SFS 1996:779 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

SFS 1996_779 Lag om ändring i lagen (1993_892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1239

SFS 1996:779
Utkom från trycket

den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1993:892) om ackord

rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

3 §2 Förslag om ackord får antas om det kan anses fördelaktigt för det
allmänna.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1994:345.

background image

SFS 1996:779

(1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga
borgenärer som ackordet angår godkänner det.

Förslag om frivillig skuldsanering får godtas om förutsättningarna för

skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334) är uppfyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. I fråga om ackordsförslag som framställts enligt ackordslagen

(1970:847) gäller 3 § i dess äldre lydelse.

På. regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1240

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.