SFS 1998:195 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

SFS 1998_195 Lag om ändring i lagen (1993_892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

449

SFS 1998:195

Utkom från trycket
den 12 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 29 april 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:892) om ack-

ord rörande statliga fordringar m.m.

dels att 2-5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 §, och närmast före 1 §

en ny rubrik med lydelsen "Inledande bestämmelse" samt närmast före 2, 4
och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Ackord

2 §2 Beslut om att anta förslag om ackord fattas av den skattemyndighet

som är behörig att fatta beslut enligt 2 kap. 1-3 eller 5 § skattebetalningsla-
gen (1997:483).

1

Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU 19, rskr. 1997/98:194.

2

Senaste lydelse 1994:345.

15

SFS

1998

background image

SFS 1998:195

Den skattemyndighet som anges i första stycket får uppdra åt en krono-

fogdemyndighet att fatta beslut om att anta förslag om ackord.

3 §3 Förslag om ackord får antas om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt
för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhål-
landen eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän syn-
punkt.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga borgenärer
som ackordet angår godkänner det.

Skuldsanering

4 § Beslut om nedsättning av fordran och beslut om att godta förslag om
frivillig skuldsanering fattas av kronofogdemyndigheten i den region där
gäldenärens hemortskommun är belägen. Om gäldenären saknar hemorts-
kommun i landet fattas beslutet av Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

5 § Beslut om nedsättning av fordran får fattas och förslag om frivillig
skuldsanering får godtas om förutsättningarna för skuldsanering enligt
skuldsaneringslagen (1994:334) är uppfyllda. Beslut om nedsättning av for-
dran får dock fattas endast om de övriga borgenärer som skuldsaneringen an-
går gör motsvarande eftergift.

Överklagande

6 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ackordsförslag som

har framställts och ansökan om frivillig skuldsanering som har gjorts före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

450

3

Senaste lydelse 1996:779. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.