SFS 2011:1421 Lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. / SFS 2011:1421 Lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
111421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:460) om skatt på
trafikförsäkringspremie m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (2007:460) om

skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkringsgiva-

re som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i lan-

det från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en
skatterepresentant som ska företräda försäkringsgivaren på det sätt som
framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Skatterepresentan-
ten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person.

12 §

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteför-

farandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1421

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.