SFS 1996:779 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter / SFS 1996:779 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
SFS 1996_779 Lag om ändring i lagen (1993_892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1239

SFS 1996:779
Utkom från trycket

den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1993:892) om ackord

rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

3 §2 Förslag om ackord får antas om det kan anses fördelaktigt för det
allmänna.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1994:345.

background image

SFS 1996:779

(1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga
borgenärer som ackordet angår godkänner det.

Förslag om frivillig skuldsanering får godtas om förutsättningarna för

skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334) är uppfyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. I fråga om ackordsförslag som framställts enligt ackordslagen

(1970:847) gäller 3 § i dess äldre lydelse.

På. regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1240

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.