SFS 2011:1420 Lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

111420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2007:324) om Skatte-

verkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska ha följande lydelse.

8 §

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller någon annan författning förs
av Skatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1420

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.