SFS 2020:1069 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete / SFS 2020:1069 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS2020-1069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid

skattereduktion för hushållsarbete

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:194) om för-
farandet vid skattereduktion2

dels att rubriken närmast före 23 § ska utgå,
dels att nuvarande 23 § ska betecknas 23 b §,
dels att 7, 9, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 och 23 a §§, och närmast

före 23 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §3 Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskill-
naden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mer-
värdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före
begäran om utbetalning.

Utbetalningen får dock uppgå till högst
1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushålls-

arbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser

annat hushållsarbete.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära

skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger
75 000 kronor för ett beskattningsår. Utbetalning får inte ske till den del den
preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.
13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen skulle överstiga 50 000 kronor för ett
beskattningsår.

9 §4 En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för
utföraren,

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns

för köparen,

3. debiterad ersättning för hushållsarbete, debiterad ersättning för material

och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material, betalt be-

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse av 23 § 2014:1458.
3 Senaste lydelse 2019:451.
4 Senaste lydelse 2014:1458.

SFS

2020:1069

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1069

2

lopp för hushållsarbete och den dag som betalningen för hushållsarbetet kom-
mit utföraren tillhanda,

4. vad hushållsarbetet avsett och antalet arbetade timmar, utom i fråga om

sådant arbete som avses i 67 kap. 13 § 12 och 13 inkomstskattelagen
(1999:1229), och

5. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

17 §5 Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 §

beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare

tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp mot-
svarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst

75 000 kronor för ett beskattningsår. Den preliminära skattereduktionen för
sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskatte-
lagen (1999:1229) får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

19 §6 Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen
av hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer
för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller

annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen

enligt 17 §, och hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen
(1999:1229).

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt medde-

lande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats en-
ligt 17 §. Det ska framgå av meddelandet hur stor del av denna skatte-
reduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 a och
13 b §§ inkomstskattelagen.

Verkställighet, anstånd och betalningssäkring
23 §
Beslut om återbetalning enligt denna lag gäller omedelbart.

23 a § I fråga om beslut om återbetalning enligt denna lag gäller vad som
sägs om anstånd i 63 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5, 6, 8�10, 15, 16, 22 och
23 §§ och 71 kap. 1 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

5 Senaste lydelse 2019:451.
6 Senaste lydelse 2019:451.

background image

SFS

2020:1069

3

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2020.

3. Bestämmelserna i 23 och 23 a §§ tillämpas första gången på beslut om

återbetalning avseende en begäran om utbetalning som har lämnats efter den
31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.