SFS 2010:329 Lag om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden

100329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges reger-

ing och Samoas regering undertecknade den 16 december 2009 ska gälla
som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga
till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:107, bet. 2009/10:SkU41, rskr. 2009/10:241.

SFS 2010:329

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:329

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF
SAMOA FOR THE EXCHANGE
OF INFORMATION RELATING
TO TAX MATTERS

The Government of Sweden and

the Government of Samoa desiring
to facilitate the exchange of infor-
mation relating to tax matters, have
agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall pro-
vide assistance through exchange of
information that is foreseeably rele-
vant to the administration and enfor-
cement of the domestic laws of the
Contracting Parties concerning taxes
covered by this Agreement. Such in-
formation shall include information
that is foreseeably relevant to the de-
termination, assessment and collec-
tion of such taxes, the recovery and
enforcement of tax claims, or the in-
vestigation or prosecution of tax
matters. Information shall be ex-
changed in accordance with the pro-
visions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the man-
ner provided in Article 8. The rights
and safeguards secured to persons
by the laws or administrative prac-
tice of the requested Party remain
applicable to the extent that they do
not unduly prevent or delay effective
exchange of information.

2. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting

Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN SVERIGES
REGERING OCH SAMOAS
REGERING OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR I SKATTE-
ÄRENDEN

Sveriges regering och Samoas re-

gering, som önskar främja utbytet av
upplysningar i skatteärenden, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och
tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande parterna ska biträ-
da varandra med handräckning ge-
nom utbyte av upplysningar som kan
antas vara relevanta vid admini-
stration och verkställighet av de av-
talsslutande parternas interna lag-
stiftning avseende skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana upplys-
ningar inbegriper upplysningar som
kan antas vara relevanta för faststäl-
lande, taxering och uppbörd av såda-
na skatter, för indrivning och andra
exekutiva åtgärder beträffande skat-
tefordringar eller för utredning eller
åtal i skatteärenden. Upplysning-
arna ska utbytas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal och ska
hållas hemliga på sätt som anges
i artikel 8. De rättigheter som till-
kommer personer enligt den anmo-
dade partens lagstiftning eller admi-
nistrativa praxis förblir tillämpliga i
den utsträckning de inte otillbörligt
hindrar eller fördröjer ett effektivt
utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka till-

lämpningen i de avtalsslutande par-

background image

3

SFS 2010:329

Parties of the rules on mutual assis-
tance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject

of this Agreement are taxes of any
kind and description existing on the
date of signature.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or any sub-
stantially similar taxes imposed after
the date of signature of the Agree-
ment in addition to or in place of the
existing taxes. The competent autho-
rities of the Contracting Parties shall
notify each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures co-
vered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

a) the term “Contracting Party”

means Sweden or Samoa as the con-
text requires;

b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime

terna av bestämmelserna om ömsesi-
dig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyl-

dig att lämna upplysningar som var-
ken innehas av dess myndigheter el-
ler innehas eller kontrolleras av per-
soner inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av

detta avtal är skatter av varje slag
och beskaffenhet som tas ut vid tid-
punkten för undertecknandet av av-
talet.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter under-
tecknandet av avtalet tas ut vid sidan
av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts
rörande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplys-
ningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”avtalsslutande part” avser

Sverige eller Samoa beroende på
sammanhanget,

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territori-
alvatten och andra havsområden

background image

4

SFS 2010:329

areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) the term “Samoa” means the

Independent State of Samoa and the
territorial waters thereof;

d) the term “competent authority”

means:

(i) in the case of Sweden, the Mi-

nister of Finance, his authorised re-
presentative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment;

(ii) in the case of Samoa, the Mi-

nister of Revenue or an authorised
representative of the Minister of Re-
venue;

e) the term “person” includes an

individual, a company and any other
body of persons;

f) the term “company” means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

g) the term “publicly traded com-

pany” means any company whose
principal class of shares is listed on a
recognised stock exchange provided
its listed shares can be readily
purchased or sold by the public. Sha-
res can be purchased or sold “by the
public” if the purchase or sale of
shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of in-
vestors;

h) the term “principal class of sha-

res” means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the com-
pany;

i) the term “recognised stock ex-

change” means any stock exchange
agreed upon by the competent aut-
horities of the Contracting Parties;

j) the term “collective investment

fund or scheme” means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term “public collec-

över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ”Samoa” avser den själv-

ständiga staten Samoa och tillhöran-
de territorialvatten,

d) ”behörig myndighet” avser

1) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal,

2) i fråga om Samoa, skatteminis-

tern eller dennes befullmäktigade
ombud,

e) ”person” inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan person-
sammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning” avser ett bo-
lag vars viktigaste aktieslag är note-
rat på en erkänd aktiebörs under för-
utsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
”av allmänheten” om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan

börs som de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna
kommit överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond el-

ler kollektivt investeringssystem”
avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form.

background image

5

SFS 2010:329

tive investment fund or scheme” me-
ans any collective investment fund
or scheme provided the units, shares
or other interests in the fund or
scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed ”by the
public” if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or expli-
citly restricted to a limited group of
investors;

k) the term “tax” means any tax to

which the Agreement applies;

l) the term “applicant Party” me-

ans the Contracting Party requesting
information;

m) the term “requested Party” me-

ans the Contracting Party requested
to provide information;

n) the term “information gathe-

ring measures” means laws and ad-
ministrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested in-
formation;

o) the term “information” means

any fact, statement or record in any
form whatever;

p) the term “criminal tax matters”

means tax matters involving inten-
tional conduct which is liable to pro-
secution under the criminal laws of
the applicant Party;

q) the term “criminal laws” means

all criminal laws designated as such
under domestic law irrespective of
whether contained in the tax laws,
the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the mea-
ning that it has at that time under the
law of that Party, any meaning under

”Publik kollektiv investeringsfond
eller publikt kollektivt investerings-
system” avser varje kollektiv inves-
teringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller
andra rättigheter fritt kan köpas, säl-
jas eller lösas in av allmänheten. An-
delar, aktier eller andra rättigheter i
fonden eller systemet kan fritt köpas,
säljas eller lösas in ”av allmänheten”
om köp, försäljning eller inlösen inte
underförstått eller uttryckligen be-
gränsats till en avgränsad krets av
investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den av-

talsslutande part som begär upplys-
ningar,

m) ”anmodad part” avser den av-

talsslutande part som har anmodats
att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upp-

lysningar” avser lagstiftning och ad-
ministrativa åtgärder eller dom-
stolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och
lämna begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje fak-

tauppgift, meddelande, handling el-
ler annan dokumentation oavsett
form,

p) ”skattebrottsärenden” avser

skatteärenden som omfattar uppsåt-
ligt handlande, vilket enligt straff-
lagstiftningen i den anmodande par-
ten kan bli föremål för åtal,

q) ”strafflagstiftning” avser all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning obero-
ende av om den återfinns i skattelag-
stiftningen, strafflagstiftningen eller
andra författningar.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida sammanhanget
inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens

background image

6

SFS 2010:329

the applicable tax laws of that Party
prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that
Party.

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a
crime under the laws of the re-
quested Party if such conduct occur-
red in the requested Party.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the re-
quest for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the

competent authority of an applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the ex-
tent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authorities
for the purposes specified in Article
1 of the Agreement, have the autho-
rity to obtain and provide upon re-
quest:

lagstiftning och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upp-
lysningar ska utbytas utan avseende
på om det handlande som är föremål
för utredning skulle ha utgjort ett
brott enligt den anmodade partens
lagstiftning om ett sådant handlande
utförts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den an-
modade parten – utan hinder av att
den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål –
vidta alla relevanta åtgärder för att
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av origi-
nalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom dess behöriga myndig-
heter på begäran och för de ändamål
som anges i artikel 1 i avtalet, in-
hämta och lämna:

background image

7

SFS 2010:329

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the ow-

nership of companies, partnerships,
trusts, foundations, “Anstalten” and
other persons, including, within the
constraints of Article 2, ownership
information on all such persons in an
ownership chain; in the case of
trusts, information on settlors, trus-
tees and beneficiaries; and in the
case of foundations, information on
founders, members of the foundation
council and beneficiaries. Further,
this Agreement does not create an
obligation on the Contracting Parties
to obtain or provide ownership in-
formation with respect to publicly
traded companies or public collec-
tive investment funds or schemes
unless such information can be ob-
tained without giving rise to dispro-
portionate difficulties.

5. The competent authority of the

applicant Party shall provide the fol-
lowing information to the competent
authority of the requested Party
when making a request for informa-
tion under the Agreement to demon-
strate the foreseeable relevance of
the information to the request:

(a) the identity of the person un-

der examination or investigation;

(b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the

information is sought;

(d) grounds for believing that the

information requested is held in the

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institu-
tioner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarför-

hållandena i bolag, handelsbolag,
truster, stiftelser, ”Anstalten” och
andra personer, däri inbegripet –
med de begränsningar som följer av
artikel 2 – upplysningar om ägarför-
hållandena rörande alla sådana per-
soner i en ägarkedja; i fråga om trus-
ter, upplysningar om stiftare, förval-
tare och förmånstagare; i fråga om
stiftelser, upplysningar om stiftare,
ledamöter i styrelsen och destinatä-
rer. Detta avtal medför inte skyldig-
het för de avtalsslutande parterna att
inhämta eller lämna upplysningar
om ägarförhållanden i bolag vars ak-
tier är föremål för allmän omsättning
eller i publika kollektiva investe-
ringsfonder eller publika kollektiva
investeringssystem, såvida inte såda-
na upplysningar kan inhämtas utan
att det medför oproportionerligt
stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efter-
frågade upplysningarna kan antas
vara relevanta:

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

b) uppgift om de begärda upp-

lysningarna, däri inbegripet deras
närmare beskaffenhet och i vilken
form som den anmodande parten
önskar att få upplysningarna från
den anmodade parten,

c) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-

background image

8

SFS 2010:329

requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

(f) a statement that the request is

in conformity with the law and ad-
ministrative practices of the appli-
cant Party, that if the requested in-
formation was within the jurisdic-
tion of the applicant Party then the
competent authority of the applicant
Party would be able to obtain the in-
formation under the laws of the app-
licant Party or in the normal course
of administrative practice and that it
is in conformity with this Agree-
ment;

(g) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the re-
quested information as promptly as
possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the requested
Party shall:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the re-
quest, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the

dade parten eller innehas eller kon-
trolleras av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

f) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten – om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion
– skulle kunna inhämta upplysning-
arna enligt lagstiftning eller vederta-
gen administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i
överensstämmelse med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra opropor-
tionerligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upp-
lysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt
svar ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten

i den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet un-
derrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om eventu-
ella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har kun-
nat inhämta och lämna de begärda
upplysningarna inom 90 dagar från
det att begäran togs emot, däri inbe-
gripet om det föreligger förhinder att
tillhandahålla upplysningarna eller
om den behöriga myndigheten väg-
rar att lämna upplysningarna, ska

background image

9

SFS 2010:329

reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent aut-
hority of the other Contracting Party
to enter the territory of the first-men-
tioned Party to interview individu-
als and examine records with the
written consent of the persons con-
cerned. The competent authority of
the second-mentioned Party shall
notify the competent authority of the
first-mentioned Party of the time and
place of the meeting with the indivi-
duals concerned.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent authority
of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-men-
tioned Party.

3. If the request referred to in pa-

ragraph 2 is acceded to, the compe-
tent authority of the Contracting
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the exami-
nation. All decisions with respect to
the conduct of the tax examination
shall be made by the Party conduc-
ting the examination.

den omedelbart underrätta den an-
modande parten om detta och ange
skälen för att den inte kunnat inhäm-
ta och tillhandahålla upplysningarna,
vilka hinder som föreligger eller
skälen för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta

att företrädare för den behöriga
myndigheten i den andra avtals-
slutande parten närvarar i den först-
nämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar ef-
ter skriftligt medgivande av de be-
rörda personerna. Den behöriga
myndigheten i den sistnämnda par-
ten ska meddela den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten
om tid och plats för mötet med dessa
personer.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
får den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten tillåta att
företrädare för den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten är
närvarande vid skatteutredning i den
sistnämnda parten till den del detta
anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt

2 ska den behöriga myndigheten i
den avtalsslutande part som utför ut-
redningen snarast möjligt underrätta
den behöriga myndigheten i den an-
dra parten om tid och plats för utred-
ningen, om den myndighet eller per-
son som bemyndigats att utföra ut-
redningen samt om de förfaranden
och villkor som den förstnämnda
parten fastställt för utförandet av ut-
redningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

background image

10

SFS 2010:329

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not

be required to obtain or provide in-
formation that the applicant Party
would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the admi-
nistration or enforcement of its own
tax laws. The competent authority of
the requested Party may decline to
assist where the request is not made
in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to supply
information which would disclose
any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type
referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney, so-
licitor or other admitted legal repre-
sentative where such communica-
tions are:

(a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice, or

(b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

4. The requested Party may de-

cline a request for information if the
disclosure of the information would
be contrary to public policy (ordre
public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande
parten inte skulle kunna inhämta en-
ligt dess lagstiftning för administra-
tion eller verkställighet av dess egen
skattelagstiftning. Den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
får avslå en begäran när begäran inte
har gjorts i överensstämmelse med
detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upp-
lysningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkes-
hemlighet eller kommersiell hemlig-
het eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt. Utan hinder av detta,
ska upplysningar som avses i artikel
5 punkt 4 inte anses som sådana
hemligheter eller sådant förfarings-
sätt endast på grund av att de uppfyl-
ler villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller an-
nat juridiskt ombud, när sådan kom-
munikation:

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

background image

11

SFS 2010:329

6. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the app-
licant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the app-
licant Party, or any requirement con-
nected therewith, which discrimina-
tes against a national of the re-
quested Party as compared with a
national of the applicant Party in the
same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the de-
termination of appeals in relation to,
the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use
such information only for such pur-
poses. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings
or in judicial decisions. The infor-
mation may not be disclosed to any
other person or entity or authority or
any other jurisdiction without the
express written consent of the com-
petent authority of the requested
Party.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upp-
lysningarna för administration eller
verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelag-
stiftning, eller därmed sammanhäng-
ande krav, som under samma förhål-
landen diskriminerar en medborgare
i den anmodade parten i förhållande
till en medborgare i den anmodande
parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot

av en avtalsslutande part med stöd
av detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som
har befattning med taxering eller
uppbörd av, exekutiva åtgärder eller
åtal, eller handläggning av överkla-
gande, avseende de skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana personer
eller myndigheter ska använda dessa
upplysningar endast för sådana än-
damål. De får yppa upplysningarna
vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplys-
ningarna får inte yppas för annan
person, institution eller myndighet
eller för annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av
den behöriga myndigheten i den an-
modade parten.

background image

12

SFS 2010:329

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in pro-

viding assistance shall be agreed by
the Contracting Parties.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall en-

act any legislation necessary to com-
ply with, and give effect to, the
terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting Par-
ties regarding the implementation or
interpretation of the Agreement, the
competent authorities shall endea-
vour to resolve the matter by mutual
agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Contracting
Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Articles
5 and 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
purposes of reaching agreement un-
der this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into
force of this Agreement.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parterna ska

komma överens om fördelningen av
uppkomna kostnader för hand-
räckning.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är nöd-
vändig för att uppfylla och ge verkan
åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål

uppkommer mellan de avtals-
slutande parterna i fråga om tillämp-
ning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgö-
ra saken genom ömsesidig överens-
kommelse.

2. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får, utöver vad
som framgår av punkt 1, ömsesidigt
komma överens om förfarandena för
tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att
träffa överenskommelse med stöd av
denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

skriftligen underrätta varandra när
de åtgärder vidtagits av respektive
avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

background image

13

SFS 2010:329

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

(a) for criminal tax matters, from

the date of entry into force;

(b) for all other matters covered in

Article 1, for taxable periods begin-
ning on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the
date on which the Agreement enters
into force, or where there is no taxa-
ble period, for all charges to tax ari-
sing on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the
date on which the Agreement enters
into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement, th-
rough diplomatic channels, by gi-
ving written notice of termination to
the other Contracting Party. In such
case, the Agreement shall cease to
have effect on the first day of the
month following the end of the pe-
riod of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Contracting Party.

2. In the event of termination,

both Contracting Parties shall re-
main bound by the provisions of Ar-
ticle 8 with respect to any informa-
tion obtained under the Agreement.

In witness whereof the under-

signed, being duly authorised
thereto, have signed the Agreement.

Done at Canberra, this 16

th day of

December 2009, in duplicate in the
English language.

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det att den sista av
dessa underrättelser har tagits emot
och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och

med dagen för ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare, el-
ler då något beskattningsår inte före-
ligger, för skatteanspråk som upp-
kommer den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse härom till den andra avtals-
slutande parten. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla
den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den
sexmånadersperiod som följer efter
den dag då underrättelsen om upp-
sägning togs emot av den andra av-
talsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska

de avtalsslutande parterna vara fort-
satt bundna av bestämmelserna i ar-
tikel 8 i fråga om upplysningar som
erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Canberra den 16 de-

cember 2009 i två exemplar på eng-
elska språket.

background image

14

SFS 2010:329

For the Government of Sweden

Sven-Olof Petersson

For the Government of Samoa

Tuuu Leota Anasii Leota

För Sveriges regering

Sven-Olof Petersson

För Samoas regering

Tuuu Leota Anasii Leota

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.