SFS 1953:272

530272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

"

S ENSK F ORFATTNIN&SSÄILING.

Nr 372—293.

^

den 8 juni ISoS.

=

Utkom fr ån trycket

Nr 273.

KUNGL. MAJ:TS

Uppbördsförordning;

given Stockholms slott den 5 juni 196S.

Kungl. Maj :t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

c'

Inledande bestämmelser.

Grasub

1 §.

Med skatt förstås i denna förordning, där icke annat angives, statlig in­

komstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt,

allmän kommunalskatt, landstingsmedel, tingshusmedel, skogsvårdsavgif­

ter, pensionsavgifter enligt lagen om folkpensionering, olycksfallsförsäkrings-

avgifter som avses i § 1 förordningen den 31 mars 1922 angående uppbörd

av avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten jämlikt lagen om för­

säkring för olycksfall i arbete, ävensom annuiteter å avdikningslån och å

förskott för avlösning av frälseräntor.

Kungl. Maj:t må, om särskilda omständigheter därtill föranleda, före­

skriva att i samband med uppbörden av skatt må uppbäras jämväl annan

avgift än sådan som i första stycket sägs. Har dylik föreskrift meddelats

skall, där icke annat angivits, vad i denna förordning stadgas angående

skatt äga motsvarande tillämpning beträffande avgift som med föreskriften

avses.

2 §.

7 mom. Där beteckningar, som användas i kommunalskattelagen, för-

jiBj IJl e* ordningen om statlig inkomstskatt, förordningen om statlig förmögenhets-

Ij iEteii s katt eller taxeringsförordningen, begagnas i denna förordning, hava de,

såvida ej annat angives eller av sammanhanget framgår, samma innebörd

som i nämnda författningar.

2 mom. 1 denna förordning förstås med

"jid 'v slutlig skatt: utskylder och pensionsavgifter, vilka debiteras på grund av

sådant beslut rörande taxering till statlig inkomstskatt, statlig förmögen-

3' .hetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt eller kommunal inkomstskatt,

^ som kommit den lokala skattemyndigheten tillhanda senast den 20 novem­

ber under taxeringsåret, ävensom i 1 § omförmälda olycksfallsförsäkrings­

avgifter;

preliminär skatt: i 3 § omförmäld skatt, som erlägges i avräkning å slut­

lig skatt;

kvarstående skatt: skatt, som återstår att erlägga, sedan preliminär skatt

avräknats från slutlig skatt;

tillkommande skatt: dels utskylder och pensionsavgifter, vilka debiteras

på grund av sådant beslut rörande taxering till statlig inkomstskatt, statlig

^ Prop. 1953: 100; BevU 33 ; Rskr 1 87,

118—53002//. S

• ld53,m 272—293.

¬

background image

412

— 1953. Nr ' . — '

förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt eller kommunal

)i

komstskatt, som kommit den lokala skattemyndigheten tillhanda efter den

20 november under taxeringsåret, dels fastighetsskatt och skogsvårdsavgif­

ter, som debiteras på grund av sådant beslut rörande taxering, vilket fattats^, ^

av prövningsnämnd eller av kammarrätten eller Kungl. Maj :t, dels skatt

1

som påföres på grund av eftertaxering, dels ock skatt som utöver tidigare '

påförd skatt skall erläggas på grund av beslut rörande ändrad debitering;

inkomstår: det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret;

uppbördsår: tiden från och med mars månad ett år till och med februari'

månad nästföljande år;

landet: jämväl stad utan magistrat samt sådan stad med magistrat, som

enligt förordnande av Kungl. Maj:t tillhör fögderi;

stad: stad med magistrat, som icke tillhör fögderi; samt

lokal skattemyndighet: på landet häradsslu-ivare och i stad kronokamre-

rare.

3 §•

1 mom. 1 den omfattning nedan angives skall skattskyldig i kommun,

där han kan antagas bliva påförd slutlig skatt enligt den årliga taxeringen

året näst efter inkomståret, utgöra preliminär skatt med belopp, vilket så

nära som möjligt kan antagas motsvara i den slutliga skatten ingående stat­

lig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, pensionsavgift, kommunal i!n-

komstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel.

2 mom. Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preliminär

B-skatt.

1. Preliminär A-skatt skall med de undantag, som framgår av vad

dan i detta moment och i 10 § sägs, i den skattskyldiges hemortskom

för inkomståret utgöras för sådan inkomst av tjänst, vilken helt eller d

']

utgår i penningar och vilken hänför sig till den skattskyldiges huvud

liga arbetsanställning eller eljest utgör hans huvudsakliga inkomst av tjän

För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos fysisk person -

ler dödsbo, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka, skall dock pre--

liminär A-skatt erläggas endast om vad som utbetalats utgör utgift i en

av arbetsgivaren bedriven rörelse.

'

Med tjänst likställes i denna förordning rätt till pension, livränta, so J

utgår på grund av sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäkring eller annorlede"

än på grund av försäkring, ersättning, som i annan form än livränta utg_,

på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjäns

samt undantagsförmåner ävensom sådant periodiskt understöd eller såd

därmed jämförlig periodisk intäkt, varför givaren enligt 22, 25 eller 29

kommunalskattelagen är berättigad till avdrag.

Preliminär A-skatt skall utgå med belopp som angives i skattetabell, V

om i 4 § förmäles, eller med den procent av inkomsten, varom i 7 § oc

40 § andra stycket sägs. I särskilda fall må lokal skattemyndighet föreskri

annan beräkningsgrund, exempelvis att skatten skall beräknas å viss del a

inkomsten eller å inkomsten minskad med visst belopp eller att skatten skall,

utgå med särskilt angiven procent av inkomsten.

Beträffande den som jämte ovan avsedd inkomst av tjänst åtnjuter an-;

nan inkomst eller är skattskyldig för förmögenhet må lokal skattemyndig­

het, då särskilda skäl därtill föranleda, föreskriva att preliminär A-skatt

skall erläggas jämväl för sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Där­

vid skall den skattskyldiges preliminära skatt beräknas antingen till viss

procent av den huvudsakliga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabe '

å nämnda inkomst ökad med visst belopp eller ock utgå med visst belopp

utöver vad i skattetabellen angives för den huvudsakliga inkorasten av tjänst.;

¬

background image

— 1953. Nr 272. —

413

Är i fall varom i föregående stycke sägs inkomsten vid sidan av den hu­

vudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhållande till denna eller fö-

religga eljest särskilda omständigheter, må lokal skattemyndighet föreskri-

feva,

att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.

2. Preliminär B-skatt skall i hemortskommunen för inkomståret utgöras

ésäf^

skattskyldig, som icke har att erlägga preliminär A-skatt, samt utgå fÖr

inkomster från den skattskyldiges samtliga förvärvskällor ävensom för för-

mögenhet. I annan kommun än hemortskommunen skall preliminär B-skatt

erläggas för inkomst av fastighet, rörelse eller icke yrkesmässig avyttring

av fastighet. Preliminär B-skatt skall utgå enligt särskild debitering.

^ 3 mom. Kungl. Maj :t må förordna, att preliminär A-skatt skall utgå jäm-

jj

väl för annan Inkomst än sådan som i 2 mom. under 1 första och andra

;:styckena sägs.

V

(Se vidare anvisningarna.)

sWäitiE

Preliminär A-skatt.

11% t

1 mom. Har lokal skattemyndighet ej annorledes fÖrordnat, skall, då in-

gilUoskomst av tjänst hänför sig till arbetsanställning som är avsedd att vara

kortare tid än en vecka eller då inkomsten eljest avser bestämd tidsperiod

jfjjpoch uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, preliminär A-skatt

utgå med belopp som angivas i skattetabeller. Riksskattenämnden fastställer

j^j,jj|.,för varje inkomstår sådana tabeller.

Skattetabellerna skola för olika inkomstbelopp, beräknade för vecka eller

l^jjj^j^den längre tid som riksskattenämnden bestämmer, angiva därå belöpande

preliminär skatt. Tabellerna skola grundas på följande förutsättningar, näm-

lii 3st ^ ^ ^ ^5 ^^n

att inkomsten samt ortsavdraget äro oförändrade under inkomståret,

att den skattskyldige icke kommer att taxeras för annan inkomst än som

tabellen angives, ej heller för förmögenhet, samt

att vid taxering för inkomsten icke andra avdrag medgivas den skattskyl-

,

än dels ortsavdrag, dels ock, såvitt angår taxeringen till statlig inkomst-

skatt, för kommunala utskylder med belopp, motsvarande för skattekrona

[ia'dltrfioch skatteöre det belopp, som enligt 3 mom. legat till grund vid uträknandet

uåW/äy de i vederbörlig tabell angivna utskylderna.

• Ö

P

A

skola icke upptaga preliminär skatt för belopp, som motsvarar

^

statlig eller kommunal inkomstskatt taxerad inkomst, understigande

L^l^S^ettusentvåhundra kronor, eller till sådan skatt beskattningsbar inkomst un-

'dérstigande tjugu kronor. Inkomstbelopp och skattebelopp skola angivas i

;ji!i5iti-|lielt antal kronor.

3,®:';• 2 mom. 1 skattetabellerna skola i särskilda kolumner upptagas skattebe-

för följande grupper av skattskyldiga, nämligen

1) gift, med makan sammanlevande manlig inkomsttagare, där makan har

]ffj#en sammanräknad nettoinkomst å minst tvåtusen kronor;

2) annan gift, med makan sammanlevande manlig inkomsttagare än un-

ljjj,.|li<der 1) sags;

3) ogift inkomsttagare, som har hemmavarande eller av honom helt eller

jfeli ai !!'delvis underhållet barn, fÖr vilket rätt till allmänt barnbidrag föreligger

(ogift inkomsttagare med barn);

4) annan ogift inkomsttagare än under 3) sägs (ogift inkomsttagare utan

ali^i^öarn).

Gift, med maken sammanlevande kvinna, vars make har inkomst, skall

\

¬

background image

414

— 1953.

' . —"

hänföras till under 3) upptagen grupp av skattskyldiga, därest hon harih

mavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag föreligger, samt elj

till under 4) upptagen grupp av skattskyldiga.

f",

Gift, med maken sammanlevande kvinna, som har egen inkomst men ylk

kens make icke uppbär inkomst, skall likställas med gift manlig inkomsb

'

tagare som under 2) avses.

,rf

Ogift skattskyldig, som har husföreståndarinna hos sig anställd, s

H

om han har hemmavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag för

^

ligger, likställas med gift manlig inkomsttagare som under 2) avses,

f

ii

Under 3) omnämnd inkomsttagare, som icke har vårdnaden om barn

men som sammanlever med den, under vars vårdnad barnet står, skall

ÉSK

föras till under 4) angiven grupp av skattskyldiga.

Med ogift skattskyldig skall likställas skattskyldig, som är änkling, "

frånskild eller hemskild.

"

3 mom. För envar för ortsavdragens beräkning vid inkomsttaxeringen

vänd ortsgrupp skola upprättas särskilda tabeller, angivande den prelimin

skatten under förutsättning att statlig inkomstskatt beräknas med tillä

ning av det procenttal av grundbeloppet, som bestämts för inkomståret, s

att det sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt, landstingsm

och tingshusmedel beräknas för skattekrona och skatteöre till vissa i k

krontal bestämda belopp, "vilka av riksskattenämnden fastställas för vair

inkomstår.

Oaktat vad i nästföregående stycke sägs, må riksskattenämnden beträf

de Stocltholm, Göteborg eller Malmö, efter framställning av vederbör

stad, upprätta särskild tabell för inom staden skattskyldiga, avseen

utdebitering för kommunalt ändamål i femtiotal ören, samt meddela d

mare föreskrifter, som må erfordras för tillämpning av tabellen. Den

kostnad, som kan uppkomma för upprättandet av sådan tabell, skall g

av vederbörande stad.

4 mom. I skattetabellerna skall därjämte intagas en särskild kolumn,

angives det belopp varmed preliminär A-skatt skall beräknas å inkomst'

dag av sådan anställning som är avsedd vara kortare tid än en vecka.,

samtliga skattetabeller skola enahanda belopp angivas i den särskilda

lumnen att tillämpas oberoende av arbetstagarens civilstånd och ann

2 mom. angiven omständighet. Skattebeloppen skola beräknas på grund,

av beräknelig genomsnittlig sysselsättning under året och av den utd

tering till kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel s"

med tillämpning av det ortsavdrag, som riksskattenämnden för varje år'

stämmer. Den särskilda skattekolumnen skall avse en lägsta dagsinkomst

tio kronor. I övrigt skall vad ovan i denna paragraf sägs i tillämpliga d

gälla vid skattebeloppens beräkning.

5 §.

Vid beräkning av preliminär A-skatt enligt skattetabell skall för en

skattskyldig, beträffande vilken icke skall tillämpas enligt 4 § 3 mom. an

stycket fastställd särskild tabell, tillämpas den tabell, som dels avser d'

ortsgrupp till vilken den kommun eller kommundel hör där den skatts

dige mantalsskrives för inkomståret och dels avser en sammanlagd utd

tering till kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusinedel,

ken för skattekrona och skatteöre är lika med det belopp, som för nämn

kommun eller kommundel bestämts till utdebitering för inkomståret. Ing

i sistnämnda utdebitering öretal, uppgående till högst femtio, användes

tabell, som avser närmast lägre utdebitering. Därest i utdebiteringen *

öretal, överstigande femtio, tillämpas den tabell som avser närmast högre k

¬

background image

r 272. —

415

debitering. Att å inkomst av arbetsanställning, som är avsedd att vara kor-

tare tid än en vecka, preliminär A-skatt dock kan beräknas enligt vilken som

" helst för inkomståret upprättad skattetabell, framgår av bestämmelserna i

4 § 4 mom.

Förhållandena den 1 november året näst före inkomståret äro, där icke

i nästföljande stycke annorledes stadgas, avgörande för till vilken i 4 § 2

ssiDj e;. mom. omförmäld grupp av skattskyldiga vederbörande skall hänföras. Här-

lånlV;

iakttagas, att i nämnda författningsrum med barn icke avses barn,

nyssnämnda tidpunkt fyllt femton år.

fiife"

Skall under inkomståret preliminär A-skatt enligt tabell börja utgå för

WsH- s kattskyldig, för vilken skatt icke tidigare sålunda beräknats, skall i fråga

om skattskyldigs civilstånd det förhållande, som kan antagas komma att

iöDij -fri^gga tiil grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt, vad an-

går frågan om den skattskyldige har hemmavarande eller av honom helt

. éller delvis underhållet barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag föreligger,

^

forhållandet vid den tidpunkt, då debetsedel jämlikt 35 § sista stycket över-

J^^Pplsändes till skattskyldig, vara avgörande för till vilken i 4 § 2 mom. avsedd

grupp av skattskyldiga vederbörande skall hänföras. Härvid skall iakttagas,

.,^1^ att i sistnämnda författningsrum med barn icke avses barn, som före den

1 november året näst före inkomståret fyllt femton år eller som fötts efter

wlts jjgjj

november under inkomståret.

ilastiiii

c o

6 §.

, . j,

Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då inkomst

uppbäres, med det belopp som i vederbörlig tabell i tillämplig kolumn an-

gives för det inkomstbelopp och den tidsperiod, varom fråga är.

tylda^w

Beträffande inkomst av anställning varom i 4 § 4 mom. förmäles skall,

MM (järest vid ett tillfälle inkomst uppbäres som intjänats under flera dagar, den

,! pr eliminära A-skatten beräknas på grundval av inkomsten under varje ifrå-

inWffl gakommande dag och med tillämpning av skattetabellens kolumn för dags­

inkomst.

anställningen annan än sådan, varom i 4 § 4 mom. sägs, skall gälla att,

iråhiBli i därest inkomsten avser annan tidsperiod än som är i skattetabellen upptagen,

Mia KS förs t uträknas huru mycket av inkomsten som belöper på en i tabellen upp-

^idasi^ t agen tidsperiod av minst en veckas längd. Skatten beräknas därefter med ut-

gångspunkt från det skattebelopp, som skulle utgå för sådan del av inkoms-

teilMflinten, och efter förhållandet mellan, å ena sidan, längden av d'en tidsperiod

iKbtdi' den uppburna inkomsten avser och, å andra sidan, den i tabellen angivna

liti iJihD tidsperiodens längd. Ingår härvid i skattebelopp öretal, skall beloppet avrun-

iji afec das till närmast lägre hela krontal. Uppbäres vid anställning varom nu är

[jyl3(ijp fråga inkomst för kortare tidsperiod än en vecka, skall preliminär skatt icke

Utgå m er än en gång i veckan. Därvid skola de under samma vecka uppbur-

lyna inkomstbeloppen sammanräknas och anses på en gång utbetalda.

7 §•

Då inkomst av tjänst icke avser bestämd tidsperiod eller icke uppbäres

regelbundet återkommande tillfällen skall preliminär A-skatt, därest

''i

annat icke föreskrivits, utgå med tjugufem procent av inkomsten och i

'i'dU ^°^®ttommande fall avrundas till närmast lägre hela krontal.

^ 0

Här avsedd skatt skall icke utgå å lägre belopp än tio kronor.

I första stycket omnämnd procentsats skall angivas i skattetabellerna.

Sfi'

.

8 §.

Åtnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst naturaförmån i form av kost

j j j é och bostad eller endera av dessa förmåner, skall preliminär A-skatt beräknas

offer de nämnda inkomstförmånernas sammanlagda värde.

¬

background image

416

— 1953.

Riksskattenämnden fastställer de värden, som i första stycket angi

turaförmåner skola anses äga inom olika delar av riket vid tillämpning

denna förordning. Nämnda värden skola angivas i skattetabellerna.

9 §.

Äger skattskyldig på grund av arbetsavtal uppbära, förutom kontant in

komst av arbetsgivaren, ersättning direkt av allmänheten, såsom dricksp

ningar eller dylikt, och är ersättningens belopp för arbetsgivaren känt ell

är ersättningen av natur att kunna av honom till beloppet uppskattas, s

vid beräkning av preliminär A-skatt i inkomsten inräknas jämväl ifråga

varande ersättning.

i

10 §.

;

Preliminär A-skatt skall icke beräknas å ersättning, som vid komm

tjänst anvisas för vissa med tjänsten förenade kostnader, ej heller å ers

ning, som vid enskild tjänst anvisas för sådana kostnader, därest icke'

sättningen väsentligen överstiger vad som skäligen kan anses vara erfor

ligt för kostnadernas bestridande.

"•

Preliminär A-skatt skall icke utgå för:

a) folkpension enligt lagen om folkpensionering;

/

b) bidrag enligt lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn;

c) bidrag enligt lagen om särskilda barnbidrag till änkors och invali

m. fl, barn;

d) familjebidrag enligt familjebidragsförordningen den 29 mars 1946'"

enligt förordningen den 29 juni 1946 om familjebidrag åt värnpliktiga

vilka drabbats av kroppsskada;

e) kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidr

r

statsmedel;

f) tillskott och bidrag enligt lagen om kommunala pensionstillskott

;

eller

g) sådan pension, livränta eller annan skattepliktig ersättning från, r-

säkringsanstalt, som uppgår till högst 1 500 kronor för år.

^^

Preliminär A-skatt skall vidare icke utgå å ersättning, som utbetalasfill

person, vilken är i konkurs.

' M;,.

11 §.

Preliminär A-skatt skall beräknas å det belopp, som återstår sedan f

inkomsten avräknats dels avgifter, som den skattskyldige erlägger för så

pensionsförsäkring eller sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i s,

band med tjänst, dels ock avgifter, som den skattskyldige i samband

tjänsten erlägger för egen eller efterlevandes pensionering annorledes än

nom försäkring.

-i

Till andra vid taxering medgivna avdrag för kostnader för fullgörande

tjänst än ovan sagts må hänsyn tagas vid beräkning av preliminär A-s

allenast där den i 72 § omförmälda centrala uppbördsnämnden förklarat

så må ske.

1.

12 §.

'

I fråga om svensk medborgare, som tillhör svensk beskickning hos

ländsk makt eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens eller kon?

lätets betjäning och som på grund av sin tjänst är bosatt utomlands, sk _

preliminär A-skatt avse allenast å inkomsten av tjänsten belöpande statji

inkomstskatt jämte pensionsavgift samt beräknas enligt av Kungl. Maj

fastställda grunder.

' '

¬

background image

,

v

Nr 272. —

417

tijiK

:lal)5l j

Preliminär B-skatt.

13 §.

iörubi.

Preliminär B-skatt skall, där nedan icke annorledes stadgas eller särskilda

omständigheter ej till annat föranleda, utgå med belopp motsvarande den

•slutliga skatt, som påförts den'skattskyldige året näst före inkomståret, till

den del sistnämnda skatt avser annat än utskiftningsskatt, ersättningsskatt

eller sådan i denna förordning icke omnämnd skatt eller avgift, vilken på-

förts jämlikt bestämmelse i annan författning.

Har skattskyldig enligt den årliga taxeringen året näst före inkomståret icke

påförts slutlig skatt i den koramun där den preliminära B-skatten skall de-

biteras, men kan ban antagas komma att under inkomståret uppbära in-

komst, för vilken skattskyldighet där föreligger, skall preliminär B-skatt

''beräknas med ledning av särskild taxering till sådan skatt (preliminär taxe-

Äger nu nämnd skattskyldig förmögenhet, för vilken skattskyldighet

^ till statlig förmögenhetsskatt föreligger, skall preliminär B-skatt även för

förmögenheten beräknas med ledning av sådan taxering.

Preliminär B-skatt skall jämväl beräknas med ledning av preliminär taxe-

därest det med sannolikhet är att antaga, att vid årlig taxering året

näst efter inkomståret till ,statlig eller kommunal inkomstskatt taxerad in-

' ' komst kommer att avvika från motsvarande inkomst vid den årliga taxe-

ringen året näst fÖre inkomståret med minst en femtedel av sistnämnda in-

komst, dock minst sexhundra kronor. Preliminär B-skatt må beräknas på

'

grundval av preliminär taxering även i annat fall än nyss är sagt, därest sär­

skilda omständigheter därtill föranleda. Sådana omständigheter kunna före­

ligga exempelvis då fråga är om nedsatt skatteförmåga eller om mer bety­

dande skillnad mellan eljest utgående preliminär skatt och påräknelig slut­

lag skatt.

• -1^ -

§•

Qjjj

finnes påkallat med hänsyn till det konjunkturläge, som kan an-

lörli.

tagas komma att råda under inkomståret, äger Kungl. Maj:t förordna att

preliminär B-skatt, som beräknas på sätt i 13 § första stycket sägs, skall för

riket i dess helhet eller viss del därav eller för vissa kategorier skattskyldiga

beräknas till viss del av där omnämnd slutlig skatt.

aitöå'

15 §.

Vid preliminär taxering skola beskattningsbar inkomst och beskattnings-

jaktbar förmögenhet beräknas i enlighet med bestämmelserna i förordningen

statlig inkomstskatt, kommunalskattelagen samt förordningen om statlig

förmögenhetsskatt. Dock skall iakttagas, att vid bestämmande av beskatt-

• °

/'ningsbar inkomst ortsavdrag beräknas med hänsyn dels till den ortsgrupp,

"Vartill d en kommun eller kommundel hör där den skattskyldige mantalsskri-

ves för inkomståret, dels ock, där icke i andra stycket annorlunda stadgas,

till den skattskyldiges civilstånd den 1 november året näst före inkomståret

samt, vad angår frågan om den skattskyldige har hemmavarande eller av

honom helt eller delvis underhållet barn för vilket rätt till allmänt barnbi-

drag föreligger, till förhållandena vid nyssnämnda tidpunkt. Härvid skall iakt-

tagas att med barn icke avses barn, som före nyssnämnda tidpunkt fyllt fem-

ton år.

ijl iliv

Vid preliminär taxering, som sker under inkomståret, skall hänsyn tagas

i fråga om skattskyldigs civilstånd till det förhållande, som kan antagas kom-

ma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt,

vad angår frågan om den skattskyldige har hemmavarande eller av honom

¬

background image

418

— 1953.

f ' -

helt eller delvis underhållet barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag

ligger, till förhållandena vid den tidpunkt, då taxeringen verkställes, Hä

skall iakttagas, att med barn icke avses barn, som före den 1 november åf

näst före inkomståret fyllt femton år eller som fötts efter den 1 novem

under inkomståret.

'

^

16 §. .

Preliminär taxering åsättes med ledning av deklaration (preliminär själv­

deklaration). Sådan taxering må dock åsättas även med stöd av annan upp­

gift eller upplysning.

17 §.

1 mom. Skattskyldig, som har att erlägga preliminär B-skatt för i nkomst, '0

är pliktig att utan anmaning avgiva preliminär självdeklaration:

;

ip

1) därest han under året näst fÖre inkomståret icke taxerats för inkom

i

i den kommun inom vilken sådan skatt skall erläggas;

J

2) därest i vederbörande kommun hans vid årlig taxering året näst ef

it

inkomståret till statlig eller kommunal inkomstskatt taxerade inkomst,

vitt senast den 1 december året näst före inkomståret kan bedömas, ko

mer att överstiga motsvarande inkomst vid den årliga taxeringen året näs

före inkomståret i kommunen med minst en femtedel av sistnämnda '

«:

komst, dock minst sexhundra kronor; samt

K:

3) därest skattskyldig året näst före inkomståret haft att erlägga pre.

idji

minär A-skatt.

; .

2 mom. Skattskyldig må i andra fall än i 1 mom. sägs avgiva preliminär

självdeklaration, därest han så finner erforderligt.

, ' •

18 §.

"

Preliminär självdeklaration skall avfattas å blankett enligt av rikss

nämnden fastställt formulär.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 1 mom. skall avlämnas se

den 1 december under året näst före inkomståret eller, om den skatts

dige då icke ägde kännedom om att han kommer att uppbära inkomst,

vilken skattskyldighet föreligger, senast fjorton dagar efter det han vum

nit sådan kännedom.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 2 mom. skall avlämnas senast

den 1 december året näst före inkomståret.

Preliminär självdeklaration skall avlämnas till den lokala skattemyn

dighet, som har att debitera skatt enligt vad i 22 § sägs.

'

19 §.

'

Efter anmaning av lokal skattemyndighet är arbetsgivare, försäkring

bolag eller understödsförening skyldig att, arbetsgivaren beträffande nam ^

given, hos honom anställd person och bolaget eller föreningen beträffan

namngiven person, till vilken utgives pension, livränta eller annan skat

pliktig ersättning, lämna uppgift å löneförmån, pension, livränta eller a

nan ersättning, som enligt vad antagas kan kommer att utbetalas under

inkomståret.

i

20 §.

Finnes anledning antaga, att skattskyldig enligt 17 § 1 mom. varit skyl

dig att utan anmaning avgiva preliminär självdeklaration, men har han iclté

avlämnat sådan deklaration inom föreskriven tid eller befinnes avgiven

deklaration ofullständig, äger den lokala skattemyndigheten anmana d

skattskyldige att avgiva dylik deklaration eller att fullständiga den avgi

deklarationen.

¬

background image

r 272. —

419

-

21 §.

Anmaning jämlikt 19 eller 20 § skall innehålla dels föreläggande för den

ähmanade att till den lokala skattemyndigheten avlämna deklaration eller

annan uppgift inom viss efter omständigheterna lämpad tid, minst fem da­

gar efter delfåendet, dels ock underrättelse om påföljd som underlåtenhet

att hörsamma anmaningen kan medföra.

itrisiii itj

.1.

Debitering av skatt m. m. samt utfärdande av debetsedel.

iih

Det ankommer på lokal skattemyndighet:

tyJ".

att angiva hur preliminär A-skatt skall beräknas för skattskyldiga, som

'

för inkomståret mantalsskrivits inom myndighetens tjänstgöringsområde;

att debitera preliminär B-skatt för skattskyldiga, vilka hava att för in­

komståret utgöra sådan skatt i kommun inom myndighetens tjänstgörings-

iL

område;

,

att debitera slutlig och kvarstående skatt, fastighetsskatt, skogsvårdsav-

gifter och i 1 § omförmälda annuiteter samt tillkommande skatt för skatt-

som åsatts taxering eller äro skattskyldiga för fastighet i kommun

inom myndighetens tjänstgöringsområde; samt

aliatlfi'i;

^tt utfärda debetsedel, varom i 33 § förmäles.

Skatt skall förfalla till betalning under uppbördstermin.

Uppbördsterminerna under uppbördsåret äro sex och infalla under tiden

från och med den 6 till och med den 13 i månaderna mars, maj, juli, sep-

3 tembe r, november och januari; dock att uppbörd icke förrättas å sön- eller

helgdag. Skulle uppbördstermin med tillämpning av nyss angivna regel bör-

ja å sön- eller helgdag, skall uppbördsterminen i stället taga sin början å

nästföljande vardag, därvid slutdagen i motsvarande mån förskjutes.

Riksskattenämnden må om särskilda omständigheter därtill föranleda, ef­

ter generalpoststyrelsens hörande, föreskriva att uppbördstermin under

viss månad skall infalla under annan tid än nyss sagts.

24 §.

1 mom. I fråga om preliminär A-skatt skall bestämmas den skattetabell

alÖsii och kolumn i tabellen, som jämlikt 4 § 2 mom. och 5 § skola tillämpas, el-

a

ler, i förekommande fall, den särskilda beräkningsgrund efter vilken skat­

ten skall utgå enligt den lokala skattemyndighetens beslut.

,

2 mom. Preliminär A-skatt, som innehållits genom skatteavdrag varom

i 39 eller 40 § förmäles, skall förfalla till betalning under den uppbördster-

,mjin, s om infaller närmast efter utgången av den månad, under vilken skat-

teavdraget verkställts.

^

25 §.

^

^110

Vid debitering av preliminär B-skatt med ledning av preliminär taxering^

skall iakttagas:

att pensionsavgift uträknas med tillämpning av 19 § lagen om folkpen-

sionering, därvid iakttages att sådan avgift icke påföres någon för inkomst-

JI11J3' äj.

under vilket han fyller sjutton år, eller efter det, under vilket

han fyllt sextiofem år;

skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. förordningen om statlig

0^^ inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som bestämts för inkomståret; samt

* 119—53002^f. S vensk förfaitningssamling 1953, Nr 272 —293.

•f:'.

¬

background image

420

- 1953.

3^

• • W.

att kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel

nas med ledning av de belopp för skattekrona och skatteöre, som för

t

komståret bestämts för utdebitering till vederbörande kommun, municipal^ ^

samhälle, landsting och tingslag.

' • y

26 §.

3^

Preliminär B-skatt skall debiteras i en gemensam post, därvid skaltebé-

loppet avrundas till det närmast lägre hela krontal, vilket utan att öretal

;

uppkommer är jämnt delbart med antalet av de uppbördsterminer varun

!

der skatten skall förfalla till betalning. Preliminär skatt, som icke uppg

till sextio kronor, skall icke påföras.

y

Preliminär B-skatt skall förfalla till betalning med lika belopp unde

«nvar uppbördstermin under uppbördsåret eller, vid debitering under in

•komståret, under envar av de återstående uppbördsterminerna under upp

,,

bördsåret.

Éjr

27 §.

. / •' if

1 mom. Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas:

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. förordningen om statlig '

isi

komstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal

grundbeloppet, som fastställts att gälla för den preliminära skatt, vi

)

skall avräknas mot den ifrågavarande slutliga skatten;

,

att kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel likale-

des uträknas med ledning av den utdebitering för skattekrona och skatte-

^

öre, som fastställts att gälla för den preliminära skatt, vilken skall avrak-' ici

nas mot ifrågavarande slutliga skatt, dock att, därest i stad fastställts !an- ' n

nan utdebitering för den slutliga skatten än för den preliminära skattéU,

•den kommunala inkomstskatten skall utgöras efter den utdebiteringjöm

bestämts att gälla för den slutliga skatten; samt

att kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel påfÖräs

i en gemensam post, därvid iakttages att skattebeloppet vid öretal över fein-

tio avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedåt till helt kröiital.

2 mom. Vid debitering av slutlig skatt skall skattskyldig gottskrivas:

1) debiterad preliminär B-skatt;

2) sådan preliminär A-skatt, som den skattskyldiges arbetsgivare i strid

mot bestämmelserna nedan i denna förordning underlåtit att innehålla g ,

nom skatteavdrag och som till följd härav av lokal skattemyndighet fast'

ställts till betalning; samt

3) annan än under 1) och 2) avsedd preliminär skatt, som av den ska

skyldige erlagts.

3 mom. överstiger skattskyldigs slutliga skatt den preliminära skatt, so

•enligt 2 mom. skall gottskrivas honom, med minst en femtedel av den si

liga skatten eller med minst tiotusen kronor, skall den skattskyldige

statsverket erlägga ränta med fem procent, för en beräknad tid av ett åf,

å den del av det överskjutande beloppet, som överstiger ettusen kronor;

•dock att det belopp, varå ränta sålunda skall beräknas, skall avrundas

närmast lägre hundratal kronor. Vid bedömande av om och med vilket be­

lopp, ränta skall utgå, skall i den slutliga skatten icke inräknas utskiftnings"

skatt, ersättningsskatt eller olycksfallsförsäkringsavgift, ej heller skall i,

-den preliminära skatten inräknas sådan i 2 mom. under 3) omförmäl

preliminär skatt, som erlagts efter den 30 april året näst efter inkomståret

Vad i denna förordning stadgas angående kvarstående skatt skall, dår

icke annat angives, äga motsvarande tillämpning beträffande i föregående,

stycke omfÖrmäld ränta.

-

¬

background image

r 272. —

421

28 §.

Kvarstående skatt, som icke uppgår till minst fem kronor, skall icke er­

läggas.

Kvarstående skatt skall förfalla till betalning:

om skattens belopp uppgår till högst femtio kronor, under den första

uppbördsterminen under uppbördsåret näst efter taxeringsåret; samt

om skattens belopp överstiger femtio kronor, med lika belopp under var­

dera av de båda första uppbördsterminerna under nämnda uppbördsår,

dock att belopp, som skall förfalla under den senare terminen, skall avrun­

das till närmast lägre hela antal kronor, därvid återstoden skall förfalla

under den förra terminen.

•sfei

kioi i Erj i

29 §.

Vid debitering av fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter och i 1 § omförmäl-

da annuiteter skall iakttagas:

att fastighetsskatten uträknas med ledning av den utdebitering för skat­

tekrona och skatteöre, som gäller i fråga om slutlig skatt, påförd på grund

av taxering under taxeringsåret;

att fastighetsskatten påföres i en gemensam post, därvid iakttages att

skattebeloppet vid öretal över femtio avrundas uppåt och vid annat öretal

avrundas nedåt till helt krontal;

att skogsvårdsavgift uträknas med tillämpning av det promilletal, som

årligen bestämmes i enlighet med vad därom särskilt är stadgat; samt

att annuitet eller, därest skattskyldig har att erlägga flera annuiteter,

summan av dessa påföres i helt antal kronor, därvid öretal bortfaller.

30 §.

Fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter och annuiteter, varom i 1 § sägs, sko­

la förfalla till betalning:

om skattens belopp uppgår till högst femtio kronor, under uppbördster-

minen i september månad under taxeringsåret;

om skattens belopp överstiger femtio men ej etthundra kronor, under

nämnda uppbördstermin och uppbördsterminen i november månad under

taxeringsåret; samt

om skattens belopp överstiger etthundra kronor, under nyss angivna två

uppbördsterminer samt uppbördsterminen i januari månad året näst efter

taxeringsåret.

Hjrgjif

Skall skatten förfalla till betalning under mer än en termin, skall den

fördelas med lika belopp på terminerna. Belopp som belöper å annan termin

än den i september månad skall dock avrundas till närmast lägre hela an-

tal kronor, därvid återstoden skall förfalla till betalning under sistnämnda

termin.

31 §.

Debitering av tillkommande skatt skall ske efter samma grunder, som

' Y JI gällt för debitering av motsvarande slutliga skatt, fastighetsskatt eller skogs-

vårdsavgifter, dock att vid debitering på grund av eftertaxering skall iakt­

tagas vad i 63 § kommunalskattelagen finnes stadgat.

Tillkommande skatt skall förfalla till betalning under uppbördstermin

eller uppbördsterminer, som lokal skattemyndighet bestämmer, dock högst

under sex på varandra följande uppbördsterminer. Därvid bör skatten i re­

gel fördelas på samma antal uppbördsterminer och efter samma grunder

som i 28 och 30 §§ sägs.

¬

background image

' •

422

— 1953.

^

32 §.

'

För envar skattskyldig skall uppläggas särskilt uppbördskort, Närni

föreskrifter härom samt rörande debitering av skatt å sådant kort ellét'

debiteringslängd, m. m. meddelas av Kungl. Maj :t.

33 §.

äi?

För skattskyldig skall utfärdas debetsedel, särskild för preliminär skatt/;

för slutlig skatt, för fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter och i 1 § omförmäl

?

da annuiteter samt för tillkommande skatt. Debetsedel skall upptaga å upp­

bördskortet eller i debiteringslängden angivna uppgifter. Vid debetsedel sk

la vara fogade skatteanvisningar, avsedda för inbetalning av skatt.

Vid debetsedel, avseende preliminär skatt, skall därjämte vara fogat skat­

tekort, upptagande å debetsedeln angivna uppgifter angående den skat '

skyldige och det slag av skatt, som påförts honom. Upptager debetsedel

uppgift angående tillämplig skattetabell och kolumn i tabellen, skall järn

väl nämnda uppgift angivas å skattekortet. Vid debetsedeln skall i sist an

givet fall fogas ett exemplar av tabellen i fråga.

Debetsedel med tillhörande skatteanvisningar och skattekort skall up

rättas i enlighet med av riksskattenämnden fastställt formulär.

34 §.

Har någon att erlägga skatt för flera fastigheter, som äro särskilt tax"

rade, skall, därest han före den 15 mars under taxeringsåret därom h

lokal skattemyndighet gör framställning, särskild debetsedel utfärdas

envar sådan fastighet.

35 §.

Debetsedel å fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter samt annuiteter, v

i 1 § sägs, skall senast den 25 augusti under taxeringsåret samt debet

å slutlig skatt senast den 15 december under taxeringsåret med posten.

'

kostnad för den skattskyldige tillställas denne under adress som är ang

i mantalslängd, taxeringslängd eller befolkningsregistret eller anmälts

den lokala skattemyndigheten.

' '

Debetsedel, avseende preliminär A-skatt, skall i den ordning, som i näs

föregående stycke sägs, översändas till skattskyldig senast den 18 jan

under inkomståret.

. ,

Har skattskyldig tidigare icke haft inkomst, för vilken preliminär A-sk

skolat utgöras, men börjar han under inkomståret uppbära sådan inko

skall han ofördröj ligen göra anmälan därom hos vederbörande lokala sk

temynd.ighei. Denna har att under i anmälningen uppgiven eller eljest kä

adress till den skattskyldige skyndsamt översända debetsedel,

;

36 §.

Debetsedel, upptagande preliminär B-skatt, skall i den ordning, som i o

§ första stycket sägs, Översändas till skattskyldig senast den 25 febru

under inkomståret.

Debetsedel å preliminär B-skatt, som grundar sig på preliminär tax

ring verkställd under inkomståret, så ock debetsedel å tillkommande ska

skola översändas till skattskyldig så snart ske kan.

37 §,

Därest skattskyldig som icke senast fem dagar efter den tidpunkt, som i

35 § första eller andra stycket eller i 36 § första stycket angives, erliållit

vederbörlig debetsedel, hos den lokala skattemyndigheten gör anmälan hä

om, åligger det denna att, om debetsedel bort utfärdas, under i anmälningen

uppgiven eller eljest känd adress ofördröjligen översända sådan till d

¬

background image

Nr 272. —

423

skattskyldige. Anmälan, som här avses, bör göras senast tio dagar efter

nyssnämnda tidpunkt.

38 §.

Skattskyldig äger hos vederbörande lokala skattemyndighet, då behov

(KMII

ytterligare skatteanvisningar föreligger eller anledning eljest uppkom-

mit, göra framställning om utfärdande av duplettdebetsedel. Har sådan

framställning gjorts, skall duplettdebetsedel skyndsamt översändas till

den skattskyldige under i framställningen uppgiven eller eljest känd adress.

Avdrag" å lön m. m. för gäldande av skatt.

i;

39 §.

^ mom. Vid utbetalning av kontant belopp, som för mottagaren (arbets-

shl l-' '

utgör sådan inkomst av tjänst som i 3 § 2 mom. under 1 första och

andra styckena avses (lön), skall den som utbetalar beloppet (arbetsgivaren)

verkställa avdrag för gäldande av preliminär A-skatt som arbetstagaren bar

att erlägga (skatteavdrag).

onijfj i..

Har arbetstagare, vilken bar att vidkännas skatteavdrag för preliminär

iråfi itlii A-skatt, att erlägga kvarstående skatt, som påförts i kommun där han man-

talssla-ivits för året näst före taxeringsåret, är arbetsgivaren skyldig att vid

utbetalning av lön verkställa skatteavdrag jämväl för gäldande av sådan

skatt. Avdragsskyldigbet föreligger dock icke, därest anställningen är av­

sedd att vara kortare tid än en vecka. Ej heller föreligger avdragsskyldigbet

beträffande sådan kvarstående skatt, som arbetstagare å svenskt bandels-

istelsiclö f artyg med en bruttodräktigbet av minst 500 registerton bar att erlägga,

ÉflDölfi såvida arbetstagaren icke bos arbetsgivaren påkallat att skatteavdrag skall

itestai' göras. För gäldande av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren vid

trdåiD varje utbetalningstillfälle avdraga belopp, motsvarande så stor del av den

under nästföljande uppbördstermin förfallande skatten, som med hänsyn

iDrdi ^r till antalet utbetalningstillfällen före ingången av den månad, då nämnda

!:j3!ltall uppbördstermin infaller, belöper å utbetalningstillfället. Belopp, som av­

drages vid annat utbetalningstillfälle än det första, skall dock avrundas till

ijfrdiEn närmast lägre hela antal kronor och återstoden avdragas vid det första

r,l,in sibi utbetalningstillfället.

^ mom. Under januari månad må skatteavdrag för gäldande av prelinii-

när A-skatt, beräknad enligt skattetabell, ske enligt den tabell och den ko-

lumn däri, som senast tillämpats under nästföregående inkomstår.

Där särskilda förhållanden därtill föranleda, må skatteavdrag jämväl un-

» der februari månad eller, då fråga är om arbetstagare å svenskt bandels-

fartyg med en bruttodräktigbet av minst 500 registerton, jämväl under feb-

ruari och mars månader ske på sätt i föregående stycke sägs.

3 mom. Har Kungl. Maj :t meddelat förordnande som i 3 § 3 mom. sägs,

pj|ir£i skall i fråga om skyldighet att verkställa skatteavdrag, m. m. gälla vad i

samband därmed föreskrives.

(Se vidare anvisningarna.)

40 §.

hulP

Det åligger arbetstagare, som skall erlägga preliminär A-skatt, att ome-

delbart efter mottagandet av debetsedel å sådan skatt till arbetsgivaren över-

lämna densamma. Har arbetstagai-e som nu sagts att gälda kvarstående

skatt, skall han snarast efter det han mottagit debetsedel å slutlig skatt över-

0 lämna denna eller vederbörlig del därav till arbetsgivaren. Tillträder arbets-

¬

background image

• ^'r'V

424

— 1953.

tagaren under tid, då skatteavdrag skall verkställas, ny anställning, skall d

betsedeln överlämnas till den nya arbetsgivaren ofördröj ligen efter det an-i;

ställningen tillträtts.

Arbetstagare, som icke har att gälda preliminär A-skatt, skall inom i för­

sta stycket angiven tid för arbetsgivaren uppvisa debetsedel å preliminär

B-skatt, påförd i hemortskommunen, eller skattekort å sådan skatt eller in­

tyg av lokal skattemyndighet, att arbetstagaren icke har att erlägga prelimi-'^

när A-skatt. Har debetsedel, skattekort eller intyg som nyss sagts ej upp'-

visats för arbetsgivaren och har till denne ej heller Överlämnats debetsedel

å preliminär A-skatt eller företetts skattekort å sådan skatt, skall skatte

avdrag för preliminär A-skatt verkställas med tjugufem procent eller, så

vitt angår arbetstagare å svenskt handelsfartyg med en bruttodräktighet a

minst 500 registerton, med tjugu procent av lönebeloppet vid varje avl"

ningstillfälle. Skatteavdrag som nyss sagts skall vid anställning, avsedd a

vara kortare tid än en vecka, dock icke göras å dagsinkomst understigan

tio kronor.

Skatteavdrag för kvarstående skatt verkställes allenast beträffande ska

skyldig, för vilken göres skatteavdrag för preliminär A-skatt. Har sådan ar.

betstagare icke till arbetsgivaren överlämnat debetsedel å slutlig skatt eller

vederbörlig del av debetsedeln och har han ej heller för arbetsgivaren uppvi­

sat debetsedel eller del därav som nyss sagts eller intyg av lokal skattemyn

dighet att han icke har att erlägga kvarstående skatt, skall under tid,

skatteavdrag for sådan skatt skall verkställas, dylikt avdrag ske med tjugii

fem procent av lönebeloppet vid varje avlöningstillfälle. Att skatteavdr

som nyss sagts icke skall verkställas vid anställning, som är avsedd v

-v

kortare tid än en vecka eller som är förlagd till i nästföregående stycke-

givet fartyg, framgår av 39 § 1 mom.

Därest arbetstagaren åtnjuter jämväl naturaförmån varom i 8 § fö

stycket sägs, skall skatteavdrag enligt andra eller tredje stycket beräku •

jämväl å naturaförmånens värde för den tid löneutbetalningen avser. .'C'f

Det belopp, som skall avdragas enligt andra eller tredje stycket, avruii-'

das till närmast lägre hela krontal.

'

(Se vidare anvisningarna.)

41 §.

^

1 mom. Vill arbetstagare, att skatteavdrag för gäldande av prelimin"

A-skatt skall under inkomståret eller viss del därav verkställas med störrfe

belopp än som enligt bestämmelserna här ovan skall ske, och gÖr han an­

mälan härom hos arbetsgivaren, är denne skyldig att från och med det av

löningstillfälle, som infaller näst efter det två veckor förflutit från det an­

mälningen skedde, verkställa det begärda skatteavdraget.

2 mom. Om det belopp, som skulle återstå sedan skatteavdrag gjort

jämte den inkomst den skattskyldige i Övrigt kan åtnjuta understiger vadt

den skattskyldige kan anses behöva till underhåll för sig själv och för make.

och oförsörjda barn (existensminimum), äger den lokala skattemyndigheten-

efter ansökan av den skattskyldige förordna, att skatteavdrag icke skall ske '

eller skall verkställas med mindre belopp än som skulle ske enligt bestäm- .

melserna här ovan. Nedsättning av skatteavdrag för preliminär skatt må

dock icke beviljas skattskyldig annat än vid nedsatt arbetsförmåga, långva­

rig oförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbörda eller i annat därmed jäm­

förligt läge.

Det belopp, som motsvarar den skattskyldiges existensminimum, skall be­

räknas med ledning dels av bestämmelserna i 50 § 2 mom. kommunalskattc- V

lagen och anvisningarna till nämnda paragraf om avdrag för väsentligen'

¬

background image

r 272. —

425'

ilif^''nedsatt skatteförmåga vid existensminimum, dels ock av de normalbelopp för

^'existensminimum, som fastställas jämlikt nämnda lagrum.

(Se vidare anvisningarna.)

42 §.

Är utbetald lön icke av den storlek, att därå kan verkställas skatteavdrag

^'''%;motsvarande för lönen utgående preliminär skatt jämte den kvarstående

^iiji.skatt, som belöper å utbetalningstillfället, skall genom skatteavdraget inne-

filiiijij^liållet belopp anses i första hand avse preliminär skatt.

Kan vid visst utbetalningstillfälle skatteavdrag icke verkställas med be-

®pit{ftj,lopp, so m motsvarar å utbetalningstillfället belöpande skatt, skall vid senare

stinillc.jrijsutbetalningstillfälle fö re ingången av den månad, då nästföljande uppbörds-

'Ppinltriermin i nfaller, avdragas så stort belopp att de innehållna beloppen tillhopa

iBlilhijifjforslå att gälda under nämnda uppbördstermin förfallande skatt. Kan så icke

frjitErVjSke och inbetalar icke arbetstagaren efter anmodan från arbetsgivaren fe­

lande belopp senast den 11 i den månad, då uppbördsterminen infaller, skola

JJlklrilfade innehållna beloppen av arbetsgivaren inbetalas på sätt i 56 § 2 mom. om-

l-sblLBujfÖrmäles.
ilhläCi É

43 §.

arklsmK ^ m om. Arbetsgivare skall vid varje avlöningstillfälle genom särskilt kvittO'

I av lÉ(teller på annat lämpligt sätt lämna arbetstagare uppgift om det belopp, som

, stiiiiijgenom skatteavdrag innehållits å lönen. Skyldighet att lämna sådan upp-

dragibagift föreligger dock icke, om lönen kvitteras å avlöningslista, varå skatteav-

l e, Itt (Mraget angivits.

somifäia Efter utgången av den sista uppbördstermin, under vilken skatt enligt

Ötegäcråödebetsedel skall erläggas, eller, om arbetstagare tidigare slutat sin anställ­

ning, vid dennas slut skall arbetsgivaren till arbetstagaren återställa debetse-

vawi l deln. Därvid skall arbetsgivaren hava å debetsedeln lämnat uppgift om sum-

(ijf stjdälfman av verkställda skatteavdrag och den tid av inkomståret som avdragen

[slrémuavse. D ylik uppgift, som skall vara av arbetsgivaren eller någon hos honom^

anställd undertecknad eller signerad, skall tillika omfatta arbetsgivarens

namn och adress.

Har debetsedel icke överlämnats, skall arbetsgivaren efter utgången av

den sista uppbördstermin, vid vilken genom skatteavdrag innehållen preli­

minär eller kvarstående skatt skall inbetalas, eller, om arbetstagaren tidigare

ijji/jjiypslutat sin anställning, vid dennas slut till arbetstagaren överlämna skriftlig;

uppgift i enlighet med vad i föregående stycke sägs. Har skatteavdrag verk-

( j fjiställts fö r såväl preliminär som kvarstående skatt, skall uppgift lämnas sär-

((jaskilt för den preliminära och särskilt för den kvarstående skatten.

^ Det ankommer på riksskattenämnden att fastställa formulär till erforder-

liga blanketter för uppgiftsskyldighet som i detta moment sägs. Blanketterna

skola genom statsverkets försorg kostnadsfritt tillhandahållas arbetsgivare.

2 mom. Arbetsgivare är pliktig att låta arbetstagare, när så utan väsentlig

I

olägenhet kan ske, taga del av för honom utfärdad debetsedel, som förvaras

arbetsgivaren.

44 §.

Länsstyrelsen skall övervaka, att arbetsgivare behörigen fullgör sina skyl-

(liiaEi'i'digheter enligt bestämmelserna i 39—43 §§.

Det åligger lokal skattemyndighet att med hjälp av exekutionsbiträden in­

om myndighetens tjänstgöringsområde biträda länsstyrelsen vid fullgörande

av ovannämnda övervakning.

10^^' På begäran av arbetsgivare eller arbetstagare skall den lokala skattemyn-

digheten å den ort, där arbetsgivaren har sitt kontor eller lönen eljest ut-

I lör fi-'

¬

background image

426

- 1953.

betalas, lämna besked i frågor, som angå skyldigheten att verkställa s '

avdrag, beräknandet av sådant avdrag eller tillämpningen i övrigt av be

melserna i 39—43 §§.

Jämkning av preliminär skatt.

45 §.

t mom. Sedan debetsedel å preliminär skatt utfärdats, må, därest bät

överensstämmelse mellan den preliminära och den motsvarande slutlig

skatten därigenom kan antagas uppkomma, genom jämkning föreskriv

ändrade grunder för uttagande av den preliminära skatten. Jämkning s

göras bland annat i följande fall, nämligen

1) då skattskyldig har att utgöra preliminär A-skatt och enligt underrä

telse från länsbyrå fÖr folkbokföringen sådan ändring skett i den skattsky

diges civilstånd, vartill hänsyn skall tagas vid taxering under året näst ef

inkomståret;

2) då skattskyldig visar eller, såvitt hans ortsavdrag är beroende av

kes inkomst, gör sannolikt att ändring skett i förhållande, vartill hän

skall tagas vid bestämmande av ortsavdrag för honom vid den taxering, s

skall verkställas under året näst efter inkomståret;

3) då skattskyldig gör sannolikt eller det eljest för myndigheten frams

såsom troligt, att den preliminära skatten till följd av ändring i inkomst e

i avdrag för omkostnader i förvärvskälla eller beträffande ^Imänna avdr

eller av annan anledning kommer att avvika från motsvarande slu

skatt;

4) då skattskyldig visar eller myndigheten eljest erhåller kännedo

att den skattskyldiges skatteförmåga blivit väsentligen nedsatt av

ning, varom i 50 § 2 mom. kommunalskattelagen förmäles, dock att j. -

ning av skäl, som angivas i tredje stycket nämnda moment, icke skall

om den skattskyldige har att utgöra preliminär A-skatt och således bes

melserna i 41 § 2 mom, äro tillämpliga; eller

^

5) då genom ändring i inkomstförhållandena eller av annat skäl ändrad-

skatteform synes påkallad,

_ j'

I fall, som under 3) sägs, bör såvitt angår preliminär A-skatt jämk ",

vidtagas allenast då på grund av jämkningen preliminär skatt komme

uttagas med minst en femtedel högre eller lägre belopp än som utan jä

ning skulle erläggas, dock att jämkning icke skall ske då ändringen i d

preliminära skatten understiger tjugufem kronor. Jämkning av prelimi'

B-skatt i nyss angivna fall bör göras allenast då påräknelig inkomst ni

minst en femtedel över- eller understiger den tidigare antagna inkomst^

dock med minst sexhundra kronor.

Oaktat vad i föregående stycke sägs, må jämkning verkställas om skill.

den mellan slutlig och eljest utgående preliminär skatt komme att bli

mer betydande eller fråga är om nedsatt skatteförmåga eller annan särski

omständighet.

Erhåller lokal skattemyndighet genom anmälan av skattskyldig eller elj

vetskap om att preliminär skatt blivit obehörigen eller med oriktigt belo

påförd eller att felaktighet ägt rum vid utskrivandet av debetsedel, s

myndigheten vidtaga den jämkning av nämnda skatt, som i följd härav
erfordras.

^

Innan jämkning äger rum, skall den skattskyldige beredas tillfälle att

ra sig, där detta icke uppenbarligen är obehövligt.

Jämkning må icke verkställas efter inkomstårets utgång med mindre d

v n •

¬

background image

'

.Nr 272. —

427

i'jpreliminära skatten därigenom nedsättes. Ansökan om såd,an jämkning

skäll av skattskyldig ingivas före utgången av april månad året näst efter

inkomståret.

2 mom. Har skattskyldig inbetalt preliminär skatt med belopp, som beräk­

nas överskjuta motsvarande slutliga skatt med minst en femtedel av sist­

nämnda skatt, dock minst etthundra kronor, skall efter beslut av den lokala

skattemyndigheten i samband med jämkning det överskjutande beloppet

återbetalas till den skattskyldige på sätt i 68 § 1 mom. sägs utan avvaktan å

debitering av den slutliga skatten. Då särskilda omständigheter därtill föran-

lj;r,j,leda, m å lokal skattemyndighet besluta om återbetalning av för mycket er-

lagd preliminär skatt, även om den inbetalda preliminärskatten icke över-

i;;0ger den beräknade slutliga skatten på sätt nyss angivits.

'

(Se vidare anvisningarna.)

^

46 §.

ijimiafei 1 mom. Beslut om jämloiing av preliminär skatt meddelas av den lokala

I skattemyndighet, å vilken det ankommer att för inkomståret utfärda de-

^0 il

betsedel avseende sådan skatt för den skattskyldige.

Är skattskyldig icke bosatt inom förenäranda myndighets tjänstgöringsom-

i^iiffltetråde, må ansökan om jämkning av preliminär skatt ingivas till den lokala

skattemyndigheten å bosättningsorten. Denna har att, sedan erforderlig ut-

niyDilijl& redning i ärendet införskaffats, översända ansökningen till i första stycket

indrin'iii omförmäld myndighet.

andfälkä 2 mom. Beslut om jämkning skall tillställas den skattskyldige. Innebär

motsTärii beslu tet, att debiterad preliminär skatt, som förfaller till betalning efter det

beslutet meddelats, skall utgöras med annat belopp än som tidigare utfärdad

eÄrfe debetsedel utvisar, skall därjämte utfärdas ny debetsedel upptagande den

j j iji i änd rade skatten.

Sker jämloiing av preliminär skatt, vilken beräknas enligt skattetabell, av

anledning som i 45 § 1 mom. under 1) eller 2) sägs, skall i beslutet angivas,

itlé#

kolumn i tabellen som med hänsyn till det ändrade ortsavdraget skall

tillämpas vid skattens beräkning. Vidtages jämkning av sådan preliminär

skatt av annan anledning än nyss sagts, skall i beslutet därom angivas, att

skatten skall beräknas t. ex. å ^åss del av inkomsten eller å inkomsten mins-

.

kad med visst belopp eller ock att skatten skall utgå med viss procent av in-

komsten.

jämkning av preliminär skatt, vilken utgår efter i 7 § omförmäld pro-

ff

centsats, skall i beslutet angivas efter vilken procentsats den ändrade skat-

ta skall utgå.

.'Sker jämkning av preliminär B-skatt, skall skatten beräknas på enahanda

,ljs

som i 13, 15 och 25 §§ angives beträffande påföring av sådan skatt efter

(Preliminär taxering.

p' 3 mom. Beslut om jämkning, som grundar sig på ansökan av skattskyldig,

K'^-^'(vSkall, 'd är icke ärendes invecklade beskaffenhet eller andra särskilda om-

ständigheter till annat föranleda, meddelas beträffande lön senast inom tio

dagar samt beträffande annan inkomst senast inom tjugu dagar efter det

_ ansökan om jämkning inkommit till den lokala skattemyndigheten. Beslutet

jämte, i förekommande fall, den nya debetsedeln skall skyndsamt tillställas

skattskyldige utan kostnad för denne.

Arbetstagare, å vilkens lön avdrag för gäldande av skatt skall verkställas,

0'm har att ofördröjligen till arbetsgivaren överlämna beslut om jämkning jäm-

te, i förekommande fall, den nya debetsedeln. Dylikt beslut skall av arbets-

,^0 givaren iakttagas med början vid det avlöningstillfälle, som infaller näst ef­

ter det en vecka förflutit från det beslutet överlämnades till arbetsgivaren.

^ 120—530024. Svensk förfaitningssamling 1953, Nr 272 -

293.

¬

background image

428

— 1953.

4 mom. Skattskyldig är efter anmaning av lokal skattemyndighet sk

att för jämkning av den preliminära skatten avgiva preliminär självdé

ration eller inkomma med för den skattskyldige utfärdad debetsedel å pi"

liminär skatt. Befinnes deklaration ofullständig, äger myndigheten anm

den skattskyldige att fullständiga den avgivna deklarationen. Bestämmelser

na i 21 § skola härvid äga motsvarande tillämpning.

(Se vidare anvisningarna;

47 §.

Har genom skatteavdrag innehållits större belopp än som enligt meddelä

beslut om jämkning skall under den närmast följande uppbördstermin

inbetalas, skall arbetsgivaren skyndsamt mot kvitto tillhandahålla arbets

garen vad sålunda för mycket innehållits.

Anstånd med inbetalning av skatt.

]•

48 §.

••

1 mom. Skattskyldig, vars skattebetalningsförmåga på grund av arbetsl"

bet eller sjukdom eller eljest oförvållat blivit nedsatt, må beviljas anst

med erläggande av preliminär B-skatt, kvarstående skatt, fastigbetsska

skogsvårdsavgifter eller i 1 § omförmälda annuiteter eller tillkommande ska

som förfaller till betalning under högst två av de uppbördsterminer, vi^

utlöpa närmast efter det ansökan om anstånd gjorts. Anståndet må a,

hela skatten eller del därav. Anståndstiden må bestämmas till längst ett

efter utgången av den månad, varunder den första av nyssnämnda term"

infaller, dock att anstånd med erläggande av fastighetsskatt, skogsvård

gifter samt annuiteter, varom i 1 § sägs, icke må beviljas för längre f

att den i 17 kap. 6 § bandelsbalken stadgade förmånsrätten för dylik

;

kan göras gällande.

, ,

2 mom. X^ärnpliktig, som inryckt till militärtjänstgöring och vars skattieK

betalningsförmåga till följd härav blivit nedsatt, må beviljas anstånd medj

erläggande av preliminär B-skatt, kvarstående skatt, fastighetsskatt, skogf

vårdsavgifter eller i 1 § omförmälda annuiteter eller tillkommande s

som förfaller till betalning under uppbördstermin, vilken helt eller delvis '

faller under tiden för militärtjänstgöringen eller under tiden därefter, do

senast under tredje kalendermånaden efter den då tjänstgöringen upphör,

ståndet må avse hela skatten eller del därav. Anståndstiden må bestäm

till längst ett år efter utgången av den månad, varunder den uppbörds _

min infaller som anståndet avser, dock att anstånd därutöver må bevil

för tiden intill dess den värnpliktige efter beviljad ledighet för återg

till civil verksamhet (hempermittering) eller hemförlovning tre kålen

månader i följd varit fri från tjänstgöring. Anstånd med erläggande av f_

tighetsskatt, skogsvårdsavgifter samt annuiteter, varom i 1 § sägs, må

väl icke beviljas för längre tid än i 1 mom. stadgas,

3 mom. Har, sedan anstånd beviljats, den skattskyldiges ekonomiska fö.

hållanden undergått väsentlig förbättring, må frågan om anstånd fÖr d

skattskyldige upptagas till förnyad prövning.

(Se vidare anvisningarnä

49 §.

'

i mom. Skattskyldig, som anfört besvär över beskattningsnämnds el

skattedomstols beslut rörande taxering, må beviljas anstånd med inbetalni

av skatt på grund av taxeringen, därest vederbörande taxeringsintendQ

i yttrande över den skattskyldiges framställning om anstånd förklarat

icke hava något att erinra mot bifall, helt eller delvis, till densamma.

¬

background image

Nr 272. —

429

iSJI' stånd må avse skatt till belopp, som betingas av taxeringsintendentens ytt-

rande.

Har skattskyldig taxerats å mer än en ort för samma inkomst eller för-

mögenhet eller har fastighet taxerats å mer än en ort, må anstånd medgivas

med inbetalning, helt eller delvis, av ettdera eller båda av de skattebelopp,

som påförts i anledning av taxeringen i fråga.

Anståndet skall gälla till dess två månader förflutit från dagen för pröv­

ningsnämndens eller vederbörande skattedomstols beslut i anledning av be-

svären; dock att anstånd med erläggande av fastighetsskatt och skogsvårds-

®avgifter icke må beviljas för längre tid än i 48 § 1 mom. stadgas.

2 mom. Har dödsbo ansökt om befrielse från erläggande av skatt, som

påförts den avlidne eller dödsboet, eller har dödsboet anfört besvär över be-

:slut i sådan fråga, skall vad i 1 mom. första och tredje styckena sägs äga

j.

jmotsvarande tillämpning.

I 3 mom. Gör skattskyldig gällande att han på grund av fel vid debiteringen

påförts skatt obehörigen eller med för högt belopp och har han häri sökt

!;rättelse hos lokal skattemyndighet, må den skattskyldige beviljas anstånd

^ erläggande av skatten eller del därav. Anståndet skall gälla till dess en

jj^jliptjl^ånad förflutit från dagen för den lokala skattemyndighetens beslut i anled-

hing av ansökningen om rättelse i debiteringen.

4 mom. Om den preliminära skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gottskri-

vas skattskyldig, kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och om

det överskjutande beloppet är helt eller delvis oguldet, må den skattskyldige,

därest han försummat att begära jämkning inom den i 45 § 1 mom. sista

stycket angivna tiden, beviljas anstånd med erläggande av så stor del av

T li! nämnda belopp, som kan antagas bliva avkortat enligt 65 §.

(Se vidare anvisningarna.)

riteW:

gp

Beslut om anstånd, som i 48 och 49 §§ sägs, meddelas, efter skattskyldigs

[ici ljaiäiä framställning, av den lokala skattemyndighet, som utfärdat debetsedel å den

skatt som med anståndet avses.

^ti(-j©

Ansökan om anstånd enligt 48 § 2 mom. skall ställas till den lokala skatte-

tj i)jl(E!ki mynd ighet, varom i första stycket förmäles, samt ingivas eller insändas

till familjebidragsnämnden i den kommun, som har att utgiva familjebidrag

(jjjnsMS.enligt familjebidragsförordningen den 29 mars 1946. Sådan ansökan bör av

j5tijaBl;|den vä rnpliktige göras så snart ske kan och senast inom en månad efter ut-

[jjjjjQD^Iahgen a v först infallande uppbördstermin, som anståndet skall avse. Har

ansökan icke inkommit till familjebidragsnämnden inom tre månader efter

.^^Ijirmiiit^

slut, må ansökningen icke upptagas till prövning,

i'

Beslut om anstånd skall skyndsamt meddelas den skattskyldige utan kost-

^ .jj^j^r^inadiför denne.

\4

om anstånd avseende kvarstående skatt, skola bestämmelserna i

iBi ' # § 3 mom. andra stycket och 47 § äga motsvarande tillämpning.

51 §.

Sedan anstånd meddelats, må den av anståndet omfattade skatten icke in-

^ drivas under tiden för anståndet, ej heller må restavgift varom i 58 § sägs

uttagas för skatten.

_ Är skattskyldig berättigad utfå för mycket erlagd skatt, må denna tagas

i anspråk för gäldande av restförd skatt, som med anståndet avses.

Har anståndstiden gått till ända utan att skatten till fullo guldits, skall

den skattskyldige erlägga restavgift å den del av skatten, som då återstod

ij.'t ogulden.

¬

background image

v-

i rfe

430

_ 1953. Nr

P

Uppbörd av skatt.

ff

52 §.

P

Uppbörd av skatt verkställes genom postverket samt de penninginrätt-

ningar, med \ålka Kungl. Maj :t därom träffat avtal.

Arbetsgivare skall för arbetstagare ombesörja inbetalning av skatt, som

-I

innehållits å dennes lön.

Inbetalning av skatt sker kostnadsfritt.

53 §.

1 mom. Debiterad skatt samt sådan preliminär A-skatt, som av arbe

givare innehållits med ledning av debetsedel, skall, där ej nedan id

paragraf eller i 55 eller 56 § annorlunda stadgas, senast under den upphör

termin, då skatten förfaller till betalning, medelst skatteanvisning inbet

å fast postanstalt inom riket eller hos sådan penninginrättning, varom i 52

Inbetalning, som icke skall ske på sätt i nästföljande stycke sägs, må o

kunna fullgöras sålunda, att skattebeloppet medelst girering överföres t'

postgirokontorets skatteavdelning. För att dylik inbetalning, avseende vi

,

uppbördstermin, skall anses fullgjord under denna termin, skall försände

innehållande girokort jämte skatteanvisning eller skatteanvisningar äv

^

som, i sistnämnda fall, summerad förteckning över de olika skattebelopp^^ J

hava inkommit till postans^talt senast å terminens sista dag.

- ^

Arbetsgivare med minst två arbetstagare så ock annan arbetsgivare, jb'e-

träffande vilken länsstyrelsen eller i stad den lokala skattemyndigheteii'iSa

förordnat, skall inbetala under uppbördstermin förfallande skatt, som inne­

hållits å arbetstagares lön, sålunda, att det sammanlagda skattebeloppet

medelst inbetalningskort eller girokort inbetalas eller överföres till post­

girokontot för skatteavdelningen vid postkontoret i residensstaden. Sam­

tidigt skola skatteanvisningar jämte summerad förteckning över de oUkn

skattebeloppen insändas till skatteavdelningen; arbetsgivare med minst ett­

hundra arbetstagare må dock efter tillstånd av vederbörande länsstyrel

insända skatteanvisningar avseende preliminär A-skatt jämte summer

förteckning över de olika, vid varje uppbördstermin till skatteavdelni

inbetalda skattebeloppen allenast en gång om året i samband med inbe

ning av skatt förfallande till betalning under uppbördsterminen i januari

nad. I sist avsett fall skall arbetsgivaren för varje arbetstagare insända

nast en skatteanvisning på vilken upptagits sammanlagda beloppet av de f

arbetstagaren gjorda skatteavdragen. Arbetsgivare, varom i detta stycke fö

mäles, må samtidigt med inbetalning av arbetstagares skatt inbetala jäm

arbetsgivaren själv påförd preliminär och kvarstående skatt. För att inbet

ning skall anses verkställd under uppbördsterminen, skall inbetalningskort

eller girokortet ävensom i förekommande fall försändelsen hava inkomm

till postanstalt senast den 18 i den månad, under vilken terminen infall

Vid inbetalning av preliminär A-skatt för arbetstagare skall arbetsgivar

å skatteanvisningen hava angivit storleken av det inbetalade skattebeloppe

Skattskyldig, som önskar före utgången av sista uppbördsterminen un

uppbördsåret erlägga preliminär skatt med belopp utöver vad som debit ,

rats, må göra detta medelst skatteanvisning, därvid beloppet antecknas,

därför avsedd plats å anvisningen. Sådant belopp skall, därest sltattsky

icke inbetalar vid senare tillfälle under uppbördsåret förfallande skatt, a

räknas härå.

,1

¬

background image

. Nr 272. —

431

2 mom. Sker inbetalning av skatt medelst skatteanvisning å postanstalt

eller hos penninginrättning, skall kvitto lämnas i överensstämmelse med an­

visningar å debetsedeln.

Vad nu sagts skall även gälla, då skatt inbetalats i den ordning, som i

1 mom. andra stycket sägs, därvid det ankommer å postgirokontorets skatte­

avdelning att till den, som verkställt inbetalningen eller gireringen, över-

sända särskilt kvitto beträffande varje skatteanvisning.

Kvitto, meddelat i annan ordning än i överensstämmelse med anvisning­

arna å debetsedeln, gäller icke.

3 mom. Då särskilda skäl därtill äro må Kungl. Maj ;t eller, efter Kungl.

Maj:ts bemyndigande, generalpoststyrelsen medgiva dels att viss arbetsgi-

vare eller viss grupp av arbetsgivare må, utan att gälda sådan särskild avgift

eller restavgift varom förmäles i 54 eller 58 §, inbetala arbetstagares under

uppbördstermin förfallande skatt efter utgången av samma termin eller, be-

träffande arbetsgivare, som i 1 mom. tredje stycket sägs, efter den 18 i den

inånad, uppbördsterminen infaller, dels ock att viss arbetsgivare eller viss

grupp av arbetsgivare må inbetala skatt för arbetstagare i annan ordning

s[yft(g. un i denna förordning sägs.

54 §.

il, shlf;

Har skattskyldig eller annan arbetsgivare än i 53 § 1 mom. tredje stycket

[ea5,iQ sägs försummat att under uppbördstermin inbetala därunder förfallande

)[ij2^ ska tt, äger han att senast den 18 i den månad, under vilken terminen infallit,

j c

å fast postanstalt inom riket medelst skatteanvisning erlägga skatten, därvid

jj

han tillika skall gälda särskild avgift, utgörande för skattebelopp om

;atari

högst 20 kronor

20 öre

äif,bii-över 20 men icke över 50

»

50 »

» 50 >

»

100

2>

1 krona samt

* .

'

^

varje påbörjat hundratal kronor.

Oavsett om inbetalning av skatt avser en eller flera skatteposter, vare

iraeWs Iiögsta avgift etthundra kronor.

Inbetalas skatt i den ordning, som i första stycket sägs, skall postanstalt

lämna kvitto i enlighet med vad i 53 § 2 mom. första stycket finnes före-

' " slcrivet samt därjämte förse skatteanvisningen med frimärke till belopp,

^ • , '• motsvarande den erlagda särskilda avgiften.

Då särskilda omständigheter därtill föranleda, må länsstyrelse förordna

om, återbetalning, helt eller delvis, av avgift, som erlagts enligt bestäm-

jneiserna i denna paragraf.

^

:

J fråga om inbetalning av skatt för arbetstagare, som är anställd å svenskt

.j^^ji^^liändelsfartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton och för vil-

jj^/ken s katteavdrag verkställes, skola i stället för de i 53 § 1 mom. och 54 §

meddelade bestämmelserna gälla vad nedan stadgas.

^^0 Vederbörande befälhavare skall till rederiet fÖr inbetalning av skatt redo-

®

visa belopp motsvarande verkställda skatteavdrag samt översända skattean-

^

visningar jämte summerad förteckning över de särskilda skattebeloppen.

Vederbörande rederi skall inbetala under uppbördstermin förfallande

'

skatt sålunda att det sammanlagda skattebelopjjet för ifrågavarande arbets-

tagare medelst inbetalningskort eller ^rokort inbetalas eller överföres till

postgirokontot för skatteavdelningen vid postkontoret i residensstaden i det

län, där rederiet har sitt huvudkontor; samtidigt därmed skola skatteanvis-

¬

background image

432

_ 1953.

ningar ävensom summerad förteckning över de särskilda skattebeloppe

sändas till vederbörande skatteavdelning.

Inbetalningen skall ske senast å sista dagen i andra månaden efter d

då uppbördsterminen infallit. Möter binder för inbetalning inom nämnda ti

må länsstyrelsen i det län, där rederiets huvudkontor är beläget, bevilja

stånd med inbetalningen, i regel dock högst en månad.

56 §.

1 mom. Inbetalas i annat fall än i 53 § 1 mom. tredje stycket, 54 ell

55 § sägs skatt medelst skatteanvisning under tiden mellan två uppbörd

terminer, skall skatten anses vara inbetald under den senare av dessa te

ner, såvida icke av anteckning å inbetalningskort eller girokort eller elj

framgår att inbetalningen avser skatt, som förfallit till betalning under

tidigare uppbördstermin.

2 mom. Till särskilt postgirokonto (centrala skattekontot) skall inbet

eller medelst girering överföras:

a) preliminär A-skatt, som arbetstagare erlägger utöver vad som inneh

lits genom skatteavdrag å hans lön, eller preliminär B-skatt, som skattsk'

dig utöver debiterat belopp inbetalar efter utgången av den sista uppbörd

terminen under uppbördsåret;

b) annan skatt än preliminär skatt, därest inbetalning sker av allenast

del av den skatt, som förfaller till betalning under uppbördstermin;

c) skatt, som på grund av att debetsedel saknas eller av annan anledning

icke kan inbetalas medelst skatteanvisning; samt

d) skatt, som icke inbetalats inom föreskriven tid men som erlägges in­

nan indrivning sker.

Även om arbetstagare And anställning, avsedd att vara kortare tid an en

vecka, överlämnat debetsedel å preliminär A-skatt, må arbetsgivaren till

centrala skattekontot inbetala för arbetstagaren innehållen preliminär A-

skatt.

Vid inbetalning av skatt som under d) sägs skall samtidigt inbetalas rest{.

avgift, varom i 58 § förmäles.

3 mom. Beträffande inbetalning som i 2 mom, första stycket under b) oc

c) samt i 2 mom. andra stycket sägs skall följande gälla.

Avser inbetalningen skatt, som innehållits för arbetstagare, vars anstå

ning upphört före ingången av månad, varunder nästföljande uppbördsf

min inträffar, skall inbetalningen göras inom fjorton dagar från det ans "

ningen upphörde, dock icke senare än å nämnda uppbördstermin, så '

länsstyrelsen eller i stad den lokala skattemyndigheten icke medgivit

stånd med inbetalningen.

1 annat fall än i föregående stycke sägs skall inbetalningen verkställ

senast under den uppbördstermin, då skatten förfaller till betalning.

Vad ovan i detta moment sägs, har icke avseende beträffande inbetaln'

av skatt, som innehållits för arlDetstagare å svenskt handelsfartyg med e

bruttodräktighet av minst 500 registerton. Skatt som innehållits för såd

arbetstagare skall även i nu avsedda fall inbetalas inom tid, som i 55 § sä

4 mom. Skatt, som inbetalas till centrala skattekontot, skall anses v

inbetald den dag då inbetalningskort eller försändelse innehållande giroko

inkommit till postanstalt.

Vid inbetalningen skall å inbetalningskortet eller girokortet angivas de

skattskyldiges namn och postadress ävensom skatteslag, uppbördsår o

uppbördstermin, samt, där så kan ske, den skattskyldiges födelsetid

mantalsskrivningsadress samt debetsedelns nummer. Då arbetsgivare inbc

f

¬

background image

^

. Nr 272. —

433

'talar genom skatteavdrag innehållen skatt, skall därjämte arbetsgivarens

namn och adress angivas. Ej må inbetalnings- eller girokort avse mer än

7 en skattskyldig och en skattepost.

Då arbetsgivare till centrala skattekontot har att vid samma tillfälle inbe­

tala skatt för flera arbetstagare, må, oaktat vad nyss sagts, inbetalningen

ske i en post, därest samtidigt insändes förteckning över arbetstagarna utvi­

sande på envar av dem belöpande skattebelopp. Till förteckningen, som jäm­

väl skall innehålla uppgifter i enlighet med vad i nästföregående stycke sägs,

skall användas av postverket tillhandahållen blankett.

5 mom. Har till centrala skattekontot inbetalt belopp på grund av bristfäl-

liga identifieringsuppgifter icke kunnat tillgodoföras skattskyldig inom sju

år efter utgången av det uppbördsår, under vilket inbetalningen skedde, skall

beloppet tillfalla statsverket.

57 §.

Penninginrättning, varom i 52 § sägs, postanstalt och postgirokontorets

„j;

skatteavdelning skola redovisa inbetald skatt till skatteavdelning vid post-

[!

^^'.kontor i residensstad i den ordning Kungl. Maj :t bestämmer.

aTdaffiiji.

ainjston

ppkdrte

IleravBi

Skatteavdelning vid postkontor eller, såvitt gäller skattskyldiga i stad och

Kungl. Maj :t ej annorlunda förordnat, den lokala skattemyndigheten i staden

skall anteckna inbetald skatt å uppbördskort samt upprätta restlängd i den

ordning Kungl. Maj :t bestämmer.

IS® a

Indrivning av restförd skatt.

ÖS §.

vara kitefl

Liaite

i mom. Har skattskyldig eller arbetsgivare som verkställt skatteavdrag

a)cMl ci [f(Si underlåtit att inbetala skatt i tid och ordning, som i 53, 54 eller 55 § eller

56 § 3 mom. sägs, skall utgå restavgift, beräknad efter fyra öre för varje

samti it iL-l

Icrona av den del av skatten, som sålunda icke erlagts, dock ej mindre

°

än tjugufem öre. Vad nu sagts skall i fall, som avses i 56 § 3 mom. andra

ilistKtftG stycket, gälla endast om där angiven inbetalning icke verkställts senast

, under den uppbördstermin, som infaller närmast efter utgången av den

m

under vilken skatteavdraget verkställts, eller, därest anstånd med

medgivits, före anståndstidens utgång,

tolriii

Jnom. Då särskilda omständigheter därtill föranleda, må befrielse från

^skyldighet att erlägga restavgift meddelas av länsstyrelse.

' ' Riksräkenskapsverket äger att, i den mån så påkallas, meddela särskilda

föreskrifter i fråga om befrielse från skyldighet att erlägga restavgift.

ism-

ö9 §.

0z''^

Det åligger utmätningsman eller, efter dennes uppdrag, utmätningsman

, underställt exekutionsbiträde att enligt av Kungl. Maj:t utfärdade bestäm-

iuj fi S;' melser verkställa indrivning av skatt och för sådant ändamål, i den utsträck-

jlgc'i' ning detta är medgivet, förrätta utmätning eller bevilja införsel.

100^'

60 §.

J mom. Vad i 6 § utsökningslagen stadgas om jäv mot utmätningsman

gälle ock med avseende å den, som förrättar utmätning för skatt.

%u

2 mom. Vid utmätning för skatt skola, med de förbehåll som i 3 mom.

-

- --

sägs, lända till efterrättelse utsökningslagens föreskrifter om verkställighet av

¬

background image

434

— 1953.

'

utmätning och vad därvid må undantagas, om utmätt egendoms försäljh

om fördelning av medel, som till följd av utmätning influtit, samt om Ida-

gan över utmätningsmans förfarande.

3 mom. Vad i utsökningslagen stadgas om skyldighet för borgenär att i

vissa fall förskjuta kostnad äger ej tillämpning vid utmätning för skatt.

Utmätning må även i gäldenärens frånvaro genast förrättas utan att sådan

underrättelse, varom i 59 och 60 §§ utsökningslagen sägs, blivit honom med­

delad. Skall utmätning ske av gäldenären tillhörig fast egendom, som finnes

å annan ort än där han har sitt hemAust, skall dock underrättelse jämte

iii'

uppgift om förrättningsstället med rekommenderat tjänstebrev senast fjorton

dagar före förrättningen avsändas till gäldenären under adress, som angivits

i rostlängden eller eljest kan av utredningsmannen utrönas. Återkommer rji.

brevet såsom obeställbart, skall utmätningsmannen därom underrätta över-

exekutor \åd insändandet av protokoll över utmätningen; och åligger det i

sådant fall överexekutor att, innan vidare åtgärder för egendomens försälj-

011

ning vidtagas, anställa de ytterligare efterforskningar rörande gäldenären

^

\'istelseort, som med hänsyn till av utmätningsmannen redan vidtagna åt

V;

gärder och övriga omständigheter må anses erforderliga, samt, om vistelse-

orten därvid utrönes, på sätt överexekutor finner lämpligt lämna gäldenären

underrättelse om utmätningen. Har egendomen veterligen övergått till n;^,

ägare, skola åtgärder varom i detta stycke sägs i stället vidtagas för hanS

underrättande. Kan hans adress ej utrönas, bör dock underrättelse lämnas^

förre ägaren.

4 mom. Beträffande införsel för skatt skall iakttagas vad som är stadgat

i 21 § lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta.

61 §.

1 mom. Därest skattskyldig, som häftar för restförd skatt, enligt vunnen

upplysning vistas å känd ort utom riket och skatten vid undersökning inom .

riket icke kunnat uttagas, skall utmätningsmannen, där ej stadgandet i 2

mom. till annat föranleder, därom göra anmälan hos länsstyrelsen, som så­

vitt ske kan vidtager åtgärd för att den skattskyldige genom vederbörande

beskickning eller konsulat erhåller anmaning att till beskickningen eller

konsulatet erlägga skatten. Sådan anmälan skall, därest särskilda skäl icke

föreligga, göras allenast om det restförda beloppet uppgår till minst två-'

hundra Icronor.

2 mom. Föreligger mellan Sverige och främmande stat överenskommelse,

på grund varav handräckning i sistnämnda stat kan erhållas för indrivnin

av skatt, skall det åligga utmätningsmannen att, om skatten ej kunnat ut

tagas här i riket men anledning föreligger till antagande att den skall ku

indrivas genom handräckning i den främmande staten, vidtaga de åtgärd

som enligt vad särskilt stadgats erfordras för erhållande av sådan han

räckning.

62 §.

Finner länsstyrelsen efter anmälan av utmätningsman eller eljest sådana

omständigheter föreligga, att skattskyldig eller arbetsgivare, som jämlik

denna förordning är ansvarig för arbetstagares skatt, bör försättas i konri

kurs här i riket för utfående av skatt, skall länsstyrelsen förordna, att ut­

mätningsmannen skall göra framställning därom; dock att, då skattebelopp»

för vilket den skattskyldige eller arbetsgivaren häftar, understiger etthundra

kronor, sådan framställning ej må ske, med mindre i det föreliggande fallet^

synnerliga skäl därtill äro.

¬

background image

- •

. Nr 272. —

435

nliu5

Länsstyrelsen må, där så finnes med hänsyn till föreliggande oraständig-

heter böra ske, uppdraga åt utmätningsman att själv avgöra huruvida fram-

ställning, som i föregående stycke sägs, bör göras.

63 §.

T

I den omfattning och på det sätt Kungl. Maj :t föreskriver skall utmät­

ningsman eller exekutionsbiträde utfärda särskilt kvitto (indrivningskvitto)

. å medel, som hän uppbär enligt denna förordning. Kvitto utfärdat annorle-

des än i enlighet med vad därom föreskrivas är icke gällande.

64 §.

För indrivning av skatt, som ankommit på landsfiskal, skall stadgad rest-

avgift tillfalla statsverket. Har landsfiskal för indrivningen anlitat exeku-

tionsbiträde, äger dock denne uppbära hälften av restavgiften för medel

med vilkas indrivning han tagit befattning, dock högst femtio kronor för

varje restförd skattepost.

indrivningen ankommit på annan utmätningsman än landsfiskal, äger

lijt • sådan utmätningsman uppbära restavgiften, i den mån denna icke över-

rliffi 'rf stiger etthundra kronor för varje restförd skattepost. Har exekutionsbiträde

anlitats för indrivningen, äger dock denne uppbära hälften av den utmät-

0

ningsmannen tillkommande restavgiften för medel, med vilkas indrivning

han tagit befattning. Där i stad, med eller utan magistrat, i övrigt finnas

,

meddelade särskilda föreskrifter rörande dispositionen av restavgift, skola

K™®;

föreskrifter fortfarande tills vidare tillämpas. Restavgiften skall till

den del densamma överstiger etthundra kronor tillfalla statsverket.

Har utmätningsman fått vidkännas kostnad för införande i ortstidning av

kungörelse om utmätt lös egendoms försäljning eller för egen resa vid ut-

täshUra mätning av fast egendom, vare han, där utmätningen ägt rum för uttagande

Tidif ljfBte av skatt, berättigad till ersättning för sagda kostnad på sätt i enskilda ut-

dif (j lé sökningsmål gäller.

ifetyrtk

Restavgift och ersättning, varom i denna paragraf är fråga, må utan sär-

jf «fi Lirt> skilt bemyndigande uttagas.

il 'tetif c

fli.

lOl

Avkortning och avskrivning av skatt.

65 §,

iiSij&ir/.'v.Avkortning av ogulden debiterad skatt skall äga rum, då någon vunnit

djtiifiE'

(inedsättning i eller befrielse från honom påförd taxering eller debitering eller

4å dödsbo befriats från att erlägga skatt, dock att preliminär skatt skall

avkortas endast i den mån den blivit restförd. Skall annan skattskyldig er-

ilägga avkortat belopp, skall i samband med beslutet om avkortning förord-

i' nas om beloppets uttagande av denne, såvida han icke på grund av stad-

' gandet i 70 § är fri från betalningsskyldighet.

Vidare skall, därest skattskyldig vid debitering av slutlig skatt gottskri-

vits preliminär skatt till högre belopp än den slutliga skatten, det över-

skjutande beloppet avkortas i den mån det är oguldet.

Har arbetsgivare till gäldande av arbetstagares skatt verkställt avdrag å

lön jämlikt denna förordning eller jämlikt lagen om införsel i avlöning, pen-

sion eller livränta men trots anmaning underlåtit att inbetala det innehållna

51 , (iibeloppet, skall häremot svarande skatt, därest denna är debiterad, avkortas

•jlifj såvitt den skattskyldige angår samtidigt som ett motsvarande belopp uppde-

biteras såsom fordran å arbetsgivaren.

* 121—53002^. Svensk författningssamling 1953, Nr 272—293.

r

\

\

¬

background image

436

— 1953.

66 §.

Avskrivning av debiterad skatt må äga rum:

1) då den skattskyldige saknar utmätningsbara tillgångar till skatt ^

gäldande och införsel i honom tillkommande avlöning, pension eller livrän

enligt gällande bestämmelser icke kan äga rum, dock att avskrivning ick

må ske för skatt, för vilken fast egendom svarar, med mindre utretts a

betalning för skatten icke kunnat erhållas ur egendomen;

;

2) då upplysning icke kunnat vinnas om skattskyldigs vistelseort elle

skattskyldig icke kunnat anträffas å ort, där han enligt inhämtade uppl

ningar antagits uppehålla sig;

3) då skattskyldig vistas å utrikes ort och åtgärd av beskickning ell

konsulat eller vederbörande utländska myndighet vidtagits för beloppets u

fående, utan att detsamma influtit;

4) då skattskyldig vistas å utrikes ort och anmaning att gälda skatt

icke kan tillställas honom genom beskickning eller konsulat eller vederbo

rande utländska mjmdighet; samt

5) då beloppet av den skatt, för vilken till utlandet avflyttad eller där

städes eljest bosatt skattskyldig häftar, icke uppgår till tvåhundra kron

och särskilda skäl för åtgärd varom i 61 § 1 mom. sägs icke föreligga. *

Avskrivning av preliminär skatt må icke äga rum förrän efter utgång

av andra uppbördsåret efter det, under vilket skatten förfallit till betal

Avskrivning av kvarstående och tillkommande skatt må icke äga

förrän efter utgången av det uppbördsår, under vilket skatten fÖrfälit^

betalning.

Då arbetsgivaren jämlikt 75 § är ansvarig för arbetstagares skatt, må

skrivning av denna icke äga rum, förrän det befunnits, att skatten av

ning, som i första stycket sägs, ej heller kan utfås av arbetsgivaren.

67 §.

Länsstyrelsen skall pröva fråga om avkortning eller avskrivning av

och, där stadgade förutsättningar härför föreligga, förordna om skattens,åy-

kortning eller avskrivning.

;

Har avskrivning av skatt ägt rum kvarstår likväl den skattskyldiges oc,

i förekommande fall, arbetsgivarens betalningsskyldighet.

i.

Restitution av skatt.

68 §.

1 mom. överstiger erlagd preliminär skatt motsvarande slutliga skatt ell

har genom skatteavdrag enligt 40 § tredje stycket innehållits mer än so

svarar mot den skattskyldige påförd kvarstående skatt, skall länsstyrels

i det län, där skatten debiterats, skyndsamt ombesörja att det överskjutan

beloppet återbetalas till den skattskyldige utan kostnad fÖr denne. Restit

tion skall dock icke ske av belopp understigande fem kronor.

Det åligger lokal skattemyndighet i stad att skyndsamt tillhandahåll

länsstyrelsen erforderliga uppgifter om skatt, som enligt första stycket sk

återbetalas till skattskyldiga i staden.

Sedan beslut, som i 45 § 2 mom. avses, inkommit till länsstyrelsen, ska

länsstyrelsen utan kostnad för den skattskyldige till denne återbetala de

belopp, som han enligt beslutet äger återbekomma.

Finner Kungl. Maj :t sådan återbetalning av skatt som i första styck

sägs böra verkställas av annan än länsstyrelse, må Kungl. Maj:t därom f

ordna.

¬

background image

,, '

. Nr 272. —

437

t •

•"

2 mom. Har riksrälcenskapsverket vid granskning av verkställd debitering

»Ju,.

funnit, att anledning föreligger till antagande att slutlig eller kvarstående

skatt, fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter eller i 1 § omförmälda annuiteter

rj eller tillkommande skatt blivit någon påförd obehörigen eller med för högt

belopp eller att skattskyldig tillgodoräknats överskjutande preliminär skatt

j j. ^ med för lågt belopp, skall ämbetsverket underrätta vederbörande länsstyrel-

se härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ärendet, som må

finnas erforderlig, och att, därest vederbörande finnes hava erlagt skatt ohe-

hörigen eller med för högt belopp eller tillgodoräknats överskjutande preli-

j

minär skatt med för lågt belopp, till honom återbetala vad som för mycket

erlagts. Finner länsstyrelsen eljest att förhållande, som nyss sagts, förelig-

ger har länsstyrelsen likaledes att återbetala för mycket erlagt belopp.

Envar, som eljest vinner nedsättning i eller befrielse från honom påförd

slutlig eller kvarstående skatt, fastighetsskatt, skogsvårdsavgifter eller i 1 §

hflsililöii omförmälda annuiteter eller tillkommande skatt eller berättigas återbekom-

ma ytterligare överskjutande preliminär skatt, äger att genom länsstyrelsen

i det län, där debiteringen skett, kostnadsfritt återbekomma vad han för

mycket erlagt.

js.SsidflE;,'

3 mom. Skall den, som jämlikt stadgandet i 2 mom. är berättigad åter-

för åifl äi bekomma skatt, so'm debiteras å en ort för visst år, i stället utgöra skatt,

förfil 13! som debiterats eller bör debiteras å samma ort men i annan ordning eller å

it Éfill annan ort eller för annat år, och är sistnämnda skatt vid meddelandet av

etskÉafi beslut i restitutionsärendet ej gulden, äger den skattskyldige utfå allenast

den del av det för mycket erlagda beloppet, som överstiger det belopp vilket

ban sålunda rätteligen har att utgöra. Återstoden av det erlagda beloppet

Ä,aitsbriai skall gottskrivas den skattskyldige till gäldande av sistnämnda skatt och i

förekommande fall skyndsamt tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket

den ort är belägen, där skatten debiterats eller bör debiteras.

4 mom. Häftar den, som enligt 1 eller 2 mom, är berättigad återbekomma

leraninré' erlagt skattebelopp eller som är berättigad till ränta enligt 69 § 1 mom., för

restförd skatt, äger han' utfå allenast vad som överstiger det oguldna belop­

pet jämte därå belöpande restavgift. Återstoden skall gottskrivas honom till

gäldande av den oguldna skatten jämte restavgift och i förekommande fall

tillställas annan länsstyrelse med motsvarande tillämpning av bestämmel-

serna i 3 mom.

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning då

, skattskyldig, vilken enligt 1 mom. är berättigad återbekomma erlagd preli-

. ; minär skatt, har att gälda tillkommande skatt, som avser inkomst under det

vartill den preliminära skatten hänför sig. Har, då återbetalning enligt

skall ske, den tillkommande skatten icke påförts men kan med fog

antagas att sådan skatt kommer att påföras på grund av heslut av pröv-

ningsnämnd om höjd taxering eller av länsstyrelse om höjd debitering, må

,

; den preliminära skatten innehållas i avbidan på att tillkommande skatt på-

atröKf ••

69 §.

^

1 mom. Därest den preliminära skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gott-

\e\l0. slcrivas skattskyldig vid debitering av slutlig skatt, till den del densamma

, erlagts överstiger den slutliga skatten med minst en femtedel av denna eller

med minst tiotusen kronor, äger den skattskyldige erhålla ränta med tre

,procent, för en beräknad tid av ett år, å den del av det överskjutande beloppet,

, som överstiger ettusen kronor; dock att det belopp, varå ränta sålunda skall

.0111',%, beräknas, skall avi'undas till närmast lägre hundratal kronor. Vid hedö-

jlJfr

mandet av om och med vilket belopp ränta skall utgå, skall i den preliminära

\

¬

background image

438

_ 1953. JN" ' •

skatten icke inräknas sådan i 27 § 2 mom. under 3) omförmäld prelimink

skatt, som erlagts efter den 30 april året näst efter inkomståret; vidare skall

med slutlig skatt likställas sådan tillkommande skatt, som enligt vad i 68 §

4 mom. andra stycket sägs helt eller delvis skall gäldas med där omförmäld

preliminär skatt.

Ränta som i föregående stycke sägs skall icke utgå å belopp, varå i 2 mom.

omförmäld ränta tillgodoföres den skattskyldige.

2 mom. Den som jämlikt 68 § 2 mom. äger återbekomma för mycket

erlagd skatt skall erhålla ränta därå efter fem procent för år. Sådan ränta

skall dock icke utgå å belopp som dödsbo i anledning av skattskyldigs från-

fälle befriats från att erlägga eller å räntebelopp sorn påförts enligt stadgan­

det i 27 § 3 mom. I fall varom i 68 § 3 mom. sägs skall ränta utgå endast å

den del av det för mycket erlagda beloppet, som skall utbetalas till den skatt­

skyldige.

Vid beräkning av ränta enligt detta moment skall iakttagas:

att ränta utgår för skatt, som preliminärt erlagts under vederbörligt upp­

bördsår, från utgången av nämnda år samt för annan skatt, därest den er­

lagts under förra hälften av ett uppbördsår, från och med den 1 därpå föl­

jande september och, därest den erlagts under senare hälften av ett upp^!

bördsår, från och med den 1 därpå följande mars;

-

att, därest skatt betalts före uppbördstermin, då skatten förfallit till betal­

ning, skatten anses som erlagd under nämnda uppbördstermin;

att, därest skatten betalts i flera poster och restitutionen avser allenast'

viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket erlagda beloppet

avräknas mot det eller de belopp som sist guldits; samt

att ränta utgår till och med den dag, då beloppet återbetalas.

Efterkrav och preskription av skatt.

^ r<r

"UtV/

70 §.

1 mom. För slutlig eller kvarstående skatt, fastighetsskatt, skogsvårds-

avgifter eller i 1 § omförmälda annuiteter eller tillkommande skatt, som

blivit från debitering obebörigen utesluten eller till för ringa belopp påförd,

är den skattskyldige fortfarande ansvarig. Har skattskyldig gottskrivits pre­

liminär skatt med för högt belopp och bar till följd därav skatt felaktigt

restituerats, är han skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda

oriktigt utfått. Dock är han fri från betalningsskyldighet som i detta mo­

ment sägs, därest krav icke delgives honom inom fyra år efter utgången av

det uppbördsår, under vilket skatten rätteligen skolat debiteras eller felak­

tigt blivit gottskriven, samt beslut angående hans betalningsskyldighet är

meddelat inom två år efter det kravet bos honom anställdes.

2 mom. Finner länsstyrelsen efter anmälan av lokal skattemyndighet

eller eljest, att skatt blivit från debitering obebörigen utesluten eller till fö

ringa belopp påförd eller att preliminär skatt blivit gottskriven med för högt

belopp, bar länsstyrelsen att efter börande av den skattskyldige fastställa

det belopp denne har att gälda.

71 §.

Åtgärder fÖr uttagande av skatt må icke vidtagas senare än fem år efter

utgången av det uppbördsår, under vilket skatten enligt verkställd debite­

ring skolat erläggas.

¬

background image

. Nr 272. —

439

Centrala nppbördsnämnden.

•='<««

.

72 §.

Kungl. Maj :t förordnar en för hela riket gemensam nämnd (centrala upp­

bördsnämnden) med uppgift att

dels, efter framställning från länsstyrelse, lokal skattemyndighet, arhets-

givare eller skattskyldig eller när anledning därtill eljest uppkommer, med-

dela bindande förklaring beträffande frågor om sättet för uttagande av pre-

liniinär skatt samt om verkställande av skatteavdrag,

l rail3%

dels lämna anvisningar i frågor rörande uppbördsförfarandet,

SiJlälisti ij

deZs, efter framställning från länsstyrelse eller lokal skattemyndighet, av­

giva yttranden i ärenden rörande uppbörd av skatt,

^är anledning därtill föreligger, till Kungl. Maj :t avgiva förslag

till föreskrifter rörande tillämpning av denna förordning.

Nämnden skall bestå av ordförande och fyra ledamöter. En av ledamöterna

med

skall förordnas till vice ordförande.

Ordföranden och vice ordföranden skola vara lagkunniga och erfarna i

' domarvärv, allmänna eller administrativa, eller eljest väl kvalificerade för

Itefl érlåi

Av övriga ledamöter skola en äga särskild insikt och erfarenhet

i uppbördsfrågor samt två vara i arbetsförhållanden erfarna och kunniga.

Jtioifii

Sistnämnda båda ledamöter förordnas för två år i sänder, en efter förslag av

f.u rVr svenska arbetsgivarföreningarnas förtroenderåd och en efter förslag av lands-

\ ^

organisationen i Sverige.

, ,

För envar ledamot utses en suppleant enligt samma regler som gälla för

»iiii utseende av ledamöter.

Förslag till ledamot och suppleant skall för att vinna avseende upptaga

•tj ,

minst två personer, lämpliga såsom ledamot, och två personer, lämpliga så­

som suppleant. Har vederbörligt förslag icke avgivits, förordnar Kungl. Maj :t

ändå ledamot och suppleant.

^

Nämnden är beslutför, då tre medlemmar äro tillstädes.

Nämnden må i den utsträckning Kungl. Maj :t förordnar åtnjuta biträde

av sakkunniga.

Beträffande nämndens verksamhet skola de i 110 §, 111 § 1 mom. samt

112 § taxeringsförordningen meddelade bestämmelserna i tillämpliga delar

gälla.

intill'iv

Rätt att taga del av preliminär självdeklaration m. m.

,, o

' ^ S-

Häradsskrivare, kronokamrerai'e, tjänsteman bos lokal skattemyndighet

li i!

ieller bos länsstyrelse, ordförande och ledamöter i den centrala uppbörds-

iiämnden, bos nämnden anställda tjänstemän samt sakkunnig, som biträ-

der nämnden, ävensom, med motsvarande tillämpning av bestämmelsen i

56 § 1 mom. första stycket taxeringsförordningen, beskattningsnämnd äga

taga del av preliminär självdeklaration eller annan uppgift eller handling,

som avlämnats eller tillbandabållits enligt bestämmelse i denna förordning.

Självdeklaration, uppgift eller handling som nyss sagts skall jämväl till-

jjjfc' bandabållas andra tjänstemän än de förut nämnda, därest dessa i och för

sin befattning böra erhålla del därav.

3 '

. pen» som äger taga del av självdeklaration, uppgift eller handling, varom

i första stycket sägs, må, i den mån så erfordras för fullgörande av vad veder-

¬

background image

440

— 1953. N

börande jämlikt denna förordning åligger, jämväl taga del av självde

P

tion eller annan uppgift eller handling som avlämnats till ledning vid

^

taxering.

Självdeklaration, uppgift eller handling som i första stycket sägs skall

förvaras under samma tid som motsvarande självdeklaration vid årlig taxe-

i'"

ring.

Vad i 56 § 1 mom. andra, fjärde, femte, sjätte och åttonde styckena taxe­

ringsförordningen stadgas beträffande självdeklaration, uppgift eller hand­

ling som avlämnats till ledning vid årlig taxering, skall i tillämpliga delar

gälla även i fråga om självdeklaration, uppgift eller handling som i först

stycket avses.

V

Ansvarighet för debitering, uppbörd, indrivning och

E;Ö

. redovisning av skatt.

i,

74 §.

.

Til

1 mom. Härads skri vare eller kronokamrerare är ansvarig för den debits'

ring, som på honom ankommer.

Postverket ansvarar för den uppbörd av skatt, som äger rum genom ver

kets försorg.

Kronokamrerare är ansvarig för den redovisning av skatt, som på hono

ankommer.

Utmätningsman ansvarar för indrivning och den redovisning därav, spin',

på honom anlcommer.

2 mom. Underlåter lokal skattemyndighet eller utmätningsman att inom

föreskriven tid fullgöra vad på vederbörande enligt denna förordningi an­

kommer, skall länsstyrelsen, då sådant blivit känt, omedelbart vidtagäfäe^

åtgärder, vartill förhållandena kunna föranleda.

#:

Arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt, m. m.

75 §.

Underlåter arbetsgivare, som är skyldig verkställa skatteavdrag, utan sk"

lig anledning att vederbörligen fullgöra denna skyldighet, är han jämte

betstagaren ansvarig för skatt, vilken skatteavdraget skolat avse, till belöp

som svarar mot vad han underlåtit att avdraga. Krav på erläggande av skat

belopp som nu sagts må följaktligen riktas mot såväl arbetsgivaren so

arbetstagaren, dock att därest den sistnämnde vistas å känd ort inom rik

arbetsgivaren må krävas endast om arbetstagaren underlåtit att efter

maning gälda skattebeloppet i fråga.

Efterkommer arbetsgivaren icke anmodan att erlägga beloppet, må de

samma uttagas i den ordning som stadgas i fråga om indrivning av ska

dock att införsel ej må beviljas.

'

Arbetsgivare eller arbetstagare, som har att erlägga mot underlätet skatt .

avdrag svarande belopp, är tillika skyldig att å beloppet erlägga restavgif

Har lokal skattemyndighet icke prövat, om arbetsgivare är skyldig at

svara för arbetstagares skatt, skall utmätningsmannen, därest arbetsgivaren

bestrider sådan skyldighet, av den lokala skattemyndigheten i orten inhäm

besked, huruvida arbetsgivaren är att anse såsom ansvarig för skatten. Den

na må hos arbetsgivaren uttagas endast därest sistnämnda myndighet finne

sådan ansvarighet föreligga.

¬

background image

Nr 272. —

441

Därest arbetsgivare efter besvär över lokal skattemyndighets beslut fun-

nits icke vara ansvarig för arbetstagares skatt, skall länsstyrelsen till ar-

isfeu. betsgivaren återbetala skatt, som denne erlagt för arbetstagaren, jämte er-

iS- lagd restavgift ävensom ränta efter fem procent för år.

orhptstn.anrp.s <?katt uttaffits hos arbetsffivare. si

Har arbetstagares skatt uttagits hos arbetsgivare, skall, om indrivnings­

kvitto överlämnas till arbetsgivaren, nämnda förhållande anmärkas å in­

drivningskvittot.

Vwfk'

• "%

.

76 §.

Arbetsgivare, som betalat skatt för arbetstagare jämlikt 75 §, äger söka

skattebeloppet åter av arbetstagaren. Härvid har arbetsgivaren att till veder­

börande utmätningsman ingiva det indrivningskvitto, som må hava över-

Irv,; , lämnats till arbetsgivaren, eller på annat sätt hos utmätningsmannen styrka,

®'^- :att han erlagt skatten.

Utmätningsmannen må hos arbetstagaren uttaga beloppet i samma ord­

ning som stadgats i fråga om indrivning av skatt, dock att införsel ej må

beviljas. Därvid är arbetstagaren skyldig att å beloppet erlägga restavgift.

;

77 §.

ager aa^ . Har arbetsgivare verkställt skatteavdrag men icke inbetalat det innehållna

beloppet i tid och ordning, som i 53, 54 eller 55 § eller 56 § 3 mom. sägs,

skalUap

beloppet uttagas hos arbetsgivaren i samma ordning som stadgats i

fråga om indrivning av skatt, dock att införsel ej må beviljas.

cdoTisÉjfe

Arbetstagaren är fri från betalningsansvar för motsvarande skattebelopp.

78 §.

1 mom. Arbetsgivare, som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, skall

hava sin bokföring så ordnad att därav framgå arbetstagares namn, löne­

belopp och skatteavdrags belopp samt, därest debetsedel eller skattekort

företetts för arbetsgivaren, arbetstagarens födelsetid och mantalsskrivnings­

adress ävensom nummer å för honom utfärdad debetsedel.

Jämväl annan arbetsgivare än i första stycket sägs, som har att verk­

ställa skatteavdrag å arbetstagares lön och för vilken den utbetalade lönen

utgör omkostnad i förvärvskälla, är skyldig att i enahanda omfattning föra

I(hai irijE anteckningar i hänseenden som nyss sagts.

anmaning av vederbörande föredragande i uppbördsärenden hos

länsstyrelsen eller av lokal skattemyndighet åligger det sådan arbetsgivare,

. sorti i första stycket avses, att tillhandahålla sin bokföring med därtill hö-

rände handlingar för kontroll å verkställandet av skatteavdrag, och sådan

arbetsgivare, varom i andra stycket sägs, att tillhandahålla där angivna an-

täckningar för dylik kontroll.

;^'Här avsedd kontroll skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan

icke förorsakar hinder i verksamheten för den som är föremål

tÖr k ontrollen. Där arbetsgivaren så begär och detta lämpligen kan ske, skall

^

kontrollen verkställas hos honom. Hava handelsböcker eller andra hand-

Jingar överlämnats för kontroll, skola de så snart ske kan återställas. Medde-

tände om resultatet av kontrollen skall snarast lämnas arbetsgivaren.

. ^ ^ mom. Det åligger envar arbetsgivare att efter anmaning av vederbi

föredragande i uppbördsärenden hos länsstyrelsen eller av lokal skatte-

> i mVn rll

lömrio n "Tit-k rt-*

n of r? T1 y-1 <-i

O "oT-v of of n rfo T*/i

nffk/ifol/^o

'fyndighet lämna uppgift om anställda arbetstagare, utbetalda löner och

keloppet av verkställda skatteavdrag.

rJ'

¬

background image

442

— 1953.

Straffbestämmelser m. m.

.79 §.

Har någon lämnat oriktig uppgift till arbetsgivare om förhållande, som

har betydelse för verkställandet av skatteavdrag, under sådana omständig­

heter att det kan antagas hava skett i syfte att åstadkomma att skatteavdrag >

icke verkställes eller sker med för lågt belopp, eller

har någon i preliminär självdeklaration eller i ansökan om jämkning av

preliminär skatt eller i annan uppgift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

lämnat oriktig uppgift, ägnad att för honom eller den han företräder le

till frihet från preliminär skatt eller till för låg sådan skatt, eller

har någon i ansökan jämlikt 41 § 2 mom. om nedsatt skatteavdrag eller

ansökan om anstånd med inbetalning av skatt uppsåtligen eller av gr

oaktsamhet lämnat oriktig uppgift angående förhållande av betydelse o

ärendets avgörande,

.

straffes med dagsböter.

80 §.

1 mom. Utbetalar arbetsgivare, som är skyldig verkställa skatteavdra

lön utan att denna minskats med föreskrivet belopp för gäldande av arbets

tagares skatt och sker detta uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är all

nast ringa, straffes med dagsböter.

Fullgör arbetsgivare icke sin skyldighet att inom föreskriven tid till upp

bördsmyndighet inbetala belopp motsvarande det, varmed arbetstagares löii.

minskats för gäldande av dennes skatt, och ligger i avseende härå upplät '

eller grov oaktsamhet arbetsgivaren till last, straffes med dagsböter elléf

fängelse i högst sex månader.

2 mom. Underlåter någon att behörigen fullgöra vad honom enligt\l9 §

åligger, eller

fullgör icke arbetsgivare behörigen vad honom enligt 78 § 1 mom. förs^

eller andra stycket åligger,

,<5

straffes med böter, högst trehundra kronor.

81 §.

Den, som jämlikt 73 § tagit del av självdeklaration eller annan up -

gift eller handling, som avlämnats eller tillhandahållits enligt bestämrae ,

i denna förordning eller som avlämnats till ledning vid årlig taxering, må

i vidare mån än utövningen av tjänst eller uppdrag erfordrar offentliggör

eller yppa innehållet i sådan handling. Bryter någon häremot, straffes mé

dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

82 §.

Straff enligt denna förordning skall icke inträda, då den skyldige fÖr s

förseelse är underkastad ansvar för tjänstefel eller förseelsen eljest är b

lagd med straff enligt allmänna strafflagen.

'

S3 §.

_ ii

Hörsammar icke skattskyldig anmaning att avlämna preliminär själ:^

deklaration eller att fullständiga sådan deklaration eller att för järakni

inkomma med för den skattskyldige utfärdad debetsedel å preliminär ska

eller

^

underlåter någon att hörsamma anmaning enligt 19 §, eller

. ,

underlåter arbetsgivare, som är skyldig verkställa skatteavdrag, att ful|

göra sådan skyldighet eller verkställer han skatteavdrag med för lågt belop

eller

\

¬

background image

/ ,

. . Nr 272. —

443

fullgör arbetsgivare Icke vad honom åligger enligt 43 eller 78 §,

äger länsstyrelsen förelägga den försumlige lämpligt vite.

Om uttagande av förelagt vite förordnar länsstyrelsen efter anmälan av

vederbörande föredragande i uppbördsärenden hos länsstyrelsen, kronokam-

rerare eller häradsskrivare.

Besvär m. m.

84 §.

Förmenar någon, att slutlig eller kvarstående skatt, fastighetsskatt, skogs-

vårdsavgifter eller i 1 § omförmälda annuiteter eller tillkommande skatt bli-

vit genom fel vid debiteringen obehörigen eller med oriktigt belopp honom

påförd eller att överskjutande preliminär skatt, varom i 68 § 1 mom. sägs,

tillgodoräknats honom med för lågt belopp eller att felaktighet ägt rum vid

•^ utskrivandet av hans debetsedel, äger han att däri söka rättelse hos den

I lok ala skattemyndighet, som verkställt debiteringen. Ansökan om rättelse

v .skall ingivas till nämnda myndighet inom ett år efter det sökanden erhållit

wkstiife' vederbörlig debetsedel,

för »fe r,

85 §.

iaiÉEUB;)' 1 mom. Den, som icke åtnöjes med beslut enligt denna förordning av lo­

kal skattemyndighet, äger i beslutet söka ändring hos länsstyrelsen genom

'örökriraJ besvär, vilka skola hava inkommit till länsstyrelsen inom en månad från den

iraedÄ dag, då klaganden erhöll del av beslutet.

i avseei idij

2 mom. Har skattskyldig enligt 27 § 3 mom. påförts ränta å kvarstående

lesmeiläis skatt och beror den kvarstående skatten av förhållande, varöver den skatt­

skyldige icke skäligen kunnat råda, äger länsstyrelsen i det län, där räntan

Taähf lG påförts, efter ansökan befria den skattskyldige från att helt eller delvis gäl­

da sådan ränta.

ÉllSjla

Har endera av äkta makar, vilka taxerats enligt för gift skattskyldig gäl­

lande bestämmelser, att gälda ränta å kvarstående skatt och skulle, därest

ränteberäkningen gjorts för makarna gemensamt, sådan ränta icke hava

påförts eller hava påförts med lägre belopp än som skett, må länsstyrelse

som i första stycket sägs efter ansökan meddela befrielse, helt eller delvis,

intia fb 0 från erläggande av räntan.

Ansökan, som i detta moment sägs, skall hava inkommit till länsstyrel-

4iirS'lii3;;:sen fö re utgången av året näst efter taxeringsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

l!r

86 §.

, • över länsstyrelses beslut enligt denna förordning må besvär anföras hos

f Itammarrätten, dock att klagan icke må föras över länsstyrelses beslut rö-

,

yVande preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär skatt, debite-

eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag eller an-

fj stånd med inbetalning av skatt. Besvären skola hava inkommit till länssty-

i relse n inom en månad från den dag, då klaganden erhöll del av beslutet,

vid påföljd, om den tid försittes, att besvären icke upplagas till prövning.

Ej må den omständigheten, att besvären i stället för till länsstyrelsen ingi-

vits till kammarrätten, utgöra hinder för deras upptagande till prövning,

därest besvären till kammarrätten inkommit före utgången av nyss stadga-

(,de besvärstid. I sådant fall skola besvären av kammarrätten omedelbart

i.>överlämnas t ill vederbörande länsstyrelse.

'

Sedan besvären inkommit till länsstyrelsen, har länsstyrelsen att infordra

förldaringar och, där förklaringarna därtill föranleda, påminnelser från ve-

122—530024. Svensk författningssamling 1953, Nr 272 -293.

¬

background image

444

— 1953.

derbörande samt därefter skyndsamt överlämna handlingarna till k

rätten med det yttrande, vartill omständigheterna giva anledning.

över kammarrättens utslag må klagan föras hos Kungl. Maj :t genom

svär, vilka tillika med bevis om dagen för utslagets delfående skola hava

inkommit till finansdepartementet inom två månader från den dag, då kla-'

ganden erhöll del av utslaget, vid påföljd, om den tid försittes, att besvären

icke upptagas till prövning.

Vid prövning av besvär över utdömande av vite må jämväl frågan, huru­

vida vitet bort föreläggas, komma under bedömande.

87 §.

Besvär över beslut enligt denna förordning eller över taxering befriar ick

klaganden i vidare mån än i 49 § sägs från att i behörig ordning erläg

skatt.

Särskilda föreskrifter.

88 §.

Om debitering, uppbörd, indrivning och redovisning av skatt i Stockholm

skall gälla, utöver eller i stället för vad i denna förordning är stadgat, va

Kungl. Maj:t därom särskilt förordnar.

89 §.

, -4'

De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av denna för­

ordning meddelas av Kungl. Maj :t.

'

Anvisningar

\ "J:

till 3 §.

1. Frågan huruvida skattskyldig skall erlägga preliminär A-skatt elle^

preliminär B-skatt skall, då preliminär självdeklaration som i 16 § sägs icke,

avgivits eller upplysning om den skattskyldiges inkomstförhållanden eljes

icke vunnits, bedömas med ledning av senast verkställda årliga taxer'

Därest därvid den skattskyldiges inkomst av annat än tjänst och tillfäl

förvärvsverksamhet uppgår till högst en fjärdedel av den sammanlagda iip

skattade inkomsten, bör den skattskyldige erlägga preliminär A-skatt. ^

jest bör han påföras preliminär B-skatt. Har preliminär självdeklaration a

lämnats eller upplysning om den skattskyldiges inkomstförhållanden elj .

vunnits, skall frågan huruvida preliminär A-skatt eller preliminär B-ska

bör erläggas bedömas med motsvarande tillämpning av vad nyss sagts, dä.

vid hänsyn dock skall tagas till förhållandet mellan annan inkomst än i 3

2 mom. under 1 första och andra styckena sägs och den sammanlagda up

skattade inkomsten.

Av 3 § 2 mom. framgår, att preliminär B-skatt må påföras i stället för pr '

liminär A-skatt, därest särskilda omständigheter, t. ex. speciella svårigheter

att verkställa i 39 § omförmält skatteavdrag, föreligga. Å a ndra sidan kun

omständigheterna vara sådana, att preliminär B-skatt visserligen främst

som den naturliga skatteformen, men att preliminär A-skatt likväl hör e_

läggas, exempelvis därför att den skattskyldige vid upprepade tillfällen ti_

digare år underlåtit att i vederbörlig ordning inbetala debiterad prelimin"

skatt.

2. Kan skattskyldig antagas bliva berättigad att vid inkomsttaxeringen,

njuta avdrag för mer betydande utgifter eller omkostnader, vartill häns

¬

background image

. Nr 272. —

445

icke tages vid uträkning av skatt enligt skattetabell, må lokal skattemyn-

dighet föreskriva exempelvis att preliminär A-skatt skall beräknas enligt

skattetabell å viss del av lönen vid varje utbetalningstillfälle eller å lönen

minskad

belopp,

löisilia?,'

Även om inkomst avser bestämd tidsperiod och uppbäres vid regelbundet

' återkommande tillfällen, kan inkomsten variera avsevärt från ett utbetal-

ningstillfälle till ett annat. I dylikt fall kan befinnas lämpligt att lokal

skattemyndighet föreskriver, att den preliminära A-skatten skall beräknas

till viss procent av lönebeloppet i stället för enligt skattetabell. Vad nu sagts

kan även ifrågakomma för äkta makar, vilka skola sambeskattas.

ftiläiGi i'

i 72 § omförmälda centrala uppbördsnämnden skall, då så finnes

påkallat, meddela bindande förklaringar beträffande frågor om sättet för

' uttagande av preliminär skatt.

till 39 §.

1. I 39 § 1 mom. angives när fråga är om arbetsgivare och arbetstagare

i uppbördsförordningens mening. Så är i princip fallet då någon utbetalar

belopp, som för mottagaren motsvarar i nämnda paragraf avsedd inkomst

ij'aTshltiSi av tjänst. Härav följer att exempelvis den som är självständig företagare

irdÉigiKi^och v ars inkomst är hänförlig till inkomst av rörelse icke skall vidkännas

'skatteavdrag å nämnda inkomst.

I handelsbolag eller enkelt bolag är det icke ovanligt, att en eller flera del­

ägare utföra arbete för bolagets räkning och därför uppbära bestämd lön,

pmjtaIIi] beräknad för vecka, månad eller annan bestämd tidsperiod, varjämte ve­

derbörande, utöver lönen, erhåller viss del i vinsten. Sådan delägare är icke

arbetstagare enligt denna förordnings mening.

Den omständigheten att någon vid sidan av fastställd lön uppbär tantiem

eller avlönas medelst provision förhindrar i och för sig icke att skatteavdrag

verkställes.

2. Har arbetstagaren jämte sin huvudsyssla en eller flera bisysslor, skall,

iråmi-ili i (jg fall då enligt vad förut sagts skatteavdrag skall verkställas, sådant av-

iGioi!i Iä!i dr ag göras av den arbetsgivare, hos vilken arbetstagaren har sin huvudan-

rfife ställning. Kan av flera anställningar ingen anses såsom den huvudsakliga

Äiifeii eller föreligger tvekan om vilken anställning som skall betraktas såsom hu-

li ljhiUd: vuds aklig, har arbetstagaren eller arbetsgivaren att vända sig till den lo-

käla skattemyndigheten, som meddelar besked om vid vilken anställning

skatteavdrag skall verkställas,

ajijilräflö

3^ Skatteavdrag ifrågakommer icke beträffande preliminär B-skatt, fas-

skogsvårdsavgifter, i 1 § omförmälda annuiteter eller tillkom-

j[j,^j,,0:,,>hiailde sk att.

isirJEjHifiHfÄydragsskyldighet för kvarstående skatt är icke inskränkt till att avse

som utgår för inkomst av tjänst, utan gäller även i fråga om skatt för

^nan inkomst. Den kvarstående skatten kan nämligen avse även annan in-

; komst än av tjänst,

i®;'; Arbetsgivare är skyldig göra avdrag endast för sådan kvarstående skatt,

som arbetstagaren har att erlägga i hemortskommunen. Härigenom undan-

tsges skatt, som utgår för sådan inkomst vilken taxeras i annan kommun

i

hemortskommunen.

1 hil^' ^4. Föreligga särskilda svårigheter för arbetsgivare att göra skatteavdrag

kvarstående skatt, äger den lokala skattemyndigheten medgiva, att dy-

iikt avdrag icke verkställes. Svårighet att göra skatteavdrag för sådan skatt

i'® ' ,^kan vara för handen, om lön utbetalas för kvartal eller halvår eller eljest

0 vid sådana tidpunkter, att genom skatteavdrag innehållna medel icke förslå

j

gälda kvarstående skatt under vederbörlig uppbördstermin.

¬

background image

446

- 1953.

• '

Såväl arbetsgivare som arbetstagare kunna göra framställning om befricl

från skatteavdrag. Har arbetsgivare begärt befrielse från att verks " '

skatteavdrag, skall arbetstagare, som beröres av framställningen, eller om<'

bud för denne höras däröver.

Vid prövning av arbetsgivares ansökan om befrielse från skyldighet at

verkställa skatteavdrag skall särskilt beaktas intresset för arbetstagare att

erhålla en bekväm skattebetalningsform och för det allmänna att ernå enf'

effektiv utskyldsbetalning.

5. Det ankommer på centrala uppbördsnämnden att i den omfattning b '

hov därav föreligger meddela bindande besked rörande tillämpningen a

bestämmelserna om när skatteavdrag skall göras. Därjämte må nämnde

då fråga är om anställning som är avsedd att vara kortare tid än en veck

föreskriva att skatteavdrag ej skall verkställas, därest sådant avdrag skull,

medföra avsevärda olägenheter eller om särskilda skäl eljest föreligga. Äv

i andra fall må nämnden, där detta med hänsyn till skattskyldigs inkoms

eller anställningsförhållanden finnes påkallat, förklara att skatteavdrag'

skall verkställas.

'

6. Om arbetstagare å svenskt handelsfartyg med en bruttodräktighet'

minst 500 registerton begärt att skatteavdrag för kvarstående skatt sk

verkställas, åligger det befälhavaren eller rederiet att härom skynds

underrätta skatteavdelningen vid postkontoret i residensstaden i det län,

rederiet har sitt huvudkontor. Sådan underrättelse skall lämnas å blanké

vartill formulär fastställes av riksskattenämnden och som tilllhandahållesf'

statsverket.

- '5';

till 40 §.

i

I 40 § andra och tredje styckena angivna skatteavdrag med tjugufem pro­

cent av lönebeloppet skola ej verkställas, då det är för arbets^varen uppeu;

bart att anställningen hos honom är att anse såsom bisyssla. Är så ej fällét;

må avdrag underlåtas allenast därest arbetstagaren med intyg från lolial

skattemyndighet styrker att fråga är om bisyssla.

Skatteavdrag skall icke göras å lön, som utbetalas senast den 25 februari'

under inkomståret, därest arbetstagaren företer debetsedel eller skaltér

kort utvisande att han för nästföregående inkomstår varit påförd preli

minär B-skatt. Vad sist sagts har dock icke avseende å nyanställd arb

tagare, som kan antagas hava sin väsentliga utkomst av anställningen. •

Det åligger arbetsgivaren, att senast en vecka innan i 40 § tredje styck

angivet avdrag för kvarstående skatt med tjugufem procent av lönebelopp

första gången göres genom skriftlig eller muntlig hänvändelse till arbe

tagaren uppmana denne att överlämna debetsedel å slutlig skatt eller ve

börlig del av sådan debetsedel eller på i sagda paragraf föreskrivet sätt

att skatteavdrag för kvarstående skatt ej skall göras. Därvid skall arbe

givaren tillika erinra arbetstagaren om det skatteavdrag, som eljest ko

mer att göras.

'

Har genom skatteavdrag jämlikt 40 § andra eller tredje stycket innehålU

större belopp än vad enligt debetsedel, skattekort eller av lokal skattem

dighet utfärdat intyg, som arbetstagaren företett efter det avdraget gjort

skall vid närmast följande uppbördstillfälle inbetalas, må arbetsgivaren ni

kvitto tillhandahålla arbetstagaren vad sålunda för mycket innehållits.

Kan det antagas, att nyanställd arbetstagare, som har debetsedel å p

liminär B-skatt, har sin väsentliga utkomst av anställningen, åligger d

arbetsgivaren anmäla dylikt förhållande till den lokala skattemyndighet

¬

background image

,

•/'

. Nr 272. —

447

till 41 §.

Då befrielse från eller nedsättning av skatteavdrag för preliminär A-skatt

. nledgives på grund av existensminimum, har den lokala skattemyndigheten

te att dels med ledning av bestämmelserna i 50 § 2 mom. kommunalskatte-

lagen och anvisningarna till nämnda paragraf ävensom de normalbelopp för

existensminimum, som fastställts jämlikt nämnda lagrum, angiva den skatt­

skyldiges existensminimum, dels ock förordna efter vilka grunder skatte­

avdrag skall verkställas. Beräknas den skattskyldiges inkomster understiga

existensminimum, kan förordnande meddelas antingen att skatteavdrag över

illeljcilte'.förordnas,

varje avlöningstillfälle visst angivet belopp alltid skall för-

1

"behållas

skattskyldige, så att för skatteavdrag får tagas i anspråk alle­

lan att fegast vad av lönen överskjuter det förbehållna beloppet. Det belopp, som så-

lunda skall förbehållas den skattskyldige, bör som regel motsvara fastställt

fj

Existensminimum minskat med de inkomster, den skattskyldige kan åtnjuta

harslacte

annan än huvudarbetsgivaren. Det förbehållna beloppet kan dock ökas

atlfei'

belopp motsvarande dels sådana utgifter, som äro nödvändiga för för-

leassMi^' värvande av den löneinkomst, varom fråga är, och som äro avdragsgilla vid

ljjj^J'4åxering, t, ex, avgifter, som den skattskyldige har att erlägga för sådan

.^pensionsförsäkring eller sjuk- eller olycksfallsförsäkring, som tagits i sam­

band med tjänst, eller avgifter, som den skattskyldige i samband med tjäns­

ten har att erlägga för egen eller efterlevandes pensionering annorledes än

genom försäkring, eller kostnader för resor till och från arbetet, dels ock

. til lfälliga utgifter av ofrånkomlig natur, som den skattskyldige må hava att

f] vidkännas och som icke kunna beaktas vid fastställande av existensminimi-

, F' beloppet. I förekommande fall äger den lokala skattemyndigheten vidare —

iteuiiä {5j.

förhindra att den skattskyldige vid stigande inkomst skall nödgas

cDisli it;!' avstå hela inkomstökningen till skatt — förordna, att om den skattskyldi-

^ ges inkomst hos huvudarbetsgivaren stiger utöver det förbehållna beloppet

skatteavdrag må, intill den gräns där skatten kan uttagas till fullo, verkstäl-

las högst med belopp motsvarande viss angiven kvotdel av inkomstökningen.

KtiMinlfE Skatteavdrag för kvarstående skatt må såsom framgår av 42 § icke verk-

s'lfi

ställas förrän skatteavdrag för preliminär skatt till fullo verkställts. Vid

iHtäia^^J^^jiiedsättning av skatteavdraget för kvarstående skatt på grund av existens-

ftiinimum bör den lokala skattemyndigheten därför taga hänsyn till dels

den skattskyldiges existensminimum och dels den preliminära skatt den

skattskyldige har att erlägga. Då särskilda skäl göra det påkallat, äger den

lokala skattemyndigheten dels i erforderlig mån höja det belopp, som enligt

sagts skall förbehållas den skattskyldige, dels ock förordna, att vid

utöver det förbehållna beloppet skatteavdrag må verkställas

med belopp motsvarande viss angiven kvotdel av inkomstökningen.

skattskyldig, som skall erlägga preliminär A-skatt, enligt under-

från länsbyrå för folkbokföringen ändrat civilstånd under förra

/iff(if)delen av inkomståret, skall lokal skattemyndighet utan särskild anmälan

If frän den skattskyldige vidtaga den jämkning av nämnda skatt, som av änd-

Ringen må betingas.

skattemyndighet äger jämväl utan särskild anmälan från den skatt-

Skyldige upptaga fråga om jämkning av preliminär skatt i övriga i 45 §

ilj ijli'®)' omförmälda fall. Vid höjning av preliminär skatt utan skattskyldigs med­

givande bör iakttagas försiktighet, så att för hög sådan skatt icke uttages.

¬

background image

448

— 1953,

/'t-

'

i

r i .

2. För att ernå bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och er

preliminärskatt kan genom jämkning föreskrivas, att utbyte skall ske a

preliminär A-skatt beräknad enligt skattetabell eller av preliminär B-skå

mot preliminär A-skatt beräknad enligt särskild av lokal skattemyndighet

angiven grund. Jämför vidare 3 § och anvisningarna till samma paragraf.

3. Den bevisning, som skattskyldig måste prestera fÖr att erhålla jämk­

ning, är icke lika i de i 45 § 1 mom. under 2)-^) omnämnda fallen. Begäres

jämkning jämlikt 2) i nämnda moment på grund av sådan ändring i make

inkomst, som påverkar den skattskyldiges ortsavdrag, eller jämlikt samm

moment 3), behöver vederbörande endast göra sannolikt, att de if rågavar

de förhållandena komma att vara för handen; mera kan han tydligen i des

fall icke heller åstadkomma. I övriga fall har han däremot att styrka, a

de berörda omständigheterna verkligen föreligga.

4. Med inkomst, varom i 45 § 1 mom. andra stycket sägs, bör vid j"

ning i hemortskommunen som regel förstås den sammanräknade netto'

korasten vid taxering till statlig inkomstskatt, i förekommande fall minska

med utgift för periodiskt understöd och pensionsförsäkringspremie.

5. Har skattskyldig under inkomståret, innan beslutet om jämltning m

delats, erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort göra, skall d

för mycket inbetalda skatten icke restitueras. I stället skall den prelimi

skatt, som skall erläggas efter beslutet om jämkning, i motsvarande m '

reduceras, så att den sammanlagda preliminärskatten kommer att uppgå '

belopp, som beräknas böra utgå för inkomståret. Fall kunna förekomma r-.

sådana torde inträffa i synnerhet vid jämkning under senare delen avrjn-

komståret — då preliminärskatten nedsättes med så stort belopp att, trots

det den skattskyldige helt befriats från att erlägga dylik skatt underijäter-

stående uppbördsterminer under uppbördsåret, han likväl för inkomståret

inbetalt högre skatt än han kan antagas hava rätteligen bort göra, I'll.'

Uppgår det för mycket inbetalda beloppet till minst en femtedel av den^V

liga skatt, som kan beräknas komma att utgå, dock till minst etthundra

kronor, äger skattskyldig återbekomma det för mycket inbetalda beloppet

utan avvaktan å debitering av den slutliga skatten. Äro särskilda förhållan­

den för handen — fråga är t. ex. om nedsatt skatteförmåga eller om ett

särskilt stort skattebelopp — kan myndigheten, även om det angivna vill­

koret icke är uppfyllt, medgiva att det för mycket erlagda beloppet återb

talas till den skattskyldige.

;

till 46 §.

Preliminär självdeklaration kan vara behövlig t. ex. om skattskyldig, s_

har att erlägga preliminär B-skatt, kan antagas komma att få sina

komster eller utgifter mera avsevärt förändrade eller om skattskyldig,

vilken utfärdats debetsedel å preliminär A-skatt, blivit näringsidkare o

följd därav bör påföras preliminär B-skatt.

_

>

Preliminär självdeklaration bör icke infordras, där för jämkning erf

derliga uppgifter kunna införskaffas på annat sätt.

till 48 §.

Med värnpliktig avses i 48 § 2 mom. värnpliktig, som icke är Jast

ställd vid krigsmakten, dock att bestämmelserna i nämnda moment

tillämpning å värnpliktig, som är elev vid krigsskolan eller undergår utbil

ning för vinnande av fast anställning på aktiv stat ^^d marinen eller fly

vapnet, ej heller å värnpliktig som jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen fu

gör tjänstgöring med en varaktighet av högst sextio dagar.

Vad om värnpliktig i 48 § 2 mom. stadgas skall äga motsvarande tillamp

ning i fråga om:

¬

background image

, Nr 272. —

449

1) civilmilitär personal på aktiv stat eller över stat, vars tjänstgörings­

skyldighet i fredstid är begränsad till viss del av året;

2) personal, som lönlös kvarstår i regemente (kår), i flottan, i kustartil-

leriet eller i flygvapnet;

3) personal, som frivilligt överförts till Övergångsstat, så ock personal

Bli på reservstat eller i reserven med undantag av reserven tillhörande, från ak-

(ä tiv stat pensionsavgången personal;

i i

4) väg- och vattenbyggnadskårens personal; samt

5) icke värnpliktig personal vid sjövärnskåren..

till 49 §.

1. Lokal skattemyndighets beslut i anledning av framställning om an­

stånd enligt 49 § 1 mom. första stycket skall grundas på det yttrande över

framställningen, som det åligger taxeringsintendent att avgiva. Denne skall,

därest detta med hänsyn till föreliggande omständigheter är mnjligt, i

yttrandet tillkännagiva sitt ställningstagande till de över taxeringen

anförda besvären. Är utredningen i besvärsärendet icke avslutad och

anser sig taxeringsintendenten med hänsyn härtill eller av annat skäl icke

kunna göra något uttalande rörande sitt framtida ställningstagande till

besvären, skall detta meddelas den lokala skattemyndigheten, som i sådant

fall har att avslå framställningen om anstånd med skattens erläggande.

2. I fall som avses i 49 § 1 mom. andra stycket bör anståndet avse skat­

ten enligt den taxering, som kan beräknas skola undanröjas. Har prelimi­

när skatt avräknats å slutlig skatt enligt nämnda taxering, kan anstånd

beviljas även med betalning av så stor del av skatten på grund av den å

rätt ort påförda taxeringen, som motsvaras av nämnda preliminära skatt.

till 85 §.

Som exempel på förhållande, varöver den skattskyldige icke skäligen

kunnat råda, må nämnas att arbetsgivaren felaktigt uträknat den skatt­

skyldiges preliminära skatt eller att skattskyldig, som påförts ränta å kvar­

stående skatt i en kommun, i annan kommun erlagt för hög preliminär

skatt. Vidare må nämnas det fall, att den kvarstående skatten beror på att

beskattningsnämnd frångått den skattskyldiges deklaration; befrielse från

räntebetalning må dock i dylikt fall icke medgivas, därest omständigheterna

äro sådana att den skattskyldige bort förstå att beskattningsnämnderna

skulle komma att frångå deklarationen.

Centrala uppbördsnämnden äger lämna anvisningar i frågor rörande rän­

tebefrielse.

diifi

Denna förordning skall träda i kraft den 1 januari 1954; dock att för-

'' - 3 0 V^dningens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åt-

gärder, som erfordras för förordningens tillämpning efter ikraftträdandet.

'

Genom denna förordning uppbäves uppbördsförordningen den 31 decem-

• r '0

1945 (nr 896) med det undantag att de i sistnämnda förordning medde­

la®'

lade bestämmelserna rörande uppbörd av skatt skola gälla beträffande pre­

liminär skatt avseende inkomståret 1953, fastighetsskatt, skogsvårdsavgif­

ter, annuiteter å avdikningslån och å förskott för avlösning av frälseräntor

samt tillkommande skatt, som skola inbetalas under uppbördsterminen i

januari månad år 1954.

Skatt, som inbetalats till postgirokonto varom i 64 § uppbördsförord­

ningen den 31 december 1945 förmäles och som på grund av bristfälliga

identifieringsuppgifter icke kunnat tillgodoföras skattskyldig inom sju år

efter utgången av det uppbördsår, under vilket inbetalningen skedde, till­

faller statsverket.

¬

background image

450

— 1953. Nr 2

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytte

\dsse hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kiingl, sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1953,

GUSTAF ADOLF.

(L.S.)

(Finansdepartementet.)

PER EDVIN SKÖLD.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.