SFS 2006:716 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

060716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:892) om

ackord rörande statliga fordringar m.m.

2

dels att i 2 § orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Krono-

fogdemyndigheten”,

dels att 4 § skall ha följande lydelse.

4 §

3 Beslut om nedsättning av fordran och beslut om att godta förslag om

frivillig skuldsanering fattas av Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 2 § 2003:707.

3 Senaste lydelse 1998:195.

SFS 2006:716

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.