SFS 2006:749 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter / SFS 2006:749 Lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
060749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1993:892) om

ackord rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

2 Beslut om nedsättning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten företräder det allmänna som borgenär vid skuld-

sanering.

5 §

3 Beslut om nedsättning av fordran får fattas om förutsättningarna för

skuldsanering är uppfyllda och berörda borgenärer gör motsvarande efter-
gift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:124 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1998:195.

3 Senaste lydelse 1998:195.

SFS 2006:749

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.