SFS 2010:327 Lag om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden

100327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte
av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sveriges regering och Republiken San Marinos regering undertecknade den
12 januari 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och framgår av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:112, bet. 2009/10:SkU46, rskr. 2009/10:246.

SFS 2010:327

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:327

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SAN MARINO
FOR THE EXCHANGE OF IN-
FORMATION RELATING TO
TAX MATTERS

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Republic of San Marino, desiring
to conclude an Agreement for the
exchange of information relating to
tax matters, have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall pro-
vide assistance through exchange of
information that is foreseeably rele-
vant to the administration and enfor-
cement of the domestic laws of the
Contracting Parties concerning taxes
covered by this Agreement. Such in-
formation shall include information
that is foreseeably relevant to the de-
termination, assessment and collec-
tion of such taxes, the recovery and
enforcement of tax claims, or the in-
vestigation or prosecution of tax
matters. Information shall be ex-
changed in accordance with the pro-
visions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the man-
ner provided in Article 8. The rights
and safeguards secured to persons
by the laws or administrative prac-
tice of the requested Party remain
applicable to the extent that they do
not unduly prevent or delay effective
exchange of information.

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH REPUBLIKEN SAN
MARINOS REGERING OM UT-
BYTE AV UPPLYSNINGAR I
SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering

och Republiken San Marinos reger-
ing, som önskar ingå ett avtal om ut-
byte av upplysningar i skatte-
ärenden, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och
tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande parterna ska biträ-
da varandra med handräckning ge-
nom utbyte av upplysningar som kan
antas vara relevanta vid admini-
stration och verkställighet av de
avtalsslutande parternas interna lag-
stiftning avseende skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana upplys-
ningar inbegriper upplysningar som
kan antas vara relevanta för faststäl-
lande, taxering och uppbörd av såda-
na skatter, för indrivning och andra
exekutiva åtgärder beträffande
skattefordringar eller för utredning
eller åtal i skatteärenden. Upplys-
ningarna ska utbytas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal och ska
hållas hemliga på sätt som anges i
artikel 8. De rättigheter som tillkom-
mer personer enligt den anmodade
partens lagstiftning eller admini-
strativa praxis förblir tillämpliga i
den utsträckning de inte otillbörligt
hindrar eller fördröjer ett effektivt
utbyte av upplysningar.

background image

3

SFS 2010:327

2. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting
Parties of the rules on mutual assis-
tance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject

of this Agreement are taxes of every
kind and description imposed in the
Contracting Parties.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or substanti-
ally similar taxes imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to or in place of the exis-
ting taxes. The competent authorities
of the Contracting Parties shall no-
tify each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures co-
vered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

a) the term “San Marino” means

the territory of the Republic of San
Marino, including any other area
within which the Republic of San
Marino, in accordance with interna-
tional law, exercises sovereign rights
or jurisdiction;

2. Detta avtal ska inte påverka till-

lämpningen i de avtalsslutande par-
terna av bestämmelserna om ömse-
sidig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyl-

dig att lämna upplysningar som var-
ken innehas av dess myndigheter
eller innehas eller kontrolleras av
personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av

detta avtal är skatter av varje slag
och beskaffenhet som tas ut i de av-
talsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter under-
tecknandet av avtalet tas ut vid sidan
av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts
rörande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplys-
ningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”San Marino” avser Republi-

ken San Marinos territorium, inne-
fattande varje annat område inom
vilket Republiken San Marino i
överensstämmelse med folkrättens
regler utövar suveräna rättigheter el-
ler jurisdiktion,

background image

4

SFS 2010:327

b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) the term “Contracting Party”

means Sweden or San Marino as the
context requires;

d) the term “competent authority”

means:

(i) in San Marino, the Ministry of

Finance;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized represent-
tative or the authority which is de-
signated as a competent authority for
the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an

individual, a company and any other
body of persons;

f) the term “company” means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

g) the term “publicly traded com-

pany” means any company whose
principal class of shares is listed on a
recognised stock exchange provided
its listed shares can be readily
purchased or sold by the public. Sha-
res can be purchased or sold “by the
public” if the purchase or sale of
shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of in-
vestors;

h) the term “principal class of sha-

res” means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the com-
pany;

i) the term “recognised stock ex-

change” means any stock exchange
agreed upon by the competent aut-
horities of the Contracting Parties;

j) the term “collective investment

fund or scheme” means any pooled

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territori-
alvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ”avtalsslutande part” avser

Sverige eller San Marino beroende
på sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser

1) i San Marino, finans-

departementet,

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan person-
sammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning” avser ett bo-
lag vars viktigaste aktieslag är note-
rat på en erkänd aktiebörs under för-
utsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
”av allmänheten” om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan

börs som de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna
kommit överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond el-

ler kollektivt investeringssystem”

background image

5

SFS 2010:327

investment vehicle, irrespective of
legal form. The term “public collec-
tive investment fund or scheme” me-
ans any collective investment fund
or scheme provided the units, shares
or other interests in the fund or
scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed ”by the
public” if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or expli-
citly restricted to a limited group of
investors;

k) the term “tax” means any tax to

which the Agreement applies;

l) the term “applicant Party”

means the Contracting Party re-
questing information;

m) the term “requested Party”

means the Contracting Party re-
quested to provide information;

n) the term “information gather-

ing measures” means laws and ad-
ministrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested in-
formation;

o) the term “information” means

any fact, statement or record in any
form whatever.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the mea-
ning that it has at that time under the
law of that Party, any meaning under
the applicable tax laws of that Party
prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that
Party.

avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form.
”Publik kollektiv investeringsfond
eller publikt kollektivt investerings-
system” avser varje kollektiv inves-
teringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller
andra rättigheter fritt kan köpas, säl-
jas eller lösas in av allmänheten. An-
delar, aktier eller andra rättigheter i
fonden eller systemet kan fritt köpas,
säljas eller lösas in ”av allmänheten”
om köp, försäljning eller inlösen inte
underförstått eller uttryckligen be-
gränsats till en avgränsad krets av
investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den av-

talsslutande part som begär upplys-
ningar,

m) ”anmodad part” avser den av-

talsslutande part som har anmodats
att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upp-

lysningar” avser lagstiftning och ad-
ministrativa åtgärder eller dom-
stolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och
lämna begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje fak-

tauppgift, meddelande, handling el-
ler annan dokumentation oavsett
form.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida sammanhanget
inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

background image

6

SFS 2010:327

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a
crime under the laws of the re-
quested Party if such conduct occur-
red in the requested Party.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the re-
quest for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the

competent authority of an applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the ex-
tent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authorities
for the purposes specified in Article
1 of the Agreement, have the autho-
rity to obtain and provide upon re-
quest:

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the ow-

nership of companies, partnerships,

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upp-
lysningar ska utbytas utan avseende
på om det handlande som är föremål
för utredning skulle ha utgjort ett
brott enligt den anmodade partens
lagstiftning om ett sådant handlande
utförts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den an-
modade parten – utan hinder av att
den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål –
vidta alla relevanta åtgärder för att
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av origi-
nalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom dess behöriga myndig-
heter på begäran och för de ändamål
som anges i artikel 1 i avtalet, in-
hämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institu-
tioner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag, handelsbolag, truster,

background image

7

SFS 2010:327

trusts, foundations, “Anstalten” and
other persons, including, within the
constraints of Article 2, ownership
information on all such persons in an
ownership chain; in the case of
trusts, information on settlors, trus-
tees and beneficiaries; and in the
case of foundations, information on
founders, members of the foundation
council and beneficiaries. Further,
this Agreement does not create an
obligation on the Contracting Parties
to obtain or provide ownership in-
formation with respect to publicly
traded companies or public collec-
tive investment funds or schemes
unless such information can be ob-
tained without giving rise to dispro-
portionate difficulties.

5. The competent authority of the

applicant Party shall provide the fol-
lowing information to the competent
authority of the requested Party
when making a request for informa-
tion under the Agreement to demon-
strate the foreseeable relevance of
the information to the request:

(a) the identity of the person un-

der examination or investigation;

(b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the

information is sought;

(d) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

stiftelser, ”Anstalten” och andra per-
soner, däri inbegripet – med de be-
gränsningar som följer av artikel 2 –
upplysningar om ägarförhållandena
rörande alla sådana personer i en
ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare; i fråga om stiftelser,
upplysningar om stiftare, ledamöter i
styrelsen och destinatärer. Detta av-
tal medför inte skyldighet för de av-
talsslutande parterna att inhämta el-
ler lämna upplysningar om ägarför-
hållanden i bolag vars aktier är före-
mål för allmän omsättning eller i
publika kollektiva investeringsfon-
der eller publika kollektiva
investeringssystem, såvida inte såda-
na upplysningar kan inhämtas utan
att det medför oproportionerligt
stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efter-
frågade upplysningarna kan antas
vara relevanta:

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

b) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, däri inbegripet deras när-
mare beskaffenhet och i vilken form
som den anmodande parten önskar
att få upplysningarna från den anmo-
dade parten,

c) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller kon-
trolleras av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

background image

8

SFS 2010:327

(f) a statement that the request is

in conformity with the law and ad-
ministrative practices of the appli-
cant Party, that if the requested in-
formation was within the jurisdic-
tion of the applicant Party then the
competent authority of the applicant
Party would be able to obtain the in-
formation under the laws of the app-
licant Party or in the normal course
of administrative practice and that it
is in conformity with this Agree-
ment;

(g) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the re-
quested information as promptly as
possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the requested
Party shall:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the re-
quest, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

f) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten – om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion
– skulle kunna inhämta upplysning-
arna enligt lagstiftning eller vederta-
gen administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i
överensstämmelse med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportio-
nerligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upp-
lysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt
svar ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten

i den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet un-
derrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om eventu-
ella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har kun-
nat inhämta och lämna de begärda
upplysningarna inom 90 dagar från
det att begäran togs emot, däri inbe-
gripet om det föreligger förhinder att
tillhandahålla upplysningarna eller
om den behöriga myndigheten väg-
rar att lämna upplysningarna, ska
den omedelbart underrätta den an-
modande parten om detta och ange
skälen för att den inte kunnat inhäm-
ta och tillhandahålla upplysningarna,
vilka hinder som föreligger eller
skälen för dess vägran.

background image

9

SFS 2010:327

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent aut-
hority of the other Contracting Party
to enter the territory of the first-men-
tioned Party to interview individu-
als and examine records with the
written consent of the persons con-
cerned. The competent authority of
the second-mentioned Party shall
notify the competent authority of the
first-mentioned Party of the time and
place of the meeting with the indivi-
duals concerned.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent authority
of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-men-
tioned Party.

3. If the request referred to in pa-

ragraph 2 is acceded to, the compe-
tent authority of the Contracting
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the exami-
nation. All decisions with respect to
the conduct of the tax examination
shall be made by the Party conduc-
ting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be

required to obtain or provide infor-
mation that the applicant Party

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta

att företrädare för den behöriga
myndigheten i den andra avtals-
slutande parten närvarar i den först-
nämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar ef-
ter skriftligt medgivande av de be-
rörda personerna. Den behöriga
myndigheten i den sistnämnda par-
ten ska meddela den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten
om tid och plats för mötet med dessa
personer.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
får den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten tillåta att
företrädare för den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten är
närvarande vid skatteutredning i den
sistnämnda parten till den del detta
anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt

2 ska den behöriga myndigheten i
den avtalsslutande part som utför ut-
redningen snarast möjligt underrätta
den behöriga myndigheten i den an-
dra parten om tid och plats för utred-
ningen, om den myndighet eller per-
son som bemyndigats att utföra ut-
redningen samt om de förfaranden
och villkor som den förstnämnda
parten fastställt för utförandet av ut-
redningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande

background image

10

SFS 2010:327

would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the admi-
nistration or enforcement of its own
tax laws. The competent authority of
the requested Party may decline to
assist where the request is not made
in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to supply
information which would disclose
any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type
referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney, so-
licitor or other admitted legal repre-
sentative where such communica-
tions are:

(a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice, or

(b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

4. The requested Party may de-

cline a request for information if the
disclosure of the information would
be contrary to public policy (ordre
public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

6. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the app-
licant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the app-
licant Party, or any requirement con-

parten inte skulle kunna inhämta en-
ligt dess lagstiftning för admini-
stration eller verkställighet av dess
egen skattelagstiftning. Den behöri-
ga myndigheten i den anmodade
parten får avslå en begäran när begä-
ran inte har gjorts i överensstämmel-
se med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upp-
lysningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkes-
hemlighet eller kommersiell hemlig-
het eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt. Utan hinder av detta,
ska upplysningar som avses i artikel
5 punkt 4 inte anses som sådana
hemligheter eller sådant förfarings-
sätt endast på grund av att de uppfyl-
ler villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller an-
nat juridiskt ombud, när sådan kom-
munikation:

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upp-
lysningarna för administration eller
verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelag-

background image

11

SFS 2010:327

nected therewith, which discrimina-
tes against a national of the re-
quested Party as compared with a
national of the applicant Party in the
same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the de-
termination of appeals in relation to,
the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use
such information only for such pur-
poses. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings
or in judicial decisions. The infor-
mation may not be disclosed to any
other person or entity or authority or
any other jurisdiction without the
express written consent of the com-
petent authority of the requested
Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in pro-

viding assistance shall be agreed by
the Contracting Parties.

stiftning eller därmed sammanhäng-
ande krav som under samma förhål-
landen diskriminerar en medborgare
i den anmodade parten i förhållande
till en medborgare i den anmodande
parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot

av en avtalsslutande part med stöd
av detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som
har befattning med taxering eller
uppbörd av, exekutiva åtgärder eller
åtal, eller handläggning av överkla-
gande, avseende de skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana personer
eller myndigheter ska använda dessa
upplysningar endast för sådana än-
damål. De får yppa upplysningarna
vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplys-
ningarna får inte yppas för annan
person, institution eller myndighet
eller för annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av
den behöriga myndigheten i den an-
modade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parterna ska

komma överens om fördelningen av
uppkomna kostnader för hand-
räckning.

background image

12

SFS 2010:327

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall en-

act any legislation necessary to com-
ply with, and give effect to, the
terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting Par-
ties regarding the implementation or
interpretation of the Agreement, the
competent authorities shall endea-
vour to resolve the matter by mutual
agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Contracting
Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Articles
5 and 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
purposes of reaching agreement un-
der this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into
force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

(a) for criminal tax matters, from

the date of entry into force;

(b) for all other matters covered in

Article 1, for taxable periods begin-
ning on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är nöd-
vändig för att uppfylla och ge verkan
åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivels-

mål uppkommer mellan de avtals-
slutande parterna i fråga om tillämp-
ning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgö-
ra saken genom ömsesidig överens-
kommelse.

2. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får, utöver vad
som framgår av punkt 1, ömsesidigt
komma överens om förfarandena för
tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att
träffa överenskommelse med stöd av
denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

skriftligen underrätta varandra när
de åtgärder vidtagits av respektive
avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det att den sista av
dessa underrättelser har tagits emot
och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och

med dagen för ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-

background image

13

SFS 2010:327

date on which the Agreement enters
into force, or where there is no taxa-
ble period, for all charges to tax ari-
sing on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the
date on which the Agreement enters
into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by gi-
ving written notice of termination to
the other Contracting Party. In such
case, the Agreement shall cease to
have effect on the first day of the
month following the end of the pe-
riod of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Contracting Party.

2. In the event of termination,

both Contracting Parties shall re-
main bound by the provisions of
Article 8 with respect to any infor-
mation obtained under the Agree-
ment.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Done at Paris, this 12

th day of Ja-

nuary 2010, in duplicate in the Eng-
lish language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Gunnar Lund

For the Government of the Republic
of San Marino

Antonella Mularoni

trädandet av avtalet eller senare,
eller då något beskattningsår inte fö-
religger, för skatteanspråk som upp-
kommer den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse härom till den andra avtals-
slutande parten. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla
den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den
sexmånadersperiod som följer efter
den dag då underrättelsen om upp-
sägning togs emot av den andra av-
talsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska

de avtalsslutande parterna vara fort-
satt bundna av bestämmelserna i
artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta av-
tal.

Som skedde i Paris den 12 januari

2010 i två exemplar på engelska
språket.

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

För Republiken San Marinos reger-
ing

Antonella Mularoni

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 0

Edita Västra Aros, Västerås 201

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.