SFS 1996:778 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

SFS 1996_778 Lag om ändring i lagen (1993_891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1239

SFS 1996:778
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 och 16 §§ lagen (1993:891)

om indrivning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

15 § Kronofogdemyndigen får ansöka om att en gäldenär skall för-
sättas i konkurs. Kronofogdemyndigheten får också ansöka om likvi-

dation och företagsrekonstruktion.

16 § Om det allmänna har en fordran hos en gäldenär som försatts i

konkurs skall kronofogdemyndigheten göra gällande denna fordran i
konkursen och även i övrigt bevaka den rätt i konkursen som med
anledning av fordran tillkommer det allmänna. Kronofogdemyndig-
heten skall också företräda det allmänna som borgenär vid företags-
rekonstruktion, om inte något annat följer av lagen (1993:892) om
ackord rörande statliga fordringar m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996,

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.