SFS 2009:1114 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter

091114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Brittiska
Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende
skatter;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket

Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering undertecknade den
18 maj 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och framgår av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:223, bet. 2009/10:SkU7, rskr. 2009/10:38.

SFS 2009:1114

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1114

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE
BRITISH VIRGIN ISLANDS FOR
THE EXCHANGE OF INFORMA-
TION RELATING TO TAXES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH BRITTISKA JUNGFRUÖAR-
NAS REGERING OM UTBYTE
AV UPPLYSNINGAR AVSEENDE
SKATTER

Whereas the Government of the

Kingdom of Sweden and the
Government of the British Virgin
Islands (“the Contracting Parties”)
recognise the need for cooperation
and the exchange of information in
criminal and civil tax matters;

Då Konungariket Sveriges reger-

ing och Brittiska Jungfruöarnas re-
gering (”de avtalsslutande parterna”)
erkänner behovet av samarbete och
utbyte av information i skattebrotts-
ärenden och andra skatteärenden,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Now, therefore, the Contracting

Parties have concluded the following
Agreement which contains obliga-
tions on the part of the Contracting
Parties only.

har de avtalsslutande parterna in-

gått följande avtal, vilket medför
skyldigheter endast för de avtalsslu-
tande parterna.

Article 1

Scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall provide
assistance through exchange of in-
formation that is foreseeably rele-
vant to the administration or enfor-
cement of the domestic laws of the
Contracting Parties concerning the
taxes and the tax matters covered by
this Agreement, including informa-
tion that is foreseeably relevant to
the determination, assessment, veri-
fication, enforcement, recovery or
collection of tax claims with respect
to persons subject to such taxes, or
the investigation or prosecution of
tax matters in relation to such
persons. Information shall be ex-
changed in accordance with the pro-
visions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the man-
ner provided in Article 8.

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

1. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter ska biträda var-
andra med handräckning genom ut-
byte av upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpning eller
verkställighet av de avtalsslutande
parternas interna lagstiftning avse-
ende de skatter och de skatteärenden
som omfattas av detta avtal, däri
inbegripet uppgifter som kan antas
vara relevanta för fastställande, taxe-
ring, verifiering eller uppbörd samt
för indrivning eller verkställighet
beträffande skattefordringar, såvitt
avser personer som är skattskyldiga
för sådana skatter eller för utredning
eller åtal i skatteärenden i fråga om
sådana personer. Upplysningar ska
utbytas i enlighet med bestämmel-
serna i detta avtal och ska hållas
hemliga på sätt som anges i artikel 8.

background image

3

SFS 2009:1114

2. This Agreement shall not affect

the application in the respective
Contracting Parties of the rules on
mutual legal assistance in criminal
matters.

2. Detta avtal ska inte påverka till-

lämpligheten i parterna av bestäm-
melserna om ömsesidig rättslig hjälp
i brottmål.

Article 2

Jurisdiction

To enable the appropriate imple-

mentation of this Agreement, infor-
mation shall be provided in accord-
ance with this Agreement by the
competent authority of the
Requested Party:

Artikel 2

Jurisdiktion

För att möjliggöra en korrekt till-

lämpning av detta avtal ska upplys-
ningar lämnas i enlighet med detta
avtal av den behöriga myndigheten i
den anmodade parten:

(a) without regard to whether the

person to whom the information
relates is a resident or national of a
Contracting Party, or whether the
person by whom the information is
held is a resident or national of a
Contracting Party; and

a) oavsett om den person som

upplysningarna avser har hemvist
eller är medborgare i en avtalsslu-
tande part eller om den person som
innehar upplysningarna har hemvist
eller är medborgare i en avtalsslu-
tande part, och

(b) provided that the information

is present within the territory, or in
the possession or control of a person
subject to the jurisdiction, of the
Requested Party.

b) under förutsättning att upplys-

ningarna finns tillgängliga inom
territoriet eller innehas eller kontrol-
leras av en person som omfattas av
den anmodade partens jurisdiktion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes covered by this

Agreement are:

Artikel 3

Skatter som omfattas av avtalet

1. Skatterna som omfattas av detta

avtal är:

(a) in the case of the British

Virgin Islands,

a) i fråga om Brittiska Jungfru-

öarna,

(i) the income tax;

1) inkomstskatten,

(ii) the payroll tax; and

2) skatten på löneutbetalningar,

och

(iii) the property tax

3) fastighetsskatten

(b) in the case of Sweden,

b) i fråga om Sverige,

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

2) kupongskatten,

(iii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

background image

4

SFS 2009:1114

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

5) den kommunala inkomst-

skatten,

(vi) the yield tax on pension funds

(avkastningsskatten på pensionsme-
del);

6) avkastningsskatten på pen-

sionsmedel,

(vii) the value added tax (mervär-

desskatten);

7) mervärdesskatten,

(viii) the tax on advertisements

and advertising (skatten på annonser
och reklam);

8) skatten på annonser och

reklam,

(ix) the premium tax on group life

insurance etc. (den särskilda premie-
skatten för grupplivförsäkring,
m.m.);

9) den särskilda premieskatten för

grupplivförsäkring, m.m.,

(x) the lottery tax (lotteriskatten);

10) lotteriskatten,

(xi) the tobacco excise duty

(tobaksskatten);

11) tobaksskatten,

(xii) the alcohol excise duty (alko-

holskatten);

12) alkoholskatten,

(xiii) the premium tax on insu-

rance against civil liability in respect
of the use of motor vehicles (skatten
på trafikförsäkringspremie m.m.);
and

13) skatten på trafikförsäkrings-

premie m.m., och

(xiv) the energy tax (skatten på

energi).

14) skatten på energi.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or substanti-
ally similar taxes imposed by either
Party after the date of signature of
this Agreement in addition to, or in
place of, any of the taxes listed in
paragraph 1 of this Article. The com-
petent authorities of the Contracting
Parties shall notify each other of any
relevant changes to the taxation and
related information gathering measu-
res covered by this Agreement.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter undertecknan-
det av avtalet tas ut i någon av
parterna vid sidan av eller i stället
för någon av de i punkt 1 i denna ar-
tikel uppräknade skatterna. De av-
talsslutande parternas behöriga myn-
digheter ska meddela varandra om
relevanta ändringar som gjorts avse-
ende den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplys-
ningar som omfattas av detta avtal.

Article 4

Definitions

1. In this Agreement unless the

context otherwise requires –

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat har i detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

(a) “British Virgin Islands” means

the territory of the Virgin Islands as
referred to in the Virgin Islands
Constitution Order 2007;

a) ”Brittiska Jungfruöarna” avser

Jungfruöarnas territorium så som det
anges i Jungfruöarnas ”Constitution
Order 2007”,

background image

5

SFS 2009:1114

(b) “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geo-
graphical sense, includes the natio-
nal territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(c) “collective investment fund or

scheme” means any pooled invest-
ment vehicle irrespective of legal
form;

c) ”kollektiv investeringsfond

eller kollektivt investeringssystem”
avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar, oavsett juridisk form,

(d) “company” means any body

corporate or any entity that is treated
as a body corporate for tax purposes;

d) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

(e) “competent authority” means

e) ”behörig myndighet” avser

(i) in the case of the British Virgin

Islands, the Financial Secretary or a
person or authority designated by
him in writing;

1) i fråga om Brittiska Jungfru-

öarna, finansministern eller person
eller myndighet som skriftligen för-
ordnas av honom,

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent author-
ity for the purposes of this Agree-
ment;

2) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal,

(f) “Contracting Party” means the

British Virgin Islands or Sweden as
the context requires;

f) ”avtalsslutande part” avser

Brittiska Jungfruöarna eller Sverige
beroende på sammanhanget,

(g) “criminal laws” means all cri-

minal laws designated as such under
domestic law irrespective of
whether contained in the tax laws,
the criminal code or other laws;

g) ”strafflagstiftning” avser all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning oberoende
av om den återfinns i skattelagstift-
ningen, strafflagstiftningen eller
andra författningar,

(h) “criminal tax matters” means

tax matters involving intentional
conduct which is liable to prosecu-
tion under the criminal laws of the
Requesting Party;

h) ”skattebrottsärenden” avser

skatteärenden som omfattar uppsåt-
ligt handlande vilket enligt strafflag-
stiftningen i den anmodande parten
kan bli föremål för åtal,

(i) “information” means any fact,

statement, document or record in
whatever form;

i) ”upplysningar” avser varje

faktauppgift, meddelande, handling
eller annan dokumentation oavsett
form,

(j) “information gathering meas-

ures” means laws, regulations and
administrative or judicial proce-
dures that enable a Requested Party
to obtain and provide the requested
information;

j) ”åtgärder för att inhämta upp-

lysningar” avser lagstiftning, före-
skrifter och administrativa åtgärder
eller domstolsåtgärder vilka möjlig-
gör för en anmodad part att inhämta
och lämna begärda upplysningar,

(k) “national” means

k) ”medborgare” avser

background image

6

SFS 2009:1114

(i) in relation to the British Virgin

Islands, any person who belongs to
the British Virgin Islands by virtue
of the Virgin Islands Constitution
Order 2007 (Statutory Instrument
2007 No. 1678) or has a certificate
of residence of the British Virgin
Islands by virtue of the Immigration
and Passport Ordinance (Cap.130);
and any legal person, partnership,
association or other entity deriving
its status as such from the laws in
force in the British Virgin Islands;

1) såvitt avser Brittiska Jungfru-

öarna, person som tillhör Brittiska
Jungfruöarna med stöd av Jungfru-
öarnas ”Constitution Order 2007
(Statutory Instrument 2007
No. 1678)” eller som har ett intyg
om hemvist i Brittiska Jungfruöarna
med stöd av ”the Immigration and
Passport Ordinance (Cap.130)” och
juridisk person, handelsbolag, asso-
ciation eller annat subjekt som bil-
dats enligt gällande lagstiftning i
Brittiska Jungfruöarna,

(ii) in relation to Sweden any indi-

vidual possessing the nationality of
Sweden, and any legal person, part-
nership or association deriving its
status as such from the laws in force
in Sweden;

2) såvitt avser Sverige, fysisk

person som innehar svenskt medbor-
garskap eller juridisk person, han-
delsbolag eller association som bil-
dats enligt gällande svensk lagstift-
ning,

(l) “person” includes an indivi-

dual, a company and any other body
or group of persons;

l) ”person” inbegriper fysisk

person, bolag och varje annan per-
sonsammanslutning,

(m) “principal class of shares”

means the class or classes of shares
representing a majority of the voting
power and value of the company;

m) ”viktigaste aktieslag” avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

(n) “public collective investment

fund or scheme” means any collec-
tive investment fund or scheme, in
which the purchase, sale or redemp-
tion of shares or other interests is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

n) ”publik kollektiv investerings-

fond eller publikt kollektivt investe-
ringssystem” avser varje kollektiv
investeringsfond eller kollektivt
investeringssystem i vilken köp,
försäljning eller inlösen av aktier
eller andra rättigheter inte underför-
stått eller uttryckligen begränsats till
en avgränsad krets av investerare,

(o) “publicly traded company”

means any company whose principal
class of shares is listed on a recogni-
sed stock exchange provided its lis-
ted shares can be readily purchased
or sold by the public. Shares can be
purchased or sold “by the public” if
the purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

o) ”bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning” avser ett
bolag vars viktigaste aktieslag är no-
terat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
”av allmänheten” om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

(p) “recognised stock exchange”

means any stock exchange agreed
upon by the competent authorities of
the Contracting Parties;

p) ”erkänd aktiebörs” avser sådan

börs som de avtalsslutande parter-
nas behöriga myndigheter har kom-
mit överens om,

background image

7

SFS 2009:1114

(q) “Requested Party” means the

Contracting Party to this Agreement
which is requested to provide or has
provided information in response to
a request;

q) ”anmodad part” avser den av-

talsslutande part enligt detta avtal
som på begäran anmodats att lämna
eller har lämnat upplysningar,

(r) “Requesting Party” means the

Contracting Party to this Agreement
submitting a request for or having
received information from the
Requested Party;

r) ”anmodande part” avser den av-

talsslutande part enligt detta avtal
som begär eller har tagit emot upp-
lysningar från den anmodade parten,

(s) “tax” means any tax covered

by this Agreement.

s) ”skatt” avser varje skatt som

omfattas av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the mea-
ning that it has at that time under the
law of that Contracting Party, any
meaning under the applicable tax
laws of that Contracting Party pre-
vailing over a meaning given to the
term under other laws of that Con-
tracting Party.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje ut-
tryck som inte definierats i avtalet ha
den betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den avtalsslu-
tande partens lagstiftning och den
betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna
avtalsslutande part äger företräde
framför den betydelse som uttrycket
har enligt annan lagstiftning i denna
avtalsslutande part.

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

Requested Party shall provide upon
request in writing by the Requesting
Party information for the purposes re-
ferred to in Article 1. Such informa-
tion shall be exchanged without re-
gard to whether the conduct being in-
vestigated would constitute a crime
under the laws of the Requested Party
if it occurred in the territory of the
Requested Party. If the information
received by the competent authority
of the Requested Party is not suffi-
cient to enable it to comply with the
request for information, it shall, in ac-
cordance with the terms provided in
paragraph 7 (a), advise the competent
authority of the Requesting Party of
that fact and request such additional
information as may be required to en-
able the effective processing of the
request.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
skriftligen lämna upplysningar för
de ändamål som anges i artikel 1. Så-
dana upplysningar ska utbytas utan
avseende på om det handlande som
är föremål för utredning skulle ha ut-
gjort ett brott enligt lagstiftningen i
den anmodade parten om det ägt rum
inom den anmodade partens territo-
rium. Om den information som tagits
emot av den behöriga myndigheten i
den anmodade parten inte är tillräck-
lig för att tillmötesgå en begäran om
upplysningar, ska denna behöriga
myndighet, i enlighet med bestäm-
melserna i punkt 7 a), informera den
behöriga myndigheten i den anmo-
dande parten om detta och ange vad
som ytterligare krävs för att bifalla
begäran.

background image

8

SFS 2009:1114

2. If the information in possession

of the competent authority of the
Requested Party is not sufficient to
enable it to comply with the request
for the information, the Requested
Party shall use all relevant informa-
tion gathering measures to provide
the Requesting Party with the infor-
mation requested, notwithstanding
that the Requested Party may not
need such information for its own
tax purposes.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en begä-
ran om upplysningar, ska den anmo-
dade parten vidta alla relevanta åt-
gärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna, utan hinder
av att den anmodade parten kanske
inte har behov av upplysningarna för
sina egna beskattningsändamål.

3. If specifically requested by the

competent authority of the Reques-
ting Party, the competent authority
of the Requested Party shall provide
information under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

3. Om den behöriga myndigheten

i den anmodande parten särskilt be-
gär det, ska den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av skriftliga vittnesberättelser
och bestyrkta kopior av handlingar.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authority,
for the purposes of this Agreement,
has the authority to obtain and pro-
vide upon request:

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att dess behöriga
myndighet, för tillämpningen av
detta avtal, har befogenhet att på be-
gäran inhämta och lämna:

(a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person, including nominees and
trustees, acting in an agency or fidu-
ciary capacity;

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person, däri inbegripet
ombud och trustförvaltare, som age-
rar i egenskap av representant eller
förvaltare,

(b) information regarding the

legal and beneficial ownership of
companies, partnerships and other
persons, including, within the con-
straints of Article 2, ownership in-
formation on all such persons in an
ownership chain; and in the case of
trusts, information on settlors,
trustees, beneficiaries and protec-
tors; and in the case of foundations,
information on founders, members
of the foundation council and benefi-
ciaries, and equivalent information
in the case of entities that are neither
trusts nor foundations.

b) upplysningar om de legala och

verkliga ägarförhållandena i bolag,
handelsbolag och andra personer,
däri inbegripet – med de begräns-
ningar som följer av artikel 2 – upp-
lysningar om ägarförhållandena av-
seende alla sådana personer i en
ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare, för-
månstagare och ”protectors”, i fråga
om stiftelser, upplysningar om stif-
tare, medlemmar i styrelsen och
destinatärer samt motsvarande upp-
lysningar i fråga om subjekt som
varken är truster eller stiftelser.

background image

9

SFS 2009:1114

5. Notwithstanding the preceding

paragraphs, this Agreement does not
create an obligation on the Contrac-
ting Parties to obtain or provide:

5. Utan hinder av föregående

punkter medför inte detta avtal
någon skyldighet för de avtals-
slutande parterna att inhämta eller
lämna:

(a) ownership information with

respect to publicly traded compa-
nies or public collective investment
funds or schemes, unless such infor-
mation can be obtained without
giving rise to disproportionate diffi-
culties;

a) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag vars aktier är föremål
för allmän omsättning, i publik kol-
lektiv investeringsfond eller i publikt
kollektivt investeringssystem, såvida
inte sådana upplysningar kan inhäm-
tas utan att det medför oproportio-
nerligt stora svårigheter,

(b) information relating to a

period more than six years prior to
the tax period under consideration;

b) upplysningar som avser tid mer

än sex år före den beskattningspe-
riod som är föremål för bedömning,

(c) information in the possession

or control of a person other than the
taxpayer that does not directly relate
to the taxpayer.

c) upplysningar som annan person

än den skattskyldige innehar eller
kontrollerar och som inte direkt be-
rör den skattskyldige.

6. The competent authority of the

Requesting Party shall provide the
following information to the compe-
tent authority of the Requested Party
when making a request for informa-
tion under this Agreement in order to
demonstrate the foreseeable rele-
vance of the information to the re-
quest:

6. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten lämna följande upplysningar till
den behöriga myndigheten i den
andra parten, för att visa betydelsen
av de efterfrågade upplysningarna:

(a) the identity of the person under

examination or investigation;

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

(b) the period for which the infor-

mation is requested;

b) för vilken tidsperiod upplys-

ningar begärs,

(c) the nature and type of the in-

formation requested, including a de-
scription of the specific evidence
sought and the form in which the Re-
questing Party would prefer to re-
ceive the information;

c) de begärda upplysningarnas

beskaffenhet, däri inbegripet en
beskrivning av vilka bevis som spe-
cifikt efterfrågas och i vilken form
som den anmodande parten önskar
att upplysningarna ska lämnas,

(d) the tax purposes for which the

information is sought and the re-
asons why the information requested
is foreseeably relevant to the admi-
nistration or enforcement of the do-
mestic laws of the Requesting Party;

d) de beskattningsändamål för

vilka de begärda upplysningarna
efterfrågas och varför de kan antas
vara relevanta för tillämpningen
eller verkställigheten av den anmo-
dande partens interna lagstiftning,

(e) grounds for believing that the

information requested is present in
the territory of the Requested Party
or is in the possession or control of a
person subject to the jurisdiction of
the Requested Party;

e) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns tillgängliga
inom den anmodade partens territo-
rium eller innehas eller kontrolleras
av person som omfattas av den an-
modade partens jurisdiktion,

background image

10

SFS 2009:1114

(f) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession or control of the
information requested;

f) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha eller kontrollera de begärda
upplysningarna,

(g) a declaration that the request is

in conformity with this Agreement
and the laws and administrative
practices of the Requesting Party,
and that if the requested information
were within the jurisdiction of the
Requesting Party then the competent
authority of the Requesting Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the Reques-
ting Party or in the normal course of
administrative practice;

g) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med detta avtal
och lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande parten och
att den behöriga myndigheten i den
anmodande parten – om de begärda
upplysningarna fanns inom denna
parts jurisdiktion – skulle kunna in-
hämta upplysningarna enligt lagstift-
ning eller vedertagen administrativ
praxis i den anmodande parten,

(h) a statement that the Reques-

ting Party has pursued all means
available in its own territory to ob-
tain the information, except those
that would give rise to disproportio-
nate difficulties.

h) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

7. The competent authority of the

Requested Party shall forward the
requested information as promptly
as possible to the competent autho-
rity of the Requesting Party. To
ensure a prompt response:

7. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten. För
att tillgodose ett skyndsamt svar:

(a) the competent authority of the

Requested Party shall confirm the
receipt of a request in writing to the
competent authority of the Reques-
ting Party and shall notify the com-
petent authority of the Requesting
Party of any deficiencies in the
request within 60 days of receipt of
the request; and

a) ska den behöriga myndigheten i

den anmodade parten skriftligen be-
kräfta mottagandet av begäran till
den behöriga myndigheten i den an-
modande parten, och inom 60 dagar
efter mottagandet underrätta den
behöriga myndigheten i den anmo-
dande parten om eventuella brister i
begäran, och

(b) if the competent authority of

the Requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion requested within 90 days of
receipt of the request, or if obstacles
are encountered in furnishing the in-
formation, or if the competent au-
thority of the Requested Party
refuses to provide the information, it
shall immediately inform the compe-
tent authority of the Requesting
Party in writing, explaining the rea-
sons for its inability to obtain and

b) om den behöriga myndigheten i

den anmodade parten inte har kunnat
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna inom 90 dagar från det
att begäran togs emot, eller om det
föreligger förhinder att lämna upp-
lysningarna, eller om den behöriga
myndigheten vägrar att lämna upp-
lysningarna, ska den omedelbart
skriftligen underrätta den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten om detta och ange skälen för att
den inte kunnat inhämta och till-

background image

11

SFS 2009:1114

provide the information, or the ob-
stacles encountered, or the reasons
for its refusal.

handahålla upplysningarna eller
ange vilka hinder som föreligger el-
ler skälen för dess vägran.

Article 6

Tax examinations or investigations
abroad

1. The Requested Party may, to the

extent permitted under its domestic
laws, and following reasonable no-
tice from the Requesting Party, allow
representatives of the competent au-
thority of the Requesting Party to en-
ter the territory of the Requested
Party in connection with a request to
interview persons and examine
records with the written consent of
the persons concerned. The compe-
tent authority of the Requesting Party
shall notify the competent authority
of the Requested Party of the time
and place of the meeting with the per-
sons concerned.

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. Den anmodade parten får, i den

utsträckning som detta är tillåtet
enligt dess interna lagstiftning och ef-
ter skäligt varsel från den anmodande
parten, tillåta att representanter för
den behöriga myndigheten i den an-
modande parten närvarar i den anmo-
dade parten i samband med en begä-
ran om att höra personer och granska
handlingar efter skriftligt medgi-
vande av de berörda personerna. Den
behöriga myndigheten i den anmo-
dande parten ska underrätta den be-
höriga myndigheten i den anmodade
parten om tid och plats för mötet med
de berörda personerna.

2. At the request of the competent

authority of the Requesting Party,
the competent authority of the
Requested Party may, in accordance
with its domestic laws, permit repre-
sentatives of the competent authority
of the Requesting Party to be present
at the appropriate part of a tax
examination in the territory of the
Requested Party.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i den anmodande par-
ten får den behöriga myndigheten i
den anmodade parten i enlighet med
dess interna lagstiftning tillåta att
representanter för den behöriga myn-
digheten i den anmodande parten
närvarar till den del detta anses
lämpligt vid skatteutredning inom
den anmodade partens territorium.

3. If the request referred to in

paragraph 2 of this Article is gran-
ted, the competent authority of the
Requested Party conducting the exa-
mination shall, as soon as possible,
notify the competent authority of the
Requesting Party of the time and
place of the examination, the autho-
rity or person authorised to carry out
the examination and the procedures
and conditions required by the
Requested Party for the conduct of
the examination. All decisions re-
garding the conduct of the examina-
tion shall be made by the Requested
Party conducting the examination in
accordance with its domestic laws.

3. Bifalls en begäran enligt

punkt 2 i denna artikel ska den behö-
riga myndigheten i den anmodade
parten som utför utredningen sna-
rast möjligt underrätta den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten om tid och plats för utredningen,
om den myndighet eller person som
bemyndigats att utföra utredningen
samt om de förfaranden och villkor
som den anmodade parten fastställt
för utförandet av utredningen. Alla
beslut beträffande utförandet av ut-
redningen ska fattas av den anmo-
dade parten som utför utredningen i
enlighet med dess interna lagstift-
ning.

background image

12

SFS 2009:1114

Article 7

Possibility of declining a request

1. The competent authority of the

Requested Party may decline to
assist:

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten får avslå en
begäran:

(a) where the request is not made

in conformity with this Agreement;
or

a) när begäran inte har gjorts i

överensstämmelse med detta avtal,
eller

(b) where the Requesting Party

has not pursued all means available
in its own territory to obtain the in-
formation, except where recourse to
such means would give rise to dis-
proportionate difficulties; or

b) när den anmodande parten inte

har vidtagit alla de åtgärder för att
inhämta upplysningarna som står till
dess förfogande inom dess eget terri-
torium, utom i de fall då vidtagandet
av sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter,
eller

(c) where the disclosure of the in-

formation requested would be con-
trary to public policy (ordre public).

c) när lämnandet av begärda upp-

lysningar skulle strida mot allmänna
hänsyn (ordre public).

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose upon a Con-
tracting Party any obligation to pro-
vide information which would dis-
close any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or
trade process. Information described
in paragraph 4 of Article 5 shall not
by reason of that fact alone consti-
tute such a secret or process.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upplys-
ningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkeshemlig-
het eller kommersiell hemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt. Upplysningar ska inte
anses som sådan hemlighet eller så-
dant förfaringssätt endast på grund
av att de utgör sådana upplysningar
som anges i artikel 5 punkt 4.

3. (a) The provisions of this

Agreement shall not impose on a
Contracting Party the obligation to
obtain or provide information which
would reveal confidential communi-
cations between a client and an attor-
ney, solicitor or barrister where such
communications are:

3. a) Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat
juridiskt ombud, när sådan kommu-
nikation har:

(i) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice, or

1) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

(ii) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

2) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

(b) Information held with the in-

tention of furthering an offence is
not subject to legal privilege, and
nothing in this Article shall prevent
an attorney, solicitor or barrister
from providing the name and ad-

b) Upplysningar som innehas i

syfte att främja en lagöverträdelse
omfattas inte av tystnadsplikt i sam-
band med juridisk rådgivning och
inget i denna artikel ska hindra en
advokat eller annat juridiskt ombud

background image

13

SFS 2009:1114

dress of a client where doing so
would not constitute a breach of le-
gal privilege.

från att lämna ut en klients namn och
adress när detta inte innebär ett brott
mot tystnadsplikten.

4. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax liability giving rise to the request
is disputed by the taxpayer.

4. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits av den skattskyl-
dige.

5. The Requested Party shall not

be required to obtain and provide in-
formation which, if the requested in-
formation was within the jurisdiction
of the Requesting Party, the compe-
tent authority of the Requesting
Party would not be able to obtain un-
der its laws or in the normal course
of administrative practice.

5. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta och lämna
upplysningar som den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten – om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion
– inte kan inhämta enligt sin lagstift-
ning eller sedvanliga administrativa
praxis.

6. The Requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the Re-
questing Party to administer or en-
force a provision of the tax law of
the Requesting Party, or any require-
ment connected therewith, which di-
scriminates against a resident or na-
tional of the Requested Party as
compared with a resident or national
of the Requesting Party in the same
circumstances.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar, om
upplysningarna begärs av den anmo-
dande parten för tillämpning eller
verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelag-
stiftning, eller därmed sammanhäng-
ande krav, som under samma förhål-
landen diskriminerar en medborgare
eller person med hemvist i den an-
modade parten i förhållande till en
medborgare eller person med hem-
vist i den anmodande parten.

Article 8

Confidentiality

1. All information provided and

received by the competent authori-
ties of the Contracting Parties shall
be kept confidential and shall be dis-
closed only to persons or authorities
(including courts and administrative
bodies) concerned with the purposes
specified in Article 1 and used by
such persons or authorities only for
such purposes, including the deter-
mination of any appeal or the over-
sight of the above. For these purpo-
ses, information may be disclosed in
public court proceedings or in judi-
cial proceedings.

Artikel 8

Sekretess

1. Alla upplysningar som lämnas

och tas emot av de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna
ska hållas hemliga och får endast
yppas för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och för-
valtningsorgan) som har befattning
med de ändamål som anges i
artikel 1 och får användas av dessa
personer eller myndigheter endast
för sådana ändamål, däri inbegripet
handläggning av överklagande eller
för att utöva tillsyn över nämnda
verksamheter. För dessa ändamål får
upplysningarna yppas vid offentlig
domstolsförhandling eller i dom-
stolsavgöranden.

background image

14

SFS 2009:1114

2. The information may not be

disclosed to any other person or en-
tity or authority without the express
written consent of the competent
authority of the Requested Party.

2. Upplysningarna får inte yppas

för annan person eller myndighet
utan uttryckligt skriftligt medgi-
vande från den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten.

3. Information provided to a

Requesting Party shall not be dis-
closed to any other jurisdiction.

3. Upplysningar som lämnats till

en anmodande part får inte yppas för
annan jurisdiktion.

Article 9

Safeguards

Nothing in this Agreement shall

affect the rights and safeguards
secured to persons by the laws or ad-
ministrative practice of the
Requested Party. However, these
rights and safeguards may not be
applied by the Requested Party in a
manner that unduly prevents or de-
lays effective exchange of informa-
tion.

Artikel 9

Rättigheter

Inget i detta avtal påverkar de rät-

tigheter som tillkommer personer
enligt den anmodade partens lagstift-
ning eller administrativa praxis.
Dessa rättigheter får dock inte till-
lämpas av den anmodade parten på
ett sätt som otillbörligt hindrar eller
fördröjer ett effektivt utbyte av upp-
lysningar.

Article 10

Administrative costs

1. Incidence of ordinary costs in-

curred in the course of responding to
a request for information will be
borne by the Requested Party. Such
ordinary costs would normally cover
internal administration costs and any
minor external costs.

Artikel 10

Administrativa kostnader

1. Sedvanliga kostnader som upp-

kommer i samband med besvaran-
det av en begäran om upplysningar
ska bäras av den anmodade parten.
Sådana sedvanliga kostnader täcker
normalt interna administrativa kost-
nader och mindre externa kostnader.

2. All other costs that are not ordi-

nary costs are considered extraordi-
nary costs and will be borne by the
Requesting Party. Extraordinary
costs include, but are not limited to,
the following:

2. Alla andra kostnader som inte

är sedvanliga kostnader anses vara
extraordinära kostnader och ska bä-
ras av den anmodande parten. Extra-
ordinära kostnader omfattar, men är
inte begränsade till, följande:

(a) reasonable fees charged by

third parties for carrying out re-
search;

a) skäliga ersättningar till tredje

part för utförandet av utredningsar-
bete,

(b) reasonable fees charged by

third parties for copying documents;

b) skäliga ersättningar till tredje

part för kopieringsarbete,

(c) reasonable costs of engaging

experts, interpreters, or translators;

c) skäliga kostnader för att anlita

experter, tolkar eller översättare,

(d) reasonable costs of conveying

documents to the Requesting Party;

d) skäliga kostnader för att över-

föra dokument till den anmodande
parten,

background image

15

SFS 2009:1114

(e) reasonable litigation costs of

the Requested Party in relation to a
specific request for information; and

e) skäliga processuella kostnader

som den anmodade parten haft i
samband med en specifik begäran
om upplysningar, och

(f) reasonable costs for obtaining

depositions or testimony.

f) skäliga kostnader för att inhäm-

ta skriftliga vittnesberättelser och
vittnesmål.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties will consult
each other in any particular case
where extraordinary costs are likely
to exceed $US 500 to determine
whether the Requesting Party will
continue to pursue the request and
bear the cost.

3. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande parterna ska rådgöra
med varandra i enskilda fall där det
är sannolikt att de extraordinära
kostnaderna kommer att överstiga
500 US-dollar, i syfte att avgöra om
den anmodande parten vill fullfölja
begäran och bära kostnaderna för
denna.

Article 11

No prejudicial or restrictive
measures

1. So long as this Agreement is in

force and effective, it is the intention
of the Contracting Parties not to
apply or introduce prejudicial or re-
strictive measures based on harmful
tax practices to residents or nationals
of either Contracting Party. How-
ever, in the event that a Contracting
Party has reason to believe that the
other Contracting Party has introdu-
ced such prejudicial or restrictive
measures, both Contracting Parties
shall immediately initiate procee-
dings to resolve the matter.

Artikel 11

Inga riktade motåtgärder

1. Så länge som detta avtal är i

kraft och tillämpas är det de avtals-
slutande parternas avsikt att inte till-
lämpa eller införa riktade motåtgär-
der som avser att motverka skadlig
skattekonkurrens och som riktar sig
mot personer med hemvist eller
medborgarskap i någon av de avtals-
slutande parterna. Om en avtalsslu-
tande part emellertid har anledning
att anta att den andra avtalsslutande
parten infört sådana riktade motåt-
gärder ska de avtalsslutande parterna
omedelbart inleda förhandlingar för
att lösa frågan.

2. A prejudicial or restrictive mea-

sure based on harmful tax practices
means a measure applied by one
Contracting Party to residents or na-
tionals of the other Contracting Party
on the basis that the other Contrac-
ting Party does not engage in effec-
tive exchange of information or be-
cause it lacks transparency in the
operation of its laws, regulations or
administrative practices, or on the
basis of no or nominal taxes and one
of the preceding criteria.

2. En riktad motåtgärd som avser

att motverka skadlig skattekonkur-
rens åsyftar en åtgärd som tillämpas
av en avtalsslutande part och som
riktar sig mot personer med hemvist
eller medborgarskap i den andra av-
talsslutande parten och som motive-
ras med att denna andra avtalsslu-
tande part inte medverkar till ett
effektivt utbyte av information eller
att denna part brister i transparens
när det gäller dess lagstiftning, före-
skrifter eller administrativa praxis.
Detsamma gäller om denna andra

background image

16

SFS 2009:1114

part inte tar ut någon skatt eller om
bara en symbolisk skatt tas ut och
detta sker samtidigt som något av de
kriterier som nämns ovan föreligger.

3. Without limiting the generality

of the term “prejudicial or restrictive
measure”, the term includes the de-
nial of a deduction, credit or exemp-
tion, the imposition of a tax, charge
or levy, or special reporting require-
ments. Such measures include any
measure which relates, directly or in-
directly, to taxation matters. How-
ever, they do not include any gener-
ally applicable measure, applied by
either Contracting Party against,
amongst others, members of the
OECD generally.

3. Utan att begränsa den generella

innebörden av uttrycket ”riktade
motåtgärder” inbegriper uttrycket att
vägra avdrag, avräkning, skattere-
duktion eller skattebefrielse, att ta ut
skatt, avgift eller annan pålaga eller
att ställa särskilda krav på dokumen-
tationsskyldighet. Sådana åtgärder
inbegriper varje åtgärd som direkt
eller indirekt påverkar beskatt-
ningen. De inbegriper emellertid inte
allmänna åtgärder som tillämpas ge-
nerellt av en avtalsslutande part i
förhållande till bland annat med-
lemsstater i OECD.

Article 12

Implementing legislation

The Contracting Parties shall

(where they have not already done
so) enact any legislation necessary to
comply with, and give effect to, the
terms of this Agreement.

Artikel 12

Lagstiftning om införlivande

De avtalsslutande parterna ska

(såvida så inte redan har skett) anta
sådan lagstiftning som är nödvändig
för att uppfylla och ge verkan åt vill-
koren i detta avtal.

Article 13

Language

Requests for assistance and re-

sponses thereto shall be drawn up in
English.

Artikel 13

Språk

Begäran om handräckning och

svar på sådan begäran ska upprättas
på engelska.

Article 14

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting Par-
ties regarding the implementation or
interpretation of this Agreement, the
competent authorities shall use their
best efforts to resolve the matter by
mutual agreement.

Artikel 14

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål

uppkommer mellan de avtalsslu-
tande parterna i fråga om fullgöran-
det eller tolkningen av detta avtal
ska de behöriga myndigheterna an-
stränga sig för att avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

background image

17

SFS 2009:1114

2. In addition to the efforts refer-

red to in paragraph 1 of this Article,
the competent authorities of the
Contracting Parties may mutually
determine the procedures to be used
under Articles 5, 6 and 10.

2. Utöver vad som framgår av

punkt 1 i denna artikel, får parternas
behöriga myndigheter ömsesidigt
komma överens om förfarandena för
tillämpningen av artiklarna 5, 6 och
10.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
the purposes of reaching agreement
under this Article.

3. Vid tillämpningen av denna

artikel kan parternas behöriga myn-
digheter träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att nå en över-
enskommelse.

Article 15

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify to the other in writing of
the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into
force of this Agreement.

Artikel 15

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten när de
åtgärder vidtagits enligt respektive
parts lagstiftning som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have ef-
fect:

2. Detta avtal ska träda i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot
och tillämpas:

(a) for criminal tax matters, from

the date of entry into force; and

a) i skattebrottsärenden, från da-

gen för ikraftträdandet, och

(b) for all other matters covered in

Article 1, on taxable periods begin-
ning on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Agreement en-
ters into force, or where there is no
taxable period, for all charges to tax
arising on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Agreement en-
ters into force.

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare,
eller – då något beskattningsår inte
föreligger – för skatteanspråk som
uppkommer den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare.

Article 16

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party.

Artikel 16

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en avtalsslu-
tande part.

2. Either Contracting Party may

terminate the Agreement, through
diplomatic channels, by giving writ-
ten notice of termination to the other
Contracting Party. In such case, the
Agreement shall cease to have effect

2. Vardera avtalsslutande parten

kan säga upp avtalet genom att på
diplomatisk väg lämna skriftlig un-
derrättelse härom till den andra
avtalsslutande parten. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att

background image

18

SFS 2009:1114

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

on the first day of the month follo-
wing the end of the period of six
months after the date of receipt of
notice of termination by the other
Contracting Party.

gälla den första dagen i den månad
som följer närmast efter utgången av
den sexmånadersperiod som följer
efter den dag då underrättelse om
uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

3. If the Agreement is terminated

the Contracting Parties shall remain
bound by the provisions of Article 8
with respect to any information ob-
tained under this Agreement.

3. I händelse av att avtalet sägs

upp ska de avtalsslutande parterna
vara fortsatt bundna av bestämmel-
serna i artikel 8 i fråga om upplys-
ningar som erhållits med stöd av av-
talet.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised in that
behalf by the respective parties, have
signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade av respektive part,
undertecknat detta avtal.

Done at Copenhagen, this 18

th day

of May 2009, in duplicate in the
English language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Lars Grundberg

For the Government of the British
Virgin Islands

Danica Penn

Som skedde i Köpenhamn den

18 maj 2009 i två exemplar på engel-
ska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Lars Grundberg

För Brittiska Jungfruöarnas regering

Danica Penn

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.