SFS 1990:1317

901317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•J/'

SFS 1990:1317 Lag

Utkom från trvcket

den 21 december 1990

om ämdlri nig 5 upplbördslagen (1953:272);

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)-

dels att 70 och 71 §§ skall upp höra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 58 och 70 §§ skall utgå,
dels att nuvarande 85 § 1 och 2 mom . samt 86 och

86 a —89 §§ skall betecknas 96 och 27 a § § samt 99 och 101 - 106 §§,

dels att anvisningarna till 85 § skall vara anvisningar till 27 a §,
dels att rubriken närmast före 87 a § skall sättas närmast före 104 §,
dels att 49 § 4 mom., 58 § 1 mom., 65 §, 68 § 2 och 4 mom., 77, 77 b och

84 §§, de nya 96, 103 och 104 §§ samt rubriken närmast före 84 § skall ha

följande lydelse,

delsdiW. det i lagen sk all införas femton nya paragrafer, 57 a, 85 — 95, 97,

98 och 100 ^§, samt närmast före 57 a , 86, 89, 91, 95 och 96 §§ sex nya

rubriker av följande lydelse.

49 § 4 mom.^ Den som har fått anstånd enligt 1 eller 2 a mom. skall

betala ränta (anslåndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall
betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid ränteberäkningen gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i 32 § första stycket.

Anståndsränta utgår från utgången av den månad, då beloppet skulle ha

betalats om anstånd inte medgetts, till och med den månad, då anståndsti­

den gått ut eller, om beloppet betalats dessförinnan, till och med den

månad betalning skett.

Bifalls den skattskyldiges yrka nde i omprövni ngsärendet av skattemyn­

digheten skall erlagd ränta återbetalas. Bifaller domstol ett överklagande
skall erlagd ränta återbe talas sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat

belopp beräknas restitutionsränta. I fråga om ränteberäkningen gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 69 § 2 mom.

Bestämmelserna i 58 § g äller i fråga om an ståndsränta.

! Indrivning m.m.

57 a § Skatt, avgift eller ränta som inte har betalats i rätt tid och ordning
får omedelbart drivas in.

58 § 7 mo m/ Har skattskyldig eller arbetsgivare som gjort skatteavdrag

underlåtit att inbetala skatt i tid och ordning, som ä r föreskriven i denna

^ Prop. 1990/91:46. SkU7. rskr. 81.

' Lagen omtr>ckt i 972: 75.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974: 771

70 tj 2 mom . 1990:579

71 § 199 0:329

85 2 mo m. 1990:329

86 § 1 mom . 1990:329
86 ij 2 mom. 1979:489

86 a § 1990:329
86 b i) 19 90:329

88 1990:329

89 i) 19 74:771

anvisningarna till 85 1975: 11 79.

' Senaste lydelse 1990: 329. Ändringen innebär bl. a. all tredje stycket upphävs.

* Senaste lydelse 1990: 329.

¬

background image

lag, skall restavgift utgå. Denna skall beräknas efter sex ör e för vaije hel

SFS 1990:1317

krona av den del av skatten, som sålunda inte har betalats, dock inte
mindre än femtio kronor.

Arbetsgivare, som avses i första stycket, skall utöver restavgift erlägga

tilläggsavgift för varje påbörjad tidrymd av sex månader utöver den första

efter utgången av den uppbördsmånad, under vilken skatten rätteligen

skolat erläggas, intill dess skatten inbetalas eller storleken av det belopp
som arbetsgivaren är skyldig att betala blivit bestämd enligt 77 §. Tilläggs­

avgift skall för vaije sådan tidrymd beräknas till fyra öre för varje hel

krona av den del av skatten, som inte har erlagts, dock ej mer än tolv öre

för hel kro na. Bestämmelserna i den na lag om restavgift tillämpas även i

fråga om tilläggsavgift.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta moment jämställs med inbe­

talning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot

enligt lagen (1978:8 80) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgif­

ter.

65

Avkortning av obetald debiterad skatt skall äga rum, då någon

vunnit nedsättning i eller befrielse från honom påförd debitering, dock att
preliminär skatt skall avkortas endast i den mån den blivit restförd.

Vidare skall, om skattskyldig vid debitering av slutlig skatt gottskrivits

preliminär skatt till högre be lopp än den slutliga skatten, det överskjutan­

de beloppet avkortas i den mån det är obetalt.

Har en arbetsgivare för betalning av arbetstagares skatt verkställt avdrag

på lön enligt denna lag eller enligt 15 kap. utsökningsbalken men trots

anmaning underlåtit att inbetala det innehållna beloppet, skall häremot
svarande skatt, om denna är debiterad, avkortas såvitt den skattskyldige

angår samtidigt som ett motsvarande belopp uppdebiteras såsom fordran

på arbetsgivaren.

68 § 2 mom.'' Den som vinner nedsättning i eller befrielse från honom

påförd slutlig, kvartstående eller tillkommande skatt eller berättigas återfå
ytterligare överskjutande skatt äger att genom skattemyndigheten i det län,

där debiteringen skett, återfå vad han b etalat för mycket.

Återbetalning enligt första stycket sker, såvitt avser överskjutande skatt

och ö-skatteränta, endast om beloppet skulle ha återbetalats vid motsva­

rande tillämpning av 1 mom. första stycket. Belopp under 25 kronor

återbetalas inte.

4 mom.^ Har skattskyldig, som enligt 1 eller 2 mom. är berättigad få

tillbaka erlagt skattebelopp eller ränta enligt 49 § 4 mom. eller som är

berättigad till ränta enligt 69 § 1 m om., inte betalt honom påförd skatt
eller ränta inom i denna lag föreskriven t id, äger han utfå endast vad som
överstiger det obetalda beloppet och de n restavgift som belöper på detta.
Återstoden skall gottskrivas honom till betalning av det obetalda beloppet
och restavgiften s amt i förekommande fall tillställas annan skattemyndig­

het med ti llämpning av bestämmelserna i 3 mom.

* Senaste lydelse 1981:839.

"^Senaste lyd else 1990:579. Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena

upphävs.

' Senaste lydelse 1990:579,

2389

¬

background image

SFS 1990:1317

Vad i föregående stycke stadgas skall också tillämpas då skattskyldig,

vilken enligt 1 mom. är berättigad få tillbaka erlagd preliminär skatt,

överskjutande ingående mervärdeskatt eller ränta enligt 49 § 4 mom. eller
69 § 1 mom., har att betala tillkommande skatt, enligt beslut om debitering

för det år vartill den preliminära skatten eller överskjutande ingående
mervärdeskatten hänför sig. Har, då återbetalning enligt 1 mom. skall ske,
den tillkommande skatten inte påförts men kan med fog antagas, att sådan

skatt kommer att påföras genom beslut om debitering, får den preliminära

skatten, överskjutande ingående mervärdeskatten eller räntan innehållas i
avvaktan på att tillkommande skatt påförs.

77 §* En arbetsgivare som har gjort skatteavdrag men inte betalat in det

innehållna beloppet i den tid och or dning, som föreskrivs i 24 § 2 mom.,
52 och 53 §§, är ansvarig för beloppet. Sedan beslut om beloppets storlek
har fattats får beloppet drivas in hos arbetsgivaren i den ordning som gäller

för indrivning av skatt.

Har arbetsgivaren lämnat uppbördsdeklaration inom den tid som anges

i 54 § 1 mom . första stycket eller inom den tid som anges i et t beslut om

anstånd med att lämna deklaration, anses beslut om skattens storlek ha
fattats i enlighet med de klarationen.

Kommer deklarationen in till skattemyndigheten vid en senare tidpunkt

anses beslut om skattens storlek också ha fattats i enlighet med deklaratio­

nen, om inte ett omprövningsbeslut har meddelats dessförinnan.

Beslut enligt första stycket skall meddelas av den skattemyndighet som

avses i 44 § andra stycket.

Arbetstagaren är fri från betalningsansvar för skattebelopp som enligt

denna paragraf får drivas in hos arbetsgivaren.

77 b §' Har gift ska ttskyldig icke i föreskriven tid och ordning inbetalat
skatt som påförts på grund av sådan inkomst som avses i tredje stycket av
anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen (1928:370), är maken jämte
den skattskyldige betalningsskyldig för skattebeloppet jämte restavgift.

Beloppet får uttagas hos maken i den ordn ing som gäller för indrivning av

skatt som påförts honom.

Makes ansvarighet enligt första stycket avser det belopp som utgör

skillnaden mellan den skattskyldige debiterad skatt på grund av inkomst
och den skatt på grund av inkomst som skulle ha påförts den skattskyldige
om denne icke haft att erlägga skatt för inkomst som avses i första stycket.
Skatt, som har erlagts på annat sätt än genom indrivning hos den skattskyl­

diges make, anses i första hand avse annat än inkomst enligt första stycket.

I fråga om betalning av skatt enligt detta stycke äger bestämmelserna i 29 §
första stycket motsvarande tillämpning.

I Omprövning m. m.

84

Skattemyndigheten skall ompröva ett beslut enligt de nna lag i e n

fråga som kan ha betydelse för debiteringen av skatt, ränta eller avgift, om
den skattskyidige eller arbetsgivaren begär det eller om det finns andra

* Senaste lydelse 1982; 189.

'' Senaste lydelse i 976:72.

'"Senaste !ydej.sc 1990:579.

¬

background image

skäl. Att omprövning skall ske när den skattskyldige eller arbetsgivaren

SFS 1990; 1317

överklagat ett beslut framgår av 99 § I mom.

Om något beslut i en fråga enligt denna lag inte har fattats får skattemyn­

digheten besluta i frågan i den ordning och inom den tid som gäller for
omprövning.

Skattemyndigheten får avstå från att på eget initiativ ompröva ett be­

slut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.

Om omprövning enligt första eller andra stycket leder till att den skatt­

skyldige eller arbetsgivaren skall betala ett högre belopp gäller bestämmel­
serna om tillkommande skatt i tillämpliga delar på det belopp som ytterli­
gare skall betalas.

85 § Om en fråga som avses i 84 § har avgjorts av allmän förvaltnings­

domstol, får skattemyndigheten inte ompröva frågan.

Omprövning på begäran av den skattskyläige eller arbetsgivaren

86 § Vill den skattskyldige eller arbetsgivaren begära omprövning av ett

beslut, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall, om inte annat före­

skrivs i tredj e stycket, ha kom mit in till skattemyndigheten före utgången
av det femte året efter det kalenderår under vilket uppbördsåret har gått

ut.

Om den skattskyldige eller arbetsgivaren gör sannolikt att han inte inom

två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått
kännedom om ett beslut enligt denna lag som är till hans nackdel eller

skattsedel eller annan handling med uppgift om vad han ålagts att betala,
får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två

månader från den dag han fick sådan kännedom.

En begäran om omprö vning av beslut om preliminär taxering, sättet fÖr

uttagande av preliminär skatt, debitering eller jämkning av sådan skatt,
verkställande av skatteavdrag och anstånd enligt 48 § med inbetalning av

skatt skall ha kommit in till skattemyndigheten inom två månader från
den dag då sökanden fick del av beslutet.

Har den skattskyldige eller arbetsgivaren inom den tid som anges i första

eller andra stycket gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en
annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän
förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedel­
bart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift
om den dag då h andlingen kom in till myndigheten eller domstolen.

87 § Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad

av den som begär omprövningen eller hans ombud, får skattemyndigheten

utfärda föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att

omprövning annars inte görs.

88 § Trots bestämmelsen i 85 § får en fråga som har avgjorts av länsrätt

eller kammarrätt genom beslut som v unnit laga kraft omprövas, om beslu­

tet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har
meddelats därefter.

i Omprövning på initiativ av skatte myndigheten

89 § Omprövar skattemyndigheten självmant ett beslut enligt denna lag,

får omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges eller arbetsgivarens

'

¬

background image

/

SFS 1990:1317

fordel meddelas fore utgången av det femte året efter det kalenderår under

vilket uppbördsåret har gått ut.

Ett sådant omprövningsbeslut f^r meddelas även efter utgången av den

tid som anges i första stycket

1. om slutlig, kvarstående eller tillkommande skatt debiterats med for

högt belopp eller överskjutande skatt tillgodoräknats med f ör lågt belopp,

2. om det foreligger annan felaktighet än som sägs under 1 till den

skattskyldiges nackdel i hans skattsedel,

3. om det foreligger m otsvarande felaktighet som anges under 1 oc h 2 i

beslut om arbetsg ivares ansvarighet for arbetstagares skatt, eller

4. om belopp som har räknats in i den skattskyldiges underlag for

egenavgifter har ansetts inte utgöra inkomst av annat förvärvsarbete vid

beräkningen av pensionsgrundande inkomst.

90 § Ett omprövningsbeslut som är till nackdel for den skattskyldige

eller arbetsgivaren får, utom i fall som avses i 92 §, i nte meddelas efter

utgången av året efter det kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut.

I Efl erprövning

91 § Skattemyndigheten får medd ela ett omprövningsbeslut som är till

nackdel for den skattskyldige eller arbetsgivaren efter utgången av den tid

som anges i 9 0 § under de forutsättningar och på det sätt s om anges i 9 2-

94 §§ {eflerprövning).

92 § Efterprövning får ske

1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbise­

ende,

2. om en arbetsgivare har gjort avdrag for preliminär eller kvarstående

skatt men inte redovisat och betalat in det innehållna beloppet,

3. om en arbetsgivare utan skälig anledning har underlåtit att göra

avdrag for preliminär eller kvarstående skatt.

93 § Efterprövning enligt 92 § 1 och 3 får ske endast om den avser

belopp av någon betydelse. Efterpröv ning får inte ske om skattemyndighe­

ten tidigare fattat beslut om eft erprövning avseende samma fråga.

94 § Skattemyndighetens beslut om efterprövning enligt 92 § 1 skall

meddelas före utgången av det femte året efter det kalenderår under vilket

det uppbördsår, då skatten rätteligen skulle ha debiterats eller skatten
felaktigt restituerats, har gått ut.

Skattemyndighetens beslut om efterprövning enligt 92 § 2 och 3 skall

meddelas före utgången av det femte året efter det kalenderår under vilket

det uppbördsår, då skatten rätteligen skulle ha redovisats, har gått ut.

Har skattskyldig beviljats anstånd med b etalning av skatt i avvaktan på

kammarrätts eller regeringsrättens beslut med a nledning av överklagande,
får i fall som avses i 92 § 3 efterprövning ske inom en tid av ytterligare

högst två å r, räknat från utgången av det kalenderår, då domstolens beslut
meddelades.

Om den skattskyldigc eller arbetsgivaren har avlidit, får beslut om

efterprövning inte meddelas efter utgången av det andra året efter det

kalenderår då bouppteckningen efter honom gavs in för registrering.

¬

background image

V.

• •

/

'

I Beslut om särskilda debiteringsåtgärder

SFS 1990:1317

95 § Skattemyndigheten skall snarast efter det att ett beslut om taxe­

ringsåtgärder enligt taxeringslagen (1990:324) har meddelats eller en all­
män förvaltningsdomstol meddelat beslut enligt denna lag som är av
betydelse för debiteringen av skatt, ränta eller avgift göra den ändring i

debiteringen som föranleds av beslutet.

Överklagande m, m.
96 §" Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten av skatt-
skyldig, arbetsgivare och riksskatteverket, om inte annat följer av 97 §. I

fråga om beslut om fastställande av avgiftsunderlag för egenavgifter gäller

vad som foreskrivs i 11 —13 §§ lagen (1959:551) om beräkning av pen­

sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän forsäkring.

Överklagandet skall vara skriftligt.

97 § Föreläggande vid vite och beslut om revision enligt 78 § 1 mom. får

inte överklagas. Inte heller beslut enligt 55 § 1 mom. första stycket och 55 §

2 mom. andra stycket eller beslut rörande framställning om forsättande i

konkurs, ackordsforslag och avskrivning av skatt får överklagas.

98 § Den skattskyldiges och arbetsgivarens Överklagande skall ha kom­

mit in före utgången av det femte året efter det kalenderår under vilket

uppbördsåret har gått ut. Om det överklagade beslutet har meddelats efter

den 30 juni femte året efter det kalenderår under vilket uppbördsåret har
gått ut och klaganden har fått del av beslutet efter utgången av oktober
samma år, får överklagandet dock komma in in om två månader från den

dag då klaganden fick del av beslutet.

Överklagande av beslut om preliminär taxering, sättet fÖr utta gande av

preliminär skatt, debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av

skatteavdrag och anstånd enligt 48 § med inbetalning av skatt skall ha

kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av
beslutet.

Vid överklagande av beslut om debitering till följd av taxeringsbeslut

gäller bestämmelserna i 6 kap. 3 § taxeringslagen (1990; 324).

Den skattskyldige och arbetsgivaren får Överklaga ett beslut enligt denna

lag även om det inte gått honom emot.

100 § Riksskatteverkets överklagande skall ha kommit in inom tidsfrist
som enligt 89, 90 och 94 §§ gäller för beslut om omprövning på initiativ av

skattemyndighet eller efter sådan tid men inom två månader från den dag
då det Överkla gade beslutet m eddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterprövning och yrkas

ändring till den skattskyldiges eller arbetsgivarens nackdel, skall överkla­
gandet ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddela­

des.

Riksskatteverket får hos länsrätten yrka att en arbetsgivare åläggs ansva­

righet for arbetstagares skatt.

" Senaste lydelse av förutvarande 85 § I m om. 1990:329.

Ändringen innebär bl. a. att tredje —femte styckena upphävs.

2393

¬

background image

5FS 1990:1317

103 §'^ En begäran om om prövning enligt denna lag eller taxeringslagen

(1990:324) eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag eller av ett

beslut som rör taxering inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt,

som omprövningen eller överklagandet rör.

Åtgärd enligt denna lag skall verkställas oavsett att det beslut eller utslag

som föranleder åtgärden inte vunnit laga kraft. Motsvarande gäller vid

verkställighet enligt utsökni ngsbalken.

104 §" Vad som sägs i 46 § 3 mom., 47, 58, 65, och 66 §§, 69 § 1 mom.,

75 — 77 a och 78 §§ samt i 80, 81 och 83— 103 §§ gäller i tillämpliga delar
också i fråga om den som är skyldig att göra skatteavdrag från sådan ränta
eller utdelning som avses i 3 § 2 mo m. 1 tredje styc ket. Vad som där sägs
om arbetsgivare och arbetstagare skall då gälla den som är skyldig att göra
skatteavdraget, respektive den för vilken skatteavdraget gjorts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om 1990 eller

tidigare års taxeringar eller eftertaxering för sådant år.

3. De nya bestämmelserna om anståndsränta och riksskatteverkets över­

klaganderätt tillämpas dock från och med den 1 j anuari 1991 även om
beslutet meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

bD

Senaste lydelse av förutvarande 87 § 1986: 1288.

" Senaste lydelse av förutvarande 87 a § 1990: 1137.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.