SFS 1994:345 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m. m.

SFS 1994_345 Lag om ändring i lagen (1993_892) om ackord rörande statliga fordringar m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:345

Utkom från trycket
den 31 maj 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande
statliga fordringar m. m.;

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1993:892) om

ackord rörande statliga fordringar m. m. skall ha följande lydelse.

2 § Beslut om att anta förslag om ackord eller godta förslag om frivillig
skuldsanering fattas av skattemyndigheten i det län där gäldenärens hem-
ortskommun är belägen. Om gäldenären saknar hemortskommun i landet
fattas beslutet av Skattemyndigheten i Stockholms län.

3 § Förslag om ackord får antas om det kan anses fördelaktigt för det
allmänna.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt ackordslagen

(1970:847) får antas endast om övriga borgenärer som ackordet angår
godkänner det.

Förslag om frivillig skuldsanering får godtas om förutsättningarna för

skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334) är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, rskr. 1993/94:303.

680

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.