SFS 1993:891 Lag om indrivning av statliga fordringar m. m.

SFS 1993_891 Lag om indrivning av statliga fordringar m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:891

Utkom från trycket

den 30 juni 1993

1921

Lag
om indrivning av statliga fordringar m. m.;

utfärdad den lOjuni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

61-SFS 1993

background image

1922

SFS 1993:891

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller vid handläggning hos kronofogdemyndigheterna av

allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken.

Handläggning av mål som avses i första stycket kallas i denna lag

indrivning.

2 § Under indrivningen får införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken ske
för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. uppbördslagen (1953:272), om inte annat föreskrivs i den lagen,

2. lagen (1958:295) om sjömansskatt, om inte annat föreskrivs i den

lagen,

3. lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

4. lagen (1972:435) om överlastavgift,

5. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
6. lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
7. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
8. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, om

inte annat föreskrivs i den lagen,

9. fordonsskattelagen (1988: 327),

10. lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten,
11. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

eller

12. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

artister m.fl.

Att införsel får ske för böter och viten är föreskrivet i 15 kap. 1 § 2

utsökningsbalken.

3 § Bestämmelserna i 15—18§§ skall, om inte regeringen föreskriver
något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten
och inte grundas på studiestödslagen (1973:349).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att indrivning i vissa fall skall ske med förtur.

Betalningsanmaning

5 § Indrivning inleds genom att kronofogdemyndigheten anmanar gäl-
denären att betala, om det inte finns särskilda skäl att underlåta anmaning.

Gäldenärsutredning

6 § Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 §

utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhål-
landen som behövs för att en lämplig indrivningsåtgärd skall kunna be-
stämmas (gäldenärsutredning).

Uppskov

7 § Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen

1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,

background image

SFS 1993:891

2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållan-

den, eller

3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av

behörig myndighet.

Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären

betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning).

8 § Uppskov får inte beviljas för längre tid än vad som behövs för att
gäldenären skall kunna betala sin skuld.

Endast om det finns synnerliga skäl får uppskov som inte förenas med

villkor om avbetalning beviljas för längre tid än ett år.

9 § Om ett belopp som avses i 1 § lagen (1985: 146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter skall återbetalas eller annars betalas ut
till gäldenären, får beloppet tas i anspråk för betalning av gäldenärens
skuld trots att uppskov har beviljats.

Uppskov får återkallas om gäldenären underlåter att betala skatter och

avgifter allteftersom de förfaller, inte följer den uppgjorda avbetalnings-
planen eller om det i annat fall finns särskild anledning till återkallelse.

Säkerhet

10 § När uppskov beviljas får kronofogdemyndigheten ta emot säkerhet

som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, någon annan
erbjuder sig att ställa.

11 § Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

Borgen skall ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller

flera personer gemensamt skall den vara solidarisk.

12 § Kronofogdemyndigheten skall vid mottagandet av säkerhet besluta

under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras
när det finns anledning till det.

13 § Sedan kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk

gäller, om säkerheten utgörs av

1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt

egendom,

2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indriv-

ning i denna lag då gäller samt att införsel får äga rum om det är medgivet
för den fordran som säkerheten avser,

3. företagshypoteksbrev: att utmätning genast får ske i den egendom som

omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverk-
samhet än gäldenärens.

Ackord

14 § Bestämmelser om ackord finns i lagen (1993: 892) om ackord röran-

de statliga fordringar m. m.

1923

background image

SFS 1993:891

15 § Kronofogdemyndigheten får ansöka om att en gäldenär skall försät-

tas i konkurs. Kronofogdemyndigheten får också ansöka om likvidation.

16 § Om det allmänna har en fordran hos en gäldenär som försatts i

konkurs skall kronofogdemyndigheten göra gällande denna fordran i kon-
kursen och även i övrigt bevaka den rätt i konkursen som med anledning
av fordran tillkommer det allmänna.

17 § I ärenden enligt 15 och 16 §§ för Riksskatteverket det allmännas

talan i överrätt.

Avbrytande av indrivning

18 § Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om

ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är för-
svarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från
allmän synpunkt.

Har indrivningen avbrutits enligt första stycket skall den återupptas, om

det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är
skäligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

Överklagande

19 § Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt

13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om besvär i
18 kap. utsökningsbalken tillämpas.

I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då lagen (1978:882) om

säkerhet för skattefordringar m. m. skall upphöra att gälla. Bestämmelser-
na om uppskov och om säkerhet i 9 och 19 §§ respektive 10—13 och 19 §§ i
den nya lagen tillämpas också i fråga om uppskov som beviljats och
säkerhet som tagits emot före ikraftträdandet.

Konkurs m. m .

1924

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.