendet,

5) om den skattskyldige har taxerats på mer än en ort för samma inkomst

eller förmögenhet: till det belopp som svarar mot ettdera av eller båda de
skattebelopp som har påförts med anledning av taxeringen,

6) om avgiftsunderlag för egenavgifter har bestämts till för högt belopp:

till det belopp som betingas av felaktigheten,

7) om skatt har påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund av

fel vid debiteringen: till det belopp som betingas av felaktigheten i debite­

ringen,

8) om preliminär skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gottskrivas den

skattskyldige, kan beräknas överstiga motsvarande slutliga sk att och bli

avkortad enligt 65 § samt den skattskyldige inte har erhållit jämkning enligt

bestämmelserna i 45 § 1 mom. sis ta stycket: till så stor del av skatten som
kan antas bli avkortad.

72

Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verk­

samhet enligt denna lag och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter
från arbetsgivare. Länsskattemyndigheten leder och ansvarar för verksam­

heten i länet.

Det åligger riksskatteverket att efter framställning från länsskattemyn­

dighet, lokal skattemyndighet, arbetsgivare eller när anledning därtill eljest

uppkommer meddela bindande förklaring beträffande frågor om sättet för
uttagande av preliminär skatt samt om verkställande av skatteavdrag.

Ärenden enligt andra stycket skall avgöras inom riksskatteverket av den

särskilda nämnd, som avses i 19 § taxeringslagen.

Talan får ej föras mot beslut som avser bindande förklaring.

75 § ' Om arbetsgivare utan skälig anledning underlåter att göra avdrag

för preliminär eller kvarstående skatt, är han ansvarig för skatt, som
skatteavdraget skulle ha avsett, till belopp som svarar mot vad han har

underlåtit att avdraga. Gäller arbetsgivarens ansvarighet på grund av un­

derlåtenhet att göra avdrag för preliminär skatt arbetstagare, som ej är

känd, skall vad arbetsgivaren har underlåtit att avdraga anses utgöra 40
procent av den lön på vilken skatteavdrag skulle ha gjorts.

Fråga om arbetsgivares betalningsskyldighet enligt första stycket skall

prövas av den lokala skattemyndighet som avses i 44 § tredje styck et.

Åläggs betalningsskyldighet arbetsgivare på grund av underlåtenhet att

göra avdrag för preliminär skatt, innan slutlig skatt har debiterats för det

inkomstår under vilket skatteavdraget skulle ha gjorts, skall betalnings­
skyldighet för skattebeloppet åläggas också arbetstagaren, om han är
känd. Beloppet får indrivas hos arbetstagaren i samma ordning som gäller

för restförd skatt.

Om arbetstagare blir känd först sedan betalningsskyldighet har ålagts

arbetsgivaren, men före debiteringen av slutlig s katt som avses i tredje

® Senaste lydelse 1984:669.

'

Senaste lydelse 1979:489.

2281

¬

background image

SFS 1986:1288

stycket, skall betalningsskyldighet för skattebeloppet åläggas arbetstaga­
ren. Blir arbetstagaren känd senare än som har sagts nu skall beslut
meddelas om hur stor del av arbetstagarens kvarstående eller tillkom­
mande skatt som omfattas av arbetsgivarens betalningsskyldighet.

Betalningsskyldighet får i fall som avses i tredje eller fjärde stycket

åläggas arbetstagaren också efter det att slutlig skatt har debiterats, om det

med fog kan antagas att tillkommande skatt kommer att påföras honom.

(Se vidare anvisningarna.)

85 § / mom}° Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag

överklagas hos länsrätten genom besvär, om inte annat följer av andra
stycket. I fråga om beslut om fastställande av avgiftsunderlag för egenav-

gifter gäller vad som föreskrivs i 11 § lagen (1959:55 1) om beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962; 381) om allmän försäkring.

Beslut om preliminär taxerin g, sättet för uttagande av preliminär skatt,

debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag
och anstånd med inbetalning av skatt överklagas hos länsskattemyndig­

heten genom besvär. Vad som sagts nu gäller dock inte lokal skattemyn­

dighets beslut med anledning av en begäran enligt 44 § om besked an­
gående skyldigheten att verkställa skatteavdrag.

De allmänna ombuden får överklaga lokala skattemyndigheters beslut

endast i fråga om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt.

Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 § 1 mom. eller

varigenom vite har förelagts får inte överklagas.

86 a § I fråga om besvär över länsrättens eller kammarrättens beslut

beträffande beräkning av avgiftsunderlag för egenavgifter gäller vad som

föreskrivs i 11 § lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande

inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

87 §" Besvär över beslut enligt d enna lag eller över taxering inverkar
icke på skyldigheten att erlägga den skatt, som besvären rör.

Åtgärd enligt denna lag skall verkställas oavsett att det beslut eller utslag

som föranleder åtgärden icke vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid
verkställighet enligt utsökningsbalken.

Anvisningar

till 75 §

En arbetsgivare får anses ha haft skälig anledning att underlåta skatteav­

drag bland annat om förutsättning för eftergift föreligger enligt 22 d § la gen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare i fråga om
arbetsgivaravgifterna för den ersättning på vilken skatteavdrag skulle ha
gjorts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 . Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande såvitt angår

2282

Senaste lydelse 1984: 866. Ändringen innebär bl. a. att femte stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1981:839.

¬

background image

1. 44 § tredje st ycket, i fråga om besked som begärts före ikraftträdan-

SFS 1986; 1288

det;

2. 85 § 1 m om. andra stycket, i fråga om beslut med anlednin g av sådan

begäran om besked som gjorts fö re ikraftträdandet;

3. 86 a §, i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.

De nya bestämmelserna i 3 § 2 mo m., 18, 25 och 40 §§ tillämpa s första

gången i fråga om preliminär skatt för år 1987. Äldre bestämmelser tilläm­

pas dock i fråga om preliminär skatt som skall avräknas på slutlig skatt

såvitt avser förvärvskälla för vilken beskattningsåret har påbörjats före

den 1 maj 1986. Den nya bestämmelsen i 49 § 1 mom. 5 tillämpas första

gången i fråga om skatt på grund av 1988 års taxering. Äldre bestämmelse i

2 § 1 mom. tillämpas intill utgången av juni 1988. Äldre bestämmelser i

85 § 1 mom. fe mte stycket gäller fortfarande i fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.