Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:205
Departement: Finansdepartementet S2
Länk: Länk till register

SFS nr:

2008:205
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2008-04-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

2 §   Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning.

Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg.

3 §   Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 §   Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 26 augusti 2008.

I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om
   1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
   2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
   3. ansvar för skatt i 12 kap.,
   4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap.,
   5. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
   6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
   7. inbetalning av skatt i 16 kap.,
   8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
   9. återbetalning av skatt i 18 kap.,
   10. ränta i 19 kap.,
   11. indrivning i 20 kap.,
   12. omprövning i 21 kap.,
   13. överklagande i 22 kap., och
   14. övriga bestämmelser i 23 kap.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.