SFS 1969:238

690238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1969 •

238 243

utkom från trycket den 10jniiil969

Nr 238

KUNGL. M AJ:TS F ÖRORDNING

om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

given Stockholms slot t den 2 S maj 1969.

Kungl. Maj;t har, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 1 §, 2 § 3

mom., 27 § 1 mom., 41 § 2 mom,, 43 § 1 mom,, 45 § 3 mom., 46 § 3 mom.,

49 § 1 mom., 50 g, 58 § 2 mom., 59 §, 60 g 4 mom., 62 §, 65—67 §§, 68 § 4

och 6 mom., 69 g 2 mom., 70 § 1 mom. samt 75, 77, 77 a och 83 §§ uppbörds-

förordningen don 5 juni 19532 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

anges.

1 §.

Med s katt förstås i denna förordning, där icke annat angives, statlig in­

komstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt,

kommunal inkomstskatt, landstingsmedel, tingshusmedel, skogsvårdsav­

gifter, folkpensionsavgifter enligt lagen om finansiering av folkpensione­

ringen, tilläggspensionsavgifter enligt 19 kap. 3 § lagen om allmän försäk­

ring, sjukförsäkringsavgifter enligt 19 kap^ 2 § sistnämnda lag, sådana ar­

betsgivaravgifter enligt förordningen angående uppbörd av \Tissa avgifter

enligt lagen om allmän försäkring, m. m., avgifter enligt förordningen om

allmän arbetsgivaravgift och redareavgifter enligt lagen om redareavgift för

sjöfolks pensionering vilka icke uppbäras av riksförsälcringsverket, även­

som annuiteter å avdikningslån och å förskott för avlösning av frälseränior.

Knngl. Maj :t

föreskriften avses,

2 §.

3 mom. Kvarstående skatt och tillkommande skatt samt obetald del av

sådan skatt anses belöpa i första hand på annuitet som avses i 1 § samt i

andra hand på skogsvårdsavgift.

För visst

^ tillkommande skatten.

27 §.

f mom. Vid deb itering-

av avgift;

alt makars sjukförsältringsavgifter skola i fall, varom i 2 § 4 mom. sägs,

i en gemensam post påföras den av makarna, for vilken beräknats till stat­

lig inkomstskatt beskattningsbar inkomst;

. , ,.

att i 1 § omförmäld arbetsgivaravgift och redareavgift debiteras i en ge-

aiensampost; samt

alt i 1 g omförmäld annuitet

— öretal bortfaller.

' Trop. 19G9 -.51; BeU 39; Rskr 148.

Omtryckt 1967: 625. Senaste Jydelse av 1 & se 1968:422.

135'—698000.Svensk författningssamling 1969, iVr SS8 2i8

¬

background image

"5yEMi

542

1969 • Nr 238

41 §.

2 mom. Om det
Det belopp, — "

7"||,ian,pa beslut om skatteavdrag enligt första si,,.. ,

seifaft ftfn ocb med det avlöniugslilltällc som inträpr sedan en vecka fc

senast iraiiu

beslutet eller, om det ej kan ske, inom f, .

d"«'arSer nämnda avlöningslilltälle tillställa den skattskyldige det beli pj

Äulle ba tillkommit denne om beslutet t.llampats.

Pf

(Se vidare anvisningarna.)

43

1 mom. Arbetsgivare skall —

skatteavdraget angivits.

Efter utgången

skall erläggas.

Har debetsedel

kvarstående skatten.

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden kan befria arbetsgivare

från skyldigheten att underskriva eller signera uppgift om avdragen sk att

liksom frän skyldigheten att lämna sådan uppgift på debetsedel i fall s om

avses i andra stycket såiått fråga ej är om kvarstående skatt och arbetsta­

garen slutat sin anställning fÖre utgången av sista avdragsperioden.

Det ankommer-

3 mom. Sker avdrag

— tillhandahållas arbetsgivare.

45 §.

preliminär skatt.

Motsvarande gäller efter ansökan av utmätningsman när lön tages i a n­

språk genom införsel eller utmätning.

(Se vidare anvisningarna,)

3 mom. Beslut om

46 §.

— för denne.

o jiiuin. jDesmi om

lor aenn

Arbetstagare, å \ilkens lön avdrag för gäldande av skatt skall verkställas,

har att ofördröjligen till arbetsgivaren överlämna beslut om jämkning jäm­

te, i förekommande fall, den nya debetsedeln.

Arbetsgivare skall iakttaga beslut om jämkning från och med det avlö­

ningstillfälle, som infaller näst efter det två veckor förflutit frän det han

fick del av beslutet. Innebär sådant beslut nedsättning av skatteavdrag i

annat fall än som avses i 45 § 3 mom., skall beslutet tillämpas redan dd

det avlomngstillfälle som inträffar sedan en vecka förflutit från det a rbcts-

givaren fått del av beslutet eller, om det ej kan ske, det belopp som sk uik

ha tillkommit den skattskyldige om beslutet tillämpats tillställas denne

mom fyra dagar efter sistnämnda avlöningstillfälle.

49 g

a

taxeringsintendentens yrkande,

denten

sbattskyldige anfört besvär över taxering och taxeringsin c

rin^snämnfl r,

tillstyrkt besvären eller, om besvären avser ^

om anstånd: till belopp som bebng.

•I j

nrti f

^

'

bhva avkortad.

3) om taxering

O

SkaTom

^^sUmdet avser.

Beslut om

§.

för denne

™ "n^^iaua avseende kvarsläende skall skola bcsliuu.nel."'""

; a

¬

background image

1969 • Nr 238

543

46 § 3 mom. an dra och tredje styckena samt 47 § äga motsvarande tillärap­

ning.

58 §.

2 mom. Då särskilda

av länsstyrelse.

Riksrevisionsverket äger meddela föreskrifter i fråga om befrielse från

skyldighet att erlägga restavgift.

59 §.

Det ålig ger utmätningsman att verkställa Indrivning av skatt. Därvid får

utmätning och införsel äga rum enligt vad som sägs i 60 §.

Bestämmelserna om indrivning av skatt äger motsvarande tillämpning

på indri vning av restavgift, tilläggsavgift eller ränta enligt denna förord­

ning.

60 §.

4 mom. Införsel enligt införsellagen får äga rum vid indrivning av rest-

förd skatt och avgift som anges i 1 § första stycket denna förordning.

För skatt eller avgift, som på grund av föreskrift i annan författning

skall indrivas i samma ordning som skatt enligt denna förordning, får in­

försel äga rum endast om det är särskilt föreskrivet.

62 §.

Finner länsstyTelsen efter anmälan av utmätningsman eller eljest sådana

omständigheter föreligga, att skattskyldig eller arbetsgivare, som jämlikt

denna förordning är ansvarig för arbetstagares slcatt, bör försättas i kon­

kurs här i riket för utfående av skatt, skall länsstyrelsen förordna, att ut­

mätningsmannen skall göra framställning därom; dock att, då skattebelopp,

för vilket den sk attskyldige eller arbetsgivaren häftar, understiger trehimdra

kronor, sådan framställning ej må ske, med mindre i det föreliggande fallet

synnerliga skäl därtill aro.

LänsstjTeLse må,

bör göras.

Bjuder skattskyldig

godkänna detta.

65 §.

.•^vkortning av —

från betalningsskyldighet.

Vidare skall,

är oguldet.

Har arbetsgivare till gäldande av arbetstagares skatt verkställt avdrag å

lön jämlikt denna förordning eller jämlikt införsellagen men trots anma-

ning u nderlåtit att inbetala det innehållna beloppet, skall häremot svaran­

de skatt, därest denna är debiterad, avkortas såvitt den skattskyldige angår

samtidigt som ett motsvarande belopp iippdebiteras såsom fordran å arbets­

givaren.

66

Avskrivning av debiterad skatt eller ränta må äga rum:

1) då den skattskyldige saknar utmätningsbara tillgångar och fordringen

kan uttagas genom införsel enligt införsellagen, dock att avskrivning icke

må ske fö r fordran, för vilken fast egendom svarar, med mindre utretts att

i^etalning för fordringen icke kunnat erhållas ur egendomen;

2) då upplysning

detsamma influtit;

, . , ,

4) då skattskyldig vistas å utrikes ort och amnaning att betala skulden

mke kan tillställas honom genom beskickning eller konsulat eller vederbo-

'"ande utlä ndska myndighet;

^

m i». j n

5) dä ieloppet av den skuld, för vilken till utlandet avflyttad eller där­

städes eljest bosatt skattskyldig häftar, icke uppgår tUi trehimdra kronor

och särskilda skäl för åtgärd varom i 61 § 1 mom. sägs icke föreligga;

¬

background image

544

1969 • Nr 238

6) dä fordran icke överstiger trehundra kronor och forutsättningar fä-

föreligga för avsla-ivning enligt föreskrifter av Kungl. Maj :t elle^r

Set som Kungl. Maj :t hestanmer; sam

^

"'Jn.

7) dä fordran preskriberats eller bortfallit pa grund av ackord som

tagits enligt 62 § tredje stj^cket.

y-f rtir -nT'fillTTl iriMT* s lvi

an-

Avskrivning av preliminär skatt må i annat fall än då skattefordran bori

fallit nå grund av ackord icke äga rum forran efter utgången av andra

-T

P y,.

i_L

clroffpn fnrfnllH fill T-iofnln^^y^

bördXct^ eTtel-'det7under vilker skatten förfallit till betahiing.

Avskrivning av kvarstående och tillkommande skatt må i annat fall än äå

skattefordran bortfallit på grund av ackord icke äga rum förrän efter ut

tä7en av det uppbördsår, under vilket skatten förfallit till betalning.

av arbetsgivaren.

ö'"'&

Dä arbetsgivaren

67 §.

Fräga om avkortning och avskrivning av skatt eller ränta prövas avläns-

stjTelsen.

Avskrivning medför icke ändring i betalningsskyldighet enligt denna för­

ordning.

68 .5.

•i mom. Häftar den,

3 mom.

*/- JllL/iil* X^cll LcXl LXtyl-l)

O

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning då

skattskyldig, vilken enligt 1 mom. är berättigad återhekomma erlagd p reli­

minär skatt, har att gälda tillkommande skatt, som debiterats på gru nd av

taxering för inkomst för det år vartill den preliminära skatten hänför sig.

Har, dä återbetalning enligt 1 mom. skall ske, den tillkommande skatten

icke påförts men kan med fog antagas, att sådan skatt kommer att påföras

pa grund av beslut av prövningsnämnd om höjd taxering eller om eftertaxc-

ring eller av länsstjTelse om höjd debitering eller av lokal skattemjmdigliet

om rättelse av taxeringslängd eller höjd debitering, må den preliminära skat­

ten innehållas i avhidan på att tillkommande skatt päföres.

6 mom. Fordran på skatt eller ränta, som skall återbetalas enligt denna

forordning, må ej överlåtas särskilt, innan beloppet kan lyftas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket må utmätning av fordran

som av-^ses d är äga rum. Fordran enligt 1 mom. första stycket och rän ta p å

sa an ordran ma dock ej utmätas förrän länsstjTelsens skriftliga uppgifk^^

m S i a skyldiga, som tillgodoförts sådan fordran, har kommit kronofogde-

iu7iö!f

banda. Sedan kronofogdemjmdigheten återsänt uppgifkm--

IvftiQ 7

sådan fordran utmätas innan beloppet kan

mal må fordran av sistnämnda slag ej utmätas efter anso-

^

den 1 september under taxeringsåret,

nin- avTo^d"tsökningslagen äga icke tillämpning vid utma-

la"as ett bptor

^ fö rsta stycket. I enskilt mål skall dock undan-

utgiva enliat

^"^mhundra Icronor utom i mål om vad enskild har-

underhållsskvlrr7

socialhjälp eller harnavårdslagen eller på

'

lag.

enligt giftermålsbalken, föräldrabalken eller -an •

för utmätningen.

Utmätnina

O

-mom. Den som -

Kanta enligt

Vid b eräkniim

!

b

69

den skattskyldige.

undra stycket.

— beloppet återbetalas.

K

¬

background image

1969 . Nr 238

545

Första, andra och tredje styckena äga tillämpning även på återbetalning

av skatt som innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket.

70 §.

1 mom. För slutlig, kvarstående eller tillkommande skatt, som blivit obe­

hörig en utesluten från debitering eller påförd till för ringa belopp, är den

skattskyldige fortfarande ansvarig. Har skatt restituerats med för högt be­

lopp skall den skattskyldige till statsverket återbetala vad han felalrtigt

uppburit. Dock är den skattskyldige fri från betalningsskyldighet som i

detta moment sägs, därest beslut om hans betalningsskyldighet icke fattats

inom utgången av fyra år efter det uppbördsår, under ^^Iket skatten rätte­

ligen skolat debiteras eller felaktigt restituerats.

75 §.

Underlåter arbetsgivare —

nämnda fall.

Sedan beslut fattats enligt första stycket må krav på erläggande av skat­

tebeloppet riktas mot såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Vistas arbets­

tagaren på känd ort inom riket, må arbetsgivaren Icrävas endast om det kan

antagas att arbetstagaren underrättats om sin skyldighet att erlägga skatte­

beloppet. Beloppet må indrivas hos arbetstagaren i samma ordning som

gäller för rcslförd skatt.

Efterkommer arbetsgivaren

må beviljas.

Arbetsgivare eller

erlägga restavgift.

Därest arbetsgivare

motsvarande tillämpning.

Har arbetstagares

å indrivningskvittot.

77 §.

Har a rbetsgivare verkställt skatteavdrag men icke inbetalat det innehåll­

na beloppet i tid och ordning, som i 53 eller 54 § eller 56 § 3 mom. sägs, må

beloppet indrivas hos arbetsgivaren i samma ordning som gäller för restförd

skatt.

Arbetstagaren är

motsvarande skattebelopp.

77 a §.

Har den

skäl föreligga.

Talan om

allmän domstol.

Yrkande om åläggande av betalningsskyldighet för skattebelopp som nu

sagts må icke framställas och ej heller åtgärder för indrivning av beloppet

vidtagas sedan arbetsgivarens ansvarighet för samma skattebelopp bortfallit

på grund av bestämmelserna i 71 §. Utan hinder härav må dom, varigenom

sådan betalningsskyldighet ålagts, verkställas inom en tid av två år från ut­

gången av det uppbördsår då domen vunnit laga kraft. Hos den som blivit

ålagd betalningsskyldighet må skattebeloppet indrivas i samma ordning som

gäller för restförd skatt.

Den som

för arbetstagare.

83 §.

Hörsammar icke

femtusen kronor.

Vite må

i tjänsten.

Om u ttagande

— lokal skattemyndighet.

Har ändamålet

förfallit därigenom.

_

,

'V^id prö vning av anmälan enligt tredje stycket må även bedomas fråga,

huruvida och med vilket belopp vitet bort föreläggas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1969.

¬

background image

1969 • Nr 238 och 239

tände preliminär

trädandet.

o ,

• • -MJ

> J I

I fråga om efterkrav gäller /O § 1 mom. i sm äldre lydelse i de fall dåkra

vet delgi%its d en slcattskyldige före ikraftträdandet.

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Maj ;ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

(Finansdepartementet)

BERTIL

(L. S.)

G. E. STRÄNG

VIK

15511

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kung), siojn

Der
Dol

r.s o

t;hä

Stoi

I Fina

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.