SFS 2011:1433 Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

111433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1289) om
prissättningsbesked vid internationella
transaktioner;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (2009:1289) om pris-

sättningsbesked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

19 §

Skatteverket får återkalla ett prissättningsbesked helt eller delvis om

1. den ömsesidiga överenskommelsen som ligger till grund för beskedet

helt eller delvis har upphört att gälla,

2. näringsidkaren har underrättat Skatteverket enligt 17 § 2 om att beske-

det inte tillämpas,

3. näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har tillämpats

enligt 31 kap. 34 § eller 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

4. näringsidkaren eller delägarna i ett handelsbolag eller i en annan del-

ägarbeskattad juridisk person har begärt omprövning av eller överklagat ett
beslut om slutlig skatt enligt 66 eller 67 kap. skatteförfarandelagen och har
begärt att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som begäran
om omprövning eller överklagandet avser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången
av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas
under 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1433

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.