SFS 1993:892 Lag om ackord rörande statliga fordringar m. m.

SFS 1993_892 Lag om ackord rörande statliga fordringar m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ackord rörande statliga fordringar m. m.;

SFS 1993:892

Utkom från trycket

den 30juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt, avgift, böter eller annan staten

tillkommande fordran som vid verkställighet enligt utsökningsbalken

handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordran som

grundas på studiestödslagen (1973: 349).

2 § Beslut om att anta förslag om ackord fattas av skattemyndigheten i
det län där gäldenärens hemortskommun är belägen. Om gäldenären sak-
nar hemortskommun i landet fattas beslutet av Skattemyndigheten i
Stockholms län.

3 § Förslag om ackord får antas om det kan anses fördelaktigt för det
allmänna.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt ackordslagen

(1970:847) får antas endast om övriga borgenärer som ackordet angår
godkänner det.

4 § I ett ärende om ackord skall kronofogdemyndigheten beredas tillfälle
att yttra sig, om det inte kan anses obehövligt.

5 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då förordningen (1965:852)

om ackord och avskrivning rörande vissa skatter skall upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om förslag om ackord som fram-
ställts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

1925

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27. rskr. 1992/93:448.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.