SFS 1965:851

650851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 851

KUNGL. MAJ:TS FÖRORDNING

om ändrad lydelse ar 62 § uppbördsförordningen den 5 juru

1953 (nr 272);

given Stockholms slott den 17 december 1965.

Kiiiigl. Maj;t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 62 § upp­

bördsförordningen den 5 juni 1963 skall erhålla ändrad Ij'delse på sätt nedan

anolvcs.

62 §.

Finner länsstyrelsen

därtill äro.

Länsst3Telsen må ,

bör göras.

Bjuder skaltskjddig eller arbetsgivare, som enligt denna förordning är

ansvarig för arbetstagares skatt, ackord som rör skatt, må länsstjTclsen an-

laga ack ordsförslaget i denna del, om det kan anses vara till fördel för det

allmänna, x4c kord.sförslag, som icke framställes i konkurs eller enligt lagen

om acko rdsförhandling utan konkurs, må dock antagas endast på \dlikor

att även Övriga borgenärer som ackordet angår godkänna detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Det alla so m vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"»isso hava Yl detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

l^ekräfta l åtit.

Stockholms sl ott den 17 december 1965,

GUSTAF ADOLF

{L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STRÄNG

' Prop. 1065; 100; BevU 5G; Rskr 425.

'6—65S000. Soensk förfatfningssamling 1965, Nr 851 — 853

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.