SFS 2011:77 Lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. / SFS 2011:77 Lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
110077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:460) om skatt på
trafikförsäkringspremie m.m.;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2007:460) om skatt på

trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

trafikförsäkring: försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410),
trafikförsäkringsavgift: sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafik-

skadelagen,

risk belägen inom landet: risk belägen i Sverige enligt 1 kap. 17 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 1 kap. 7 § lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

SFS 2011:77

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.