SFS 2016:687 Lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

160687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § och rubriken närmast före 5 §

lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska
ha följande lydelse.

Nedsättning av fordran, skuldsanering och F-skuldsanering

5 §

Skatteverket får fatta beslut om nedsättning av fordran, om förutsätt-

ningarna för skuldsanering eller F-skuldsanering är uppfyllda och övriga
berörda borgenärer gör motsvarande eftergift.

Skatteverket är borgenärsföreträdare vid skuldsanering och F-skuld-

sanering.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

SFS 2016:687

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.