SFS 2006:715 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

060715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:891) om in-

drivning av statliga fordringar m.m.

2

dels att 17 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 § ordet ”kronofogdemyndigheterna” skall bytas ut mot ”Kro-

nofogdemyndigheten”,

dels att i 16 och 19 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot

”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 13 § skall ha följande lydelse.

13 §

3 Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäl-

ler, om säkerheten utgörs av

1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egen-

dom,

2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indriv-

ning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt
2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

3. företagsinteckning: att utmätning genast får ske i den egendom som

omfattas av företagsinteckningen, även när denna gäller i annan närings-
verksamhet än gäldenärens.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
16 § 1996:778
17 § 2003:706
19 § 1997:500.

3 Senaste lydelse av 1995:312.

SFS 2006:715

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

4 SFS 2006:671-750

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.