SFS 2010:333 Lag om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden

100333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Turks- och
Caicosöarna om utbyte av upplysningar i
skatteärenden;

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges reger-

ing och Turks- och Caicosöarnas regering undertecknade den 16 december
2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och fram-
går av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:109, bet. 2009/10:SkU43, rskr. 2009/10:243.

SFS 2010:333

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:333

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF
THE TURKS AND CAICOS
ISLANDS FOR THE EXCHANGE
OF INFORMATION RELATING
TO TAX MATTERS

The Government of Sweden and

the Government of the Turks and
Caicos Islands, desiring to conclude
an Agreement for the exchange of
information relating to tax matters,
have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall pro-
vide assistance through exchange of
information that is foreseeably rele-
vant to the administration and enfor-
cement of the domestic laws of the
Contracting Parties concerning taxes
covered by this Agreement. Such in-
formation shall include information
that is foreseeably relevant to the de-
termination, assessment and collec-
tion of such taxes, the recovery and
enforcement of tax claims, or the
investigation or prosecution of tax
matters. Information shall be ex-
changed in accordance with the pro-
visions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the
manner provided in Article 8.

2. The rights and safeguards

secured to persons by the laws or ad-
ministrative practice of the
requested Party remain applicable to
the extent that they do not unduly
prevent or delay effective exchange
of information.

Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN SVERIGES
REGERING OCH TURKS- OCH
CAICOSÖARNAS REGERING
OM UTBYTE AV UPP-
LYSNINGAR I SKATTE-
ÄRENDEN

Sveriges regering och Turks- och

Caicosöarnas regering, som önskar
ingå ett avtal om utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden, har kommit
överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och
tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande parterna ska biträ-
da varandra med handräckning ge-
nom utbyte av upplysningar som kan
antas vara relevanta vid admini-
stration och verkställighet av de
avtalsslutande parternas interna lag-
stiftning avseende skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana upplys-
ningar inbegriper upplysningar som
kan antas vara relevanta för faststäl-
lande, taxering och uppbörd av
sådana skatter, för indrivning och
andra exekutiva åtgärder beträffande
skattefordringar eller för utredning
eller åtal i skatteärenden. Upp-
lysningarna ska utbytas i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal
och ska hållas hemliga på sätt som
anges i artikel 8.

2. De rättigheter som tillkommer

personer enligt den anmodade par-
tens lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga i den ut-
sträckning de inte otillbörligt hindrar
eller fördröjer ett effektivt utbyte av
upplysningar.

background image

3

SFS 2010:333

3. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting
Parties of the rules on mutual assis-
tance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject

of this Agreement are taxes of every
kind and description imposed in the
Contracting Parties.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or substanti-
ally similar taxes imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to or in place of the exis-
ting taxes. The competent authorities
of the Contracting Parties shall no-
tify each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures
covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

a) the term “the Turks and Caicos

Islands” means the Territory of the
Turks and Caicos Islands;

b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea

3. Detta avtal ska inte påverka till-

lämpningen i de avtalsslutande par-
terna av bestämmelserna om ömsesi-
dig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyl-

dig att lämna upplysningar som var-
ken innehas av dess myndigheter
eller innehas eller kontrolleras av
personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av

detta avtal är skatter av varje slag
och beskaffenhet som tas ut i de
avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter under-
tecknandet av avtalet tas ut vid sidan
av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts
rörande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplys-
ningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Turks- och Caicosöarna”

avser Turks- och Caicosöarnas terri-
torium,

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territori-

background image

4

SFS 2010:333

of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) the term “Contracting Party”

means Sweden or the Turks and
Caicos Islands as the context requi-
res;

d) the term “competent authority”

means:

(i) in the Turks and Caicos Is-

lands, the Permanent Secretary in
the Ministry of Finance or his autho-
rized representative who is designa-
ted as a competent authority for the
purposes of this Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized represent-
tative or the authority which is
designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an

individual, a company and any other
body of persons;

f) the term “company” means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

g) the term “publicly traded com-

pany” means any company whose
principal class of shares is listed on a
recognised stock exchange provided
its listed shares can be readily
purchased or sold by the public.
Shares can be purchased or sold “by
the public” if the purchase or sale of
shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of
investors;

h) the term “principal class of

shares” means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the com-
pany;

i) the term “recognised stock

exchange” means any stock
exchange agreed upon by the com-
petent authorities of the Contracting
Parties;

alvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ”avtalsslutande part” avser

Sverige eller Turks- och Caicos-
öarna beroende på sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser

1) i Turks- och Caicosöarna, stats-

sekreteraren i finansdepartementet,
eller dennes befullmäktigade om-
bud åt vilken uppdras att vara behö-
rig myndighet vid tillämpningen av
detta avtal,

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan person-
sammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning” avser ett
bolag vars viktigaste aktieslag är
noterat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
”av allmänheten” om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan

börs som de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna
kommit överens om,

background image

5

SFS 2010:333

j) the term “collective investment

fund or scheme” means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term “public collec-
tive investment fund or scheme”
means any collective investment
fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed ”by the
public” if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or expli-
citly restricted to a limited group of
investors;

k) the term “tax” means any tax to

which the Agreement applies;

l) the term “applicant Party”

means the Contracting Party reques-
ting information;

m) the term “requested Party”

means the Contracting Party re-
quested to provide information;

n) the term “information gathe-

ring measures” means laws and
administrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested
information;

o) the term “information” means

any fact, statement or record in any
form whatever.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not
defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the me-
aning that it has at that time under
the law of that Party, any meaning
under the applicable tax laws of that
Party prevailing over a meaning gi-
ven to the term under other laws of
that Party.

j) ”kollektiv investeringsfond

eller kollektivt investeringssystem”
avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form.
”Publik kollektiv investeringsfond
eller publikt kollektivt investerings-
system” avser varje kollektiv inves-
teringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller
andra rättigheter fritt kan köpas, säl-
jas eller lösas in av allmänheten.
Andelar, aktier eller andra rättighe-
ter i fonden eller systemet kan fritt
köpas, säljas eller lösas in ”av all-
mänheten” om köp, försäljning eller
inlösen inte underförstått eller ut-
tryckligen begränsats till en avgrän-
sad krets av investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den

avtalsslutande part som begär upp-
lysningar,

m) ”anmodad part” avser den

avtalsslutande part som har anmo-
dats att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upp-

lysningar” avser lagstiftning och
administrativa åtgärder eller dom-
stolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och
lämna begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje

faktauppgift, meddelande, handling
eller annan dokumentation oavsett
form.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida sammanhanget
inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger före-
träde framför den betydelse som
uttrycket har enligt annan lagstift-
ning i denna part.

background image

6

SFS 2010:333

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a
crime under the laws of the re-
quested Party if such conduct occur-
red in the requested Party.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the
request for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the

competent authority of an applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authorities
for the purposes specified in Article
1 of the Agreement, have the autho-
rity to obtain and provide upon
request:

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the

ownership of companies, partner-

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upp-
lysningar ska utbytas utan avseende
på om det handlande som är föremål
för utredning skulle ha utgjort ett
brott enligt den anmodade partens
lagstiftning om ett sådant handlande
utförts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den an-
modade parten – utan hinder av att
den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål –
vidta alla relevanta åtgärder för att
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av
originalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom dess behöriga myndig-
heter på begäran och för de ändamål
som anges i artikel 1 i avtalet, in-
hämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institu-
tioner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarför-

hållandena i bolag, handelsbolag,

background image

7

SFS 2010:333

ships, trusts, foundations, “Anstal-
ten” and other persons, including,
within the constraints of Article 2,
ownership information on all such
persons in an ownership chain; in
the case of trusts, information on
settlors, trustees and beneficiaries;
and in the case of foundations, infor-
mation on founders, members of the
foundation council and benefi-
ciaries. Further, this Agreement does
not create an obligation on the Cont-
racting Parties to obtain or provide
ownership information with respect
to publicly traded companies or
public collective investment funds
or schemes unless such information
can be obtained without giving rise
to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the

applicant Party shall provide the fol-
lowing information to the competent
authority of the requested Party
when making a request for informa-
tion under the Agreement to demon-
strate the foreseeable relevance of
the information to the request:

(a) the identity of the person un-

der examination or investigation;

(b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the

information is sought;

(d) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

truster, stiftelser, ”Anstalten” och
andra personer, däri inbegripet –
med de begränsningar som följer av
artikel 2 – upplysningar om ägar-
förhållandena rörande alla sådana
personer i en ägarkedja; i fråga om
truster, upplysningar om stiftare,
förvaltare och förmånstagare; i fråga
om stiftelser, upplysningar om stif-
tare, ledamöter i styrelsen och desti-
natärer. Detta avtal medför inte skyl-
dighet för de avtalsslutande parterna
att inhämta eller lämna upplysningar
om ägarförhållanden i bolag vars
aktier är föremål för allmän omsätt-
ning eller i publika kollektiva inves-
teringsfonder eller publika kollek-
tiva investeringssystem, såvida inte
sådana upplysningar kan inhämtas
utan att det medför oproportionerligt
stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efter-
frågade upplysningarna kan antas
vara relevanta:

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

b) uppgift om de begärda upp-

lysningarna, däri inbegripet deras
närmare beskaffenhet och i vilken
form som den anmodande parten
önskar att få upplysningarna från
den anmodade parten,

c) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller kon-
trolleras av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

background image

8

SFS 2010:333

(f) a statement that the request is

in conformity with the law and
administrative practices of the appli-
cant Party, that if the requested in-
formation was within the jurisdic-
tion of the applicant Party then the
competent authority of the applicant
Party would be able to obtain the in-
formation under the laws of the app-
licant Party or in the normal course
of administrative practice and that it
is in conformity with this Agree-
ment;

(g) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the re-
quested information as promptly as
possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the requested
Party shall:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the re-
quest, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

f) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten – om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion
– skulle kunna inhämta upplysning-
arna enligt lagstiftning eller vederta-
gen administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i
överensstämmelse med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportio-
nerligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upp-
lysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt
svar ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten

i den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60

dagar efter mottagandet

underrätta den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten om
eventuella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har
kunnat inhämta och lämna de begär-
da upplysningarna inom 90 dagar
från det att begäran togs emot, däri
inbegripet om det föreligger förhin-
der att tillhandahålla upplysning-
arna eller om den behöriga myndig-
heten vägrar att lämna upplysning-
arna, ska den omedelbart underrätta
den anmodande parten om detta och
ange skälen för att den inte kunnat
inhämta och tillhandahålla upp-
lysningarna, vilka hinder som före-
ligger eller skälen för dess vägran.

background image

9

SFS 2010:333

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent
authority of the other Contracting
Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview
individuals and examine records
with the written consent of the per-
sons concerned. The competent aut-
hority of the second-mentioned
Party shall notify the competent aut-
hority of the first-mentioned Party of
the time and place of the meeting
with the individuals concerned.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent authority
of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-
mentioned Party.

3. If the request referred to in

paragraph 2 is acceded to, the com-
petent authority of the Contracting
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the exami-
nation. All decisions with respect to
the conduct of the tax examination
shall be made by the Party conduc-
ting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not

be required to obtain or provide in-
formation that the applicant Party

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta

att företrädare för den behöriga
myndigheten i den andra avtals-
slutande parten närvarar i den först-
nämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar
efter skriftligt medgivande av de be-
rörda personerna. Den behöriga
myndigheten i den sistnämnda
parten ska meddela den behöriga
myndigheten i den förstnämnda par-
ten om tid och plats för mötet med
dessa personer.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
får den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten tillåta att
företrädare för den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten är
närvarande vid skatteutredning i den
sistnämnda parten till den del detta
anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt

2 ska den behöriga myndigheten i
den avtalsslutande part som utför ut-
redningen snarast möjligt underrätta
den behöriga myndigheten i den
andra parten om tid och plats för ut-
redningen, om den myndighet eller
person som bemyndigats att utföra
utredningen samt om de förfaranden
och villkor som den förstnämnda
parten fastställt för utförandet av ut-
redningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande

background image

10

SFS 2010:333

would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the
administration or enforcement of its
own tax laws. The competent autho-
rity of the requested Party may
decline to assist where the request is
not made in conformity with this
Agreement.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contract-
ing Party the obligation to supply in-
formation which would disclose any
trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade
process. Notwithstanding the fore-
going, information of the type re-
ferred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney,
solicitor or other admitted legal
representative where such communi-
cations are:

(a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice, or

(b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

4. The requested Party may de-

cline a request for information if the
disclosure of the information would
be contrary to public policy (ordre
public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

6. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the app-
licant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the app-
licant Party, or any requirement con-

parten inte skulle kunna inhämta en-
ligt dess lagstiftning för administra-
tion eller verkställighet av dess egen
skattelagstiftning. Den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
får avslå en begäran när begäran inte
har gjorts i överensstämmelse med
detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upp-
lysningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkes-
hemlighet eller kommersiell hemlig-
het eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt. Utan hinder av detta
ska upplysningar som avses i artikel
5 punkt 4 inte anses som sådana
hemligheter eller sådant förfarings-
sätt endast på grund av att de uppfyl-
ler villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller an-
nat juridiskt ombud, när sådan kom-
munikation:

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upp-
lysningarna för administration eller
verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelag-

background image

11

SFS 2010:333

nected therewith, which discrimina-
tes against a national of the re-
quested Party as compared with a
national of the applicant Party in the
same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the de-
termination of appeals in relation to,
the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use
such information only for such pur-
poses. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings
or in judicial decisions. The infor-
mation may not be disclosed to any
other person or entity or authority or
any other jurisdiction without the
express written consent of the com-
petent authority of the requested
Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in pro-

viding assistance shall be agreed by
the Contracting Parties.

stiftning, eller därmed samman-
hängande krav, som under samma
förhållanden diskriminerar en med-
borgare i den anmodade parten i för-
hållande till en medborgare i den
anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot

av en avtalsslutande part med stöd
av detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den
avtalsslutande partens jurisdiktion
som har befattning med taxering el-
ler uppbörd av, exekutiva åtgärder
eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter
som omfattas av detta avtal. Sådana
personer eller myndigheter ska an-
vända dessa upplysningar endast för
sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentliga domstols-
förhandlingar eller i domstols-
avgöranden. Upplysningarna får inte
yppas för annan person, institution
eller myndighet eller för annan juris-
diktion utan uttryckligt skriftligt
medgivande av den behöriga myn-
digheten i den anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parterna ska

komma överens om fördelningen av
uppkomna kostnader för hand-
räckning.

background image

12

SFS 2010:333

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall en-

act any legislation necessary to com-
ply with, and give effect to, the
terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting Par-
ties regarding the implementation or
interpretation of the Agreement, the
competent authorities shall endea-
vour to resolve the matter by mutual
agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Contracting
Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Articles
5 and 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
purposes of reaching agreement
under this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures
required by its law for the entry into
force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

(a) for criminal tax matters, from

the date of entry into force;

(b) for all other matters covered in

Article 1, for taxable periods begin-
ning on or after the first day of
January of the year next following

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är nöd-
vändig för att uppfylla och ge verkan
åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivels-

mål uppkommer mellan de avtals-
slutande parterna i fråga om tillämp-
ning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgö-
ra saken genom ömsesidig överens-
kommelse.

2. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får, utöver vad
som framgår av punkt 1, ömsesidigt
komma överens om förfarandena för
tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att
träffa överenskommelse med stöd av
denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

skriftligen underrätta varandra när
de åtgärder vidtagits av respektive
avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det att den sista av
dessa underrättelser har tagits emot
och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och

med dagen för ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-

background image

13

SFS 2010:333

the date on which the Agreement
enters into force, or where there is
no taxable period, for all charges to
tax arising on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Agreement en-
ters into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
to the other Contracting Party. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect on the first day of the
month following the end of the
period of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Contracting Party.

2. In the event of termination,

both Contracting Parties shall re-
main bound by the provisions of
Article 8 with respect to any infor-
mation obtained under the Agree-
ment.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Done at Paris, this 16

th day of

December 2009, in duplicate in the
English language.

For the Government of Sweden

Gunnar Lund

For the Government of the Turks
and Caicos Islands

Gordon Wetherell

trädandet av avtalet eller senare,
eller då något beskattningsår inte
föreligger, för skatteanspråk som
uppkommer den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse härom till den andra avtals-
slutande parten. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla
den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den
sexmånadersperiod som följer efter
den dag då underrättelsen om upp-
sägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska

de avtalsslutande parterna vara fort-
satt bundna av bestämmelserna i
artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 16 decem-

ber 2009 i två exemplar på engelska
språket.

För Sveriges regering

Gunnar Lund

För Turks- och Caicosöarnas reger-
ing

Gordon Wetherell

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 0

Edita Västra Aros, Västerås 201

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.